Protokoll KS 2015-01-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(10)
Datum
2015-01-08
Plats och tid
Formens hus, kl. 08.00-08.25
Beslutande
Ledamöter
Se bilagd förteckning
Ersättare
Marjo Pruuki (S)
Thomas Lönn (S)
Ronnie Faltin (S)
Per Karlsson (M)
Robert Örtlund (M)
Åsa Andersson Sandberg (GL)
Katja Ollila (V)
Maria Gustafsson (V)
Övriga närvarande
Mathias Brandt, kommunsekreterare
Justerare
Ewa Lindbäck och Ritha Sörling
Justeringens plats och tid
Formens hus 2015-01-08 kl 15.00
Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerare
Paragrafer
Mathias Brandt
Annahelena Jernberg
Ewa Lindbäck
Ritha Sörling
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-01-08
Datum då anslaget sätts upp
2015-01-08
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret
Underskrift
Justerandes sign
Datum då anslaget tas ned
Mathias Brandt
Utdragsbestyrkande
2015-01-29
1-5
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2015-01-08
Beslutande
Annahelena Jernberg, ordf.
Allan Myrtenkvist
Anne Horneman
Martin Eklund
Hans-Otto Pohlmann
Christina Johansson
Ewa Lindbäck
Samuel Eriksson
Ritha Sörling
Lars-Göran Zetterlund
Fredrik Dahlberg
Justerandes sign
Tjänstgörande ersättare
S
S
S
S
GL
M
M
V
V
C
SD
Utdragsbestyrkande
Sida
2(10)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2015-01-08
§1
Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
Ordförande Annahelena Jernberg (S) redogör för kallelsen till dagens
sammanträde, vilken godkänns.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sida
3(10)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2015-01-08
§2
Val av ledamöter, ersättare och ordförande i
Kommunstyrelsens allmänna utskott, dnr KS 15/00002
Anne Horneman (S) nominerar som ordinarie ledamöter Annahelena Jernberg
(S) och Allan Myrtenkvist (S) och som ersättare Ronnie Faltin (S) och LarsGöran Zetterlund (C).
Samuel Eriksson (V) nominerar sig själv som ordinarie ledamot och som
ersättare Ritha Sörling (V).
Christina Johansson (M) nominerar som ordinarie ledamöter Per Karlsson (M)
och Ewa Lindbäck (M) och som ersättare sig själv och Hans-Otto Pohlmann
(GL).
Anne Horneman (S) nominerar som ordförande i allmänna utskottet
Annahelena Jernberg (S).
Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer först bifall mot avslag på
förslaget till ordinarie ledamöter vilket bifalls.
Därefter ställer ordförande bifall mot avslag på förslaget till ersättare vilket
bifalls.
Slutligen ställs bifall mot avslag på förslaget till ordförande vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Allmänna utskottets ordinarie ledamöter:
Annahelena Jernberg (S), Hjulsjö 156, 712 91 Hällefors
Allan Myrtenkvist (S), Lekbergsvägen 24 A, 712 33 Hällefors
Samuel Eriksson (V), Finnbergsvägen 13 B, 712 34 Hällefors
Per Karlsson (M), Släggvägen 7, 712 31 Hällefors
Ewa Lindbäck (M), Skiffergatan 21, 712 60 Grythyttan
Ersättare:
Ronnie Faltin (S), Tallvägen 44, 712 94 Grythyttan
Lars-Göran Zetterlund (C), Grängshyttan 112, 712 91 Hällefors
Ritha Sörling (V), Fjällbovägen 2, 712 34 Hällefors
Christina Johansson (M), Kyrkogatan 2 A
Hans-Otto Pohlmann (GL), Linnskällsvägen 8, 712 60 Grythyttan
Ordförande:
Annahelena Jernberg (S)
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sida
4(10)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2015-01-08
Exp till
Valda
Förvaltningschefer
Jessica Jansson
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sida
5(10)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2015-01-08
§3
Val av ledamöter, ersättare och ordförande i
Kommunstyrelsens bildningsutskott, dnr KS 15/00003
Anne Horneman (S) nominerar som ordinarie ledamöter Marjo Pruuki (S) och
Martin Eklund (S) och som ersättare sig själv och Thomas Lönn (S).
Samuel Eriksson (V) nominerar som ordinarie ledamot Ritha Sörling (V) och
som ersättare Maria Gustafsson (V).
Christina Johansson (M) nominerar som ordinarie ledamöter Ewa Lindbäck
(M) och Åsa Andersson Sandberg (GL) och som ersättare Robert Örtlund (M)
och Vivianne Pettersson (M).
Anne Horneman (S) nominerar som ordförande Ewa Lindbäck (M)
Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer först bifall mot avslag på
förslaget till ordinarie ledamöter vilket bifalls.
Därefter ställer ordförande bifall mot avslag på förslaget till ersättare vilket
bifalls.
Slutligen ställer ordförande bifall mot avslag på förslaget till ordförande vilket
bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Bildningsutskottets ordinarie ledamöter:
Marjo Pruuki (S), Kronhagsvägen 26, 712 33 Hällefors
Martin Eklund (S), Vintervägen 4, 712 31 Hällefors
Ritha Sörling (V), Fjällbovägen 2, 712 34 Hällefors
Ewa Lindbäck (M), Skiffergatan 21, 712 60 Grythyttan
Åsa Andersson Sandberg (GL), Hammargatan 26, 712 60 Grythyttan
Ersättare:
Anne Horneman (S), Rönnskärsvägen 5, 712 30 Hällefors
Thomas Lönn (S), Brandtvägen 8, 712 32 Hällefors
Maria Gustafsson (V), Kyrkogatan 31 F, 712 60 Grythyttan
Robert Örtlund (M), Kyrkogatan 56, 712 60 Grythyttan
Vivianne Pettersson (M), Kronhagsvägen 44, 712 33 Hällefors
Ordförande:
Ewa Lindbäck (M)
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sida
6(10)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2015-01-08
Exp till
Valda
Jessica Jansson
Förvaltningschefer
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sida
7(10)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2015-01-08
§4
Val av ledamöter, ersättare och ordförande till
Kommunstyrelsens omsorgsutskott, dnr KS 15/00004
Anne Horneman (S) nominerar som ordinarie ledamöter sig själv och Thomas
Lönn (S) och som ersättare Ronnie Faltin (S) och Martin Eklund (S).
Samuel Eriksson (V) nominerar som ordinarie ledamot Maria Gustafsson (V)
och som ersättare Katja Ollila (V).
Christina Johansson (M) nominerar som ordinarie ledamöter sig själv och
Hans-Otto Pohlmann (GL) och som ersättare Vivianne Pettersson (M) och
Åsa Andersson Sandberg (GL)
Anne Horneman (S) nominerar som ordförande Christina Johansson (M).
Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer först bifall mot avslag på
förslaget till ordinarie ledamöter vilket bifalls.
Därefter ställer ordförande bifall mot avslag på förslaget till ersättare vilket
bifalls.
Slutligen ställer ordförande bifall mot avslag på förslaget till ordförande vilket
bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Omsorgsutskottets ordinarie ledamöter:
Anne Horneman (S), Rönnskärsvägen 5, 712 30 Hällefors
Thomas Lönn (S), Brandtvägen 8, 712 32 Hällefors
Maria Gustafsson (V), Kyrkogatan 31 F, 712 60 Grythyttan
Christina Johansson (M), Kyrkogatan 2 A, 712 60 Grythyttan
Hans-Otto Pohlmann (GL), Linnskällsvägen 8, 712 60 Grythyttan
Ersättare:
Ronnie Faltin (S), Tallvägen 44, 712 94 Grythyttan
Martin Eklund (S), Vintervägen 4, 712 31 Hällefors
Katja Ollila (V), Brandtvägen 3 C, 712 32 Hällefors
Vivianne Pettersson (M), Kronhagsvägen 44, 712 33 Hällefors
Åsa Andersson Sandberg (GL), Hammargatan 25, 712 60 Grythyttan
Ordförande:
Christina Johansson (M)
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sida
8(10)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2015-01-08
Exp till
Valda
Jessica Jansson
Förvaltningschefer
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sida
9(10)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2015-01-08
§5
Delegeringsordning för kommunstyrelsen, dnr KS
15/00001
Med anledning av Hällefors kommuns nya politiska organisation, behöver en
ny delegeringsordning för Kommunstyrelsen antas. Ordförande Annahelena
Jernberg redogör kortfattat för föreliggande förslag varefter Kommunstyrelsen
ajourneras under 5 minuter.
Efter ajourneringen återupptas förhandlingarna.
Samuel Eriksson (V) ställer fråga gällande Kommunstyrelsens arbetsutskott
vilken besvaras av kommunsekreterare Mathias Brandt. Svaret föranleder
följdfråga vilken besvaras av ordförande Annahelena Jernberg (S).
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande anställning av
förvaltningschefer i delegeringsordningen vilken besvaras av
kommunsekreterare Mathias Brandt.
Ordförande Annahelena Jernberg (S) yrkar att förslaget till
delegeringsordning för Kommunstyrelsen ska antas vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Delegeringsordning för Kommunstyrelsen antas.
Exp till
Valda
Förvaltningschefer
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sida
10(10)