Träsket - Theseus

Träsket
Innehållsförteckning
Abstrakt .............................................................................................................................................................s.2
Att besegra den kreativa krampen.........................................................................................................................s.4
Trestegsmodellen................................................................................................................................................s.6
Skede 1......................................................................................................................................................s.7
Skede 2......................................................................................................................................................s.8
Skede 3......................................................................................................................................................s.8
Att köra fast.....................................................................................................................................................s.10
De enkla övningarnas betydelse........................................................................................................................s.10
Inför lärdomsprovet.........................................................................................................................................s.10
Sammanfattning...............................................................................................................................................s.14
Tack.................................................................................................................................................................s.15
Yrkeshögskolan Novia
Utbildningen för bildkonst
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad, Finland
www.bildkonst.fi
Abstrakt
Abstract
Mitt arbete behandlar bearbetningen av stagna- My work addresses stagnation in artistic expression. I
tion i det konstnärliga uttrycket. Genom en arbets- have recreated the creative flow through the medium
metod har jag återskapat det kreativa flödet och
of a specific work method and expressed myself in ex-
uttryckt mig genom expressiva porträtt. Dessa por- pressive portraits. These portraits have their core in
trätt har sin grund i min familjs fotografikollektion. my family’s photography collection. Central for my
Centralt för mitt arbete har varit att laborera med
work has been to experiment with means of expression
uttrycksformer som skapar subtilitet i måleriet. that create a sense of subtility in the art of painting.
Handledare: Henrika Lax
Supervisor: Henrika Lax
Bedömare: Björn Aho, Ulrika Ferm
Examinators: Björn Aho, Ulrika Ferm
Hannele Lammi
Examensarbete för bildkonstnär
YH-examen
Utbildningen för bildkonst
Yrkeshögskolan Novia, Jakobstad 2014
Degree Thesis for Fine Art,
Bachelor of Fine Art
Degree Programme in Fine Art
Novia University of Applied Sciences
Jakobstad 2014, Finland
Utställt/Exhibited:
Strengberg Kunsthalle
Jakobstad/Pietarsaari
Finland
2
3
omöjligt att bli av med ett kreativt
Att besegra den kreativa krampen
Under ett paraply utanför vernis- tänk då man väl upptäckt dess exDe flesta upplever i något skede av sagen fann jag konstnären Henrika
istens och dess potential. Det krea-
sina liv den mänskliga otillräck- Lax, min mentor och själsfrände. Vi tiva är den största gåvan en männligheten där krafterna sinar, moti- talade en stund om min situation, två iska kan skänka sig själv. Få andra
vationen stagnerar och steget till att
främlingar, och hon försäkrade mig områden i livet bidrar till en så
ta sig an det kreativa uttrycket blir om att hon hade lösningen till mitt omfattande frid som kreativiteten,
något av en omöjlighet. Mitt slutar- problem. För någon som upplever
eller en så vid personlig utveckling.
bete handlar om processen att bear- en total stagnation i bildskapandet
beta detta, hur man tar sig vidare och är detta något av ett löfte om ett
Detta hade jag dock ännu inte
handskas med den kreativa glöden mirakel, dock fick jag senare upple- förstått då jag inför min första dag
inom sig. Hur gör man då krafterna va att hennes ord inte var långt ifrån med Henrikas kreativa process blev
sinat? Hur fyller man det tomma?
sanningen. Stunder som den utanför
inbjuden till att mocka stall. Jag
vernissagen känns väldigt avgörande, anser mig ha ett öppet sinne och
Jag hade motvilligt en kväll begett och man ifrågasätter om allt i livet räds inte för fysiskt arbete, varpå
mig till en vernissage i ett regnigt
verkligen är en slump eller om vis- jag accepterade inbjudan och åkte
Mariehamn. Det är ingen överdrift sa situationer är förutbestämda.
ut till den åländska landsbygden.
då jag säger att varje cell i min kro-
Därefter har vi även vid flera an-
pp agerade emot mitt beslut att åka. Henrika Lax började med att in- dra tillfällen arbetat fysiskt med
Jag befann mig i ett läge där kon- troducera mig i sin egna person- olika göromål kring Henrikas gård.
sten var det sista jag ville involvera
liga process. En stor del av den
mig i. Det var en udda position där konstnärliga processen handlar om
Den fysiska delen är väldigt vik-
någonting intimt och tidigare vik- självkännedom, att veta hur den tig för Henrika, eftersom den mötigt för mig hade blivit nästan bara konstnärliga processen ter sig ur jliggör den meditativa akten i sig;
en viskning. Jag undvek helst krea- ens eget personliga perspektiv. Kon- en situation där man kan försjuntiva sammanhang för att få ro och sten är enligt min mening en livss- ka i ett reflekterande. Jag upplevundkomma den ångest som följde
til som ska inkorporeras i det egna
med kontakt med konsten. Man
livet, i vanor, beteenden och rutin-
skulle kunna säga att jag hade ce- er. Konsten är ett sätt att tänka och
menterat ett lock på min kreativitet. ett sätt att vara. Det är snudd på
4
de själv det rogivande i det fysiska
5
stretandet, och samtidigt även frö- och hennes s.k. ”trestegsmodell”.
därmed kunna applicera den i arbetet.
jden av att kunna beskåda ett fysiskt
resultat av arbetet, en process som Trestegsmodellen
Skede 1
inte är fullkomligt olik den som tillhör konsten. Det fysiska stärker även
Trestegsmodellen är en metod som Det första skedet i trestegsmodellen
självförtroendet, eftersom det fysiskt
omformar det kreativa tankesättet
konkreta resultatet agerar som en
till ett enkelt och genomförbart sys- är ett skede där lekfullheten ligger
manifestation av den egna person- tem. Tillämpningar som dessa är
är skedet då bilder släpps fram. Det
som en central del av skapandet. Det
ens kapacitet till att åstadkomma väldigt viktiga för någon som jag som första skedet är ett laborerande med
någonting. Jag fann mig snart friv- hamnat i ett mentalt träsk och anser den uppgift man gett sig i det sisilligt utförande göromål i hushållet sig behöva komma ur det. Princip- ta skedet av modellen; man arbetar
hemma, samtidigt som jag fann nöje en är dock inte begränsad till enbart inom de ramar, avgränsningar och
i det, av den enkla anledningen att bildkonst, utan kan även appliceras mål man gett sig. Trestegsmodellen
det gav mig en sorts mental styrka. på flertalet andra situationer i livet. fungerar som en självgenererande
spiral där det ena skedet leder till
Konsten är enligt mig först och
Trestegsmodellen är en självgener- nästa. Min ram och avgränsning
främst en mental process. Detta erande process som ”föder sig själv”. inför mitt lärdomsprov var att
innebär att om det finns mentala
Genom att man applicerar de olika
arbeta med expressiva porträtt.
låsningar finns det även en låsning faserna i modellen finns det alltid
i kreativiteten. I vissa fall kan det- ett nästa steg i den kreativa proces- Laborerandet ska ske med en icketa ta skepnaden av att man kan vara sen. Fokus ligger på processen i sig. kritisk, icke-fördömande attityd, där
inkapabel till att skapa. Den första
man objektivt studerar de lösningar
som får skulden i denna situation Den kreativa processen är ett all- som dyker upp. I detta skede sparas
är den egna personen, vilket snab- mänt
förekommande
fenomen alla resultat, oberoende av om vissa
bt skapar en ond cirkel av resultat- inom skapandet. De flesta upprepar verk tilltalar en mer än andra. Det är
löst grubblande och klandrande av
undermedvetet denna process per i dessa resultat som man längre fram
sig själv. Att se beteendet är dock
automatik medan de skapar. Trest- i processen kan finna väldigt in-
även en möjlighet att knäcka mön- egsmodellen är ett sätt för individen tressanta lösningar. Vissa lösningar
stret av grubblande, en process jag att systematisera denna process för blir även mer tilltalande med tiden.
påbörjat tillsammans med Henrika
att göra den mer lättbegriplig, och
6
7
Det första skedet i min process var produktionen från det första ske- steg framåt i skapandet, det innebär
att återgå till fundamentet för att det och analysera den. Det är ett även ett steg djupare in i människan.
upptäcka vem jag är som konststud- sökande efter samband mellan de
erande. Jag började med ett uttry- olika alstren, ett undersökande av Skede 3
ck som för mig var väldigt tradigt; vilka helheter som fungerar tilltecknandet. Även om det var väldigt
sammans; en studie av potentialen. Det tredje skedet i modellen är ske-
segt och påfrestande för mig, var Hur fungerar valörer och färger det där man reflekterar över den tidet ett steg i mitt sökande efter ett
tillsammans? Vad tyckte jag om att digare analysen; vart vill jag gå med
eget uttryck. Genom att utföra ba- skapa och vad ogillade jag? I detta den information jag samlat från det
sala grundtekniker fick jag grepp
skede kan det även vara bra att ha tidigare skedet? Vilken är min nästa
om vilka grundtekniker som resone- sällskap av någon utomstående, eft- strategi? Vilken är min nästa uppgift?
rade med mig som person. Jag ex- ersom man ofta kan vara blind för
perimenterade mycket med olika sina egna upprepningar i skapandet.
Uppgiften kan innebära ett flertal
typer av pennor på olika papper. I
olika saker, såsom att byta till en
detta skede är tidsbegränsning en Målet med det andra skedet är att annan typ av pensel och studera vad
bra tillämpning, eftersom det hin- komma underfund med var man detta ger för resultat. Det är bättre
drar en från att överanalysera. Det- befinner sig i sitt skapande för att ändra en sak åt gången för att
ta var tidigare ett problem för mig. stunden. Även om man inte nått
ha bättre koll på vilken effekt en
Jag kunde använda mycket tid på
ändring har på slutresultatet. Från
målet man satt upp i sista steget av
en målning, vilket resulterade i en modellen är resultatet ändå givande, varje uppgift man gjort finns allsmåskalig produktion. I mitt måleri eftersom varje steg är ett steg när- tid en väg framåt till nästa uppgift.
är jag något av en perfektionist som mare ökad självkännedom. Slutäven ställer relativt stora krav på
produkten från modellens första Det är av vikt att påpeka att fokus
mitt slutresultat. Detta fick jag en steg leder även till ökat självförtro- alltid ligger på att utföra processen.
helt annan medvetenhet om i och ende i skapandet. Ökad självkänne- Man skulle kunna säga att målet
med första skedet av denna modell. dom innebär en förståelse för hur
som sätts upp fungerar som en sorts
och varför man utför någonting på drivande faktor. Målet är dock aldrig
Skede 2
ett visst sätt, vilket också kan vara slutet, utan enbart en del i processen.
lösningen till att nå målet. Tresteg-
Det andra skedet är till för att ta
smodellen innebär inte enbart ett
8
9
Att köra fast
text, fick jag i början av min pro- vissa typer av reaktioner. Ett av de
cess sätta mig ner med enklare största problemen jag tampades
Det finns flera anledningar till att
teckningsövningar. Dessa övningar med var mitt höga krav på slutre-
man kör fast i den kreativa proces- innehöll bl.a. grunderna i teckning- sultatet, vilket inte enbart ingav en
sen. En av dem kan vara en brist i steknik, såsom valörer, strukturer
väldigt stor själslig press på mig,
grundvillkoren för skapandet, exem- och linjer, men även enklare övnin- utan även ökade stressen. Den bepelvis ateljéutrymmet, stolen eller gar som baserade sig på det första gränsade produktionen i mitt tidiljuset i ateljén etc. Varje individ har skedets princip i trestegsmodellen. gare arbete berodde på en väldigt
sina egna optimala arbetsförhålland-
långsam process, vilket också var
en. För mig innebär optimala ar- Dessa övningar hade en förvånans- något av en stressande faktor.
betsförhållanden i första hand kom- värt stor påverkan på mig som tagit
plett tystnad, ett slutet utrymme avstånd från mitt bildskapande.
Utgående ifrån dessa problem-
och gärna ett större utrymme Dels ligger det en sorts trygghet i det ställningar satte jag upp ramar
för att skapa en känsla av frihet.
enkla; risken att man ska strula till för mitt arbete tillsammans med
någonting är synnerligen liten. De Henrika Lax. Vi kom överens om
En annan orsak till stagnation kan enkla övningarna hjälper även till att ett expressivt förhållningssätt, ett
vara osäkerhet och brist på självtillit. förstå vikten av små förändringar. förhållningssätt som jag tidigare upEtt knäckt självförtroende knäck- Enkla övningar minimerar kravkäns- plevt under en kurs i porträttmåleri.
er också den mest begåvade. Man lan och förenklar processen att elim- Det expressiva måleriet möjliggör
kan även vara överdrivet självkritisk
inera inarbetade vanor oc,h mönster. ett friare skapande, en möjlighet till
och sätta ribban för högt. En
nya lösningar i mitt måleri, samt
grupp för sig är de som råkar ha
Inför lärdomsprovet
en förkärlek till det bekanta, vilket
inkluderar en stor intuitiv del, en
del som är viktig för mig som är en
automatiskt skapar en stagnation, Mitt främsta mål med lärdom- intuitiv människa. Det expressiva
då personen ifråga ständigt tyr sprovet var att utföra en uppgift
är även för mig ett sätt att bekanta
sig till liknande skapandeuttryck. som skulle trigga så lite ångest för
mig med mitt känslospektrum och
skapandet som möjligt. Tidigare skapa en bättre kontakt till mig själv.
De enkla övningarnas betydelse
erfarenheter med trestegsmodellen
hade lärt mig att vissa förhålln-
Som jag tidigare nämnde i min
ingssätt till mitt skapande triggade
10
11
Jag bestämde mig för ett ganska litet
mig mer än andra, och vissa färger 10 minuter. Skälen till detta var
format på 30x40 cm. Dessa pannåer upplevde jag som bångstyriga och många; dels ville jag producera månbörjade jag alltid med att grunde- svåra att hantera. Jag förde mig fram ga målningar och i slutändan komra i olika färger. Innan jag började med både pensel och palettkniv, ponera en estetisk helhet. Jag ville
måla hade jag valt ut ett fotografi men fastnade senare för palettkniv- minska pressen och komma över
ur familjens personliga fotografis- en, eftersom den gav färgen en helt tröskeln till agerande. En timer är
amling. Vi har flera lådor fulla med annan känsla och kapacitet. Vid an- häpnadsväckande bra att använda.
fotografier, mest från skeden innan vändning av pensel var det som om Efter varje målning tog jag mig tid
jag ens existerade. Ur dessa valde jag färgen velat klänga sig fast och fäng- att analysera mitt resultat, fråga vilka
intuitivt de fotografier som fångade slas av redskapet, medan palettkniv- färger som tilltalar mig, hur förestälnågot hos mig. Dessa fotografier var en gav den ett bredare utrymme. lande jag vill att bilden ska vara etc.
inte enbart en dokumentation av en
Detta var även frigörande, eftersom Sedan ställde jag upp ett nytt mål åt
person, utan de gav även ett intryck färgen spred sig mer spontant, vilket mig och påbörjade nästa målning.
av någonting jag inte var fullt med- ökade nyfikenheten och lusten till
veten om. Detta intresserade mig. att skapa mer. Palettkniven tillförde Ju längre in i processen jag kom,
Det faktum att fotografierna även en
sorts
överraskningsmoment. desto mer asketiskt och avskalat blev
tillhörde min släkt skapade en sorts
mitt resultat. Det ligger en sorts ele-
samhörighet med dessa pappersark Jag var till en början skeptisk till att gans och subtilitet i någonting som
som jag inte skulle ha upplevt om
använda de släta pannåerna, men inte är alltför bearbetat; det ökar
fotografierna varit från t.ex. internet. jag ändrade snabbt åsikt då jag kom nyfikenheten, lockar till granskning
igång med måleriet. Det gav färgen
och väcker fantasin. Jag blev betagen
Ett annat mål jag hade var att skapa en helt unik spridning och draget
av denna idé, kanske för att den är
porträtt. Porträtten är egentligen de med palettkniven mot materialet
så anspråkslös, men även för att det
känslor jag fann i fotografierna. Jag
finns någonting väldigt målande i
var en behaglig typ av släpande.
lade inte stor vikt vid att porträt- Det var som att smaka på en välla- enkelheten. Det är precis denna karten skulle representera den individ grad ost; sällsynt tillfredsställande. aktär som i ett tidigare skede av mina
jag såg på fotografiet. Jag ville även
studier drog mig till verk av René
använda mig mycket av färger och
En stor hjälp i min process var mitt Magritte; subtiliteten, tystnaden
experimentera med deras potential tidtagarur. Jag satte upp en tidsbe- som talade volymer, hur en enkel
i uttrycket. Vissa färger tilltalade gränsning åt mig, vanligtvis ungefär snedvridning av verkligheten kunde
12
13
skapa en så stor effekt och förundran. Jaget är ett fenomen vars natur ligger i förändringen, och
Subtiliteten finns även i associa- att kunna omfamna förändrintionen; vad associerar människan gen är även att omfamna livet.
till subtilitet? Enligt min åsikt är
det delvis det avskalade, delvis användningen av brutna färger. En ljus
nedtonad komposition med inslag
av primärfärger ter sig som inbjudande; som Rödluvan i en skog.
Sammanfattning
Som helhet har min process hittills
varit ytterst lärorik på fler sätt än
enbart inom mitt skapande. Den
största processen är trots allt den
process som inte syns utåt, d.v.s. den
inre processen och dialogen. Jag ser
mitt lärdomsprov som en del av en
större process med desto mer möjligheter till utveckling och lärande.
Någonting jag även inkorporerat
i mitt tankesätt genom processen
är att träda in i livets olika skeden
med lärandet som det främsta syftet.
14
Tack
Henrika Lax
Hans Moring
Albert Braun
Ingela Bodbacka-Rak
Mervi Appel
15