Hund och katt

Sid 1 (5)
SKADEANMÄLAN VID LIVSKADA
Hund och katt
Försäkringsnummer (obligatoriskt)
Skadenummer – försäkringsbolagets notering
Anmälan avser
Hund
Katt
Jag ansöker om liversättning (avliden hund)
Jag ansöker om ersättning
för förlorad användbarhet
Jag har skyldighet att redovisa moms
Ja
Nej
Dina personuppgifter
Förnamn
Efternamn
Telefon dagtid/mobil
Mejl
Personnummer – 10 siffror
Ange till vilket konto du önskar ev. utbetalning. Vi behöver både clearingnummer och kontonummer.
Uppgifter om din hund/katt
Namn
Född (år-mån-dag)
Kön
Hona
ID-nummer
Hane
Registreringsnummer
SKK
Ras
Har du köpt hunden/katten?
Om, ja ange säljare, inköpspris och inköpsdatum (år-mån-dag)
Ja
Färg och ev. särskiljande tecken
Nej
Skadebeskrivning
När insjuknade/skadades djuret? Om djuret inte är vid liv, ange hur djuret dog och vilket datum det skedde
Anlitades veterinär för avlivning?
Om nej, förklara varför
Dog
Ja
Nej
Har du besökt veterinär med djuret?
Ja
Avlivades
Om ja, ange besöksdatum
Nej
Beskriv med egna ord hur sjukdomen/skadan visade sig och utvecklades
Veterinärens namn
Sid 2 (5)
SKADEANMÄLAN VID LIVSKADA Hund och katt
Symptom
Har djuret haft liknande symptom tidigare?
Ja
Om ja, ange när
Behandlades djuret då?
Nej
Ja
Om ja, ange veterinärens namn
Nej
Försvunnen hund
När försvann hunden (år-mån-dag)
Skriv en utförlig berättelse om hur försvinnandet gick till?
Övriga upplysningar
Kan du få ersättning från annat håll (t.ex. ersättning från annat försäkringsbolag, nytt djur från säljaren, ersättning av allmänna medel)?
Har du begärt sådan ersättning?
Ja
Nej
I övrigt hänvisas till
Veterinärintyg
Intyg från ojäviga personer
Obduktionsintyg
Polisintyg
Övriga kommentarer på sista sidan
Underskrift
Jag intygar att de uppgifter jag lämnat är fullständiga och korrekta
Ort och datum
Namnteckning
Namnförtydligande
Intyg av ombud
Är skadeanmälan upprättad vid besök hos försäkringstagaren? Har du sett det döda djuret? Finns övriga upplysningar?
Ja
Ja
Ja
Nej
Ort och datum
Bolagsnummer
Nej
Namnteckning
Nej
Namnförtydligande
Ombudsnummer
Sid 3 (5)
SKADEANMÄLAN VID LIVSKADA Hund och katt
Övriga kommentarer
Försäkringstagare
Ombud
Vittnens intyg
Härmed intygas att
Härmed intygas att
Om djuret har dött, har du sett det döda djuret? Om ja, ange datum och tid. Om djuret har dött, har du sett det döda djuret? Om ja, ange datum och tid.
Ja
Nej
Ja
Nej
Namn
Namn
Adress
Adress
Postnummer och ort
Postnummer och ort
Telefon
Telefon
Mejl
Mejl
Ort och datum
Ort och datum
Underskrift
Underskrift
Skadeanmälan skickas till:
Svedea AB
Box 3489
103 69 Stockholm
0771-160 190
[email protected]
svedea.se
Sid 4 (5)
VETERINÄRINTYG VID LIVSKADA
Hund och katt
Försäkringsnummer (obligatoriskt)
Skadenummer – försäkringsbolagets notering
Intyget avser
Hund
Katt
Liversättning
Förlorad användbarhet
Djurägarens personuppgifter
Förnamn
Efternamn
Telefon dagtid/Mobil
Mejl
Personnummer – 10 siffror
Uppgifter om djuret
Namn
Född (år-mån-dag)
Kön
Hona
Registreringsnummer
SKK
ID-nummer
Hane
Ras
Färg och ev. särskiljande tecken
När undersöktes djuret första gången?
När insjuknade djuret?
Sjukdomsbeskrivning
När skedde första rådfrågningen? Om djuret inte är vid liv ange om djuret dog eller avlivades och vilket datum detta skedde.
Dog
Avlivades
Om djuret avlivats har detta skett
På inrådan av undertecknad
På djurägarens begäran
Utförlig anamnes
Sjukdomsbeskrivning, diagnos, behandling och prognos
Enligt medgivande från Svedea
Sid 5 (5)
VETERINÄRINTYG VID LIVSKADA Hund och katt
Förlorad användbarhet?
Användbarheten i framtiden som jakt eller brukshund
Användbarheten i framtiden som avelsdjur
God
God
Tveksam
Ingen
Tveksam
Ingen
Obduktion
Har djuret obducerats?
Ja
Om ja, ange datum och vem som har utfört obduktionen
Nej
Ange om något särskilt iakttogs vid obduktion (sektion). Bifoga även obduktionsutlåtande.
Underskrift
Ort och datum
Namnteckning veterinär
Namnförtydligande
Klinikadress, telefon
Övriga upplysningar
Veterinärintyget skickas till:
Svedea AB
Box 3489
103 69 Stockholm
0771-160 190
[email protected]
svedea.se