Untitled - Nykvarns kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2015-08-21
Oscar Olsson
Samhällsplanerare
Telefon 08-555 014 80
[email protected]
Medborgarförslag:
Lokalbussar som cirkulerar i Nykvarn
KS/2014:373
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Förslagställaren vill att lokalbussar av mindre typ introduceras i Nykvarns tätort. Dessa bussar
skulle cirkulera i de olika bostadsområdena och sedan ansluta dessa områden till centrum/
stationen och övriga kollektivtrafiken.
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
Förvaltningen anser att det inte finns något underlag för sådan busstrafik. Kollektivtrafiken
som trafikerar tätorten och färdtjänsten anses fylla det behov för kollektivtrafik som finns
idag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-08-21
Ärendet
Förslagställaren vill att lokalbussar av mindre typ introduceras i Nykvarn. Dessa bussar skulle
cirkulera i de olika bostadsområdena och sedan ansluta dessa områden till centrum/stationen
och övriga kollektivtrafiken.
Förslagställaren menar att lokalbussarna skulle kunna minska trycket på centrumparkeringen
vid ombyggnaden av Nykvarns centrum. Dessutom skulle bussarna ge miljövinster om fler
åkte med lokalbussarna istället för med sin bil. Förslagställaren menar även att det bor många
äldre i de olika bostadsområdena som skulle ha nytta av lokalbussarna.
Förslagsställarens förslag på lokalbussar kan liknas med Stockholms läns landstings
närtrafiken. Närtrafiken är anpassad för äldre och personer med funktionshinder. Trafiken
Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn
Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99
www.nykvarn.se
1(5)
Idag bedrivs närtrafiken på tre sätt. Linjelagd trafik, flexlinjer och portnära flexlinjer.
Trafikförvaltningens ambition är att avveckla den linjelagda trafiken till förmån för den
anropsstyrda trafiken eftersom alla busslinjer i länet idag ska trafikeras med
tillgänglighetsanpassade bussar. Flexlinjerna och de portnära flexlinjerna är båda
anropsstyrda.2
För att Trafikförvaltningen ska inrätta en ny närtrafiklinje krävs att det ska finnas ett
boendeunderlag inom målgruppen äldre och färdtjänstresenärer som minst uppgår till 1500
personer inom upptagningsområdet. Med äldre menas personer som är 75 år eller äldre.3
Nykvarns kommun hade den 31 december 2014 sammanlagt 514 invånare över 75 år.4
Figur 1 visar ett avstånd på 500 meter fågelvägen från busshållplatser i Nykvarns tätort. 500
meter till närmaste hållplats är vad Översiktsplan 2014 kallar god kollektivtrafikförbindels.5
Trafikförvaltningens rekommendationer för längsta avstånd till en busshållplats ligger på
mellan 400-700 meters fågelavstånd beroende på bebyggelsetyp. 700 meters fågelavstånd
rekommenderas som längsta avstånd för gruppvillabebyggelse i tätort6, vilken en stor del av
tätortens bebyggelse består av.
TJÄNSTESKRIVELSE
bedrivs i ett lugnt tempo med anpassning för målgruppen. Trafiken bedrivs med mindre
bussar för att enklare komma nära entréer och mötespunkter.1
Nykvarns centrum är väl anslutet till de västra och östra delarna av tätorten genom
busslinjerna 780 och 780X som har avgångar i båda riktningar var 30: minut stora delar av
vardagarna och mitt på dagen på lördagar. De södra delarna av tätorten har endast ett fåtal
bussavgångar per dag till och från Nykvarns centrum och busstrafik till de norra delarna av
tätorten saknas helt (se figur 1). 7 Däremot kan i stort sett hela tätorten nås inom det avstånd
Trafikförvaltningen anger som längsta fågelavstånd till en busshållplats för
gruppvillabebyggelse i tätort, 700 meter.
Även om det är Stockholms läns landsting som är regional kollektivtrafikmyndighet i
Stockholms län kan sedan 1 januari 2012 kollektivtrafikföretag fritt och inom alla geografiska
delar av marknaden etablera kommersiell kollektivtrafik.8 Det innebär att Nykvarns kommun
inte är beroende av Stockholms läns landsting för att trafikera tätortens bostadsområden med
lokalbussar av mindre typ. Denna trafik skulle dock kunna bli svår att få integrerad med övrig
kollektivtrafik i kommunen, till exempel gällande biljettsystem.
Trafikförvaltningen, 2014
Trafikförvaltningen, 2014
3 Trafikförvaltningen, 2014
4 Statistiska Centralbyrån, 2015
5 Nykvarns kommun, 2014
6 Trafikförvaltningen, 2014
7 AB Storstockholms Lokaltrafik, 2014
8 Trafiknämnden Stockholms läns landsting, 2012
1
2
Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn
Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99
www.nykvarn.se
2(5)
Förvaltningens slutsatser
Dagens kollektivtrafik mellan tätortens bostadsområden och Nykvarns centrum bör motsvara
den efterfrågan på kollektivtrafik som finns. Det är svårt att se något underlag för lokalbussar
av mindre typ, annat än för äldre personer och personer med funktionhinder. Dock är
underlaget för lågt enligt Trafikförvaltningens riktlinjer för inrättande av närtrafik. Dessutom
ska all busstrafik i Stockholms län bedrivas med bussar med lågt insteg, vilket gör dessa
bussar tillgängliga.
Den trafik av närtrafikens slag som behövs i Nykvarns tätort bör istället fortsättningsvis
utgöras av färdtjänsten. Ifall kommunen vill att Stockholms läns landsting inför lokal
busstrafik är det även troligt att landstinget kommer kräva att kommunen är med och
finansierar dessa bussar alternativt att kommunen själva får ordna med sådan trafik.
TJÄNSTESKRIVELSE
Det är önskvärt att fler väljer att åka med kollektivtrafiken i kommunen. Detta för att
exempelvis minska trycket på parkeringarna i centrum samt minska miljöpåverkan.
Framförallt bör fler dock åka med den redan existerande kollektivtrafiken istället för att sprida
ut dessa resenärer på en mängd olika lokala linjer. Då ökar resandeunderlaget på dagens linjer
vilket skulle kunna bidra till en ökad turtäthet för den existerande kollektivtrafiken.
Viktigare åtgärder gällande tillgängligheten i tätorten bör istället vara att se till att
busshållplatser och gång- och cykelvägar mellan bostadsområdena, busshållplatsen
och Nykvarns centrum är tillgänglighetsanpassade.
Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn
Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99
www.nykvarn.se
3(5)
TJÄNSTESKRIVELSE
Figur 1. Kartan visar 500 och 700 meters avstånd till en busshållplats i Nykvarns tätort.
Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn
Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99
www.nykvarn.se
4(5)
Nykvarns kommun (2014) Översiktsplan 2014 – 2014-05-20, antagen av kommunfullmäktige
2014-06-18, Nykvarns kommun
Statistiska Centralbyrån (2015) Folkmängd efter region, ålder och år, Statistikdatabasen,
uppdaterad 2015-02-10
Trafikförvaltningen (2014) Riktlinjer Planering av kollektivtrafiken i Stockholms län
(RiPlan), Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting
Trafiknämnden Stockholms länds landsting (2012) Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Stockholms län – September 2012, Trafiknämndens förvaltning, Stockholms läns landsting
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
TJÄNSTESKRIVELSE
Referenser
AB Storstockholms Lokaltrafik (2014) Buss Södertälje, Järna, Nykvarn
Barnkonventionskonsekvenser
Hänsyn har tagits till barnkonventionen.
Ola Edström
Kommundirektör
Bengt Andersson
Samhällsbyggnadschef
Beslutet expedieras till
Akten
Förslagställaren
Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn
Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99
www.nykvarn.se
5(5)