Underlag för beräkning av avgift

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN
Underlag för beräkning av avgift
När du får hjälpinsatser från kommunen ska du betala omsorgsavgift. Storleken på avgiften varierar
beroende på inkomst och hur mycket hjälp du har. De uppgifter som du lämnar på den här blanketten
används för att beräkna din omsorgsavgift. Du har själv ansvar för att lämnade uppgifter är korrekta.
Du är skyldig att meddela förändringar av nedanstående uppgifter när helst de uppstår under året.
Namn
Personnummer
Är alla uppgifter i bifogat avgiftsbeslut riktiga, fyller du i namn och personnummer
här ovanför samt skriver under på sista sidan och skickar in.
Familjeförhållanden
☐ Ensamstående
☐ Gift, sammanboende
☐ Sambo
☐ Gift, inte sammanboende
Make, maka eller sambo
Namn: ________________________________________________________________
Personnummer: _________________________________________________________
Antal vuxna (som avslutat sin gymnasieutbildning) som delar bostad ________________
Barn/unga (till och med avslutad gymnasieutbildning) som bor i hushållet Ange deras
personnummer.
______________________________________________________________________
Fullmakt
Om du har någon som ska företräda dig i frågor som rör avgifter eller per post ta emot avgiftsbeslut och
fakturor måste du fylla i den blankett för fullmakt som bifogas. Den skickar du till adressen som står på
blanketten. Alternativt sänder du in kopia på bankfullmakten. Om sådan finns.
Bostadstillägg eller bostadsbidrag
Om du inte har sökt bostadstillägg eller bostadsbidrag ska du kontakta
Pensionsmyndigheten 0771-776 776 om du är 65 år och äldre eller
Försäkringskassan 0771- 524 524 om du är yngre än 65 år.
Avgiftshandläggarna svarar på dina frågor
Kl. 08.00 – 09.30, 10.00 – 11.30
0660 – 880 69, 888 57, 886 19
Denna blankett ska
vara oss tillhanda
senast 2 månader
efter det beslutsdatum som står i ditt
avgiftsbeslut.
VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN
Aktuella inkomster före skatt 2015
För att vi ska kunna beräkna rätt avgift för dig som har make/maka
måste ni båda lämna inkomstuppgifter. Det gäller även om make/maka bor i särskilt boende.
Är du gift och ni bor tillsammans i eget boende och har gemensamma insatser, slår vi ihop era inkomster
och delar på hälften. Om du är gift och endast en av er har hjälp eller att en av er bor i särskilt boende
räknas avgiften på det sätt som är mest ekonomiskt fördelaktigt för er. Därför ska bådas inkomster alltid
lämnas.
OBS! Du behöver inte ange garanti-, tilläggs-, omställnings-, änke- eller SPV-pension. Inte heller
aktivitets- eller sjukersättning. De uppgifterna hämtar vi direkt från Pensionsmyndigheten,
Försäkringskassan och SPV.
Ange endast övriga pensioner och tjänstepensioner och inkomster per månad före skatt.
Bruttoinkomster 2015
Omsorgstagare
kr/mån
Make/makas
inkomst kr/mån
KPA
________________
________________
Alecta
________________
________________
AMF/AFA
________________
________________
Annan pension från ___________________
________________
________________
___________________________________
________________
________________
Pensionsförsäkring/-ar
________________
________________
Livränta (skattepliktig)
________________
________________
Livränta (ej skattepliktig) Bl.a. AGS för sjukfall
som inträffat före 1991.)
________________
________________
Lön (inkl. ob-ers, traktamente osv)
________________
________________
Övriga beskattningsbara inkomster _______
________________
________________
Utlandspension från ___________________
________________
________________
Betalar skatt på utlandspension i Sverige
Ja
☐
Ja
☐
Försörjningsstöd från socialtjänsten
Ja
☐
Ja
☐
__________________________________
VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN
Inkomst av kapital före skatt (ska alltid fyllas i)
Räntor (på bankmedel, obligationer och andra fordringar), utdelningar (på aktier, andelar m.m.),
kapitalvinster vid försäljning av tillgångar (fastighet, bostadsrätt, aktier, andelar i aktiefonder eller
blandfonder m.m.) samt ersättning vid uthyrning av privatbostad. Uppgifterna finner du i årsbesked,
kontrolluppgifter samt beräknad vinst från försäljning enligt ovan, alternativt i den preliminära
skatteuträkningen på deklarationsblanketten som gäller 2014. Schablonintäkt ska inte tas med.
Inkomst av kapital – före skatt
Omsorgstagare
Make/maka
Räntor 2014
________________
________________
Utdelningar 2014
________________
________________
Kapitalvinster 2014
________________
________________
Ersättning vid uthyrning av privatbostad 2014
________________
________________
Inkomst av näringsverksamhet före skatt
Beräknad inkomst av näringsverksamhet de kommande 12 månaderna. Du ska bifoga kopia av senast
godkända deklaration och N-blankett.
Bruttoinkomst av näringsverksamhet
Omsorgstagare kr/år Make/maka kr/år
________________________________
________________
________________
Bostadskostnad
I det beslut du har fått står bostadskostnaden förtryckt med de uppgifter vi har tillgängliga. Saknas uppgift
på bostadskostnad är den förtryckt till en krona (1,00:-). Du måste ange korrekt bostadskostnad.
Hyresrätt
Hyra kronor per månad
Bifoga hyresavi.
Värme ingår i hyran
____________
Bostadsyta m2 ___________________
☐ Ja
☐ Nej, årskostnad _______________
Uppgifter på värmekostnader
ska styrkas.
Hushållsel ingår i hyran
☐ Ja
☐ Nej
VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN
Bostadsrätt
____________
Bostadsyta m2 ___________________
Hushållsel ingår i avgiften
☐ Ja
☐ Ja
☐ Nej, årskostnad _______________
☐ Nej
Lån, skuldbelopp kronor
____________
Låneränta % ____________________
Avgift kronor per månad
Värme ingår i avgiften
Egen fastighet
Du kan välja mellan att själv uppge fastighetens faktiska kostnader (och lämna sammanställning och
styrkta uppgifter) eller att vi beräknar bostadskostnaden enligt Pensionsmyndighetens/Försäkringskassans schablon. Schablonen för drift och uppvärmning 2015 är 402 kronor per kvadratmeter och år.
Bostadsyta, m2
____________
Taxeringsvärde __________________
Lån, skuldbelopp kronor
____________
Låneränta % ____________________
☐ Jag vill uppge bostadens faktiska kostnader och bifogar sammanställning samt kopior på
underlag som styrker årskostnaderna.
Fastighet ägd av annan
Betalar endast drift och underhåll
Kostnader för drift och underhåll. Årskostnad
Hushållsel ingår i uppgiften
☐ Ja
☐ Ja
Uppgifterna ska styrkas.
_______________________________
☐ Nej
Bostadsyta m2 _____________________________
OBS – Beräkningen kan också göras enligt pensionsmyndighetens schablon (se text under
ovanstående rubrik Egen fastighet). Då behöver du bara fylla i bostadsyta i denna ruta.
Förhöjt förbehållsbelopp
Har du förvaltare eller god man
☐ Ja
Underskrift
Jag försäkrar på heder och samvete att lämnade uppgifter är fullständiga och sanningsenliga
Ort och datum
Underskrift
Telefon dagtid
Behjälplig vid ifyllandet, namn och telefon