Minnesanteckningar från Ungdomsgruppen

2015-05-25
Avdelningschef/ungdomssamordnare
Lars Persson
0431-46 89 50
[email protected]
Ungdomsgruppen 2015-05-25
Närvarande: Maria Selway, Torsten Gadd, Nadja Bjärenstam, Thomas Björklund, Lars
Persson, Ingrid Axelsson och Kristina Klang.
Barnkonventionsveckan. Lars informerar från barnkonventionsgruppen. Se
minnesanteckningar bilaga 1.
Lokal Hero – redovisning av ett informationsmöte om Lokal Hero på Musteriet i
Båstad som bl a Maria och Lars deltog på.
CAN driver projektet – ungdomar gör aktiviteter för andra ungdomar med ett
drogförebyggande budskap. Då kan ungdomarna få en projektledarutbildning på två
dagar bekostad av projektet.
Diskussion hur vi kan engagera ungdomarna i detta.
Kristina tar med detta till personalgruppen på MK huset.
Skulle man kunna göra det i något ytterområde t ex Munka Ljungby.
http://www.drugsmart.com/local-hero/
Tänk om – den 3:e juni ska 1000 sadelskydd delas ut. Bl a ska polisvolontärerna,
nattvandrarna, fritidsledarna och fältgruppen hjälpa Maria med detta.
I Magnarp ska man ha föräldramiddag till hösten med dialog och övningar kring
alkohol. Maria samverkar med Vejby fritidsgård, fritidsledarna och fältgruppen kring
detta arrangemang. Man ska hitta en tid som inte krockar med skolans föräldramöten.
Avtackning
Ungdomsgruppen avtackade Torsten Gadd som går i pension och riktade ett stort
tack till honom för hans insatser i Ungdomsgruppen.
Rundan.
Fältgruppen
Fältsekreterartjänst: Man har blivit lovade ytterligare en fältsekreterartjänst. Då kan
man jobba mer utåtriktat.
Folkpartiet vill i en motion inrätta en nätkuratortjänst tillsammans med skolan
Läger: Tåssjö har 25 anmälda och Glimminge i dagsläget 10-12 anmälda. Här letar
man fler deltagare.
Valborg: Lugnt i Ängelholm. Det var Helsingör och Lund som gällde för
ungdomarna.
På skolavslutningen för högstadiet den 10/6 jobbar fältgruppen och fritidsledarna på
MK Huset ute på kvällen.
Samling i fältlokalen 19:00. Fältgruppen pratar med polisen och Lars pratar med
Nattvandrarna. Vi får inte glömma bort att även kontakta cityvakterna.
Fritidsgårdarna - Kristina
Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: [email protected]
www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm
Bilaga 1
2 (4)
Tunnar av med besökarna som det brukar på våren. Ungdomarna gör bl a film som de
lägger ut på youtube.
Ungdomsmässan 19/9 är ändrad till klockan 13-17 pga av att det är loppmarknad på
stortorget.
Mellanstadieverksamhet i inledningen av sommarlovet – alla resorna helt fulltecknade.
Hallands Väderö, sommarrodel samt övernattningsläger står på programmet.
Polisen - Ingrid
Klart med ny chef Karim Ottosson.
Inte så många ungdomsärenden men mycket att göra.
Ingrid berättar att polisens narkotikagrupp har nyligen testat några gymnasieungdomar
positiva för cannabis efter tips från föräldrar. Många av dessa ungdomar har hållit på
ganska så länge vilket oroar.
Kuratorsgruppen - Auli
Fullt upp med avslutande samtal samt överlämning.
Auli informerar om personalförändringar i kuratorsgruppen.
Auli kommer att jobba på fältgruppens sommarläger på Glimminge.
Drogförebyggande samordnaren - Maria
Kartläggningsmöte med föräldrastödjande aktörer
Sedan 2005 har Ängelholms kommun arbetat med olika former av föräldrastödjande insatser utifrån
flera olika metoder och i flera verksamheter (förvaltningar). Kommunen har dock saknat ett
kommunövergripande perspektiv av de föräldrastödjande insatserna och ett behov av samordning
föreligger. På detta sätt kan arbetet effektiviseras och ännu bättre svara upp på de behov som
föreligger samt möjlighet att erbjuda fler föräldrar stöd. Huvuduppdraget Lärande och familj har
inlett ett arbete med att kartlägga befintliga insatser och ta fram en behovsanalys. Maria s och
Helena Pålsson kommer att göra en beskrivning av det som framkom på mötet och diskutera detta
vidare med Thomas Karlegatt.
Skolhälsovården - Torsten
Torsten går i pension och efterträdaren Liselott Brange börjar i augusti.
Lars kollar efterträdare med Ann-Louise Rubin.
Skolsköterskan på Valhall går i pension.
Man håller på att se över och förnya överviktsprogrammet.
Utbildningsdrive för elevhälsoteamen. Heldagar om hur man arbetar, samarbetar
bättre kring elevvårdsfrågorna.
Elevhälsoteamet består av kurator, psykolog, skolsköterska, specialpedagog, SYV samt
rektor.
Mötestider hösten 2015
 Onsdagen den 26/8 klockan 13:00-15:30 på Stadsbiblioteket, nya
sammanträdesrummet
 Måndagen den 5 oktober klockan 13:00-15:30. Lokal ej bestämd.
 Torsdagen den 12/11 klockan 13:00-15:30. Lokal ej bestämd.
 Tisdagen den 8 december klockan 12:00-15:00. Lokal ej bestämd.
Nästa möte är onsdagen den 28 augusti klockan 13:00-15:30 i Stadsbiblioteket,
nya sammanträdesrummet.
Jag önskar er alla i ungdomsgruppen en riktigt skön sommar!
Hälsningar Lars
Bilaga 1
3 (4)
Minnesanteckningar från arbetsgruppsmötet 2015-05-12
 Lyfta barnen inom integrations rättigheter… Fokusgrupper tex. Integrationsenheten.

Familjecentralen Laxen kommer att delta vid Tusen Lyktor samt visa film, prata i
föräldragrupper om barnkonventionen m.m. Prata med de andra familjecentralerna också.

Fält visa Isblomma för någon klass (tex åk 7-8). Maria Selway kan också vara med. Nadja och
Thomas kontaktar Pernilla Andersson, Magnarps skola med en förfrågan.

Maskrosbarn i år igen? Maria kontaktar dem i år igen. Även prata med Gunilla Ivarsson. Boka
musiksalen på Rönne. Föreläsning riktad både mot elever/politiker och tjänstepersoner. Dag?

Svenska kyrkan: bidra till att samla ihop kör vid Tusen Lyktor, reflektera kring orden som
eleverna i åk 4 och 7. Arbeta med Pernilla Stalfeldts bok.

Kulturskolan: bidra till kören på Stortorget vid Tusen Lyktor. Per och Carina samordnar.

Tusen Lyktor (20 november kl 18 + talare + kringverksamhet + polistillstånd inkl
försäljning+ samla flera barn(körer) som sjunger.) Lotta pratar med föreningarna samt med
Paulina Narkaj. Få med Alla Kan vid Stortorget. Kolla med Karin Tingstedt om torget kommer
att ha börjat byggas om. Scen?
Bengtsson på dörren-liknande teater under veckan
Någon ny typ av utställning med teckningar som skolorna skapar och som ställs ut på
biblioteken. Bokrelease mångfaldsboken? Annars barnens bilder som underlag till boken kan
ställas ut. Även vända oss till högstadiet och ställa samma frågor. Bild, text, lera, film. Lotta
ställer frågor till eleverna, Kerstin samordnar plats i biblioteken. Hörsalen? Stadsbiblioteket
samt filialer. Visa utställningen i Hörsalen vid Tusen Lyktor.
Elever i åk 4 vid Villan, Södra utmarken, Rebbelberga och Montessori skapar en bok som
handlar om mångfald. Associera i bild och text kring ”stora ord” som tex ”kärlek”, ”vänskap”,
”främling”, ”ung och gammal”, ”flicka, pojke”. Ambitionen är att få boken färdig till v. 47.
Utbildning typ Rädda Barnen. Till föreningar genom Idrottsforum kvällstid (prata med Peter)
samt en utbildning på dagtid mot tjänstepersoner och politiker.
Tavla med Ebba Kristina – tex med barn och ungdomar i Ängelholm – integration mfl. Utgå
från samma ord som i boken. Hänga tavlan i Stadshusets reception sedan? Thomas kontakta
Ebba Kristina? Dragans budget?
Orden röd tråd i bild, sång, pedagogers arbete etc.






Veckan:
Måndag:
Tisdag:
Onsdag: Teater i samband med AFs avslutning för åk 6. Kl. 13:30-14:30. Maria kollar upp förslag på
teatrar. Lars & Matilda bokar Jarl Kulle. Ny fråga till eleverna att föra fram till kommunalråd.
Torsdag:
Bilaga 1
4 (4)
Fredag: Tusen Lyktor inklusive kringverksamhet och tal (Lars Nyander?). Lotta kontaktar föreningar
samt polistillstånd.