Verksamhetsberättelse för V:a Göteborg 2014

Verksamhetsberättelse för V:a Göteborg 2014
I Lärarförbundets Västra Göteborgsgrupp ingår:
•
Irene Andersson, förvaltningsansvarig, idrottslärare, fritidspedagog
•
Kurt Björner, förvaltningsansvarig, förskollärare i förskoleklass
•
Eva Byström, förvaltningsansvarig, förskollärare
•
Joachim Varga, förvaltningsansvarig, grundskollärare
•
Eva Jansson, förvaltningsansvarig, grundskollärare
•
Susanne Lindblom, grundskollärare (slutade vt 2014)
•
Martin Carlén, förskollärare i förskoleklass (slutade vt 2014)
•
Märild Sidnäs, fritidspedagog
•
Ulrika Brosten, förskollärare
•
Anette Abrahamsson, fritidpedagog
Vi har c:a 900 medlemmar i V:a Göteborg.
V:a Göteborgsgruppen har träffats 9 gånger under året, varav en heldag, Vi har också
haft 2 utbildningsdagar på Lökebergs pensionat.
På våra möten har vi planerat för samverkansarbete med arbetsgivaren, samt
planerat 6 heldagar och 1 halvdag ombudsutbildning. Vi har även haft 2
medlemsmöten, vi har gjort regelbundna arbetsplatsbesök, samt rekryteringsbesök.
Vi har haft ett gemensamt ombudsmöte per termin för skola/fsk, övriga har varit
uppdelade.
Områdescheferna för skola respektive förskola har varit inbjudna till ett av våra
möten. Dessutom har vi haft besök av ekonomiansvarig Simon Lönnblom, HR-chefen
Marianne Claesson, sektorschef Bo Niklasson samt 3 S-politiker från Nämnden.
Rekryteringsansvarig Karl Kataoka från Lärarförbundet har deltagit i ett av våra
möten.
På ett ombudsmöte har Karin Hovden, Lärarförbundet, haft utbildning om
Lärarförbundets nya hemsida.
Högre löner höjer yrkets status
Ett av våra teman på ombudsmötena har varit lönesamtal, nya lönekriterier, samt ny
löneprocess. HR-chefen Marianne Claesson var inbjuden för att informera om detta.
Vi fortsätter att arbeta för att nya lönekriterier införs även i förskolan.
Löneförhandlingar bedrevs under våren och nya avtalet blev klart 1 april. Det gav 3,14
% för grundskollärare och 3,21 % för för-och fri. Det högre utfallet för för-och fri
berodde på arbetsgivarens centrala satsning för att jämna ut löneskillnaderna.
Lärarna skall ha en rimlig och god arbetsmiljö
Vi träffar 3 nämndpolitiker från S 2 gånger per termin och informerar om
arbetsmiljön på våra skolor och förskolor, samt den ökade arbetsbelastningen som
lärarna utsatts för i form av mängden arbetsuppgifter samt stora barn-och
elevgrupper, speciellt på fritidshemmen. Vi påtalar också att det finns för litet
resurser för elever med speciella behov. Det finns nya Allmänna Råd från Skolverket
hur detta stöd skall se ut. V:a Göteborg lever inte upp till detta. Vi fortsätter att påtala
skolornas och förskolornas eftersatta fysiska arbetsmiljö. Detta styrks av
Arbetsmiljöverkets inspektion som har föranlett förelägganden på flera av våra
skolor.
Vi medverkar och påverkar ritningsgranskning vid om-och nybyggnation i
stadsdelen.
Vi har varit med och påverkat den pedagogiska inriktningen vid rekrytering av
förstelärare.
Vi har under året regelbundet diskuterat den pågående 6§6:an i en dialoggrupp med
sektorschef och verksamhetschef. Dialoggruppen övergick under höstterminen i en
Skolutvecklingsgrupp. LR och Lärarförbundet har tillsammans med verksamhetschef
och kvalitetsutvecklare arbetat fram en Handlingsplan kring åtgärder som behöver
göras inom lärarnas arbetsmiljö. Den gäller för grundskollärare, fritidspedagoger
samt förskollärare i förskoleklass från januari 2015. Skolutvecklingsgruppen
fortsätter att bevaka samtliga lärargrupper i grundskolan vad gäller arbetsmiljö.
Vi uppmanar våra medlemmar, genom våra ombud att anmäla alla tillbud och
arbetsskador i LISA.
Vi uppmanar också ombuden att se till att det skrivs ABC när det sker en
omorganisation i verksamheten. Vi uppmanar rektorerna på de skolor som har
missgynnats i resursfördelningsmodellen att skriva riskanalyser.
Vi har varit med och påverkat LLU:arnas utbildningsvillkor för förskollärare inför
processen med övningsförskolor.
Vi har medverkat vid implementeringen av inriktningsdokument som fördelar
arbetsuppgifterna mellan sektor förskola och Intern Service.
Lärarförbundet syns och hörs och växer
Under v 33 och 34 var vi ute och besökte så gott som alla skolor i stadsdelen. Vi
gjorde också besök på merparten av förskolorna. Vi upplevde att besöken var
uppskattade. Vi lyckades också värva nya medlemmar samt även en del nya ombud
på de verksamheter som saknade detta. Vi fick med oss en hel del frågor att arbeta
vidare med och som vi fortsätter att följa. Vi har också deltagit på APT på flera av våra
skolor och förskolor.
Vi lägger regelbundet ut information till ombuden på våra digitala webbplatser på
Hjärntorget.
Västra Göteborgsgruppen tackar alla medlemmar och ombud för ett gott fackligt
arbete under 2014 och ser fram emot ett nytt spännande fackligt år.