del 1 - Gävle kommun

SAMM ANTR ÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2015-05-27
Sid 1
Plats
Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle
Tid
kl 13.15–17.10
Närvarande
Se sidan 2
§§ 97-124
Justeringens
plats och tid
§§ 104-114 Sekretess
Socialtjänst Gävle 2015-06-01
Sekreterare
Ann-Christine Henriksson
Ordförande
Lars Öberg
Justerare
Emmely Wikholm
Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag
Organ
Socialnämnd
Paragrafer
§§ 97-124, §§ 104-114 Sekretess
Sammanträdesdatum
2015-05-27
Anslag sätts upp
2015-06-02
Anslag tas ned
Förvaringsplats
för protokollet
Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6 Gävle
Underskrift
Ann-Christine Henriksson
2015-06-24
GÄVLE KOMMUN
Socialnämnd
Ledamöter
Sammanträdesdatum 2015-05-27
Sid 2
Lars Öberg
(S) Närv. §§ 97-124
Maritha Johansson
(V) Ej närv. Ers. Lena Palm §§ 97-124
Helena Gille
(S) Närv. §§ 97-124
Anders Markewall
(S) Ej närv. Ers. Håkan Sellén §§ 97-119,
Catarina Fagerlund §§ 120-124
Michaela Gästgivar
(S) Ej närv. Matilda Sundqvist Boox §§ 97-124
Emmely Wikholm
(MP) Närv.§§ 97-124
Jan Rust
(M) Närv.§§ 97-124
Maria Bjerkheden
(M) Ej närv. Maria Makbule Colak §§ 97-124
Daniel Kvarnlöf
(M) Närv.§§ 97-124
Nina Hiller
(M) Närv. §§ 97-114, 116-119.
Ers. Lena Osseén-Nordberg §§ 120-124
Ersättare
Övriga närvarande
Daniel Winsjansen
(FP) Närv.§§ 97-114. Ers Lena Ödeen §§ 115-124
Kristina Eriksson
(KD) Närv. §§ 97-124
Marcus Andersson
(SD) Närv. §§ 97-124
Håkan Sellén
(S) Närv. §§ 97-119
Matilda Sundqvist Boox
(S) Närv. §§ 97-124
Lena Palm
(V) Närv. §§ 97-124
Catarina Fagerlund
(MP) Närv.§§ 97-124
Maria Makbule Colak
(M) Närv.§§ 97-124
Lena Osseén-Nordberg
(M) Närv. §§ 97-124
Lena Ödeen
(FP) Närv. §§ 97-124
Birgitta Larsson
(C) Närv. §§ 97-124
Iris Källström
(SD) Närv.§§ 97-124
Mats Collin
Förvaltningschef §§ 97-124
Per Östlund
Utredningschef §§ 97-124
Kia Fernlund
Tf Enhetschef Biståndsenheten §§ 115-124
Lars Lodin
Enhetschef Familjeenheten §§ 115-124
Ulf Häggberg
Ekonomichef §§ 102,103
Emelie Printz
Projektledare Våld i nära relationer §§ 97-100
Gunnar Löhman
Verksamhetschef Fältgruppen § 99
Victoria Strandberg Zarotti
Bitr. rektor Utbildning Gävle § 99
Frank Stoor
Förvaltningschef Utbildning Gävle § 99
Martin Vadelius
Ordförande Utbildning Gävle § 99
Annelie Thörnblom
Verksamhetschef Familjehemsgruppen
Rekrytering § 115-117
Justerare
Utdragsbestyrkande
GÄVLE KOMMUN
Socialnämnd
Sammanträdesdatum 2015-05-27
Sid 3
§ 97
Fastställande av föredragningslistan
Beslut
Socialnämnden fastställer föredragningslistan utan ändring.
Justerare
Utdragsbestyrkande
GÄVLE KOMMUN
Socialnämnd
Sammanträdesdatum 2015-05-27
Sid 4
§ 98
Anmälan av ordförandeberedning
Ordförandeberedning har ägt rum 18 maj 2015 kl 15.00–17.00
i närvaro av ordförande Lars Öberg (S), vice ordförande Maritha
Johansson (V) samt ledamöterna Emmely Wikholm (MP), Jan Rust (M)
och Kristina Eriksson (KD).
Justerare
Utdragsbestyrkande
GÄVLE KOMMUN
Socialnämnd
Sammanträdesdatum 2015-05-27
Sid 5
§ 99
Information
•
•
Justerare
”Förändra radikalt”: Gunnar Löhman, Verksamhetschef Fältgruppen,
Socialtjänst Gävle, och Victoria Strandberg Zarotti, biträdande rektor
Utbildning Gävle.
Samarbete mellan Socialtjänst Gävle och Utbildning Gävle:
Frank Stoor, Förvaltningschef Utbildning Gävle och Martin Vadelius,
ordförande Utbildningsnämnden
Utdragsbestyrkande
GÄVLE KOMMUN
Socialnämnd
§ 100
Expedieras:
Sammanträdesdatum 2015-05-27
Sid 6
Dnr: 15SON102
Kommunledningskontoret
Förvaltningschef
Rapport – Våld i nära relationer
Ekonomichef
Diariet
Beslut
Socialnämnden lägger föreliggande rapport ”Våld i nära relationer
i Gävle 2014” till handlingarna.
Ärendebeskrivning
I kommunplanen för Gävle kommun 2014 framgick vikten av att människor
ska känna sig trygga och säkra på att kommunen fortsätter att förbättra
möjligheterna till ett rikt liv. Arbetet mot våld i nära relationer lyfts i
kommunplanen som ett prioriterat arbete och resulterade i ett kommunövergripande projekt under perioden 2014-2015. Föreliggande rapport
redogör för resultatet när det gäller kvinnors och mäns utsatthet för våld i
nära relationer i Gävle kommun.
Beslutsunderlag
Missiv: ”Rapport från projekt våld i nära relationer”,
daterad 2015-05-18.
Rapport: ”Jag försöker glömma, men jag kan inte glömma –
en undersökning om våld i nära relationer, Gävle kommun 2014”.
Justerare
Utdragsbestyrkande
GÄVLE KOMMUN
Socialnämnd
Expedieras:
§ 101
Sammanträdesdatum 2015-05-27
Sid 7
Dnr 15SON77
Förvaltningschef
Utredningschef
Diariet
Rapport av ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen, första kvartalet 2015
Beslut
Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6 § Socialtjänstlagen (SoL) skall Socialnämnden till
IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och kommunens revisionskontor
rapportera på individnivå av ej verkställda beslut enligt SoL.
Rapporteringen avser också avbrott i verkställighet. Rapporteringen skall göras
kvartalsvis. Socialnämnden ska också lämna en statistikrapport på motsvarande
uppgifter till Kommunfullmäktige. Rapporteringen avser första kvartalet 2015.
Beslutsunderlag
”Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen,
första kvartalet 2015”, daterad 2015-04-16.
Justerare
Utdragsbestyrkande
GÄVLE KOMMUN
Socialnämnd
§ 102
Expedieras:
Sammanträdesdatum 2015-05-27
Sid 8
Dnr: 15SON74
Kommunledningskontoret
Förvaltningschef
Ekonomichef
Delårsrapport I år 2015 med årsprognos
för Socialnämnden
Diariet
Beslut
Socialnämnden fastställer föreliggande delårsrapport I,
med årsprognos, för Socialnämnden år 2015.
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har upprättat en delårsrapport för januari-april 2015,
enligt kommunledningskontorets anvisningar. Verksamhetsrapporten
innehåller bland annat uppföljning av nämndsmål, resultat för perioden
och utfallsprognos för året.
Resultatet för perioden uppgår till + 5,2 mnkr. Resultatet för 2015 bedöms
bli + 5 mnkr.
Beslutsunderlag
Delårsrapport I år 2015 med årsprognos för Socialnämnden
daterad 2015-05-18.
Justerare
Utdragsbestyrkande
GÄVLE KOMMUN
Socialnämnd
§ 103
Expedieras:
Sammanträdesdatum 2015-05-27
Sid 9
Dnr: 14SON193
Kommunledningskontoret
Förvaltningschef
Bemyndiganden, kompletteringar för 2015
Ekonomichef
Enhetschef
Biståndsenheten
Diariet
Beslut
Kia Fernlund har rätt att svara för övergripande beslutsattest inom nämndens
ansvarsområde samt att teckna firma för Socialtjänst Gävle under perioden
2015-07-06 – 2015-08-02, vid ordinarie förvaltningschefs frånvaro.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har, 2014-12-17 § 187, vid beslut om bemyndiganden för år
2015, tilldelat Förvaltningschef Mats Collin och Ekonomi- och planeringschef
Ulf Häggberg, var för sig, dels övergripande attesträtt inom nämndens
ansvarsområde och dels rätt att teckna firma för Socialtjänst Gävle.
Förvaltningschefen har beslutat om tjänstgörande förvaltningschef under sin
sommarsemester 2015 (v 28-32). Tjänstgörande förvaltningschef
under sommarperioden föreslås vid behov dels svara för övergripande
beslutsattest inom nämndens ansvarsområde och dels teckna firma för
Socialtjänst Gävle under den tidsperiod respektive förordnande omfattar.
Tf Förvaltningschef kommer att vara Kia Fernlund (v 28-31) och Ulf Häggberg
(v 32).
Beslutsunderlag
”Bemyndiganden, kompletteringar för 2015”, daterad 2015-05-13.
Justerare
Utdragsbestyrkande
GÄVLE KOMMUN
Socialnämnd
§ 115
Expedieras:
Sammanträdesdatum 2015-05-27
Sid 21
Dnr 15SON93
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Familjehemsgruppen
Revidering av ersättning till kontrakterade jourhem
Rekrytering
Diariet
Beslut
Socialnämnden reviderar ersättning gällande arvode för Gävle kommuns
kontrakterade jourhem till 28 000 kronor per månad vid placering av ett barn.
Socialnämnden reviderar ersättningen gällande arvode när inget barn är
placerat till 25 000 kronor per månad.
Yrkande
Daniel Kvarnlöf (M) yrkar avslag på att berörd enhetschef vid behov ska göra
en årlig revidering av arvodesbeloppet, inom ramen för den procentuella
justering som SKL använt samt att delegationsordningen revideras i enlighet
med dagens beslut.
Propositionsordning
Vid proposition på Daniel Kvarnlöfs yrkande och förvaltningens förslag finner
ordföranden att Socialnämnden beslutar enligt Daniel Kvarnlöfs yrkande.
Reservation
Lars Öberg (S), Lena Palm (V), Helena Gille (S), Håkan Sellén (S),
Matilda Sundqvist Boox (S) och Emmely Wikholm (MP) reserverar sig
till förmån för förvaltningens förslag.
Justerare
Utdragsbestyrkande
GÄVLE KOMMUN
Socialnämnd
§ 115
Expedieras:
Sammanträdesdatum 2015-05-27
Sid 22
Dnr 15SON93
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Familjehemsgruppen
Revidering av ersättning till kontrakterade jourhem
Rekrytering
Diariet
Ärendebeskrivning
Gävle kommun har i dagsläget fem kontrakterade jourhem. Ett sjätte är under
utredning och kommer att underställas Socialnämnden inom kort. De senaste
årens statistik av beläggning anger att antalet platser i jourhem i Gävle
kommun behöver utökas med ytterligare 1-2 jourhem. Ersättningen gällande
grundarvodet till kontrakterade jourhem har grundat sig på löneläget för vissa
yrkesgrupper inom vårdsektorn samt bedömningen om att en av jourhemsföräldrarna behöver avstå från förvärvsarbete.
Olika åtgärder behöver vidtas för att säkerställa tillgången av jourhem. En
viktig faktor att beakta i sammanhanget är att verksamheten är konkurrensutsatt
från privata företag som erbjuder en betydligt högre ersättning. En viktig åtgärd
är därför att höja arvodet för Gävle kommuns kontrakterade jourhem.
Beslutsunderlag
Missiv: ”Revidering av ersättning till kontrakterade jourhem”,
daterad 2015-05-04.
Justerare
Utdragsbestyrkande
GÄVLE KOMMUN
Socialnämnd
§ 116
Expedieras:
Sammanträdesdatum 2015-05-27
Sid 23
Dnr 15SON94
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Familjehemsgruppen
Rekrytering
Avtal mellan Socialtjänst Gävle och
hem för förstärkt familjehemsvård
Diariet
Beslut
Socialnämnden delegerar till Verksamhetschef för Familjehemsgruppen
Rekrytering att besluta om, och teckna avtal med Förstärkta familjehem.
Socialnämnden fastställer ersättningen för 2015 gällande arvode för Gävle
kommuns Förstärkta familjehem till 25 725 kronor per månad vid obesatt
plats i det förstärkta familjehemmet.
Arvodet till hemmet vid placering av ett barn ska vara 29 841 kronor per
månad.
Arvodet till hemmet vid placering av ytterligare ett barn ska vara ett tillägg på
18 522 kronor per månad.
Yrkande
Daniel Kvarnlöf (M) yrkar avslag på att berörd enhetschef vid behov ska göra
en årlig revidering av arvodesbeloppet, inom ramen för den procentuella
justering som SKL använt samt att delegationsordningen revideras i enlighet
med dagens beslut.
Propositionsordning
Vid proposition på Daniel Kvarnlöfs yrkande och förvaltningens förslag finner
ordföranden att Socialnämnden beslutar enligt Daniel Kvarnlöfs yrkande.
Reservation
Lars Öberg (S), Lena Palm (V), Helena Gille (S), Håkan Sellén (S),
Matilda Sundqvist Boox (S) och Emmely Wikholm (MP) reserverar sig
till förmån för förvaltningens förslag.
Justerare
Utdragsbestyrkande
GÄVLE KOMMUN
Socialnämnd
§ 116
Expedieras:
Sammanträdesdatum 2015-05-27
Sid 24
Dnr 15SON94
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Familjehemsgruppen
Rekrytering
Avtal mellan Socialtjänst Gävle och
hem för förstärkt familjehemsvård
Diariet
Beslut
Ärendebeskrivning
Inriktningen inom Socialtjänst Gävle när det gäller placering av barn och unga
är i första hand familjehem. Ett treårigt projekt inleddes i september 2012 i
syfte att bygga upp en förstärkt familjehemsvård i egen regi att ersätta
konsulentstödd familjehemsvård genom privata firmor. Målet är att säkerställa
god kvalitet med trygg och säker familjehemsvård och kostnadseffektivitet i
verksamheten. Externa köp från privata firmor ska därmed avslutas och
undvikas på grund av bristande insyn i verksamheten och kostnader
motsvarande 2 000 – 3 500 kronor per dygn.
Projektet är nu i avslutningsfas och förstärkt familjehemsvård på väg att
inkluderas i ordinarie verksamhet. Under projekttiden har 8 avtal ingåtts med
förstärkta familjehem. Fler hem är för närvarande under utredning. För att
möta behovet av förstärkt familjehemsvård behöver ytterligare cirka 10 hem
rekryteras.
Beslutsunderlag
Missiv: ”Avtal mellan Socialtjänst Gävle och hem för förstärkt
familjehemsvård”, daterad 2015-05-07.
Justerare
Utdragsbestyrkande
GÄVLE KOMMUN
Socialnämnd
§ 117
Expedieras:
Sammanträdesdatum 2015-05-27
Sid 25
Dnr 15SON95
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Familjehemsgruppen
Rekrytering
Avtal mellan Socialtjänst Gävle och hem
för tonåringar
Diariet
Beslut
Socialnämnden delegerar till Verksamhetschef för Familjehemsgruppen
Rekrytering att besluta om, och teckna avtal med, familjehem för tonåringar.
Socialnämnden fastställer ersättningen för 2015 gällande arvode för Gävle
kommuns familjehem för tonåringar till 24 179 kronor per månad.
Ersättningen gäller oavsett om en tonåring är placerad eller ej i hemmet.
Yrkande
Daniel Kvarnlöf (M) yrkar avslag på att berörd enhetschef vid behov ska göra
en årlig revidering av arvodesbeloppet, inom ramen för den procentuella
justering som SKL använt samt att delegationsordningen revideras i enlighet
med dagens beslut.
Propositionsordning
Vid proposition på Daniel Kvarnlöfs yrkande och förvaltningens förslag finner
ordföranden att Socialnämnden beslutar enligt Daniel Kvarnlöfs yrkande.
Reservation
Lars Öberg (S), Lena Palm (V), Helena Gille (S), Håkan Sellén (S),
Matilda Sundqvist Boox (S) och Emmely Wikholm (MP) reserverar sig
till förmån för förvaltningens förslag.
Justerare
Utdragsbestyrkande
GÄVLE KOMMUN
Socialnämnd
§ 117
Expedieras:
Sammanträdesdatum 2015-05-27
Sid 26
Dnr 15SON95
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Familjehemsgruppen
Rekrytering
Avtal mellan Socialtjänst Gävle och hem
för tonåringar
Diariet
Ärendebeskrivning
Socialtjänst Gävle har sedan många år haft avtal med så kallade tonårshem.
Dessa hem är ett resultat av ett projekt, Gävlehem, som genomfördes för
många år sedan i syfte att täcka behovet av tillgängliga platser i familjehem för
placeringar av tonåringar med kort varsel. En person ska finnas tillgänglig på
heltid för att möjliggöra uppdraget. Aktuella ungdomar är främst de som
erhåller vård på grund av omsorgsbrist.
Sedan tidigare finns två tonårshem knutna till Socialtjänst Gävle. Ett nytt
tonårshem har tillkommit under 2015. Rekryterare bedömer att det finns ett
fortsatt behov av platser i tonårshem och att socialtjänsten är i behov av
nyrekrytering.
Beslutsunderlag
Missiv: ”Avtal mellan Socialtjänst Gävle och hem för tonåringar”,
daterad 2015-05-07.
Justerare
Utdragsbestyrkande
GÄVLE KOMMUN
Socialnämnd
Expedieras:
§ 118
Sammanträdesdatum 2015-05-27
Sid 27
Dnr 15SON101
Förvaltningschef
Utredningschef
Diariet
Yttrande gällande översyn av Socialnämndens
reglemente
Beslut
Socialnämnden antar yttrandet som sitt eget.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ser för närvarande över reglementen för kommunens
nämnder och styrelser. Socialnämnden och Socialtjänst Gävle har beretts
möjlighet att yttra sig över bifogat förslag till reglemente för Socialnämnden.
Beslutsunderlag
Yttrande: ”Översyn av Socialnämndens reglemente”, daterad 2015-05-13.
Justerare
Utdragsbestyrkande
GÄVLE KOMMUN
Socialnämnd
Sammanträdesdatum 2015-05-27
Sid 28
§ 119
Informationsärenden
Rapport från Förvaltningschef
Förvaltningschef Mats Collin informerar:
•
Länsledning Nätverk har haft en sittning i maj månad.
•
Nulägesinformation om LOV-upphandlingen.
Justerare
Utdragsbestyrkande
GÄVLE KOMMUN
Socialnämnd
Sammanträdesdatum 2015-05-27
Sid 29
§ 119
Informationsärenden
Rapport från Familjeenheten
Enhetschef Lars Lodin informerar:
•
I Sätra centrum kommer under sommaren 2015 byggnation av nya
Familjecentralen att påbörjas. Verksamheten beräknas kunna sätta igång
april/maj 2016.
•
Information om läget på ungdomsfronten inför sommaren 2015. Viss
oro finns, framför allt hos ”Drogfri Skola”. Användning av cannabis och
marijuana har ökat, framför allt i Sätraområdet. Behov av att prioritera
våra fältsekreterares aktiviteter finns utifrån hur problematiken ser ut i de
olika områdena.
•
Samarbete med Lions: Ett sommarläger kommer att hållas i Forsby
22-26 juni, för barn i åldern 9-12 år.
•
Aktualiseringar av barn och unga har ökat. Det kommer att vara extra
bemanning i berörda verksamheter. Olika åtgärder vidtas. Bland annat
har det påbörjats en särskild rekrytering för att kunna erbjuda nyutexaminerade socionomer en god introduktion.
Justerare
Utdragsbestyrkande
GÄVLE KOMMUN
Socialnämnd
Sammanträdesdatum 2015-05-27
Sid 30
§ 119
Informationsärenden
Rapport från Biståndsenheten
Tf Enhetschef Kia Fernlund informerar:
•
Justerare
Förvaltningsledningen har beställt en utvärdering av verksamhet Unga
Vuxna, utifrån måluppfyllelse vid start av verksamheten. Den är utförd av
PwC (PriceWaterHouseCoopers). Kia Fernlund ger en redogörelse av
resultatet. Socialnämnden kommer att få ta del av den skriftliga rapporten
vid ett senare tillfälle.
Utdragsbestyrkande
GÄVLE KOMMUN
Socialnämnd
Sammanträdesdatum 2015-05-27
Sid 31
§ 120
Rapport från förtroendeuppdrag
•
•
•
•
•
Lars Öberg (S) har deltagit vid ECAD’s (European Cities Against
Drugs) årsmöte samt Styrgrupp Välfärd.
Helena Gille (S), Jan Rust (M), Maria Bjerkheden (M) och Håkan Sellén (S) har besökt sin kontaktgrupp.
Helena Gille (S), Lars Öberg (S) och Lena Ödeen (FP) har deltagit vid
Samverkansmöte med Utbildning Gävle.
Kristina Eriksson (KD) och Helena Gille (S) har besökt Team Douglas
Öppet Hus.
Kristina Eriksson (KD) har deltagit vid firande av Familjecentralen i
Andersberg då de firade 10 år.
§ 121
Redovisning av delegationsbeslut
Förvaltningens delegationsbeslut för tiden 1 mars – 30 april 2015
redovisas genom utskick 19 maj 2015 samt i pärm vid sammanträde
27 maj 2015.
Justerare
Utdragsbestyrkande
GÄVLE KOMMUN
Socialnämnd
Sammanträdesdatum 2015-05-27
Sid 32
§ 122
Anmälningsärenden
1. Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-23.
2. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 2015-03-24, § 42:
Obligatoriskt deltagande vid central introduktion för nyanställda
medarbetare i Gävle kommunkoncern.
3. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 2015-03-24, § 46:
Gemensamma samverkansprojekt 2015 – Ungdomsverksamhet med
Rapatac
4. Kallelse/föredragningslista till Kommunfullmäktiges sammanträde
2015-04-27.
5. Kvinnojouren Blåklockan: Statistik för perioden januari – april 2015.
6. Protokoll från Valberedningens sammanträde 2015-03-18.
7. Kallelse/föredragningslista till Kommunfullmäktiges sammanträde
2015-05-25.
8. Årsredovisning 2014, Gävle kommun.
Justerare
Utdragsbestyrkande
GÄVLE KOMMUN
Socialnämnd
Sammanträdesdatum 2015-05-27
Sid 33
§ 123
Kurser och konferenser
Inga kurser är aktuella.
§ 124
Övriga frågor
Ingen övrig fråga är anmäld.
Justerare
Utdragsbestyrkande