Kungörelsen - Tanums kommun

KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige sammanträder i Tanumskolan, Tanumshede, måndagen den 14
december 2015, klockan 18.30.
Vid sammanträdet behandlas nedan förtecknade ärenden:
1 Medborgarförslag om reducerad taxa vid bygglov i samband med installation av
mikroproduktion av el på egen fastighet
2 Medborgarförslag avseende användning av Konsums gamla lokaler i Tanumshede
3 Medborgarförslag gällande renovering av Tanums bygdegård till konsertlokal
4 Motion från Clas-Åke Sörkvist (C) angående utredning om eventuell installation av
solcellspaneler/solfångare på kommunens byggnader
5 Ny lönepolicy
6 Val av ny ledamot i kommunstyrelsen efter Siv Bergström (MP)
7 Begäran från Siv Bergström (MP) om entledigande från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige
8 Meddelande
9 Eventuellt nya valärenden
10 Eventuellt nya motioner, frågor och interpellationer
Tanumshede den 30 november 2015
Rune Hermansson
Kommunfullmäktiges ordförande
P. 1
TANUMS KOMMUN
Kommunfullmäktige
KF §
PROTOKOLL
2015-12-14
2(11)
KS 2015/0564-323
Medborgarförslag om reducerad taxa vid bygglov i samband med
installation av mikroproduktion av el på egen fastighet
Michael Torberntsson, Grebbestad, lämnade den 3 november 2015 in ett
medborgarförslag om reducerad taxa vid bygglov i samband med installation av
mikroproduktion av el på egen fastighet. Medborgarförslaget, bilaga.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att medborgarförslaget bereds och
beslutas av miljö- och byggnadsnämnden.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att översända medborgarförslaget till miljö- och byggnadsnämnden för beredning
och beslut.
____________________________________________________________________________________________________________
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Bilaga p. 1
P. 2
TANUMS KOMMUN
Kommunfullmäktige
KF §
PROTOKOLL
2015-12-14
3(11)
KS 2015/0575-267
Medborgarförslag avseende användning av Konsums gamla lokaler i
Tanumshede
Viktoria Bergqvist Nordholm, Tanumshede, lämnade den 12 november 2015 in ett
medborgarförslag om användning av Konsums gamla lokaler i Tanumshede.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att medborgarförslaget avslås.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget
____________________________________________________________________________________________________________
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
2015-11-12
Medborgarförslag
Personuppgifter
Förnamn
Efternamn
Viktoria
Bergqvist Nordholm
Adress
Hertseröd 1
Postnummer
Ort
457 91
Tanumshede
Telefonnummer dagtid/mobil
Välj hur du önskar bli återkopplad
Via e­post
Förslag
Här presenterar du ditt förslag. Motivera gärna
Konsums gamla lokaler i centrala Tanumshede skulle bli utmärkta lokaler för aktiviteter riktade mot personer med en aktiv
livsstil. Lättare förtäring/kiosk samt spel och lek av olika slag tex. bowling, biljard, klättervägg, shuffleboard. Verksamheten
kunde drivas som ekonomisk förening eller företag drivet av unga.
Ange adress eller beskriv platsen:
Gata/väg/plats
Gatunr
Affärsvägen
Områdesbeskrivning
Gamla konsum
Uppladdning av filer
Kundcenter
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
457 81 Tanumshede - Besöksadress: Apoteksvägen 6, Tanumshede
Telefon 0525-180 00
www.tanum.se - [email protected]
TANUMS KOMMUN
Kommunfullmäktige
KF §
PROTOKOLL
2015-12-14
4(11)
KS 2015/0576-262
Medborgarförslag gällande renovering av Tanums bygdegård till
konsertlokal
Viktoria Bergqvist Nordholm, Tanumshede, lämnade den 12 november 2015 in ett
medborgarförslag om renovering av Tanums bygdegård till konsertlokal.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att medborgarförslaget avslås.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget
____________________________________________________________________________________________________________
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
2015-11-12
Medborgarförslag
Personuppgifter
Förnamn
Efternamn
Viktoria
Bergqvist Nordholm
Adress
Hertseröd 1
Postnummer
Ort
457 91
Tanumshede
Telefonnummer dagtid/mobil
0708­660904
E-post
Välj hur du önskar bli återkopplad
[email protected]
Via e­post
Förslag
Här presenterar du ditt förslag. Motivera gärna
Bygdegården på bygdegårdsplan ser ut att behöva renoveras. Vad jag vet finns ingen konsertlokal i Tanumshede. Futuras lokal
ser mer ut som en föreläsningssal. En konsertlokal skulle kunna öka Tanums dragningskraft för nyetablering/nyinflyttning.
Tonerna de gå, musikskolan/kulturskolan samt andra privata tillställningar skulle fungera fint i denna centralt placerade och
rymliga lokal.
Ange adress eller beskriv platsen:
Gata/väg/plats
Gatunr
Bygdegårdsplan
Områdesbeskrivning
Bygdegårdsplan
Uppladdning av filer
Kundcenter
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
457 81 Tanumshede - Besöksadress: Apoteksvägen 6, Tanumshede
Telefon 0525-180 00
www.tanum.se - [email protected]
P. 4
TANUMS KOMMUN
Kommunfullmäktige
KF §
PROTOKOLL
2015-12-14
5(11)
KS 2015/0597-234
Motion från Clas-Åke Sörkvist (C) angående utredning om eventuell
installation av solcellspaneler/solfångare på kommunens byggnader
Clas-Åke Sörkvist (C), lämnade den 25 november 2015 in en motion angående
utredning om eventuell installation av solcellspaneler/solfångare på kommunens
byggnader. Motionen, bilaga.
Förslagsställaren föreslår avslutningsvis att en utredning om installation av
solceller/solfångare på kommunala byggnader genomförs.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att översända motionen till kommunstyrelsen för beredning
____________________________________________________________________________________________________________
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Bilaga p. 4
P. 5
TANUMS KOMMUN
Kommunfullmäktige
KF §
PROTOKOLL
2015-12-14
6(11)
KS 2015/0570-943
Ny lönepolicy
Den tidigare lönepolicyn kallad Riktlinjer för lönesättning antogs av
kommunstyrelsen 2003-03-12, § 86.
En ny lönepolicy har utarbetats av personalkontoret i samarbete med fackliga
företrädare och chefer. Lönepolicyn styr tillsammans med de centrala löneavtalen
kommunens lönepolitik.
Samverkan med de fackliga organisationerna har skett under processens gång och
inför beslut i kommunstyrelsen. Ärendet behandlades på KSG den 19 november
2015. De fackliga har inget emot förslaget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag den 25 november 2015, § 282
Kommunfullmäktige beslutar
att anta lönepolicyn.
____________________________________________________________________________________________________________
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Bilaga p. 5
Lönepolicy för Tanums kommun
En av framgångsfaktorerna för att rekrytera och behålla kompetenta
medarbetare är en väl fungerande lönepolitik som bidrar till en effektiv
verksamhetsutveckling och en ökad motivation och engagemang för arbetet.
Grundförutsättningar
Lönepolitiken i Tanums kommun grundar sig på:
- Centralt gällande löneavtal
- Kommunens centralt satta lönekriterier
- Kommunens lönekartläggning
Ett viktigt verktyg för att öka våra medarbetares motivation och engagemang
till att nå uppsatta mål är genom kommunens personalpolicy. Personalpolicyn
har sin grund i värdeorden förtroende, respekt, ansvar och omtanke vilka är
centrala i Tanums kommun.
Tanums kommuns lönepolitik ska bidra till en effektiv
verksamhetsutveckling där uppsatta mål nås genom:
- Tydliga och kända lönekriterier
- Begriplig löneprocess
- Könsneutral och icke diskriminerande lönesättning
Lönens uppbyggnad
Lönen består och påverkas av tre faktorer:
- Befattningslön utgörs av arbetets innehåll, krav på utbildning och krav
på kompetens
- Marknad förutsättningarna att behålla och rekrytera personal
- Individuell lönesättning medarbetarens prestation under året utifrån
lönekriterierna
Lönesättning sker vid tre tillfällen: nyanställning, löneöversynen och
omorganisering/omplacering.
Individuell lön
Tanums kommun använder sig av individuell och differentierad lönesättning
där det finns en tydlig koppling mellan prestation och lön. Detta är en
förutsättning för en långsiktig löneutveckling då medarbetaren genom sin
prestation ges större möjlighet att påverka sin egen löneutveckling.
Medarbetarens prestation bedöms enligt nedanstående kriterier:
- Måluppfyllelse - genomförande och ansvarstagande för givna uppdrag
och fastställda målsättningar utifrån styrdokument.
- Kvalité - kvalité på utförda arbetsuppgifter
- Service - flexibilitet och bemötande
- Utveckling/förnyelse- engagemang och initiativ i verksamhetens
utveckling, vilja och förmåga att ta sig an nya arbetsuppgifter
- Medarbetarskapet - bidrag till laganda och till att gemensamma
arbetsuppgifter genomförs
Medarbetarsamtalet är viktigt för att göra den anställde medveten om de krav
och förväntningar som arbetsgivaren ställer.
Roller och uppdrag
Kommunens personalutskott (KsPu)
Fastställer kommunens totala lönekostnad för de årliga löneöversynerna och fastställer grupper som ska
prioriteras av lönepolitiska skäl.
Personalchef
Lämnar förslag till KsPu avseende lönepolitik, lönestruktur och prioriteringar. Vidare följer personalchefen
upp och utvärderar löneöversynen. Överläggningar sker med de fackliga organisationerna under hela
löneöversynsprocessen.
Förvaltningschef
Samordnar löneöversynen på förvaltningen utifrån fastlagd inriktning på lönepolitiken. Utarbetar riktlinjer för
lönesättning i samråd med personalfunktionen.
Lönesättande chef
Ansvarar för att följa kommunens löneavtal och lönepolicy vid lönesättning av sina medarbetare. Chefen har
till uppgift att tydliggöra och göra kommunens lönekriterier kända för medarbetaren både inför och under
lönesamtalet. Alla tillsvidareanställda ska årligen erbjudas lönesamtal. Det är varje chefs uppgift att tydligt
motivera sin bedömning av medarbetarens prestationer kopplat till lön.
Fackliga företrädare
De fackliga företrädarna skall tillsammans med arbetsgivaren verka för en väl fungerande lönebildning genom
att aktivt föra dialog kring löneprocessens. Fackliga företrädare ska inte missgynnas i lönesättningen på grund
av att de är fackligt aktiva.
Medarbetaren
Medarbetaren ansvarar för att ha kunskap om hur kommunens lönebildning och lönekriterier ser ut samt veta
vilka krav och förväntningar som gäller inom verksamheten för att bidra till sin egen och verksamhetens
utveckling.
Komplement till lönepolicy
Handbok för lönesättning och löneöversyn samt lönesamtalsmatrisen är viktiga komplement till lönepolicy.
P. 6
TANUMS KOMMUN
Kommunfullmäktige
KF §
PROTOKOLL
2015-12-14
7(11)
KS 2015./0001-111
Val av ledamot i kommunstyrelsen efter Siv Bergström (MP)
Siv Bergström (MP) har i skrivelse den 23 november avsagt sig
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.
Beredande organs förslag
Valberedningens presidiums förslag den 26 november 2015, § 14
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Siv Bergström (MP) från uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsen samt
att till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Siv Bergström (MP) utse
Håkan Elg (MP) för resterande del av mandatperioden.
____________________________________________________________________________________________________________
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
P. 7
TANUMS KOMMUN
Kommunfullmäktige
KF §
PROTOKOLL
2015-12-14
8(11)
KS 2015/0001-111
Begäran från Siv Bergström (MP) om entledigande från uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige
Siv Bergström (MP) har den 23 november 2015 lämnat in en avsägelse från
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Siv Bergström (MP) från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige, och
att hos länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning efter Siv Bergström (MP)
avseende uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
____________________________________________________________________________________________________________
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
P. 8
TANUMS KOMMUN
Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-12-14
9(11)
KF §
Meddelande
Protokoll från länsstyrelsens inspektion enligt 19 kap 17 § föräldrabalken och 20 §
förmynderskapsförordningen
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att förklara meddelandet anmält.
____________________________________________________________________________________________________________
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
TANUMS KOMMUN
Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-12-14
10(11)
Närvaroförteckning
Valperiod 2014-10-15 – 2018 10-14
(uppdaterad 141020)
Ja
NAMN
Närvaro
ORDINARIE (C) Centerpartiet (9)
Clas-Åke Sörkvist
Ann-Marie Olofsson
Magnus Aronsson
Lars Olrog
Karolina Aronsson Tisell
Roger Wallentin
Rune Hermansson
Kajsa Mattsson
Karl-Erik Hansson
ERSÄTTARE
Björn Christiansson
Christian Aronsson
Peder Johansson
Astrid Helgesson
Rolf Hermansson
ORDINARIE (M) Moderata Samlingspartiet (9)
Liselotte Broberg
Lennart Larson
Hans Schub
Lars Wennerås
Claes G Hansson
Birgitta Nilsson
Agne Andrésen
Ingrid Klingspor
Allan Strandberg
ERSÄTTARE
Rosita Jansson
Margareta Haglund
Ulf Andersson
Alf Johansson
Jan Danielsson
ORDINARIE (FP) Folkpartiet liberalerna (5)
Paul Carlsson
Benny Svensson
Jan Olsson
Thore Axelsson
Ann-Helen Danielsson
ERSÄTTARE
Mikael Albrektsson
Lotta Toreld
Mats Lyckvik
ORDINARIE (KD) Kristdemokraterna (1)
Berndt Hansson
ERSÄTTARE
Sonny Haglund
Anna-Lena Karlsson
Omröstningar
Nej
Avst.
Ja
Nej
Avst.
Ja
Nej
Avst.
____________________________________________________________________________________________________________
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
TANUMS KOMMUN
Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-12-14
11(11)
Närvaroförteckning
Valperiod 2010-11-01 – 2014-10-31
NAMN
Närvaro
Ja
Nej
Omröstningar
Avst. Ja Nej
Avst.
Ja
Nej
Avs
t.
ORDINARIE (S) Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (9)
Louise Thunström
Ronny Larsson
Gunilla Palm
Jan Andersson
Roger Friberg
Lena Nilsson
Magnus Roessner
Oskar Josefsson
Ann-Christine Antonsson
ERSÄTTARE
Ida Jakobsson
Ronny Kallin
Birgit Ekholm
Sebastian Myrström
Ingela Andersson
ORDINARIE (MP) Miljöpartiet (3)
Siv Bergström
Håkan Elg
Michael Halvarsson
ERSÄTTARE
Ellinor Elnadotter
Berta Valenzuela
ORDINARIE (SD) Sverigedemokraterna (3)
Gobben O Haugland
Lars-Erik Borg
Anette Olsson
ERSÄTTARE
Ove Guldhskiöld
Rebecka Karlsson
ORDINARIE (V) Vänsterpartiet (2)
Gunilla Eitrem
Christine Jansa
ERSÄTTARE
Bengt Eriksson
Lena Köllerström
SUMMA
____________________________________________________________________________________________________________
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande