TransportIndikatorn - Transportföretagen

TransportIndikatorn
TransportFöretagens barometer för konjunkturläge och framtidstro i transportföretagen tas fram i samarbete med HUI Research
Juni 2015
Sviktande optimism inom transportnäringen under Q2 2015
TransportIndikatorn
- mäter transportnäringens framtidstro
50
-30
-40
-50
-60
-70
-13
Okt-14
Okt-13
Apr - 14
Apr - 13
Apr-12
Apr-11
-20
-31
-32
Apr - 15
13
12
5 3
7
5
3
0
Okt-12
6
Okt-11
Apr-09
Apr-08
Okt-08
Jul-06
-6
34
28
16
5
7
Okt -07
-20
36
27
14
10
-10
40
33
Apr-10
24 30
20
0
35
Okt-10
35
30
Okt-09
40
Feb-07
TransportIndikatorn sjunker med 6 enheter under Q2 2015
och landar på 7. Detta innebär att andelen optimistiska företag fortsatt är större än andelen pessimistiska företag –
dock på en lägre nivå jämfört med årets första kvartal.
Minskningen jämfört med tidigare kvartal förklaras av en
minskning av andelen företag som tror på en positiv
omsättningsutveckling i det egna företaget. Även andelen
företag som tror att omsättningen kommer att öka för branschen som helhet har minskat. Transportföretagens syn på
sysselsättningsutvecklingen är fortsatt försiktigt positiv,
utan större förändringar jämfört med föregående kvartal.
-6
-25
-41
-63
Konjunkturläget
Konjunkturläget i världsekonomin har ljusnat något på
senare tid, även om återhämtningen fortfarande är ojämn
och långsam i många länder. Oljepriset fortsatte att sjunka
under början av våren, vilket kan ha gett en skjuts åt
transportföretagen. Under de senaste månaderna har oljepriset dock börjat stiga igen, vilket möjligen kan förklara
varför en något lägre andel av transportföretagen nu tror på
ökad omsättning framöver. Vidare har höjd skatt på bensin
och diesel aviserats i vårbudgeten och väntas träda i kraft i
januari 2016, något som också påverkar transportföretagen
på kort sikt. BNP-tillväxten i svensk ekonomi var fortsatt
stabil under första kvartalet i år. Liksom tidigare är det
dock främst investeringar i bostäder och hushållens konsumtion som håller uppe BNP, medan exporten –
i synnerhet varuexporten – har varit fortsatt svag. Trots en något svagare krona under det senaste året tycks det
dröja innan varuexporten, och därmed också transportsektorn, tar fart på riktigt.
Omsättning
Hela 40 procent av företagen anger att deras omsättning har ökat under andra kvartalet 2015, en stark
förbättring jämfört med årets första kvartal. I de
olika delbranscherna är Motorföretagen den bransch
där störst andel - hela 55 procent- anger att omsättningen har ökat. Bland transportföretagen totalt sett
har det även skett en ökning av andelen företag som
tror att omsättningen i deras bransch som helhet har
ökat under 2015 års andra kvartal jämfört med årets
första kvartal. Återigen är Motorföretagen, med 43
procent, den delbransch där störst andel tror att
omsättningen i branschen har ökat.
TransportIndikatorn
TransportFöretagens barometer för konjunkturläge och framtidstro i transportföretagen tas fram i samarbete med HUI Research
Sysselsättning
Majoriteten av transportföretagen tror på en oförändrad sysselsättningsutveckling i branschen som
helhet. Det har skett en viss ökning av såväl andelen
företag som tror på ökat antal anställda i branschen
som andelen företag som tror på minskat antal
anställda och det råder i stort sett jämvikt mellan
dessa grupper. Diagrammet till höger nedan visar
nettotalet (andelen optimister minus andelen pessimister) för transportföretagens förväntningar på
antal anställda i det egna företaget under det
kommande kvartalet, samt nettotalet för näringslivet
totalt sett för samma fråga (från Konjunkturinstitutet). Transportföretagens syn på sysselsättningsutvecklingen följer näringslivet som helhet
relativt väl och steg något under andra kvartalet
2015, precis som för näringslivet i stort.
Källa: Konjunkturinstitutet (Barometerindikatorn), HUI Research
och Transportföretagen (Transportindikatorn)
Framtidsutsikter
Andelen företag som tror på en ökad omsättning i
det egna företaget de kommande tre månaderna
sjönk från 37 procent under Q1 2015 till 30 procent
under andra kvartalet i år. Framtidstron vände nedåt
även gällande synen på omsättningsutvecklingen i
branschen som helhet: 16 procent tror på en negativ
omsättningsutveckling under nästa kvartal - en
ökning med 5 procentenheter jämfört med Q1 2015.
TransportIndikatorn
TransportFöretagens barometer för konjunkturläge och framtidstro i transportföretagen tas fram i samarbete med HUI Research
MER INFORMATION
För mer information är du välkommen att kontakta VD Peter Jeppsson, tfn: 08-762 71 01, 073-044 71 01 eller
vice VD Maria Nygren, tfn: 08-762 71 07, 0705-90 94 90. Vid metodfrågor är du välkommen att kontakta Elin
Gabrielsson, Konsult Samhällsekonomi på HUI Research, tfn: 08-762 72 95.
OM TRANSPORTFÖRETAGEN
Transportföretagen är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen,
inklusive motor- och petroleumbranscherna, samt en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv. Våra åtta förbund
har cirka 10 700 medlemsföretag med cirka 167 300 anställda.
OM TRANSPORTINDIKATORN
TransportIndikatorn är Transportföretagens kvartalsvis återkommande temperaturmätare på nuläget och framtidstron i transportnäringen. TransportIndikatorn tas fram i samarbete med HUI Research och ger en inblick i hur
näringens företag ser på omsättningsutvecklingen i dagsläget, samt hur omsättning och sysselsättning kommer att
förändras under nästföljande tre månader. TransportIndikatorn baseras på svar från cirka 230 företag. Panelen
fördelas mellan företagen i Transportföretagens förbund (BA, Sveriges Bussföretag, MAF, PAF, SARF, Sveriges
Hamnar, Svenska FlygBranschen, Transportindustriförbundet). Syftet med urvalet är att det ska vara representativt för samtliga branscher. Panelen får svara på frågor om hur man tror att omsättning och sysselsättning både i
den egna verksamheten och i den egna branschen kommer att utvecklas under de närmaste tre månaderna. Mer
information finner du på transportgruppen.se.
TransportIndikatorn beräknas som ett genomsnittligt nettotal för fyra frågor som rör transportföretagens framtida förväntningar på omsättning och sysselsättning i den egna verksamheten och för den egna branschen under
de kommande tre månaderna.
Fakta om Transportnäringen:
 I transportnäringen totalt sett finns närmare 50 000 företag, vilket motsvarar ungefär 5 procent av alla
företag i Sverige.
 Tillsammans sysselsätter transportnäringen 270 000 personer och står för cirka 6 procent av Sveriges
4,6 miljoner sysselsatta.

Förädlingsvärdet i transportnäringen uppgick 2010 till närmare 160 miljarder kronor eller 8,5 procent
av hela näringslivets förädlingsvärde.