r lrys3-j

--F
F)F T 5 ? tgsgX
ln !ryr|y€iry *&:J
f
1.vn
!
r lrys3-j
Utgiven
av Sv€nska Marathonsillekapet,
Box 218, 101 24 Sbckholm
Ansvarig utgivare: Same I{ermelin
R€dakt6r:
Jan Lind
U1f Mathiasson
Resultatredaktiir:
'tryckning:
StocL}1olm
I}ycksakskonsult,
Grevius, Farcta
AB Bergskim
Distibutionr
rssN 0283-1015
Svenska MarathoDsiillskapets
Olfrirande:
Sanne Hermelin, 08-?61 11 0?
styrelse
V ordfdrandeoch utmiirkelseanBvarig
Everl Skymne, 08'623 00 52
SekBterare:
Mikael Hill, 08-530 370 91
Kassiir:
Elisabeth Westerlund, 08-511 780 48
Medlemssekreterare:
Birgiita Jalring, 08-?53 08 28
PR-ansvarigoch resesekreterare:
Gdran Gustavsson,08-38 ?g 86
Informationssekreterare:
Sanne Hermelin
Redaktdr Jan Lind,08.626 94 49
R€sultatledaktdr: UUMathiasson, 08-?65 13 32
Huvudlonbktombud: Bilse} Fnlt,08-8? 31 06
Fax:08-?55 38 15 (Bilgitta Jaring)
Bitr info. sekr: Tore Andersson,08'28 55 59
Matr fdrvaltare: Britt L6sNoth, 08-581 706 15
De anglvna telefonnumren ar till bostaderna diit
stlrelseledamdtelna vanligtvis aI anhiiftbam pi
kvdllarna.
Svenska MarathonsAUskapets distriktombud
Blehinee:Bengt-Ake Sv€nsson,0455'50? 66
Bohushn-Dal: Leif Skogland,0531-10448
Dalarna: Bengt Gdransson,023-17?59
Gotland: Bjdm Jungnelius, 0498-2723 1?
Gastrikland: Kenneth Zette4ren, 026-68 ?5 01
Giitebory:Jan Krantz, 031-49 38 ?1
Halland: Anders Edberg, 0340-89273
Hdlsingland: kif
Danielsson,0650-34046
Jamtland-HarjedaleD:MoniLa Simson, 063"1138 03
MedelpadrJan-OIov Larcson, 060-61 11 69
Norrborten:Leif Strdmbbck,092t. I07 3i
Skine: Bengt Klans, 046-71 22 10
Smiland: Jan-Erik Olsson,04?6'123 ?1
Sbckholm: UlfMellerstedr,08626 84 5:
S6dermanland:Lars'Olof Israelsson,0152'136 07
Uppland: Johan Henriksson,018"12 19 47
Viirmlandr Kaulo Kaikkonen, 054-47323
Oktober-
Hostmfrnad
ag har triinat och tdvlat flitigt en t i d . \ l e n n u n i r
Lidingciloppet dr avklarat och vi har fAtt vintertid och
morkret faller tidigare pA kvdllarna, d A k d n n s d e t s o m
att tAvlingssasongen nd.rmar sig sitt slut
Det hAr dr den tidpA Aret nar minkroppbtirjarf<jrhandla om
att kanske s:inka ambitionsnivAn. Den vill fiL tid att ldka
skador, stora som smA. Bygga upp nya nuskler och nytt
sjAlvfcirtroende inftjr ndsta tiivlingssiisong. Ja, den dr forstAndig, kroppen, den fdrstrir att vi kan springa samma traningsrundor som vi brukar, men att vi ska lAmna klockan hemma.
Eller l6ta antalet kilometer bestdmmas av hur det kanns i ben
och psyke.
Vid dessa ftirhandlingar pAminns jag ocksA om hr-rrtrevligt
det 6r att umg6s med familjen, g5LpA teater eller bio, trAffa
kompisarna, ata gott och mA bra.
Andra forstAndiga fdrslag frAn kroppen iir att t ex prova pir
nigon annan - mera "Arstidsvdnlig" - idrott som ett kornplement till kippassen. Flera loparkompisar har upptiickt tjusningen med lingfiirdsskridskor och skidiLkning, och nigra har
satt fart pA nya muskler i kroppen under n6gra gympapass.
Minga och bra 6r de argument som jag fAr htira frAn
kroppen varje htist ndr mtirkret faller och kroppen vill vila.
Men jag har nu trhnat och tdvlat lAngdistansltipning som
veteran i 20 Ar, sA jag vet hur kroppen skal1 tas.
I 6Lrhar jag ftirberett mig pi den hAr inre dialogen och stdllt
mig positiv till en klubbresa till Aland Marathon 29 oktober.
Allts& mAste vi trana vidare, fcir att springa maraton utan att
vara trinad, det kan man inte - det fiirstir kroppen.
Efter Aland har jag ett riktigt trumfkort att spela ut: niista
Ar ska vi - kroppen och jag - upp i 65-rirsklassen, och dA mAste
vi vara pA topp. Risken dr ailtsi att trhningen mAste gA fdre allt
annat - precis som vanligt!
Men hur iir det med Dig, krira lisare? Lyssnar Du pA
kroppen? Beriitta gdrna for oss andra vad Du fAr for svarl
Vesterbotter: Jarl Kollberg, 090-31839
Viistergaitland;Kurt Ande$son, 0511-211150
Med idrottshdlsningar
Vastmanland: Hans Andercson,021"35 17 34
Argermanland: Kurt Sjdlund, 0611"61019
ostereittland: trsbjiirn Holmquist,013 13 73 42
Internationella ombud:
Cecilia Peterson,tel 44"1608737 639
Omslagsbiid:
Owe Olsson,
av Sanne vid veteran-SM.
fick sin statyett
Foto: Jan Lind
Ewert Shymne
-
\/
a
v
Midnight Marathon l juti leeb
idnight Marathon i SkellefteiL dr en viilorganiserad lijparfest som i Ar hade samlat 700
Iiipare. Som vanligt var det mycket
folk som bdnkat sig med kaffekorgar utefter banan och bra med publik pA Norrvalla IP diir ldparna
togs emot niir dom sprang i mAl.
Peter Klemets, FIN, tog sin sjunde
seger pi nio starter med tiden
2;40:25.Segrarei damklassen,finldndskan Ann-Katrin Haga, med
. riden 3:18:23.
Det hAr med att det var 700
ldpare i Midnight Marathon var en
helt riktig arrangiirsuppgift, men
av dessa var det endast drygt 30lcinare som snrang marathon.
arl
-Dom
andra lciparna sprang halv-
Peter Klemets
(1335) tog ledningen fdre Mikael Brann (1305)
redan i starten
och vann stn
sjunde seger i
Skelleftea Midnight Marathon.
Foto: Goran
Gustavsson
kvarts eller minimarathon. Det dr
fdrhoppningsvis bland dessa man
har framtida maraionldpare att
rdkna med. Midnight Maralhon i
SkellefteAer vart ett stiirre startfalt.
Giiran Gustausson
12 Augusti 1995
I
Olands Marathon
I sambandmed Olands
Marathontilldelades
BirgerHoglundSallska.
pets standarfdr 25
genomfdrda
maratonlopp.
^**u varma liirdag som "BiQ
L-,l ten" och ldris kdmpade pi Goteborgs gator deltog jag och ett 80tal ldpare i Olands marathon.
Vi startade pA Hiigby idrottsplats, dA var detca+28'det varnog
cn av erets varmaste maror.
Det var en trevarvsbana som
gick genom Liittorps samhdlle, dar
var en mycket entusiastisk publik
som hejade fram ltiparna. Sedan
vidare ut mot Kalmarsund, banan
kantades av ladugirdar, betande
kossor och en del envisa flugor. Niir
vi kom tillvattnetvar det en hel del
folk som badade och ftinAnat titta-
de upp och undrade vilka som frivi)ligt hade valt att springa maraton denna stekhela lcirdagsefLermiddag, niir man kan ligga pi
stranden. Men ndr vi kom tillbaka
pi a ndra och tredje varvet hade de
plockat upp stolar och placerat sig
efter vigen och hejade med glada
ramsor pi liiparna.
53 lcipare gick i mAl pA Hcigby
IP Snabbast i mil var rullstolsAkaren Mikael Sandberg. MjdJ.by
2.25.29
Snabbastelciparenvar Imants
Erkens. Hiigby IF 2.42.08
Det var fina priser till de 20
friimst placerade
samt till segrarna i
resp.6ldersklass
.Alla som fullfiiljde
fick en Olandssten
med inskription.
Det var en bra arrangerad tiivling
som bcirjade redan
pi nummerlappsutdelningen kviillen fiire maran dA
detbjcids pA ett hiirIigt pastaparty vid
Sandbybadets
Camping. Jag hoppas kunna komma
tillbaka niista ir.
Elisabeth
Westerlund
I s"grur"ni topp"t
I lmantsErkens
SwissalpineMarathon
- En upplevelsesomldttarelAtersigspringasdn beskrivas
Ett maraton cir som bekant 42 kilometer.Men
jag har nyligen flyttat till England, och dcir
rciknar man i miles, och 42 rnilescir - just det 67 krn! Alltsd. d,kerjag till Dauosfrir en underbar trciningsuecka- drets mest aukopplande.
nder de sista dagarna, dA trAningsmAngden minskasradikalt - jag dr iindi redan
ftire loppet uppe i en dos som d.r
sttirre dn min normala veckoranson - kAnner jag hur kropp och
psyke bygger upp sig och laddar
infrir loppet. Mitt fremsta mal iir
att iiverleva, men sedan kommer
tiivlingsdjiivulen fram. fio timmar
borde jag viil 6ndi kunna klara! Si
kommer Rune Larsson och shger
att jag har kapacitet att klara under nio timmar. NAgot bcirjar riira
sig inom mig. Han kenner efter ett
antal lopp her nere siviil banan
som mig tAmligen viil, och om jag
lhgger samman de tider jag tidigare ir haft pri loppets fdrsta 28 km
och pi de sista 39, fir jag 8.15...
Men hu kommer jag att reagera
dri jag efter (ndstan) ett Lidingiilopp ska ge mig ut pi (n6stan) ett
maraton - med ett icke fiiraktligt
berg att kliva iiver dessutom? Tja,
det iir viil egentligen diirftir j ag startar - fiir att utrdna detta och ftir att
fi en liipaupplevelse av fantastiska mAtt, i det som ibland kallas
Europas tuffaste lopp! Dri utrymmet tyvarr inte riicker till fiir en
detaljerad fdrdbeskrivning, ftirsiiker jag istiillet att skildra nrigra
utvalda minnesbilder - av mAnga,
minga...
dnslan av gliidje, ftiruentan,
bAvan och triumf ndr jag i
motsats tiLl fiir fem Ar sedan hiller
till viinster ist6llet fcir att springa
in i 28-km-mAlet till h<igeri Filisur
- nu btirjar det! Publikleden iir naturligtyis tiita hiir, och vi hyllas
som dltiga hjeltar ndr vi springer
vidare. Det bubblar i kroppen av
lycka, och tiden dr bara nio minuter lingsammre ?in vad jag hade
ner jag sprang 28...
av ltipare som drar
J(aravanen
pi smala stigar, upp
I\vidare
bland de maktiga, outgrundliga
bergen... Jag tAnker pA en av mina
absoluta favoriter, Ulf Lundell:
"...Skogen exploderar och bergen
stir tysta - som alltid - dom vethur
man hiller sig fiir skratt..."
iinslan av att pi en gAng vara
Ji
I \liten infcir allt detta och stor
och fcirundrad iiver att fi ingi r
nAgot sii storslaget... Kropp och sjiil
dr i en harmoni som sdllan tidigue
- det irvioch naturen, vi ensamma
ska klara av de 6? kilometrama.
Allt detta helper mig framrit, men
allteftersom det blir brantare och
luften blir tunnare, blir det svirare
och svirare att riira benen. Ibland
stannarjag upp och fir riktigt koncentrera mig pA att lyfta benet och
riira det framri.t. Minsta sten kan
sessomettoiiverstigligthinder.Ett
par ginger vacklarjag tiJl, som om
jag vore berusad. Och berusad iir
j ag, av den allt genomsyrande trtitt-
o
het som man bara kinner under
den hertypen av aktiviteter, och av
syrebrist, och av lycka cjver att fA
vara med om ett sAdant hiir underbrt dventyr. Jag kommer att tenka pA en strof av Peter Lundblad:
"...Kanske nAgot berusad, fastdn
glasklar iindi..." Ja, glasklar d.rjag
niistan hela tiden. Med en berusads stundom glasklara blick ser
jag sktinheten breda ut sig infiir
mina cigon, och med en berusads
<ivermod kliver jag obekymrat pi
de hala stenaribicken somvillade
mig si mycket problem under banbesiktningen hiiromdagen, di jaar
tiinkte fiir mycket p6 min dnliga (p
balans. Nu korsar jag bicken betydligt mer tonskodd och avsevirt
fortare!
/\ rr na rpp ,r, o"rrrgpu"" pu!
fL2700
meter efter 6.45 och vera
att jag har tillryggalagt mer an ett
maraton, i en milt uttryckt kuperad terrdng... Att inse att jag trots
de i mitt tycke alltfcir lingsamma
kilometrarna uppfcir fortfarande
h a r e n l i t e n c h a n sa t t k l a r a d e n i o
timmarna.,.
KAnslan av att allteftersom jag
tar mig nerfiir, fcirst fdrsiktigt giende i den steniga branten, sedan
springande, tycks musklerna mjukas upp, kiinslan att ha krafter att
passera medtevlare... N6.gra fi
meter gir pi en mjuk upptrampad
stig, och hir flyger jag ndstanl Det
talas mest om bergen, men dalgAnguna, med sina intensiva fhrger pi griis och bJ.ommor- jag inser
nu att anledningen till att Davos
hu blAti och gult i sitt vapen inte
e att de vill hedra Sverige - iir
minst lika storslagna. .A,ter dyker
Ulf Lundell upp:"...Honvarsi vacker - att det gjorde ont..." "Min 51skling drsi sd.llsamtvacker- som om
hon skapats av en lycklig Gud..."
SA Ar jag pldtsligt i Sertigddrfli. 12
km kvar. Jagtittarpriklockan. 7.28.
Du har en fantastisk chans nu, sdgerjag till mig sjnlv.Ge allt du har!
et gcirjag, och det 6r inte lite,
det! Liksom 1992 fAr jag uppleva gliidjen av nyuppvdckta ben
som ndstan helt tycks ha gliimt de
fem och en halv milen de nyss har
Svverkat. TvA gAnger direkt efler
Ua randra snubblar ia s ni rdttcr - vi
springer nu inne i skogen - och
Iyckas med niid och ndppe undgri
att falla - jag kan inte lengre styra
mina ben. Men framit gir de trots
det - kroppen iir en miirklig skapelsel 60-km-skylten. Atta timmar och
nigra minuter. Aven om kilometerangivelserna hr 16Lngtifrin exakta
sri inser jag att jag har en mycket
stor miijlighet att klara de nio trmmarna. Jag far nestan terar i dgonen, men jag tvingar mig att Aterviinda till nuet. An iterstAr det en
del. Men inget kan hindra mig nu,
inte ens den abrupta iivergingen
r-Ifi.n nerfrirsbacke till sl?itmark i
-Davos,
vllkel kroppen, relal erande
till relativitetsteorin, uppfattar som
en uppfiirsbacke!
fart. Jag kan stolt titulera mig ultraliipare. Atta timmar, fyrtiosju
minuter och trettiofem sekunder
stockar sig i halsen, men vad gbr
det? Ndr orden inte rdcker till, dr
de ofta tiverflddiga.
var jag pe vdg - en itta timmars
arbetsdag med tre kvarts lunch!
En galenskapets seger river fdrnuftet - ell.er dr det kanske tvdrtom?
En seger iiver den egna kroppen nej, det iir ju kroppen sjiilv som
tnt jag en stund,senare
O:l
ugger pa rygg r solsKener l
v
kanten av ltiparbanan, med huvudet pi ryggsiicken, tillsammans
med nAgra av de vdnner som jag
rJ\
tI-:,
-
I
I
{)
Stadim. Den rdda mat'
"n "a
\r, tan er en flygande. magisk
matta, frir den fullkomligt bdr mig
fram emot Isstadion. Jag vinkar
och ropar 6.t mina kiinda och okan, c hj a g s p r i n g d a v d n n e ri p u b l i k e n o
cr fortare och fortare. In i Isstadion, upp p6.rampen, en sista spurt jag bara miste ge utlopp fiir all
lycka jag har inom mig nu. Funktionarerna vid mAlet ropar nigot
om att ta dct lugnt, men jag kan
inte. Jag korsar millinjen och lyckas i sista stund undvika att kollidera mcd framfcjrvarande genom att
ta tag en av de metallstiinger som
hiller uppe milstdllningen. Si
bromsas till slut min vilda fram-
vunnit en seger, tillsammans med
sjdlen, viljan, gl?idjen... 0ver vem?
Det vet jag inte. Miste en seger
vinnas cjver ndgon? Begreppsfiirvirringen dr total. men det grir inget, Ocb ndr de rutinerade och eru
par timmar snabbare ultrakiparna
UlfAadersson och Birger Fdlt strax
diirpii. kommer fram och gratulerar, finner jag, att lika svirt som
det er att kle intrycken i ord, lika
svArt dr det att fA fram de meningar jag dndri lyckas formulera. Det
kommit si ndra under denhiir vecian, med en iilsejdel inom bekvdmt
rdckhAll ochhejarpA de lcipare som
nu kommer inspringande, var och
enbdrande pi sinapersonliga upplevelser - d6.kiinner jag en he1 och
fullkomlig tillfredsstdllelse med Iivet och min egen prestation. Jag
bara mir sA otroligt bra. Ulf Lundell undrar; "Sextiosju, sextiosju,
vart har du tagit vii.gen nu?" Jag
vet: De sextiosju, de finns i mina
ben, i hela min kropp - och - framfcir
allt-imitthjtirtal
Cecilia
FOLJMEDTILL BARCELONA...
och springmaratonpa Os-bananfren 1992!
Vi resermed SAS t.o.r.frAnStockholmresp.Kopenhamn
pe formiddagenlordagenl6 marsmed hemresamandag
eftermiddag.
Prisetmed flygresafrAnStockholm,tva natterpa Hotel
Montecarloi delatdubbelrum,frukost,flygskatteroch
serviceavgifter
berdknasliggapA 4400:-.
ReseledarefrAnMarathonsellskapet
medfoljer.
lntresserad?KontaktaGoranGustavssonfor narmare
upplysningar.
-7
Friidrotts-VM 5 och 12 augusti 1995
For kort VM-mara i Goteborg
Varurciknaren pd. Ulleui uar inte riktigt uaken ncir
damerna stq.rtqde sitt VM-lopp i Gdteborg ldrdagen
den 5 augustL Fcir ldparna sprang bq,re,tre i stcillet
for fyra uaru inne pd. stadion.
enna faddshadekunnatrettas till vid milgingen, men
upptdcktes frirst nAr alla lcjparna hade kommit i mil. Inte ens
nAr de fcirsta mellantiderna kour
reagerade nAgon av huvudfunktionhrerna. I den heta vd,rmen sorn
rAdde vanns loppet utav den tappert kdmpande portugisiskan Monuelq Machad.o. Hon tog ledningen
efter halva loppet och beh<ill den in
i mAl. Vir egen Ingmarie Nilsson
gjorde en klart godkdnd insats genom att komma i mAI som 17:e
kvinna utav dom 32 som fullfdljde.
Efteret tog det onddigt lAng tid innan alla ltipare fick sina civerdragskldder. \M-maran var 400 m fbr
kort och diirfcjr godkdnns inga rekord.
Det var lika varmt och lika
mycket folk utefter banan nhr herrarnas lopp gick lcirdagenddrp6.
Den mest namnkunnige av de 72
kipare som kl 14 stiillde sig bakom
startlinjen pi Ullevi var vdl australiensaren Strw MonncrmI. Man
fick trdngas fcjr att se skymten av
liiparna pA fiirsta varvet. Tink om
Askidarleden var lika t?ita under
Vintermaran ! Klungan val sam-
lad till c a 25 km d6 mexikanarerr
och tva faldige vinnaren av London
Marathon CnnoNkom loss men han
missbediimdesina krafrer och blev
upphunnen av spanjorenoch europamdstarenMmttN FIz.Det svenst ,
. n . .
,
t
Ka noppet ARe btten LrlQsson
hdngde bara med fdrsta varvet och
sladdade betiinkligt pA andra varvet och brcil pA det lredje. VArt
andra hopp, ldris lbrohim. kom
kiimpande pA egen hand i vdrmen
o c h h a m n a d ep i 4 6 : ep l a t s .M d r k Iigt nog var ingen kipare fr6n Afrik a b l a n d d o m l 6 l o r s t as o m k o m i
mAl.
Samma bana
Banan, som var samma fiir damer
och herrar. gick 3 varv ru nt cenI rala Gciteborg.Ut frAn stadion sprang
ldparna in mot centrum och ddrefler ul pA leden motl\Ivsborgsbror..
Sedan upp mot Slottsskogen, Vasagatan och upp langs Avenyn innan
man kom iter till Ullevi ld ngs Skanegatan. T\wdnhade man inte inne
pA stadion anlitat de vana marathonfunktiondrerna som finns i Cirteborg utan fiirlitat sig pi dem som
i civrigt slod ftir arrangemangen i
YM. Bide fcir damcrna och herrarna gdllde att en VM-titel och ddrmed en ny Mercedes inte var tillr?ickligt fcir att locka viirldens bf
ta marathonlijpare. Minga av dom
som annars syns dverst i resultatIistorna i de stora loppen saknades
iVM.
I
Jan Ternhag
Vlll.marathon
Gdteborg
950805
K1
Manuela
l4achado POR
8
I
10
11
Anuta Caluna
OrneilaFetrara
Malgozata Sobanska
Rilva Lenttinen
MonicaPont
Linda Somers
Sonja Kro k
sachiyo seiyama
LrndaSlnon
IngmarieNilsson
ROM
ITA
PoL
FIN
ESP
USA
GER
JPN
ROM
SWE
2:25-.39
2.26.25
2:30:11
2:31:10
2.31.19
2.31:53
2:32:12
2'.32'.17
2'.33.07
2:33:'18
2:37:17
och32frllfdlide+26C
54stadande
Gijleborg9508'12
Vil.marathon
l',11
MadinFiz
ESP
DionnisloCeron
Luiz Dos Sanlos
Peler Whltehead
AlberlJuzdado
Dieqo Garc a
RichardNeurkar
Steve Monegeni
Andreas Esp nos
MEX
BRA
GBR
ESP
ESP
GBR
AUS
MEX
USA
SWE
72startande
och53iullfdlde+28C
10
46
StevePlasencia
ldrislbrahm
2:11:41
2:12:13
2'.12:49
i,1ii,2)
2.15:34
2..15..47
2:16:13
2:16:44
216:56
231rb
Maratonlopp i Sverige 1995-96
D.tum
28 oKt
11NOV
25 NOV.
26 NoV
Tavlingsplatg
Lulea(Vintemaran)
Sl4khdm
Skeendck,
Tfoilhaftn
Tolhefian
1996
13JAN.
gMARS
Jakobsbe$,Stockhoid
fdbrcd
Tel.kansli
Tel.bo3tad
l(te6on
0920/160
54
0520t481177
052U481177
09201481
57
08199
52 36
0520148
1177
052U481177
HenryGran,lnd
Hndk Hallqvjst
K"G.Nystdm
K-GNyslr6h1g96
03t21 1589
08/58016369
031t952143
Lars-Gdran
Beogfe.
.FEnkBrcdin
Det iir med gladje vikan presentera dnnu ett nyttmaratonlopp i Stockholmstrakten. lors-Gdran Berggren
har personligen tagi.t initiativet till detta lopp som springs i sju varv med start k1.11 vid Jakobsbergs
Sporthall. Banmdtare dr trennart Breshy, si risken fiir att banan inte skall hilla mittet dr minimal.
t
Vciruningsh,ampanjen
/em kan hota Lennqrt Cqrlqnder i rirets kampanj? Lennart har gatt
V systematiskt tillviiga och ringt upp alla deltagare i Stockholm
\larat-hon, som han hittat adresser till och som inte dr medlemmar r
Sdllskapet iinnu. PA detta sdtt har han f.n. kommit upp i 52 vhrvningar
med Ahe "Biten", And.ers Salhai, C.J.Olousgd.rd.,Briqn Reinholds och
Walter af Donners som mest intressanta namn. Redan tidigare iir KjellErik Siihl och en stor del av svenska dameliten medlemmar, men med
dessa nyfiirvdrv i medlems-kadern skulle onekligen Svenska Marathonsdllskapet kunna fi mera respekt frAn t.ex. Friidrottsf6rbundets sida.
Nu riterstAr fcirstAss att se hur mAnga av dessa 52 som betalar sin
^
men Zennart har onekligen redan gjort ett jdttejobb. 'Iack fdr detta!
Jgift,
Striden om andraplatsen kan bli desto hArdare. Just nu innehas den
av Kauho Kqikhonez med fem vdrvningar fdlj d av fiolir ssegraren Lennart
Bengtsson med"fyra. F.d. har det varit ganska tunt med vdrvningar, men
4u hoppas vi pi nya friska tag under den tid som Aterstir fram till nyir.
Fdrutom att vinnaren av kampanjen beliinas med Siillskapets Sub4
U
tdvlingsdriikt si lottas ytterligare tre drdkter ut bland dem som vervar
minst tre nya medlemmar, Alla som lyckas med denna bedrift (att vdrva
tre betalande medlemmar) erhiller Siillskapets T-shirt. Bland dem som
vtirvar en eller tvA lottas sex T-shirts ut.
Samma person kan inte vinna mer dn en drii.kt resp, T-shirt - ddremot
kan man vinna bidadera. Frir alla som vdrvas fram till irets slut gdller
\
I
I
irsavgiften fitr 1996, vilket betyder att man fir nummer 5 och 6 av
Marathonltiparen utan kostnad. Ett bra tips alltsa - Verva Dina maratonkamrater till vAr kamratfcirenine!
JanLind
HcigaKusten Marathon 19 augusti 1995
I
Jlell Jonssonvann
Hoga Kusten maran
'[email protected]'Spring globalt!
res med
Running world wide
till loppen i
Havanna - Kubas huvudstad
19 november. 10 dagar
1f.500
- iiren habmdrdHonolulu - Hawaii
l0 december. 13 dagar
1996
Saigon - Ho Chi Minh - Vietnam
20)1 januari. l0 dagar
12.800
- iirci halrmaraSevilla halvmara
25 februari
OBS! nyinsattresa.4 dagar
Hong Kong
l0 mms .8 dagu
vertges nardasle ocn vacKras\
)*Jte mara" avliiptes och firade
samtidigt sitt 1S-irsjubileum liirdagcn den 19 augusti. Lciparviidret
var bra, +15C/viixlande molnighet/
nAgon solglimt. Men en stark sidwh motvind besvhrade dom fcirsta
25 knt. Kjell J6nssoz, IFK Nyland,
segrade efter ett taktiskt bra lopp.
Kjel/ passeradesegertippadeKorl
Nientinen och Dan Agnarsson
Obacka LK, samt Tommy Larsson
ochAhe Hqrlin 3km frire mil. Nya
ildersklasser hade infrirts i 6.r. I
damkJassensegrade Ann- Britt Rcjnnerfjcill, som 1aghade ntijet att bli
passerad av pi sista milen. Jag
lyfter pi kepsen f<irAnn-Britt, som
jag kii.nner genom arbetet. Leif'LokeL'Olssonmedverkade vid fredr
gensinvigning samt liirdagensprisutdelning.
Framtiden fiir HK-maran b.r
oviss,Arrangrirerna hoppas att denna mara ska finnas kvar en bit in
pA 2000-talet. Rdknar man alla
lopp, I/2-mara, I/4-mara och tjejmil, kom 800liipare i mAl i Ullinger. V?il mdtt igen i aug 1996 och
vdlkommen ska alla nya kipare
kdnna sig som inte tidigare priivat
pi Hciga Kusten Marathon.
Lennart Carlander
4.800
12.600
London
2l april .4-5 dagar
4.500
Glasgow halvmara
OBSI nyinsattresa.4 dagar
4.900
Sydney - Os-staden
25 augusti. 13 dagar
Auckland - Nya Zeeland
20 oktober. 13 dagar
- iivenhalvmaro-
17.800
16.800
New York City
3 november. 5- eller 8 dagar
J^
11.800
6.850
Viilkommen med en intre sseanmiilan
elLer ring fdr nlimare information
08-742 32 30
Intresseanmalan
sandestill
RWW. Box27 .135 21 Tyreso
::::'t::::l::::
llll:::::
Namn.,
Killingi Marathon 8 juli 1ee5
1995
|
nordligaste och mest I
Sverigesnordligaste
Sveriges
maratonlopp
osannolika maratonlopp
osannolika
I
Uppstellningfor start
framforden vagmaskin,
som oturligtnog saboterat en vagstrackasom
egentligen
skulleingett
i maran,men som nu
mastebytas ut.
Foto: MajkenNordqvist.
K;},i:#il.Txr;r
*I
|ffil;j:tril,'ilnfu*'
Inu:*i'Hxirm
jojk river oiindliga fjiillviclclerutdv a t e n v i s s l o c k e l s ep 6 m i g , d e n
alltidlihanyfiknemaratonliiparen.
Efter att ha genomfcirtStockholm
Marathon i juni i Ar och trengts
medtusentalsandraldpare.burits
f r a m a v h e j a r o p e nf r A n l e d e n a v
varav fyra damen
| Kiilingi. Jag, som aldrig varit norr I ratonstrdckan.
I
Detsprangsdven18km,Skmoch
I o m P o l c i r k e l n , a c c e p t e r a d e f c i r s t i sI
I
I ochfickupplevaenbilfdrdsenom
I nAgra kortare ungdomslopp. lntq
I
I norrldndsk vildmark. som jag sent I itta, mea ianke pd ortens sto"le)
|
gick geno.,l ochldge.EftcrsomdetiirvarDM
I s k a g l c i m m a .F d r d e n
I
fcir Norrbotten, hjdlpte viil detta
I skogar och myrmarker mil efter I
I
uppdeltagarantaletnegot(.l7norrm
i
l
o
c
h
n
d
r
v
i
n
e
g
o
n
e
n
s
i
a
k
a
g
i
n
g
I
I
t
i"f I
t'l#xTHffiili:.'::i:::t
In::;:#mi:Tiifl::;:
|:lTril.TtH'"'l^ff?
fiirkunna vilka l<ipare som passerade och deras mrijliga sluttider
och slutligen utmattad menlycklig
nettmeletinnepAStockholmsanrika Stadion, var sA Liden mogen.
Nuskullejagviljaupplevaettmaraton, som var annorlunda - en
kontrast till Stockholmsm...t,
tekniska perfektionism och massmanifeslation.
Endast
endam
|
I
|
I
I
|
I
lunda klingande namn, som oftast
slutade pi -vaara eller -jiirvi. Nir
vi till slut vek in pi den lilla grusviigenfrAnSkaulomotKillingistod
der 42 km (!!) p6 viigvisaren. teil
skrattade gott. nar jag undrade,
o- man verklisen ftunde komma
lerg.eirictdem"arken.Tillslutvar
vi sA framme vid Folkets Hus i
dennalillaby.dArettgengentusi-
I
I
I
I
I'
en norsk flagga vid startplatsen
utanfcir Folkets Hus, si loppet var
riktigt internationellt. Bland IAngviigasvenskagdsterfannsengrupp
frAnHultsfredsLK.anftirdaavKzrt
G u s l o u s s o ns, o m k o m b i n e r a d e b e sciket hdr mcd ljillvandring i det
niirbeliignaKebnekajse.Tlestockholmare hade flylt avgaseroch asfall. daribland SLig Hellslr(jm
l::"tfi11"#:':fflJ?f;1i:
|:ll*[1{il.,"j'i?iid
ordnar ett maratonlopp. Ftir alla
Killingiligtidsmiissigtbratillfrir
utom fiir en norrldnning iir detta
mig.HiirvudetfdrraAretlldeLtagare,vuavenendadam,Ann-Ma| ettheltosannoliktfdretag.Harhar
rie And.ersson frAn IKAkele. Jag I manemellertidaldrigl&titsigned-
ocksAfrAnFagersta,Krylbo(Bernt
I
Johansson. sorn gjorde sitt 50:de
I
I lopp),frinnybildadeKupolenLKi
1 Borlinge och si itervdnde linkri-
I
I
|
I
I
|
I
I
|
I
I
rigt smibackig och motvinden var
tidvis rdtt jobbig. men iindA upplevde jag inte denna mara som
marigare in minga andra, somjag
sprungit.
pitgsllejen Ann- Marie And.ersson,
om i Sol var f<irsta kvinna nigonsin i loppet ocb som under iret gjort
bn PR ftir Killingi. Sedan jag smApntat med enhel del bekanta, gick
jag till start. Efter en solig morgon
(i alla fall i Boden) hade molnen
tornat upp sig och kvicksilvret verkade stabiliserat sig pi 13"C,vilket
ftir min del var helt perfekt. Men
vinden oroade oss nAgot.
Hemmasonenvann
Lars Vinds, "hemmason" frAn Virtangi SK, tog hem totalsegern och
ett DM-tecken pA flrna2.50.37. Som
god tvia kom en av Siillskapets
yngsta medlemmar, endast 24-iri
ge Revt Kennr frAn LuleA LDK
(segrare 1994), som inte hade frirberett sig fdr att springa mer en
18km-strdckan, men ingrade sig i
sista stund. Det Ar extra roligt atr
se, att det finns ungdomar som salsr pi de oglamouriisa marorna.
Det var minga liipare som gjorde
fina prestationer, men om det fAr
Vdndbana
Banan var en nAgot annorlunda
viindbana. 9 km t.o.r. Kaitum, dArefter 8km t.o.r. pA vAgen mot SkauI
och slutlisen 4 km t.o.n pi fiirut
namnda vag mot llartum. vrpasserade Folkets Hus tvi gAnger under
Ioppet. Arrangairerna var mycket
Iedsna iiver att Vdeverket hade
v2igen mot Fjellisen, som
]lagt
man sprang pi i f ol, med jiittestora
-
-:.
stenar, si att det inte gick att
springa ddr. Vrigen mot
Skaul.ovar sanska
gropig och stiillde nog till lite
Killingi
problem fiir
de snabbaste asfaltspecialisterna.
Sjiilv blev
jag inte speciellt chockad, eftersom
jag var beredd
ler, avancerade miniriiknare, flytvestar, "trergsprengare" m.m. Alla
deltagare frck pris och nar Lennqrt
Rqntatalo i avslttnin gsanf<irandet
aviserade,att loppet nasta er, ner
det firas l5-irsjubileum,
ska bli
nAgot alldeles extra, di undrar man
ju hur det prisbordet kommer att
se ut. AIltsA - boka in Killingi i ert
tiivlingsprogram fcir ndsta 6r och n i
fAr uppleva ett "exotiskt" maraton,
lopp med mycket norrlAndskt gemyt pi kdpet. Tlansportplanering
hjiilper arrangiirerna till med och
rivernattningsmdjligheter ger att
ordna. Ta chansen att uppleva det
osannolika dventyret "Killingi Maraton"!
Birgitta Jarring
resultatlistan beratta. T!ryerr kunde inte DM-tecken delas ut i dam
klassen, eftersombara en damfrin
Norrbotten
stiillde
upp.(Har alla tjejer i
Norrland flyttat
- bara det
sdderut?)
Det
exotiska
namnetoch "8i,,?!,i!i,t,
som har tog
med sitt klang av
sig i mil i
sitt femte
trolltrummor och
maratonjojk, utiivar en viss
lopp.
lockelse.
Vedeldad
c;-1'Ji"',i;#Til"
i*
inga ambitioner att giira nagottoppresultat. Ndsta Ar hoppas man
emellertid kunna ritergA till den
bastu
I samband med "duschen''
efter awerkade 42.195 m frck jag
iteruppleva gamla minnen frin
min barndom pi den lilla bondgArden i Skine. I stiillet fdr dusch var
detvedeldad bastu, varmt och kallt
vatten frAn skildakranar, somblandades i rejiila handfat och sA fick
man tvetta av sig och blaska bdst
man ville. Det kbndes lite ovant
efter alla dessa 5.r med tempererade duschar efter mAlging, men det
gick ju alldeles utmiirkt. Sedan
samlades alla i Folkets Hus, ddr
fiirbundsbanmd.taren Johan HenriAsson beriittade lite om Killingi
och Killingi AIF:s historia. D?irefter vidtog prisutdelning och riterrgen bekrd.ftades regeln, attju mindre ort som arrangerar, desto dverdAdigare iir prisbordet. Hiir fanns
norrl6ndskt hantverk, lciparoveral-
ffiTi#ffi"};T#;?tltii'it
har lite "koll pi ldget" hela tiden.
Jag sprang visserligen ensam ndstan halva loppet efter att Leif oc}n
Roger Nord,in (Lycksele LL) rivergivit mig, men i och med att man di
rch di mcjtte de andra deltagarna
mh vdxlade ett par ord, kdndes det
inte spcciellt ensamt. Jag tror att
funktiondrerna, som stod och kdmpade mot myggen i alla dessatimmar hade det vdrst. Sjiilv fightades
jag vilt mot dessa sm6. djur, som
upptackt att "Norrland dr fantastiskt", men tog tillfellet i akt att fa
lite omvdxling i dieten i. form av
friskt turistblod. Banan var fcirciv-
LarsVinas
med latta
steg pa
vag mol
segern.
Fotnot: Det var valdigt loligt att distriktsombuden
frir
Norrbotten (fiirut namnde LeifStrcimback) och JdmtlandHdtjedalen(Moniha
Simsoz) bide deltog i loppet och dessutom peppade "sina" medlemnar Det kan inte nog poengteras hur beroende Sdllskapet er av ait ombuden ute'pe
t:ivlingar speciellt i sina egna distdkt. Som tilhest kenner
man att det brister i personkennedon, even om jag till min
gliidje kiinde igen en hel del medlemmar har uppe. Se en
eloge till vdra duktiga distriktsombud - vi behiiver er! Lsrr
visade sig dessutom vara en fantastiskt duktig turistguide
fdr mig, som inte visste speciellt nycket om rjre Norrland.
Efterhans guidningi norrlandskt liv och kultur, tyckerjag
attjag fett lite mer insikt i b6de problem och gliidjeiimnen
i vdrt nordligaste distrikt.
ilI
Loparshor
for Lopare ?
kobranschen iir en djungel
som behciverrensas ur. Kon
sumenterna vet inte vad
som hr bra och vad som iir dAligt.
Alltfcir minga kriper fel skor och
blir skadade i tid och otid. Minga
l?igger av helt och sAger: "Jag kan
inte springa mer, jag fAr ont i kndna". Jag triinar, tiivlar mycket och
harhAllitpA i mAnga ir. Jag agerar
Iagledare, trdnare i minga sammanhang och iir ganska frAgvis.
Springer som hblliipare, neutral
med dragning pA supinerare. Har
genom aren
provathundratals skomodeller. Har varit i
kontakt med
ortopeder, skofdrsiiljare och
generalagenter i Norden.
Kdnner s k
"kontraktsl<ipare" som inte
kan trena i "sitC' skomdrke men
som inte vigar avsltija det i riidsla
att mista fiirmenen. B6.deegna och
andras erfarenheter ligger bakom
detta inliigg.
Skobranschen ir en
djungel som behiiver rensas ur. Alltfiir mAnga kiiper fel
skor och blir skadade i tid och otid.
Skotester
De tester som publiceras kring l6parskor hr verkligen undermiliga
tyckanden. Subjektiva, okunniga
bedcimningar av typ'liipglad','fiir
trri.ng', aldrig "oliimpliga som ltipskor". Niir afrikanska ldpare, som
springer barfota iir skadefria, dr vr
med vira "htigteknologiska' skor
skadade frir jhmnan. Med si liinge
skorna inte testas pe ett "vetenskapligt" siitt fAr vi inga fcirbdttrrngan
Tester och varud.ehlaralioner i
butiken ska innehd.lla ninst
d.etta:
t0
1. Stiitdiimpningssystem
Foten er oiivertriiffad som dempningssystem, men vi kan inte
springabarfota. Det giiller ftir skon
atl dempa si mycket som mcijligt.
Testa fram hur mycket en ny sko
absorberar i hiil och framfot, tillsammans med uthilligheten i absorberingen. Gdra en allmiin bild
av de olika systemens absorbering
lika viil som ftir de olika modellerna. Rekyl, som var populZirt fdr
nAgra Ar sedan och som vissa skomdrken fortfarande anvdnder sig
av, dr direkt skadliga. Jag har sjiilv
hjiilpt mAnga motiondrer till fortsatt'karrid.r' genom att rekommen'riktiga'
dera
skor.
2. Skons uppbyggnad
Det finns 2 skolor om fot-ben ska
korrigeras eller ej. Varfrir ? Vid korrigering dr hiil-framfot lika viktiga
sompronering-suprinering. C a 85%
av alla dr hiilkipare men nastan
alla tillverkare gtir skor ftir framfotsltipare, h<igt uppbyggd hAl med
hiilsporre mh med hAlseneproblem
som fciljd. Vilken iir den optimala
f<irdelningenmellan framfot-hiil vid.
isiittandet av forten? Borde inte
hdlkipare springa i Birkenstock.
Jordskorfcir att slippa skador? Den
enda ging du ska anvdnda en stabil sko iir ndr foten dr "perfekt'
eller korrigerad till "perfekt". Se
tidningen Springtime 4/94. En stabil sko tvingar foten fel. Medftir
inte en"instabil' tiivlingssko stiirl.ta fotleder och stcirre utnyttjande
av fotens egna diimpningsmiijligheter? Borde inte skorna vara uppbyggda fiir att lihna barfotalliipning, rundad h?il och plattare? I
Japan siiljs 7-8 par tAvlingsskor pi
varje triiningssko. Ldmpliga skor
har du om det ir ljudkist vid isdttandet pi asfali. Vid griivre korrigeringar av fotens-benets vinklar
anvdnds ildggsulor. Vadhiinder om
man biirjar springa sent i livet och
komigerar negol som alltid varit
fel ? Ska man anvdnda iliiggsulor
alltid, 6ven ndr man inte springer?
Norrmdn har bland annat mer eller mindre kommit ifrin skador
med hjiilp av iliiggsulor till elit
sande inom olika discipliner. Ar det
diirfrir dom kommer pA bred front?
Men minga ortopeder i Sverige till.
verkar "stabila" - stenhirda ildggsulor som dr
istd.llet.Det dr direktoliimpl
ett hirt material mot hdlens fettvdvnader vid lcipning, dArfcjr bcir
det inte fi nnas ldderbindsulor i vanliga ldparskon Nej, formande efter
hblens runding och direkt pa sulan.
3. Kroppsvikt
Pi skorna bdr stiitabsorberingen l
fcirhAllande till nyttjarens kroppsviktframgi. Hur mycket duspringer har ocksi betydelse frir slitaget
pA kroppen. Ddrfiir borde det t.ex.
stri.ifall skorna dr lSmpliga ftir elit
motioniir, joggare eller vandrare
4, Underlag
Ska skon anvZindaspi asfalt, sand,
grds, mossa, skogsstigar,
eller trdning? Dct iir vtildigt
skillnad pA underlag och dess behov av stdtddmpning. Ldpare bciri
allmdnhct springa mycket mer i
obanad terrdng frir uppbyggnadocb
minskning av fcirslitningsskador
Orienterare dr ett fdrediime.
5. Slitage
Det er utmdrkt att kolla upp'hAllbarheten pi sivdlunder- somovansidan av skorna. Srimmar och limning. Viktigast er att man anvdnder en sko som passar, den slits
mindre dA.
Samm anfattning
shotester
I r Olika stcitdiimpningssystems absorberingsfcirm6.ga och livsiangd.
r Stcjtabsorberingi % pA hnl och
framfot-livsliingden.
la Liirnpliga 16r hdlkipar- - framfotsldpare
i. Ldmpliga lcir pronerare - suprinerare
c Skon iir stabil - flexibel
d Skon iir liimpad fcir iliiggsulor
l r K r o p p s v i k t .E l i t - m o t i o n d r- j o g gare - vandrare
)
)
l r V i l k e l u n d c r l a gs k a s k o na n v d n das till ?
^
tfh SlitagepA slityta, ovansida, siimmar och Iimning.
Alutkommentar
Snii.lla skotillverkare sluta med atr
b1,ta modeller hela tiden och fdlj
inga trender. En "riktig" sko dr en
''riktig"
sko och ska inte d.ndras
utom till det b?ittre. Om vi fAr "vet c n s k a p l i g a ' l e s t e rs i s l i p p e r v i
alla subjektiva partinldgg om skor.
Nu undrar jag om det finns nAgon ortoped eller annan expert som
kan uttala sig om detta inliigg i den
"sjuka skobranchen"?
Lennqrt Hansson
alias Rosa Pantern
a
ApeldoornMarathon
H o l l a n d3 f e b 1 9 9 6
2 platseri weekendresafranStockholm
till
Holland,1.500kr inklhotelloch hyttpa ferja.
Danielv Berlekom,tel 0B-7'16'16
68
Hen Du orurI r6rrenrun?
Vi hjalpertill att forhindraoch motverkaeventuella6kommor som kan
avlastasmed en anatomiskoch individuellfotbddd eller inliigg.Vi anvander naturmaterial som t ex leder, kork m m och en hel undersokning under belastningav foten med hjiilp av Dala-Testoch avtryckfof
att kunna avgora Din belastning,fordelningoch problem.Ett helt nytt
system fitr aktiva idrottutiivare och motioniirer.
Sportsuloroch fotbdddarsom ar anpassadetill olika lyper av fotbelastningunder idrotts-och motionsutovande,for att motverka
skador,avlastaoch forbattraprestationsformegan.
Vi skreddarsyr
fotbiddar och inlegg fiir alla typer av problem. Vi tillverkaranatomiska avlastnings-och korrigeringsortoser
av siliconfor HalluxValgus,
Hallux Regidis,hammartam m. Vi utfor ortopediskskokorrigeringsamt
ger skorAd.
Vi erbjuderSven medicinskfotvardoch behandlarfot6kommor,
v6rtor,likt6r,hdlsprickor,nagelsvamp,nageltrAngoch andra nagelbesvar.
10% rabatt pa alla behandlingar f6r Svenska Marathonsallskapets medlemmar.
FOTHALSAN
Ortopedisk verkstad
Regedngsgatan
77,
Stockholm
Ring fdr tidsbestallning:
08-24s6 95
Vi tackar fdr detta intressanta
inldgg om lciparskor!
ideell kamratfdrening tycker vi att det 5r viktigt att
-iom
vara medlemar
tar en korrekt information om vilka
egenskaper en bra li;parsko skall ha och vilka "finesser",
som dr oncidiga och t.o,m. kan leda till en rad olika fotikommor. Efter min fotvArdsutbildning pA Axelsons har
jag haft kontakt med flera ortopeder och tekniker och
samarbetar f n med en podolog, som tillika iir ortopedtekniker. Genomdetta har jag fatt en bAttre inblick i djungeln
av kiparskor och har kunnat konstatera fdljande:
N I a n k u n i n t e b e d r i m as l o r v i s u ellt; man rnistc analyseramaterialet och dess cgenskaper Frir detta
k I i v s n n o cr h b r dm a t e r i a l ku n s k a p .
som, fbrutornskolillvcrkarnacndast vissa biokemistcr har. Ddrfor
har man i de svenska skotesterna
inte hafi mdjlighet att ta tillrlcklig
hiinsyn till denna viktiga faktor
och ddrmed inte hellerkunnat gcira
en fullt korrekt bcdcimning.
Drygt tre fjdrdedelar av skopriset gAr till marknadsfiiring och
den iterstiende fjiirdedelen rdcker helt enkelt inte till fcir att man
skall ha rid att anvdnda bdsta till-
gdngliga material. tr'cirstdtddmpning behrivs t.ex. bara en tunn
silikonsula, men istdllet har flertalet skor en betydligt tjockarc
sula av ett billigare material, vilket pi ett negatid sdtt pivcrkar
stabiliteten. Foten mAsteocksi f6.
chansen att l6sa av underlaget
och det fAr den inte med alltfdr
tjock sula!
H?ir skiljer sig den medicinska
synen frin den kommerciella.
Vi fdrvdntar oss en fortsatt debatt och v?ilkomnar sAvd.l kommentarer som fregor i detta Amnc.
Skriv till : SvenskaMarathonstillskapet, Box 218, 101 24 Stock'
holm
B
\
lr
I
I
t'
I
l,::jjl"IL*:,I
rrathon24 september1995
Berlin Marathon
I l,{ya tider i Berlin *'M**
I
I
I
I
I
Vcirld.ensncistsnabbastemarathonlopp ndnsin
,i#Tr&,":1":;i;r#,il:;;:i'i;::I:';,"* I
Kenyanen Sarnrny Lalei sprang in pd. ucirldens ncist
snabbaste tid nd.gonsin i Berlin Mq,rathon. Han hom som
skjuten ur en kanon. inf6r tcita d.skd.darled kings upploppet
pd. Kurft)rstendamm. I damklasserl uann fauoriten
Uta Pippig. Loppet gich i ett fagert hcistucidersdndagen
den 24 september infdr en alttid.likq, entusiastish publik.
;::;:;h'"!n:::#::,::':::::,';21,i,!lo^oo* I
':f"':;::,::rrr:":"':!i,{3r,:,no"u:,1::,X:;,:l
.
!n:;
I
O
R:t*:*r*"t*
]Hq{*ihl*il'.'#ffi
Ifllr*ilt#'"I
ffif
ffilffil[d{{
FE
i-=-fE ----=-
.l
n",;[fltrs^T;*]f,;1'#,n*;"*:."
W
|
Rerrin Iil#k;".{""trffi:;;t
,r.^..1
*t""-;
Irt,",""ffi}xifftf#
I
anmiilda. Antalet svenskar har
underirensjunkitisammatakt
som kursen pA DM har stigit. En
I stor grupp frAn Team Blekinge
I f a n . s p A p l a t s o c h A v e ne n g r u p p
frAn Siiderhamn. Banstrdckning.
envardelvis nydidetefteraterfdrenandet byggs fcir tullt i Berlin.
Fcirstadelenav loppet gick som
vanligtidomtistradelarnaavstan
I ohotad och med ett stort leende besta ldparnr. Fdrcdcimligt nog
f a n n s . s t o r l e k c np E d e s s a . p e n g a r
I spranghonimilpiettnyttbatre|
I prPssrntormalronen
I kord 2:25:36.Uta iir frAn Potsdam I redovrsade
Dei var ptt pcrfekl vdder fcir
] och till?ignadesin seger alla berli- |
denna del 22:a Bcrlin Marathon
nare.
denna septembersiindag,+11C vid
starten och dnnu varnare under
| FantaStisk
tid
daqe::Vind'tilla Aretsmedaljbar
n
'ar
det
Herrarnas
lopp
avgjordes
I
I
I uuruuurragrukmluar.Belgaren ] Tottu,)t:""o1-segrarinmn_1988
fr6.n Portugal. I mAl
I iln
"inou""r"o,leddeloppet]men
I
Rosa Mota
I
j
l
I1
!
vantade en hel arm6 av hj6lpande
hdnder som tog hand om liiparna,
ah sig till att alla fi.ck viitska,
massage och tillbaka sina kliider.
ldngs paradgaHela milomridet
tan Kurfiirstendamm var avsperrat viiket gjorde att det var svirt
att komma fram bide fcir iskAdare
ch tdvlande.
Svenskdebutant
Bdste svensk blev [,ars Hagd.al,
endast 28 Ar, frin MAI som i sin
debutmara sprang runt pi 2:31:00,
vilket gav en 66:e plats totalt. Co.&rind
Jiinsson blev bhsta dam ibVand svenskarna pa dden 3:04:28,
38:e plats i damklassen. Svenska
Friidrottsfcirbundet borde skicka
nigra elitkipare till dom stora mai NY, Inndon och Berlathonloppen
Yrn som kan placera sig hcigt upp i
resu]tatlistan. Detta ocksi med
tanke pA vad f6rbundet tjdnar pA
alla startavgifter motiondrerna fAr
betala. Bdste svensk hade nu 9 fruliindare fdre sig i mil.
gAtt. Men med detta system hade
han ndstan samma chanspi en bra
tid.
Nya tider i Berlin
Sponsorproblem
En nymodighet fiir i ir var att alla
Arangiirerna tycks ha svrirt hilla
tidernoterades automatiskt genom
kvar sina sponsorenI ir lyste n6g
att dom liipare
ra av dom stora
som ville vara
sponsorerna med
Kjell Erik Stil
medireslultatsinfrinvaro. Det
har fortfarande
listan
fick
drabbade lcipakiipa/Iina ett
rnapasasdtt att
rekordeti klas'
chip somsattes
det bara fanns
senM45i
pi skon. PA
vatten att tiUga
B
e
r
l
i
n
2
,
:
1
5
:
5
1
startlinjen,
vid vdtskekon2Okm 30km
trollerna, NAgon
40km och mrildirektsdndning i
linjen fanns en bred matta som
TV fiirekom inte. Dom stora TVliiste av dettachip. Inga stockningbolagen tycks ha tappat intresset
ar vid mAlgingen i olika fAUor.Diefter murens fall. En motortdvling
rekt efter miJging kunde sA lcipa- syntes istiillet i rutan. Intresset
rna hAmta ett diplom dAr sluttiden
ibland liiparna tycks dock bestA.
fanns uppskriven. Tiden som noteDet var minga som inte frck en
ras dr dA den effektiva som varJe
nummerlapp nAr efteranmhlan
lcipareanvdnt. En ldpare ststade
stiingdes liirdag em.
20 minuter efter det att stuten
Jan Ternhoo
quartett
Olof:s24-timmars
&marathon
Jakobsta
d 2-3sept1995
Olof:s24tinmaB2.3septi995
'10:00
24 limstadkl
1
TerTdyryte
Abo,FIN
6
Kjell-owSkoglundSmndlF
27fullf6jdeva€v 1 dafr
)
I
\
I
Starten,Oluf.s24-tim,Jakobstad,2a3 sept 1995.
km
216,670
193.275
\n
100kmrtari kl 10:00
I
AriMusbla
FIN
2
[email protected]
25tullftjjdevaEv
1 dam
I 04:30
9:41:44
l:. miEthonslad kl l0:00
I
RolfHellsb6m lF Asama
11 KjdfowSkoglundSlrandlF
43tullftijdevaEv1
dam
2:51152
3i41:43
2:amaEthonstartkl 14:30
1
Kauko
Koponen FIN
4
KjellOveSkoglundSlrandlF
15 tullldidevarav1 dam
4:09:01
4:14.44
3:€maEthonsiartkl 20:00
1
olavKiEiE
FIN
9 tullfiijdevarav1 dam
322144
4:am.Ethonslad kl 2:30
1
Kennelh
Fjellst6mGlomme6fesklF
3:45:01
I 0 fullfijjde
13
Veteran-VM i Buffalo 22 Juli 1995
Kvick sprang fort i Buffalo
Veteran-VM i Buffalo bleu en riktig hdjdpunkt i
mitt loparliu. Jag hade aldrig uarit med pd, ett
internationellt mristerskaptidigare. Min man
Miles Fleetwood:spositiua uppleuelseau ueteranVM i Miyasaki, Japan, 1993 gjorde att ui redan i
nouember-94 bestrimdeossfor att d.hatill Buffalo,
pd, grcinsen mellan USA och Kanada.
ag startade min vintertrSning med detta som mAl. Allt
gick bra fram till slutet av
februari, di smartan i mitt
iligahtigerknii satte stopp ftirfortsatt triining. En dryg minad av
vila fdljde, avbruten av innetevlingar i Solna, som gick bra trots
vdrken. I bcirjan av april opererades kniit, varvid det visade sig att
deninre menisken vu sprhckt, den
fick plockas bort. VZtrken som jag
haft i fem ir fdrsvann I Ytterligare
sju veckor av ldkning, varbildning
i ett av operationssiren, infl ammationer, cortison, penicillin, voltaren. I slutet av maj kundejag s6tta
iging. Med \&I knappt tvA mAnader borta var det frestande att btirja trd.na hArt och ta igen de fcirlorade mAnaderna. Jag bestdmde mig
dock frir att inte gA i den fiillan.
Minga fiire mig har ftirscikt, men
har nigon lyckats?
FairstVeteran SM i Malmii
Det blev alltse lugna trdningspass
nAgra veckon Veteran-SM i Malmci
gick hyggligt med fyra grensegrar.
Tvi veckor senare senkte jag K50rekordet ytterligare enbittill 39.41.
Sri.Buffalo. Mnas och jag besliit att
satsa hArt pi terrdngloppet dver 10
km, eftersom det gick som fcirsta
t?ivlingsgren,dagen efter ankomsten. Di kunde vi vara fria och ta
det lugnt resten av tiden.
Besvdrandehetta
Vanligen h6ller sigtemp. runt +25
3 0 Ci j u l i . m e nt d v l i n g " d " g " t " - o r :
gon slog hettan till pA allvar. +38C
i s k u g g a n .T i d e r n a b l e v n a t u r l i g lvis d6refter. Minga iippnade fcir
h e r t o c hk l a r a d ei n t e a v a t i k o m m a
i mil. 24 ldpare kollapsade och Iick
fcirastill sj uk h us. En ryss s6.allvarLigt att han avled. Klasserna M40
och M45 kunde inte ens genomfciras p g a att alla sjukvArdsresurser
redan tagits i ansprek.
Milesavverkarmiles
Miles och jag klarade hettan bra
och kom in pA | 0:e och 2:a plats i
terrdngloppet. Att fe medalj i ett
vii1Ldsmiisterskap var trevligt!
Diirefter friljde 5 000 m och
I 0 000 m pA bana, ddr jag kom 4:a
pi bida distanserna. Detta gjorde
att jag funderade liinge ifall jag
skulle vdlja 1 500 m eller maraton.
Jag var inte trenad frir nAgondera.
Inga lAngpassfiir maran, inga intervaller frir I 500m. Men jag valde
till slut maran.
Start i arla morgon
Uppstdllning till start kl 5:30. Vi
blev uppmanade alt stdlla in oss
ibland ltipare som fiirmodades
springa i samma takt. Dom snabbaste lciparna i varje klass stod
Iiingst fram. Bra. tiinkte jag. De
kan jagkolla hu mAngasomligger
fijre frdLnstart. Men det blev ingen
ordning alls. Starten gick i strirt-O
regn och mcirk"r. Efter en vecka i
Buffalo hade kroppcn btirjat viinja
sigvidbastuhettan, men jagsprang
i alla fall extrcmt lugnt i bcirjan av
Ioppet,bereddpAattbrytavidminsta tecken till att knd.t inte htill.
Fcirsta halvan gick fciljaktligen pi
1.3?.Jagkdndc ingcn smarta iknet.
Det var dags att cikl farten. OK !
Det gick bra, si j ag fortsatte att iika
successivt.Det var trcvligt, nubcirjade jag passera medtiivlare. Vid
34 kmkom jagifattKjell Zettergren
och Nils Jonsson, Tiiby, bAda kiimpade pA trdtta ben. Dom hade tillsammans med Kicll Linder avverj
kat fiirsta halva n cfl cr I .27.Nu ficr
dotn betala priset. Efter ytterligare
nAgra km varjag ifaLt Kjell Linder.
Jag senkte farten ochvi slog fciljern
i mil. Det var lr,,vlis att sprinef
s l u t k i l o m e t r a r n us t d av i d s i d a m e o
en annan svensk.
Vdrldsmdstareobemerkt
imil
Att vi bAda gick i mal som segrare
och vdrldsmdstare i var sin klass
gjorde inte det h,'la sdmre. Han i
M65 och jag i K50. Min tid blev
3.09.55.Men nu ska ni veta, kdre
lesare, att varken Kjell eller jag
efter milging visste att vi vunnit.
Inte ens speakern hade koll pi placeringarna utan sa bara att tvA
lingvdga gii.ster frAn hcigan nord
gitt i mi1. Denna mara var inte
som andra.
\I5let var
Kings
Park, Kanada, ndra
Niagarafallet 4 mil
fr6n Buffalo. Varf<ir ska man dra
ivig till vdrldens dnde ndr manhar
tillging till en asfalterad flack cykelvig, slingrande sig fram ldngs
en flod vilken ger bAde grcinska och
svalka i.julihettan ? Vdgen har permanenla markeringar lcir varje
mile. Den bcirjar och slutar vid
Ifl W|IRIIIUHTRIIIS'
AIH1TTIG
CIIIMPIOII$HIPS
)
)
BUIrAr0,lrY
tutY13-23
d"T"Tl'ffi
Hll",'ff
lXlH;#
des. Kan Ni fcirstri varfiir man inte
anvd.ndeden maratonbanan ? Inte
jag. Nu valde arrangrirerna istdllet
rSkylon Marathonbanan med start
lid
Convention Center. Efter 10
km fanns banans enda riktiga stigning civer Fredsbron vid Niagarafallet. Nu befinner man sig i Fort
Eire, Kanada. Ddrefter friljer man
floden. Banan dr ddrefter flack till
milet pi den kanadensiska sidan
av Niagarafallet.
pare som struntade i allt byrekratiskt kringel och sprang
medpassetfasttejpat pA brcistet.
Tullproblem
I det officiella \rM-programmet
kunde man ldsa att maratonldparna 6.rbegeistrade civer denna banstriickning diir 1980 och 1984 irs
amerikanska OS-uttagningar hiills.
Vilka dessa begeistrade maratonlciparevar vet jag i n t e. Jag trdffarie
dom aldrig. Hcirbara! Dageninnan
maran tvingades vi genomgA en
extra registrering och kontrol I utav
d e n k a n a d e n s i s k at u l l e n .m A I e tl 6 g
i Kanada. Jag klarade mig undran
med en timmes ktiande,i en bastuhel gymnastiksal. Redan kl 3:30
avgick pendelbussentill starl fdr
att hinna med dnnu fler kontroller
av dom 1 100 tdvlande. Kanaderrsiska passmyndighetenfick ligga i.
Frirst diirefter fick man kvittera ut
nummerlappen.Jag fiirstir den ld-
Ftirsta
viirldsmiistarinnan
Just som jag iir p6 veg att sitt
punkt frir den hdr artikeln koninicr
Miles och viskar i mitt ora ltur
S1d.erlind sa att du ir den fcirsra
svenska maratonvdrldsmdstarirrnan hittills".
G udlun Kuic h-F leetwood
"Grattis tinskar redaktionen".
SvenskarcsullatVetran-Vl{ B!ffalo 95'07'22
Plac
Namn
K50/1
K5512
M40i89
M50/23
M55t27
t\460/1
0
t{65/1t{75/3
Kvck-Fleelwood
Gudrun
8iruitu
Ekund
LarsAnde6son
KielZellergren
UfAgrell
N lsJonsson
KjellLinder
G6sbAndersgn
Tid
3.09.55
3:2451
3:5735
3:1205
3.25.31
3.11.42
3.09.52
4 44.32
Wien Frtilingsmarathon 23 april 1995
I
Chockartadvdrme i Wien
s l a d i O s t e r r i k ek a n
\ /alsernas
^ Y f d r u t o me t t r i k t m u s i k l i v o c k V"e lluao pa ett marar honlopp som
d.r bide ldttsprunget och trevligt.
Loppet gick den 23 april. Det blev
nermast en chock att mcita liipard a g e n sc a + 2 3 C . d i r c k t f r i n v i n tcrn i Ostersund. Vi var en hel del
svenskar varav dom fr6n Tdby LLK
och ett par frAn Falun bodde pi ett
lrotell inte lingt frAn Rdd.huset.
Sjtilv har jag en namne i Wien, en
Monica som jag kdnner sedanmrna
tidiga barnair. Jag bodde hos henne och hennes man i en magnifik
v6ning ndra slottet Beluedere.
Pastapartyt kviillen innan loppet hrllls r Rddhuset. Istdllet fcir
spagetti, som brukligt iir, bjiids det
pA Kaiserschmarren. En nationalriitt som liknar pannkaka. Viira br
pannkakor dr dock godare.
Marathonloppet gir
utmed
Donou ochrakt genomPratern,dat
det stora vdlkdnda Rie senrad,{rnns.
Vi var flera som hade problem med
varmen, men trots den och en inte
alll fbr storartad tid kom jag tvAa i
min klass. MAlgingen var utanfiir
Ridhuset. Den efterfriljande prisutdelningen och festen hcillsinne i
Ridhuset. Efterat gick vi gemensamt lill en restaurang.VAr reseledate C lqes Walters premierade bdste dam och herre. Naturligtvis fick
dom Mozartchoklad. Dom lyckliga
var Elisabeth Westerlund och Kjel I
Persson, Jag springer gdrna Wien
Friilingsmarathon
svalare vdder.
igen. Men di i
Moniha Simsou
Taby LLK
WienMarathon
95.04.23
1948
KlelPe6son
2167
Henrykskaldin
2516
PeierKemmensen
2674
PeterSedlacek
2789
ClasWaliers
2853
SvenFryksen
2851
ElisabetlWesterlund
2861
MikalvaBson
2935
PerWeslin
3464
BirgiftJaring
3521
Monika
Simson
3610
AkeMonikander
4254
Eik Homeman
4463
PelerNilsson
447A
BertilEngquist
4938
PhllipAndrasevic
Veder+23C
3:4T:05
3:45:26
3:53:21
3:54:56
3:56:46
3:57:55
3:58:00
3:58i10
3:59:20
4:12:45
4r14:10
4r16:19
4 35:46
4 44:54
4:45:06
5:26:17
Vattudalsmaran 9 sep 1995
w
trtt lopp
som fortjd"nar
uppmd"rksamhet
ttvackas av ett ilsket pipande
viickarur kl 6 en lcjrdag morgon ii.r ingenting man liingtar efter. Varenda muskelfiber v6rker. Javisst ja, jag har inte
hunnit vila tillriickligt. Efter en
sommar med 4 maratonlopp och
tung trening om vartannatkdnns 2
ynka vilodagar otillriickligt och
nAgon uppladdning er det inte tal
om. Vdskan stir packad sedan igAr.
En detalj mindre att tdnla pA. En
kort bilresa hem till en klubbkompis. Hos denne ventar redan en
lcipare frAn Skelleftee. Undrar nar
hanvaknat fiir atthinnakdra de 14
milen mellan Skelleftei och UmeiL?
Vi iir tvi lcipare friLn Jalle TC i
Umei. Den tredje iir frri.n Skelleftei och ttivlar fcir Hellys RC.
Vi satter oss i klubbkompisens
bil och pAbdrjar resan mot okdnt
miJ..Rent geografrsktAr miletkii.nt.
Vi ska till Strcimsund.Virt egentliga mil 6r dock maran i Strcimsund
och nigot sidant har aldrig existerat, den stora premidren vdntar.
Vattudalens LDK stir fiir arrangemanget. Det er en relativt ny ftirening, menbestAr av erfarna lcipare.
Beviset pA att det inte r6.der nigon
brist pi erfarenhet hur man bide
arrangerar och springer maraton
har den fiirsta Vattudalsmaran bLvit.
Det vore en ltign att siiga att
banan er lett. Den dr snarast me-
Frd.n Vattudalsmaran har redahtionen fd,tt tud, reporta'
ge som bdda prisar och louordar delta premicir arrangemang. Arets d,eltagaratutdl udr enddst 2 1, och med,tanke
p& alla superlatiuer han sdhert arrdngi;rsfdreninqen
med Magnus ochdrjan
ispetsenrdhna med.ett ordentIigt uppsuing till n ista Ar. Vi publicerar Mareh Perlins'Betrdhtelser
6uer
his rapport, son han sjcilu hallar
Vdttuddlsmardn', i sin helhet och behldgdr dtt ui mdste
horta ned Moniha Simsons reportage. / red,
lb
delsvin Banan bjuder pi nigra
backar, inte sd.rskilt farliga men
tillriickligt branta fijr att ge kroppen signalen att man springer i en
utfcirslcipa.I tider d6 allt fler maratonlopp helt gAr pi sliita asfaltbanor kdnns det som en befrielseatt
springa pA flera olika underlag.
Vattudalsmaran erbjuder ndstan
alla tiinkbara underlag. Merparten av banan gAr pA asfalt av varierande kvalitet, frin perfekt tiLl riitt
sA sliten och smAtrasig. Stora delar
avloppet gArpA grusvhg som ocksi
iiravskiftandekvalitet. Bitvisbjuds
man t om pi betongvdgochen smal
skogsvdgsom bestir av grdsbevuxet grus och sand. Maran iir alltsA
sniippet tuffare in mAnga andra
lopp, men sri gAr den i Jiimtlanc.
Jag vill kJ.artsdga att det varierande underlaget och den vdgiga banproflrlen serjag som klara fcirdelar,
nAgot som grir lcipningen roligare.
Tack Vattudalen!
fter att ha konstal erat att byte
El
Ll av underlag kdnns i benentog
vi oss i mil. Alla tre pi fiir oss
hyfsade tider och alla var ntijda
med arrangemanget. Ett fint lopp,
t o m vddret var perfekt fcirlAngdistansliipning. De positiva intrycken
delades av flertalet deltagare, virket framgick av eftersnacket i omklddningsrummet.
Superlativerna 6r minga:
' varierande och rolig bana
' bra organisation, entusiastisk
och kunniga arrangdrer
' stor och smakfullt utformad
medalj till alla fullfiiljande
' vdtskekontoll var 3:e km
' bananer energikakor, russin,
annat smett och gott
' coca-cola
' svampavidvbtskekontrollerna
. suver6'nomklidning,bastubara
40 m frin milomrAdet
: "J,?iHl,ffl,:ffi
,"H,ffi:lb
' resultatlistor direkt efter tiivlingen alla fick en lista med sig
hem
:Jffi
ll:';ii"*ll"iH:xT:
n6.gotmer ? Jo, svaretpi frAgan om
till vart alla lcipare tog viigen, till
tiivlingen kom de aldrig.
Totalt var det 21 tiivlande I En
anmiirkningsviirt lAg siffra, sArskilt
med tanke pi att thvlingen giillde
som DM fcir Jd.mtland. I ingen ilderskategori utdelades fler dn 2
DM-tecken i brist pe tavlande fren
Jdmtland. Bara fem ldpare var t
seniorAldern, resten var tappra
veteraner. Den unge triatleten LmErik Olsdn friLn Vattudalens LDK
tog hem totalsegern och putsade
sitt personliga rekord med Atskilh^
ga minuter.
Niistan hiilften av startfiiltetutgjordes av utsocknes liipare, av
dessa var sex frAn Vhsterbotten.
M6jligen skulle dnnu fler vasterb o t t n i s k a l c i o a r oa n l d n d a o m i n t f
Vattudalsmaran infcill p6 sammad a g s o m m a r a l o n i V a s a .U m e A s
tvillingstad p6. finska sidan Bottenviken. Lycksele bidrog medn6.gra liipare oct' Margot And,ersson
fr&n Lycksele LLvann damklassen
i konkurrens med tv6.jiimtliindska
damer. Varfcjr fanns det sA fA lcipare
frin Jdmtland? Pi brister i informationen om loppet kan man inte
skylla. Det vore ofantligt synd om
tiivlingen fick ldggas ner p g a ligt
deltagarantal.
S6.niir du kdre l?isare planerar
ditt tevlande fdr 1996, reservera en
plats i almanackan frjr Vattudalsmara, den ir viird det !!
I
Strdmmingsmaran20 augusti 1995
T?endenhar vd"ntuppet ?
o
relsStrcimmingsmaraiSiiderhamn. den 13:e i ord
7L\
.I- Iningen. hadeglddjandenog
lockal fler deitagare dn fjolirets.
trots konkurrens av veteran-SM i
Boris ldrdagen efter. 166 lcipare
var anmhlda till maran (141 i mil)
och 4l par till mixmaran, 38 i mAl.
Sdderhamn bjdd pi sedvanligt sol: k c n . m e n d e n t r v c k a n d ev i i r m e n
daga"na tdre hade ersatls av
fan
betydlig skdnareIuft. Detta er hade
arrangcirerna beslutat sig fcir att
i n r e b j u d a i n n 6 g r a u t l d n d s k ae l i t -.lopare. Aven om det inte b.levmer
l$-5 nnrng r tdton sd var del e1t lyckat drag. BAde ldpare och publik
uppskattade att lokala lcipare fick
vara med och tevla om topplaceringar. Efter fjolArets lopp kom en
deliarmrapporter om Strrimm ingsmarans framtid. Detta resulterade
i mringa nya funktiondrer, sddcrhamnsborna vill ha kvar sin mara
A
)
T ) a n u n i n n e h c i l le n d e l f r i r d n d J)ringn,
i ir. Till f<iljd av byggandet av nyjirnvdgsstation hade
arrangdrerna tvingats legga om
slutet pibAde fdrsta och andra varvet.Att avslutningen med den sega
risninsen upp till HillAsen efter
Vg k- u", bortt.gen gladde de flesta kiparna. Nu fick vi springa ldngrc norrut, till Norrala kyrka, innan
vi v?inde tillbaka mot Sciderharnn.
. , l e t v a r s e d a ns k b n l a t l f 5 s p r i n g a
V . e k t i n p 5 g A g a i a no c h d e t h d g rande miLlet dar Torbj1rn Olsson
marathonpratade som vanligt.
Fdre sl"ar[fa nns del fl era segerkandidater, men redan efter ettpar
km hadc Harri Partanen, Hogbo
GIF och Sandviken, gett loss i tAte\. Horui, som debuterade pA marathon, har varit Gdstriklands baste vasaloppsikare i flera ir, 31:a
som brist, och gjort 1:09:51pA halvmaran. Vid varvningen hade han
en ledning pi en minut f&e Kenneth Ericsson, Bergvik, och tiden
pekade pi 2:33. Sjiilv sprang jag r
ettjemnt tempo och lAg 9ra efter en
mil och passerade halwiigs som
5:a pi 1:22. Efter att tv6 lcipare
brutit och en trdttnat var jag uppe
pi andraplats vid 29 km. Vid 33 km
leddePartanen med 8 min men han
bcirjade att fri krampkdnningar och
d r o g n e d p 6 t e m p o l .J a g f o r t s r t t e i
samma tempo och plockade minut
ftir minut. Det var enormt inspirerande att springa med hjdlp av den
stora publiken lAngs banan som
h e j a d e f r a m m i g . S c i d e r h a m nd r
hemmaplan fdr mig niir det giiller
maraton. Jag er fitdd i Scidcrhamn
och debuterade ddr som maratorrIiipare 1988.
Utsiktstorn, Oscarsborg.6 loparc
har fullgjortalla ]3 Strdmm.r'r-maror.
StigHellstdm
Runarwal€r
HansBeeer
Matshagbeq
Boolsson
PdrSjdln
Fredrikshoi
Hemlngby
SK
Varbro
SK
Skogsind
TF
F15 F
Brobergs
lF
Strrjmmingsmaran
vanligt
DM
Hdlsingland.
utgjorde
fcir Giistrikland
soru
oclr
Efter tidiga re bl.a. r ve
silver fickjag nu mitt efterldngtade
DM-guld pi
deltagarna
Runar
marathon. De dldst"
var
tidigare
ndmndc
Waller, Hemlingbyn,
72 ir
(3:58) ochMartin
ct var en trcitt men lycklig
J\
T'
v
s e g r a r es o m s p r a n gI m a l u n der publikens jubel. Poliseskort ar
han intc van vid frin skidsp6ren.
Segrartiden 2:47:57 var semre an
han rdknat med, men n6sta g6ng
gdr han sdkert 2:35. Jag hrill min
placering och kom i mAI pi 2:45:07,
nistan 2 min sdmre dn i fjol men
lingt bdttre dn vadjag rdknat med
fijr e st atl. Jan Johonsson, Granbo,
sprang in som trea pe 2:52 i sitt
andra marathonlopp.
Damklassen var i 6l tunnare err
nigonsin, endast tre fullfdljande.
FjolArssegrarinnan Susanna Ost/und, Scjderhamn, var ohotad frAn
start. Hon tyckte att det var jobbr
gare i Arjdmfcirt med debuteni fjol,
men tiden 3:12:03var bara en halv
minut siimre.
Suens&. Vallsta.
? 1 6 r ( 4 : 0 6 ) .S t r d m m i n g s m a r a n
Yngstvar.ErlA lOCkade i Af flef
Rnll'
rornquisr'
deltaqare iin forra
nas. annu et Ivuda 17 Ar som i .sin dfet.
debutkom 19 min'
efter pappa Kmr-Enrx. Snart {ir
pappa kdmpa fcjr att fiirsvara fhmiljetiteln.
T m i x m a r a n .d a r e n k v i n n l i e o c h
I '
I e n m a n l i g l c i p u r es p r i n g e r v a r
sitt varv, ftirsvarade sciderhamnsparel Pia och Olle Hultgren srn
seger frin i fjol. Tiden var 2;44:09
o c hs e g e r m a r g i n a l eenn k n a p p r n i nut.
I samband med prisutdelningen, ddr som vanligt en imponcrande prissamling delas ut, erhrill tvi
lcipare Sdllskapets Standar fdr 25
T ) l a n d k l a s s e q r a r n ak a n n d m fullfciljda marathonlopp. Det var
-Dnas
R i l i u k y t l 6 n e n i M S u , vAr medlemssekrelerare Birgitta
Sundbyberg, pi 2:52 oc}r Torleif
Jorring oc}r Clqes-Gtirqn Wqlters,
ReAfte6o,
Norge iM60, pi 3:09..Relr- Tiiby LLK, vilka sprang mixmaran
hebo var en av sju h6rdingar som
pd 3:10.
laddat upp med att springa HdgaSom vanligt kantade sijderKustenMarathon pAldrdagen.Flehamnarna marathonbanan. Kaff.'
ra av dem sprang fortare pi scinda- borden itrddgirdarna liings banan
gen, Gunilla Fraruzdn t.ex. bela 13
var mAnga. Vid varvningen och
min. Men s6. 6r ju HrigaKusten
milgAng dr det en upplevelseatt fi
Marathon betydligt mera kuperat.
springa gAgatan mellan tdta irkiVid mrilgAngdelas Strrimmingd a r l e d .S A o m n i v i l l s p r i n g a i n t o r
marans fina medalj ut. Tledje 6ret
en entusiastisk och personlig pubguld,
den
erhills
i
femte Aret fAr
lik kan jag varmt rekommendera
man en stor relief och tionde iret
Strcimmingsmaran i Sriderhamn 3:c
en miniatyrkopia av Scjderhamns
sdndageni augusti.
t7
portrdttet -
-
Fullstiindigt namn:
KIubb:
Alder: 29 ir
Matchvikt: 56 kg
Bostad
Familj;
Utbildning/Yrke:
Ann Ingnarie
Nilsson
Ullevi FK (Byte pig&r till Hiisselby SK)
Ftidelseort; Halmstad
Lii.ngd;179cm
2:a i centrala Halmstad.
Siirbo med iAe'Biten' Erihsson.
Leg sjukskciterska, men studerar nu pi kornvux
Dricker
helst till vardags:Vatten
Dricker
under
tdvling:
Favoritrdtt;
Favoritmusik:
Senast l6sta bok:
Favoritprogram pA TV
Andra intressen:
Andra medlemsskap:
Roligaste tdvlingen:
Tldnare:
och Pepsi Max.
Pep Extra
Vegeteriansedan 15 ir. Bland minga riitter kan namnas pastagratd.ng medvitlcik, Ingmaries grdnsaksblandning samt groddar
som hon odlar sjdlu
J
HArdrock, klassiskt och disco. Allt berocnde pA humtir och
stdmnins.
"Den oiindliga planen" av IsabelAllende.
Nyheterna, naturprogram och "Rederiet".
Hdstar (djur iiver huvudtaget), naturen, liisa samt maltrita. I
Rrida Korset, Sv Islandshiistfcjrening, Nordiska samfundet mot
plAgsamma djurfcirsrik, SOS-barnbyar.
Terriing-SM 94 (fiirsta SM-medaljen), Terring-SM 95 (dubbelsegrare) och Stockholm Marathon 95 .
Planerar treningen tillsammans med Bcngt Sciuestrqnd. Ake
tipsar garna om olika trdningsmetoder.
Normaltriiningsveckai oktober 1995
H
Dag
Fm
Em
rytan
Tis
Ons
To
Fr
Lldr
sit
6-8km lugnt
Backtriining (ca15km)
Vattenltipning i intervallform
Intervalltraning (12-14km)
10-15km lugnt
IntervalUsnabbhet (12-15km)
LAngpass (minst 3Okm)
12km + styrketrdning
8 - 1 0k m
12km + styrketrening
10 km
8-1okm + styrketriining
10 km
Vattenliipnin g i intervallform
E
0
Lciptriinar mycket sjiilv pi alla typer av underlag. Beroende pA sdsong springer hon pA allt frAn 200300 m interva ller inomhus till lAngdistanspass pi civer 40 km. Inte
konstigt att hon ddLkan vinna SM
pi bide 4km ochMarathon,dessutom p6 sammairl Har det mtijligen hdnt I idigare med den dubbleri ngen?Hon har ald rig va rit skadad
eller sjuk, kanske tack vare den
allsidiga trAningen.
Personligarekord
1.500m
3.000m
5.000m
10.000m
1Okm landsv6g
Halvmarathon
18
4:35
9:31
16:24
34:14
32:58
I:L4'.02
-94
-94
-95
-94
-95
-94
Samtligamarathonloppen i karriaren
Ar
-91
-92
-93
-94
-95
-95
-95
Tid
3;09:35
3:03;19
2;57:03
2:39:43
2:38:46
2:33:03
2:37:17
(400m fdr kort
Plats
Marathonlopp
? NewYork
43 Berlin
11 Stockholm
8 Chicago
12 London
1 Stockholm
17 \MiGdteborg
bana)
Med en temperatur mellan 25 och
30 grader i skuggan s6 klarade Ingmarie VM-loppet med bravur
l k n a p p t g o d k d n de n ) i g t I n g m a r i e
sjdlv). Hon gick ut lugnt i vanlig
ordning och passerade 5km som
$oc
-tS-
.,
32:a. Det visade sig att hon sprang
mycket taktiskt i viirmen och avancerade till 27:a vid 2lkm och 21
vid 30km. Pi grund uu
"t "r.ot*!t
iirsmiss si fattadcs 400m, men slutmotsvarar
dndA
en
tid straxt
tiden
under 2:39pA full distans.Man kan
saga att tomrumm et eflet E uy Pal m
iir fyllt.
Diirmed dr dct inte sagt att Ingmarie har nitt sin potential dnnu.
Hon Ar fotfarandc ny som marathonldpare, mcd tanke pA henncs
endast tvA ir som elitldperska.
Niista Ars mil iir rrtstakatoch Ev)':s
svenska rekord ligger i farozonen.
OS i Atlanta dr ocksA ctt mil (om
bara fcirbundctkan bestiimma sina
kvalgrdnser).Niista marathonlopp
kan bli i Istanbul rcdan i november.
Berlin Marathon I 5-09-24
Klass
)e
Namn
Klubb
M30
M30
MH
K30
K30
KH
MH
M30
M40
M30
M35
M30
M30
M30
t/H
1450
Sammy
Lelei
KEN
VncerrRousseau
BEL
Antonio
Pinlo
POR
UlaPippig
GER
AngelnaKanana
KEN
Rakyla
l\,laraoui
MAR
LarsHagdal'67
[4A],Malmrj
-62
OrjanGrelsson
llppsala
SiefanUlfrestad-52
TeamBlekinge
StefarRoser.65
lKPalles
-59
EddiHultgren
TeamBlekinge
-61
RobeftJ6nsson
IKFTrclleboe
l'/agnus
Besseling.6l SthPoisel
DavidCooper-61
TESO
Jdrgen
Lind-69
Ljppsala
Lei'Ho
n -44
leanBleilnge
-72
AndersForuass
Fasi
-66
OleJonsson
lKVesieras
M55 BjdmVidefors-4o
GFldrofr
M40 Safolane
Silmo-5i
Hultsfreds
LK
Tid
2:07:A2
2:07.19
2:08:56
2:25:36
2:27:40
2.28116
2]31:00
2:35:00
2:36t12
2:40:34
2:40i59
2141:33
?:a229
2:43130
2:45,47
2:46.'6
2:46:40
2:47:30
2t47142
2149157
tu130
[430
M45
MH
M40
M30
l\430
MH
fi135
l,4H
L{40
MH
[430
[445
K30
M35
M40
M40
l\,435
l\4H
M35
l\r50
MH
i.{40
l',{30
[440
M55
M55/
MH
-63
J60enNilsson
Bosso
2i51:01
RogerLa6son-63
Skulluna
2:52:37
Gdran
Eengbson-46 LaholmslF
2t54104
-72
Joakim
Alehelm
KalmafRC
2154148
-55
Anders
Persson
Bosso
2i55:01
HansAberg,63
ljungbyRunne6 2:55i17
-64
MichaeJahnsen
Ljongby
RuneF 2:5517
-67 TeamBlekinge 2t55i34
L,{ichael
Johansson
JanneNord-58
IFKL,lora
2:56:02
-72
FredikNlsson
H?irldv
lF
2:57:33
'51
GdranPeltersson
FKTrelleborg 2t57:36
-69
PelefJonsson
DEcolF
2t5gt47
JanEiksson-62
Mamol\4ohed 2:59:52
PerDahlbeck-50
MNWLR
3:03:53
-64
CabilnaJdnsson
Bosso
3:04:28
EjdrnFwhoff-60
Slockholm
RRC 3104:41
DieterSchneide.-55 G.ycksbo
3:04:44
-54
Bo-Egon
Nilsson
Friskis
& Svettis 3t05:32
l\ratsHamfrein-60 Kupolen
LK
3:07:43
-74 Stenslnda
l\,lafrin
Jacobssof
lF
3:07:52
ErikNibson-60
Musgenetkema3i09:09
KristerAshand'45 TeamBlekinge 3i09:10
-66
ChislerAnde6soi
DracolF
3:09:41
-54
HakanEriksson
TeamBekinge 310:14
Mikael
Slrosfe
| -62
Kaiskoga
lF
3:11:34
-53
IngeGunna6osn
Valhall
lK
3:il:53
'38
Jdraen
Larsson
V5ileras
3:11:54
Ak;Jansson,39
Uppsala
LK
3112:48
Anders
Roos'70
lFKHelsingborg
3t12i58
lSucc6hela vdgen
Idsjiilar finns det dverallt. Tidi
gare har jag ndmnt K- G Ny strdm
och Sueln Moe. Nu meste jag
ocksi riikna i ansvariga ftir Vattudalens
LDK. Det 2irlite av ett vAgspel att vara se
modig och tuffndr man ordnar ett maraton upp i Striimsund. En del av virt land
som man fir rd.kna som glesbygd. Banan
var fantasirikt lagd med stor varratron.
Detta Ar serskilt viktigt nd.r publiken
inre dr stor och nir man olta springer
ensam. Mycket tydligt markerat i korsningar. Ingen mdjlighet att springa fel.
ylyltar var uppsatta vid varje km, vilkct
-53
1,140 Leifolsson
Blsso
3:14:32
M40 RolandEnglund-53LjusneAlaOK 3:14:51
M45 Lars-Erik
La6son-49
Skuliuna
3ri6:12
M35 Ande6Nilsson-57 HulslredLK
3:16i37
-74
[4H
Tobias
Kailsson
lKWi]aka
3:16:57
M55 GilbedoAlvarez,3gBusso
3:1710
K30 LenaLarsson'62
Stockholm
RRC 3:17:40
[450 HAkan
Mossberg,44 Slockholm
RRC 3:j8:34
M45 Thomas
Kumlin49
Sala
3:18:39
-55
M40 OaviNieminen
Soleftea
318:39
-64
M30 MatsHagdahl
LKlvlyran
3:19:05
l\,155 UffAg€-39
Heeneholm
lF
3:1916
-69
l\4H TomasAliedo
Busso
3:i9:50
M45 EbbeAskerberg.16TeraPak
3:19:54
M45 GdranLindberg.l9
Sa Victoria
3:20:16
LlH
MikaelAnd€rsef
a8
S:::nehuslF
3:20:28
',laiia
M30 Kenneth
Hemansso..54
3 20:36
K35 MariaHedlund-59 Sl..khoin
321:13
K30 SolieStrdmbad'65 ;si.r
321:?3
M40 oveNorman-54
Slo.khomRRC 3 2151
.Kl'/llaka
11,450LaFKa/sson-44
3nfi
-49
|t445 GedPercson
TeamBlekinge 3:22i5
1,445 Folkeolsson47
K Skanmasama3:22:42
L{35 Nis-olofNilsson-60TeamBlekinge3:22:44
M35 BosseOlsson-s8 F15lF
3:23:18
[,150 [email protected]
TeamBlekinge 3:23:42
-44 Kalmar
1il50 IngemarAndorssn
OK
3:24:5A
MH
DanAllerlo-69
Busso
3:25:46
-43
ll,{50 GdteHenrksson
Lund
3:26.20
Monihq Simson
dr jiittebra, dA kan man hAlla kolt frAn
bcirjan sA att man inte springer fctr forteller sakta. Bananvarlagd i olika slingor
med vdndpunkter sA att man mdtte de
snabbaste lciparna, vilket kdndes extra
roligt. Ett nera nog perfekt vdder gjorde
inte det hela sdmre, det var en glddje dtt
springa i ca +10C med underbar luft. Ett
rikt utrustat prisbord hade dukats upp.
Mqts Zetterlund var speaker och Orjan
Scndler prisutdelare. Alla fick pris. ibland flera stycken. I anslutning till prisutdelningen kunde man kdpa kaffe, liisk
ochsmcirgisan Jag skulle iinska att minga
fler kommer till detta lopp nista 6r.
Passapi ni som t.ex. vill samla svenska
mardr fdr'Sverige 90-diplomet'. Hdr
har ni mcijlighet att gdra en bra tid.
Banan gAr ut pi Ohn dar Y ngue Ga mlin
och Beppe Wolgers hoi.). till. Upptiick
den svindlande vackra naturen. Niir ni
sprungit fdrdigt giJrni en avstickare till
den underbart vackra staden Ostersund som ligger ndstgArds,och bekantar er med Republikcn Jzimtlands huvudstad. Ni blir intc besvikna. Den
klara hiiga luften .ir dessutom gratis.
Marrakech Marathon 1996
Yvcnska Marathonsdllskapet avser att iijr femte eret i rad auangera en resa trll Marrakech Marathon, som
dger rum sdndagen 14 januari 1996.Avresa frin Stockholm torsdagen 11 januari med hemkomst en vecka
scnare. Fiir Er som dr intresseradeoch vill planera in att
ika med till Marocko och springa i den rosa sagostaden
Marrakech gir vi nu ut med denna intresseanmdlan.
Om Du ijnskar yterligare information om resan kan
Du ringa:
GcjranGustavsson,Svenska marathonsdllskapet
08-3E 79 86 ftvallstid).
Eva I{ampenborg, Fritidsresor 08-720 72 67 (dagtid).
Jag rir intrcsserad av att ika till Marrakech Marathon:
N a m n :. . . . . . . . . . . . . . . . . .
A d r c s s.:. . . . . . . . . . . . . . . .
P o s l n r :. . . . . . . . . . .O. .r.t : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Talongeninsridestill Fritidsresor,Att: Eva Kampenborg,
Sdder Mdlarstrand 29, 117 85 Stockholm.
Harubl-56
Tihamer
{8
ErikLlljecranu
MahHansson'66
{3
BengrALjungqvisl
KudHolmqren-37
tusls Einacen-72
Svs Swnfelt-3g
41
Guywallin
Jenswall6 65
P:r liqvaNm -61
Tonasltos'55
'51
CudSandbee
-57
Jan.ErjkSrandberg
GoEnSj6din'54
OleWklund-42
.55
JohanLindberg
-52
UlfGeorgsson
-38
Madensson
Gunilla
-66
Anders
Kadsson
-70
OrjanLarsson
-54
ClaesHermansson
RagieNlsson-43
MNWLR
3:26:26
3:27:53
Stockholm
3:28t42
PLMF
TeamBlekinge 3:28:09
3.28:17
GFldrct
Eollnas
3:29:35
3:29:59
Busso
lK
3:30:05
Hovsldtts
3:30:26
Kupolen
LK
IFKHelslngborg3:30:27
3:30:42
JupiterTro
RRC 3:31:41
Stockholm
3:31:53
LiusneAla
OK
3:31:54
LjusreAla
0K
Tul]inge
3:32155
3:3328
Bodslnd
Kfonoskogen 3:3339
3:33
44
LUGI
313400
Tobo
3:34:01
DEcolF
3:34:11
IngaesSMU
Sdlvesborg
3:34:42
l',lalmo
3:34:46
Madin Johansosn-67
MH
Laholms
lF
3i35:30
M45 MaisPesson-47
'45 TeamBlekinge 3:36:57
Svensson
[450 Bengt-Ake
3:37:04
ng'49
Alo90 K
1\,445 Jon-HJanned
TeamBlekinge 3:37:15
Ka/sson-45
M50 Roland
-64
D€colF
3:37:18
M30 SvenAndersson
3:37:29
Karsson-70 G6tebo$
MH
Tomas
TeamBekinge 3:38i32
M35 MatrHomqvsi59
lsraelsson'35Siockholm
RRC 3:38:55
[460 Lars-Oof
Stockholm
3:38:56
M35 [4atsR6hr-60
-45
Ejdrntorps
F
3138:57
1il50 JanL6vgren
-45 M 2
3139:08
l/50 RoandAndersson
lF
3:39:57
til35 Todj6rnSkddfors-60 ostergarn
3:40101
Falkberger-52Ysbd
t440 Totuj6rn
3:40:10
Hulsfreds!K
M35 ngemarWesterberg-57
-42
SkellefteAAlK 3:40i11
i\450 DanGranllnd
3:40:48
Lund
l\435 LarcWeber-s8
MamaMohed 3:41:41
M30 Paroofsandin-63
-56
3:41:50
Nilsson
Busso
M35 Cecilia
-43 lKSlcltmasama 3:41:59
Edvardsson
K50 Bdt-Viol
TeamElekinge 3:42:19
M40 KielLevin-52
-44
3:42:30
Landstinget
M50 RuneJohansson
3:4314
BackstadlF
M40 LennadKarlsson-55
-63 Busso
3143:26
M30 LennartAnders$n
TeamBlekinge 3:43:47
M35 BennyBlom'58
-49 Mam6
3.44.25
Holmslrdm
M45 Kenneth
Marma
l',{ohed 3:44:39
l\,130 Bengtohn-63
3:45:00
Edllnd-58
l\,4otala
M35 Wincent
-61
TeamZ
3.45t32
M30 JanMelke6on
3:45:42
M50 KjelfAke
olander'41 Landstinget
3:47:03
Aruika
MH
JonasAnde6$n -67
3:47:13
lKWleke
M45 IngemdKarlsson-49
3:48:03
M30 HekanAndersen-62 HdvodonslS
Halvortorps
lS
3:48:04
l\,135 DickDahlbeq'60
[4ala6kog
3i48:05
M45 olleModin-50
-52
V6kebeng
lK
3:48:06
M40 JanSvensson
Lidingd
3:4817
M30 JohnAnderssn-64
Vesteras
3:4818
M30 SlefanLa6son'61
-55 Pusen
3:48:20
Bengbson
K40 Gudrun
3i48:29
M40 KjellEdandsson-51 Saltsj6-Boo
-46
Bosso
3:48i39
M45 GdranSeverin
-44
Alb
3:48:49
[450 Thomas
Sjijman
-51
3:49:13
M40 Chdstna
Ekblom
WiLkse
-52
lFV6mamo
3:49:32
I\,f40 KjellGradse
-68
3:49:43
H6kanBrandberg
1100lF
l,lH
M45 AkeJohansson.4S TeamBlekinge 3:5110
3:5140
M35
Per Hall -58
Busso
-47
EksjdSrjdralF 3i5li57
M45 BedilKarpenman
LK[,4yran
3i52:01
M45 EengtPergart-4g
-46
3:52:03
SKFFK
M45 BenglLindskog
-48
TeamBlekinge 3t52:24
l\.145 KadJonasson
'60
Livgardets
lK
3:52:49
1,135 LarsGefiardsson
-39
NyaLBHus
3:53:05
M55 BenglSvensson
VastsvBygge 3:53116
M40 LelfCarlst.m-53
lK
3:53:43
1,450 PaulNeminen-41
Sddefiamns
3:54:10
l\,145 FrifhofKronbland-48BoEllslnd.
-51
Tolsanda
3i54:35
l\,140 Bj6rnWeldin
MAI
3:54:38
K30 AnneWahl-64
3:54i43
PatdkStensson-70 lKWilske
MH
Vemamo
3:5d:49
M40 ErikGerdin-s2
M40 HansJohansson.54 OstarlF Gdteb. 3:55:02
3:55:06
NyaLBHus
M45 BertilRosander'48
MNWLR
3:55:14
M35 Hakan
Osson-s7
-48
3:55:53
Ljungby
l\,i45 GdrcnSjddahl
SKFFK
3158:02
K45 AgnelaRippe-46
lJmee
3:56:03
K50 Lngeged
ohbefg'42
RankXerox
3:56i08
Wallin-47
M45 Anders
3:56t32
M40 HansMalnqvist-52 Ronninge
Pasty-53
Stockholm
RRC 3:56:32
M40 Fredrik
ltl35
Ml1
MH
M50
ll55
MH
M55
ltS
['30
r,!3C
1,,4C
lJlC
rf35
[!s
[!50
M40
M40
K55
MH
MH
M40
M50
l\,140
M50
M30
M30
K35
l\.140
M40
MJ
K45
l\440
M30
M45
l\135
K30
M45
MH
M35
M40
K45
[.440
M35
M50
M45
Ii,435
L{50
[440
K50
M45
K50
M30
[460
[{30
M50
[,130
M40
-53
Pulsen
3156:40
BoBengtsson
-43
3:56:41
PerMoldin
Landslinget
Phamadue
3:56:53
Joakin
0ivren-64
-65
FKFlnn
3:57:41
Ande6Karlsson
-60
3:58:02
Annika
Oldberg
Eskilsfuna
-52
Siockholm
RRC 3i58:17
Lennan
Ekberu
3:58:24
EengiSjdgren.5l
FKSnapphanama
lF
3:58:47
HenrkL ndskog-77 Alafors
-48
3:58:48
KarinLindskog
SKFFK
Landstingel
3:59126
BjarneAsp-s4
-65
EjijmSvensson
[email protected]
3:59:53
-49
Vdmafro
4:00:00
Lennan
Gradeen
SK
4:00:03
Ui Henilksson-59 GuifBH95
-63
4:00:23
EvaJ6nsson
Lindome
-47
lFKTrelleborg 4:04.47
SligPersson
-66
4:00:52
LasseAndersson
Sfudedema
4:00:55
LarsLinderdahl'57 S6derhamn
AmeM6densson-51StockhomRRC4:01:37
Stockhom
RRC 4:01:39
Helene
Melin-50
DanevBedekom-55Res&Sprng 4]02:40
BengiNlsson.5T FrisksESvetts4:03:16
Skillinaryd
4i04r17
Stg R Nllsson
44
Mamal\,lohed 4:04:46
Torgny
L66l-50
-57 LFVK!&una
4:04:54
Tommy
Petle6son
-42
LFVL!le6
4:04155
LarsKarbin
4:06:33
Karl-GJdnsson'52 Busso
4:06:58
YlvaBergqvisi'44
lK Finlsh
-47
lFKTrelleborg 4:06:59
Greger
Nyberg
-43
4:07:53
Stangnes
Birqitla
Eliasson
l',4ats
olsson-62
l',4A1
-34
HBKRunne6
4:48t12
ToreJansson
Frsks&svetts 4:0B:46
HAkansvensson-65
Jan-ErkSl"bee-44 TeamBlekinge4i08:58
4:09:01
Anders
Furborg'65 HedelF
4:09:11
Peroloflsaksson-53
CuifBH95
MH
Johan Nilsson-66
l\440
M35
M55
M50
M60
M50
M55
M30
Mfl
M40
M30
M70
l\.445
l\430
l\450
l,{45
l,{40
M45
M45
l\445
M45
M45
[440
M35
K35
KH
M55
t!,140
M50
M30
M35
M45
K40
M45
l\135
M40
K30
4:09:36
Ksla
NlsForslund's1
lS
4:09:39
Henrik
Bd4esson'56 Doms6
AkeJansson-39
SdderalaAK 4:10110
-45
4:10:36
Sdren
Josefsson
Boras
4:10:46
PerEdkLejomark-31 V€llsvkBruk
-44 orebro
4:11:44
Chistersvensson
-37 FrilidSth
4:11:06
Sven-OIofArnesson
4111:36
Malmd
StefanMagnusson-65
4r11:39
FredrkJohansson.T4
Rands4H
-55
4111:50
PerPenersson
Landstinget
-64
Krislanstad
4.12t14
ClasPellersson
4:13:42
ErlkHolm-21
Saa
-50
Marma
ft,lohed
15121
Slg Nordgren
15:28
Aruika
MatsBro6son-62
lF
15:32
LarsLennhagen-43 Vingeker
15:50
LerumSoK
L,labKegesson
-52
21:50
AkersbeGa
GunnarNilsson
Dagens
Nyheler 23:42
JanKantor-47
23r05
Slockhom
RRC
Ls Lvonen-47
-48
Viskafors
lF
23:09
LennartOsh
-49 TeamBekinge
23.23
La6-0veKarlsson
-47 Bosso
23:48
IngemarHansson
-54 TeamBlekinge t24:33
Niclas
Bdnnshdm
-58
:25:01
PaoWalanders
Skandia
Britt-MTanne6tAl'59Bastupaneen :25:35
:25:49
Margarcla
Warn-71
Kempten
:25:56
BoEe0qvst'37
lKFinish
-55
Trcllh6fran
4 27.59
MatsAnderson
T.olhaftan
4 28.17
LeifAnde6sn45
-61
Kad-[,{
Nilsson
Skailemynd. 4 29:47
Stenkullen
4 29i18
UlfRhoden'57
Blsso
4:31107
LeiiMiiller-4i
4i31:58
RegnaAdabedh-54 FKHelsingborg
-50 Landslingel
4:32:34
F€ddeyMamberg
-60 Skaidia
4:32:51
Gunnarwannebe.g
.54
AmeGusiavsson
Slockholm
RRC 4:34:42
-63
4:34.44
CatineJanson
Sodeilamn
lM50
Leifwaxell -45
Mamo
Sala
-67
MH
DaneBetuam
Krlslianstad
-55
Varberg
M40 NlsGordh
-63
M30 Eengtleion
Busso
-44
Lnghems
SK
M50 LeilSvensson
K40
ngerwaxell-ss
Sala
-47
Busso
l\,145 KajAndersson
-37
M55 LasseSonesson
Osleren
RRC
l\470 G6shJddin-25
Stockholm
-44
Styrsd
L{50 Chrislercarlson
-51
HedelF
K40 AnitaHansen
M40 AnibSldman's3
Alta
Lilngby
M45 ThomasAndersson-s0
-40
Busso
M55 Rolfsvensson
Busso
M40 UlfHelslrdm-s3
K60 UllaLindmark-35
HBKRwners
K35 BirgitaOlsson-58
Baslupanelen
K35 Bibbi&andstdm.58 Baslupanelen
4:35:12
4:35:24
4:37:01
4:38:01
438142
4:39:04
4:39:25
4:40i05
4:40:06
4.41:25
4:41:46
4:42:02
4142:34
4:42135
4:45:27
4:48:00
4:48:01
Treleboe
4:{-.:{
[450 AkeReimer'45
-58
4:19:C0
K35 KiEliKvarnerot
Skandf
TeamBlekinge 4:49:23
[150 Lennad
Nibson-45
4:50:12
i,435 GunnarAnde6son'57VasierAs
l,{45 IngerGranlund46 SkellelieAAlK 4:50:14
Brauner-49 GulfBH
95
4:50:48
1,145 Claes-G
TeamBekinge 4:52:07
M45 Nilswdenfo648
4 52:28
M50 KenhNilsson44
SKFFK
4:52:42
l\,140 Hasseolssen-55
Busso
-51 Laholfrs
lF
4:53:45
K40 l,lonica
Bengbson
M40 PiaAnderssof
52
Baslupanelen 4:53:51
-56
4:53:58
M35 A.neJdrgensson
Busso
4:54:09
lKAkele
K50 Anne-MAndersson-43
-48
LK
4:56:11
M45 KudGustavssof
Hulsfrcds
'21
TeamBlekinge 4:5940
M70 SligJohansson
5:01:31
M50 AfJansson
45
GufBHgs
5102:10
M60 Kaf'GSvenssof35
F Rogof
RRC 5:03:39
M40 ElkeRaub-55
Stockhom
'55
Visby
5i05:32
l\,440 YlwaJakobsson
50
OKTyringe
5:06:12
M45 ErlingB6rjesson
.52
Lerum
5i06:27
M40 HansRyberg
[{50 AkeDah]gren-45
TeamBekinge 5:11:36
5:i3:54
l\{H
GdranHageln -70
V Frdllnda
5:24:01
[445 Gdranlgelstfdm-48 So]lefieA
-40
Fyrkanten
5:28:4"
l\455 EgonJohanssn
ilff ffilf3:::;'X,
HamnerbrcrF
:;:l!P
i m6l,Vader:+11C
16.667
siadande,
296svenskar
v
Kustmaran 1995-07-15
Team Blekinge
Kristianopel
DM f6r Blekinge
Vedret Cirka 20 gradei muel och svag vind.
Tdvllngseda€: Ged ove Olsson.
B a n a n k o n t o l m a l t a v i o r b u n d s m , l aL€a B Y d r e b o r g
Tid
Klubbiod
Namn
Kvarnsved
GolF 2.42.12
[445/1 OveOisson
TeamBlekinge 2.46.53
L{50/1 LeifHolm
[440/1 SlefanUlmestAl TeamBlekinge 2.51.07
It435/1 EddyHullgren TeamBlekinge 2.51.33
GolF 2.56.13
It435/2 Tommy
Si6skdm Kvamsved
lF
3.03.51
l\,140/2Anders
Krappe Laholms
3.06.17
M35/3 BenglGdransson FalulK
lFTlwo
3.10.53
M55/1 GdlelvaGson
Tapper Ejdrnslo.ps
lF
3.1'
M35/4 Gen-nge
TeamBlekLnge 3.1p
[.440/3 LennadAppelkvist
PI
1
KUPI
tt
12
13
14
15
ttlssz AkeJansson
M45/2 JanJonasson
t\440/4 BoWaldowsson
Nordlund
l!fi
Anders
M50/2 FEnkRodin
Uppsala
LK
3.11.43
3.12.35
GdnumslF
ToBmaskiner 3.13-36
Linkijpings
G F 3.14.45
Sovikngarna 3.15r
f]lliffi:[l1l?
19illi" h",?",iiinil,,
18
19
20
Hagberg Vexi6LK
M/3
Tommy
M45/4 Erling
Theander lF Veda
M35/5 Anders
Edberg OkullaSK
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ml4
RABornebratl
MMoUI olleHalden
N sson
M[4ot/2Nils-Oloi
M50/3 RoyHulten
M55/3 MadlnPedereen
K40/1 Agneta
Ohmes
[,135/6 [{alsPeflereson
l!150/4 RolfKadsson
M40/5 KristerAstand
Skoien
M40/6 Magnus
31
32
33
325.51
SjuKrcnorlF
MlVoV3HansFak fd
Ll55/4 BernlPetlersson TeamElekinge 3.2754
MMoU4CHSennerstg Bj6mstorpslF3.2822
32848
GER
[460/1 Ho6l Pre ser
3.30.07
lKViking
M55/5 LarsV nger
3.30.57
lFKKistinehamn
M45/5 Ui$nneberg
M45/6 Kje lviagnusson ClubZs6dedile3.3118
3.32.39
M60/2 B6rlel4attisson LahomslF
SK
3.32.54
JArf6lLa
lV55/6 LarsHenningsson
34
35
36
37
38
39
3.17.44
3.18.08
3.18.28
FKSk6vde 3.1s.20
Reebok
RC
3.19.45
TeamBleklnge 3.20.01
TeamBleknge 3.20.26
lF
3.21.08
Laholms
AlmeSK
3.22.48
HdgbyF
3.23.31
3.24.44
Nasto.ps
LF
TeamBlekinge 3.25.06
TeamBlekinge 3.25.27
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
<
Eliasson VAxjiiLK
l'/35U Tomas
3.33.01
3 Kekkonen
Le
4
NordundAndeF
3.33.41 5 Boeole-Chilstian
3.33.50 6 Sjdgren
Jan
3.33.55
3.34.24 M35
3.35.15
HakolaAimo
3.35.29
To.siensson
Nils-A
3.35.49
G.ipPef
3.36.37
EddyHultgren
3.37.43
Sjdstdn Tomfry
3.38.54
Kadsson
Beml
Edbe€Anders
MMoU6Mikael
Hildingsson
SJKarlskrona 3.39.02
Be€gren
La6-G
M50/8 DanJarl
H6fieshdms
lF 3.41.02 I
AlnebringRobed
M50/9 ulfcusiavsson !4lslalK
3.41.15 10 Pe6son Ged-Ove
[.{65/1 SixtenWinberg TeamElekinge 3.41.34 11 Kadsson
Lef
l,{l\40t7Jon-HJanneding Ale90 lK
3.41.50 12 KuhsReinhard
MMoVSSlenYlm6n
MAlilla-Mdrl.
SKI 3.42.30 13 HallLasse
M35/8 Torbj6rnJidefur Hovse[slF
3-42.38
M55/9 Johannes
Likar
Malmd
3.42.58
MMoUgStjgMariedahl lggesund
SK
3.43.53
Ge.din Enk
K45/1 Monika
Udd
OfebroAlK
3.46.21
Ulmestil Slefan
M55tr SameApperos G€nunslF
ils
MkaelJohanssonTeamBlekinge
[f55/8 Clarcnce
Kl?ifiborgFredrikshofs
lF
M60n LaB-Olsraelsson IFKSfangnes
M50/5 B-ALjunqkvist TeamBlekinoe
M50/6 KjellDamsledt Heleneholms
lF
Ml6
JdqenStrandkvislFKAsen
MMoU5Ande6Madsen DEN
M50n KimNybe.g
SRRC
M45n MatsPe6son
Laholms
lF
12f
V
64
65
66
67
68
. r
!f
MMor1oKiellLevin
TeanBe<irae 3.47'9
tUUouttBb.lngeAkeruncAtrnu.r
34842
M40fl KenlKadsson lstrumsSK
3.49.07
M50/10KIasFjallrot
Heleneholns
lF 3.49.30
MMoVl2GunnarJohansson
lFKBorgholm3.50.10
MMoVl3LeifKadsson
UFConbct
3.50.52
[440/8 ChristerSvensson
Ramda]a
3.51.35
M50/11BoPelander
ClubZsddedilje3.52.46
Ml,4oul4ThorslenGLstafsson(,ishrona
3.53.43
rilSOrtZSrigSdde6tftjm (vansledGolF 3.5358
71
72
i3
74
75
76
77
78
79
80
M45/8 KentJohansson Solvlkingama 3.55.12
M45/9 Gerhard
Ohmes Almhulis
SK
3.55.32
M50/13Kjell-Ake
Akesson VexjbLK
3.56.01
MMot/15
LarsMoberg
Soc.fdru
Malmd 3.58.21
MMoU16
Hakan
Johsson Falkenbe$
RR 3.59.42
M40/9 JanHalld6n
TFSAAB
4.03.09
MMdl17Erha.dFiltenborg oEN
4.04.05
MMoU18
Hesingborg 4.05.a2
UlfPalmgren
M50i14 Jan.Eriksjdbe4 Elekto-SlandAB
4.06.30
M65/2 PerAdolfsson lKYmer
4.06.42
81
82
83
84
85
86
86
88
89
90
LlMoulgDavidHdgberg
MMoV20
PeterAhl
MMoU21
JohanSkolt6n
[465/3 lngvarLundbe€
K35/1 A-MBygland
MMoU22
StjgNyman
MMoU23
EenglNiisson
MMoV24
La6Eicson
MMoU25
KenlhLindstrdm
MMoV26
LeifF€nzon
Jamjd
Fredrikshofs
lF
TeamBlekinge
FKGnosjij
NoR
TeamElekinge
TeamBlekinge
FKAsen
SE-Eankens
lF
IFKSrengnds
F€n261 IFKSlrinonas
r K50/1 Gunilla
'
UUouZZConnyAdorsson lKYme'
MMoV28
PontusBruhammar
Nonkdping
MMoU29
Lennad
Noren
VerdiFC
M50/15 HarrySchnidt
Sabene
M55/10 HansOrsing
Helsingboq
MMoV30
Gunnar
Lillimegi Alvengen
, MMoV3lAmecustavsson Ryd
MMoU32
.tJ
GlnnatNil$on UppsalalK
IW M45/10Rolloielrichson Fredrikshofs
lF
V
93
94
95
96
97
^"
4.07.55
4.08.33
4.09.i2
4.1A.54
4.1303
4.17.19
4.17.19
4.19.32
4.19.34
4.23.33
4.2333
4.2440
4.27.32
4.30.53
4.33.25
4.33.25
4.42.18
4.53.43
4.53.48
4.53.59
Jansson Hans
Labson Tony
Safrershdm Kud
JingholtStefan
SjdrkbackaTage
SvenssonKennet
I
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Ol$onowe
[,lyllym6ki
Tauno
Hansen
Peter
Hansson
La6
SvanfellTord
Backfran
Bfrgl
Voronen
Nllo
Boqvist
Lasse
9
10
Holn Bengl
86cksk6fr La6
11
12
13
14
15
16
17
18
Hansson
JanA.B
Engfeldl
Nils.olol
MadsenAnders
CesarSlefan
RunbeeLars
RuosPelle
Hallberg
Rolf
Johansson
Xent
LundbergJan,Ake
Holm Leif
Bdnck Leif
Pe6son Jan-Ake
FurungerJan
OlssonMats-0lot
BrodrnF€nk
Ber!foth Chdsler
JohanssonBemt
101 MMoV33ChisterMagnussonOsmoFdidrctt
4.57.i4
102 M70/1 SligJohansson TeamBlekinge 5.33.46
R! lstol
1
2
MichaelSandberg
Beml Nil$on
Motala-Mj6lbyHlF2.28.06
Kalmar RC
2.34.52
D[fsegrare fdr Elekingeft mailemde med lelslil.
Bords Marathon
(Aspereds IF) I gg5-08-26
VeteranSM
Pl l{amn
M
1 Pe(e6en Roger
2 Zetlerberg
Bengl
Klubbiod
lF Kvile
Solvikingama
Tid
2.53.35
3.09.45
Jakilund
Peter
GunnasonKennelfr
Safst6mRolf
Glstavsson
Rune
Karisson
Jan-olov
ErnlundAnders
KnllsenErnsl
EksriimCad,Johan
Larsson
Kent
Henningsson
La6
Adolfsson
Conny
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Sandgren
La6
Karisson
Roland
Tjdllgrcn
Kere
Wannehed
Hans
Krantz
Jan
Damsbdl
Kjell.
Akesson
Kjell-Ake
Andersson
Hans
HolmBosse
S6de6rdm
Stig
Sj6berg
Jan-Edk
Rosendahl
Sten-fue
Svantesson
Holger
Hvitfeld{P-O
il55
1 SunnaJosef
2 VidelorsBj6m
3 Svensson
Rune
4
NilssonKjell-Ake
ElloslF
Linkdpngs
lF
Olsfo6lF
Ve.gedalK
3.15.01
3.19.44
3.31.18
3.45.53
lKWeshannia
Fdid2.39.31
FtddingeMejeriAB
2.41.57
SkillingarydsFK 2.43.01
TeamElekinge 2.5A17
Kvamsvedens
FIK 2.51.29
AkullaSK
2.58.10
AklllaSK
3.17.08
FlemmingsbeqSK
3.23.57
BoolF
3.28.03
FinspdngsAlK 3.42.25
lFKGdleborg, 3.44.50
Solvikingarna 3.48.06
Solvikinoama 3.48.58
lKHakarpspojkama
2.35.22
TeamBlekinge 2.40.55
KilsA K
2.43.02
oreboAlK
2.52.58
Oshammar
Friidott2.53.35
Bollebygds
lF
2.53.57
Hastahamma6SK
2.57.23
lFKHelsjngborq 2.57.35
KvamsvedensFlK
2.59.55
Heleneholms
lF
3.03.51
3.09.12
Nav6sens
FK
3.09.30
O.janskllbben 3.11.26
lF
Sollerd
3.1S.23
Solvikingama 3.21.43
HuskvamaPolisen
3.31.23
HargsRunners 3.36.i1
SOKKf,allen
3.44.27
lKYmer
4.26.24
KvarnsvedensFlK
2.37.46
B6lslalK
2.47.24
Solvikingarna 2.55.35
IKSUUmer,
2.59.14
Heleneholms
lF
3.01.37
FlemmingsbergslF
3.02.11
SOKKnallen
3.03.01
SLKOxelrisund 3.i3.53
FAIK
3.16.00
HdgsboAlK
3.19.45
Solvikingama 3.22.39
Heleneholms
lF
3.26.21
DAN
3.26.54
FKSnapphanama
3.36.31
IFKHalmstad
3.42.40
Eskilstum
lK
3.42.55
lKKaltuar
3.43.57
Solvikingama 4.02.35
Stenungsunds0X
2.45.11
TeanBlekinge 2.49.02
sAls
2.58.02
lFKHelsingborg 2.59.31
Alngsas
lF
3.00.04
KvamsvedensFlK
3.05.24
Solvikingama 3.06.40
NA|F-79
3.07.46
SkellefteeAlK 3-11.48
Lidkdpings
lS
X.20.54
SKF FK
3.22.49
lF Saab
3.24.A2
oshamharFriidrotl
3.29.42
Solvikingama 3.33.58
Heleneholms
lF
X.35.42
V6xjdtK
3.42.57
HallslahammatsSK
3.47.27
VolvolF
3.48.51
Kvarnsvedens
GolF3.49.36
Elektra
4.03.29
AlzoNobellK
4.19.01
TV88
4.55.22
Hammady
lF
4.56.46
Umedalens
lF
GFldfolt
TelialF Gbg
Llgi Lund
2.47.37
2.51.53
25826
3.06.18
5
6
7
I
I
10
11
12
i3
i4
15
16
17
18
Peft€Gson
Ingehar
Svensson
Hans
Hjalharsson
Lennad
Helslrdm
Slig
Josefsson
Eved
varsson
Gdle
Klefrborg
Carence
VingerLa6
Pedersen
Madin
Claesson
Bedil
Ryndal
Sigud
BeqslenThorsten
Pe6sonLennafr
Westerberg
Bosse
lF Kvie
3.12.12
OLAlehol
3.12.29
Lidk6pings
lS
3.12.56
FredrlkshofslF 3.15.22
VArg6rda
K
3.16.14
lF Tivo
3.17.50
Frcd.ikshofs
lF
3.19.57
lKViking
3.21.55
LarhomslF
3.2232
Heleneholms
lF
3.23.21
Rydboholms
SK
3.43.20
Garphynan
3.52.17
FKSnapphanama
4.26.09
Sovkigarna
4.36.19
til60
1 Bengtsson
Bengt
2 Mellberg
Le
3 AndeFson
Edk
4 Pe6sonEertil
69Tyrnge
,SK
obacka
LK
Eiorkiors
GoF
TiepsF
3 07.05
3.2452
3.2550
3.4329
M65
1 Linder
Kjell
2 Lingfo6Bengl
3 Svensson
Henry
4
Mcsbe0 Kjell
5 Adolfsson
Per
Vackelsengs
lK
lF Hallby
Fr6dinge
B.SK
g0
Ae
lKYmer
3.09.57
3.33.30
3.33.32
3.45.53
4.03.12
M70
ostbyeEdk
LudshdmJacob
Callheim
Ebbe
AstdmG6sla
Folkesson
Roy
Majllng
Nils
Johansson
Stg
Sovikingama 3.35.11
FKSnapphanama
3.38.19
Jarfalla
SK
3.54.56
OsthammarFdidrotl
4.18.25
Kumla
Skidf
4.21.11
JarfiilLa
SK
4.44.37
TeamEleknge
5.04.06
M75
1 SlAleTorsten
2 Ande6$nGdsta
3 Tillman
Kad.olof
FredrikshofslF 4.05.41
GFldrofr
4.08.34
FdsdlF
4.57.5S
M80
I
Frcdilksson
Bengl
lF 0ste6und
Mlilot
olssonPer
LaNsonJdrgen
ReimerPeter
Falklind
Hans
LevinKjell
Eilksson
Jan
Svensson
Bengl.Ake
0lausson
[email protected]
I
Forslund
Gdsla
10 Davidsson
Jan-Ake
5.28.49
il
i2
13
14
PaldkssonHans
PalmgrenUlt
Nor6n Lennad
Ande6son Henik
Svedala
3.00.03
Givarp
lF
3.12.42
FKSnapphanama3.22.36
Lerum
3.24.00
TeanBlekinge 3.35.58
AKAB
3,45,08
TeamBlekinge 3.48.32
TeamBlekinge 3.49.09
Volvo lF
3.54.29
Lerum
3.57.58
TV 88
4.15.38
Hesingboq
4.26.12
VedlFC
4.26.24
Horla
4.54.45
1
MdmSanna
Solvkingarna
4.43.58
K35
1 Edksson
Lena
2 Ejdrldund
Cecilia
3 HemelinSanne
4
Munne
Sina
IFKSkdvde
HdlsboAlK
Frednkshofs
lF
SLKOxe6sund
3.17.11
3.19.i5
3.33.18
3.54.29
K40
1 RagneYl€
FredrikshofslF 3.18.01
K15
1 Nilsson
Barbro
F Kvlle
3.45.49
K50
1 Franz6n
Gunilla
FKStangnas
2 Ljungman
Karen
16 F
3 AndeFsonAnn'Made KAkele
4.02.50
4.09.07
4.33.46
K55
I
Simson
Monil€
2 GuslatssonAslrid
TabyLLK
Hamsbds0K
4.01.16
4.04.19
Rollstol
1
Tyr6n Anders
MMHIF Mobla
2.40.21
fetstil
Fobroti
DMfdrSkene
Bromcillamaran
Bromolla1995-07-01
IK
Rl,ssbergets
Pl.Namn
AndeB Eengtsson
i:te'?eissson
3:3J N el*n
BefgtZettefoerg
M35
1 DagNllsson
3 JdrcenBarchow
Klubb/orl
Vandpunkt
Lagtivling
8.49.28
1 Solvkingama
2 GFldrot
9.10.04
3 Heenehoms
F
9.46.25
4 Vdxj6
lK
10.18.30
11.18.31
5 FKSnapphanarna
Tid
1.17.322.45.23
HerldvslF
1.22.15
3.03.01
F Kvile
Sovikngama 1.30.133.07.10
Heleneholms
lF 1.32.053.08.42
3.13.06
1.28.33
FKSnapphanarna
Solvkingarna 1.31413.28.47
NobelSundsval 1.35.3s3.2954
1 27.042.52.48
VaxjdLK
HulsfredsLK 1 3004 3.16.38
3.42.38
F
1.38.01
Heeneholms
M40
Solvlkingarna
GF drofl
I F KH e s n g b o r g
L a h om s F
K e n n e t hG u n n a 6 s o n H e e n e h o l m sF
HdgsbyAlK
RolfAndersson
Ernsi Kn!tsen
Sovikngarna
C aes-G Gustavsson L d k 6 p n g s l S
1 2 2 1 22 . 4 7 . 4 4
1.26.41
2.55.27
1.28.38
2.58.15
1.30.38
3.01.29
3.07.43
1.34.40
r.34.493.21.41
1.35.27
3.27.34
1.54.12
3.59.09
Peter Hansen
Toeny Karlsson
Ronny Mandelholm
Nils.Olof Engfeldt
Kenl Johansson
Lef Karlsson
Sieian Cesar
Solvikingarna
Soivikingarna
G r e n u m sl F
H e e n e h o l m sF
Sovikngarna ,
LJFConbcl
FKSnapphanarna
1.28.35
2.58.05
1.28.29
3.04.19
1.28.46
3.17.58
1.35.58
3.30.00
4.0S.41
1.55.30
1.46.26
4.i3.50
1.55.224.15.28
Frank Brodin
Gert I Nilsson
Kjell Damstedt
Olle Persson
Klas Fjallrci
Madti Hultqvist
Jan'ErikOsson
Eosse Holm
Solvikingarna
Bl6rnslops
lF
H-"leneholms
lF
GF drott
lF
Heleneholms
lK
Ryssbergels
Alme90Fl
VovolF
1.28.283.19.42
1.37.343.29.45
1.44.453.30.09
1.54.003.47.39
1.52.433.52.48
1.38.463.53.02
1.39.i64.34.29
1.43.10
4.43.49
Bj6rnVldefors
KurtHolmgren
Hakan
Sjdd
BertiCaesson
SienSandberg
SvenSvanleldl
Hans
O6ing
1.26.012.53.37
GFldrct
1.37.01
3.21.00
GFldrotl
1.35.333.28.06
V6xjdLK
Heleneholms
lF 1.37.293.3232
HrigsboAlK 1.36.263.34.58
Heleneholms
lF 1.47.343.38.27
IFKHelsingborg2.13.424.36.15
Leif Dielz
Anderc Persson
KennetSvensson
M50
M60
I Sven'Olo{Davidsson
VaxjdtK
lF
2 sven-ErikAkemanEldrnstorps
1.52.053.57.36
2.15.465.01.49
Gron Runt Marqthon
1 9 9 5- 0 5- 0 6 (Finspd,ngs
ArK)
DM for Ostergdtland
M:in
Vfru Shimekan
Orlan Oberg
Bllly Svensson
Tage Bjdrkbacka
Veijo Hielala
Jonny Lundberg
Per 0lsson
Bengi GdEnsson
Tomas Franzen
Jan Paraniak
2.53.13
l',4 lKAkee
2.53.54
M 40 GolFTjalve
2.53.59
[440 HaLslahammarSK
2.55.28
M45 GoFTjave
-67 KTiwas
2.56.16
GF
3.13.57
M 35 Linkdpings
314.25
M 35 Fal!LK
3.2147
M 40 GolFTjalve
'50 IFKStengnes
3.27.05
11
12
13
14
15
16
17
18
i9
20
KunGlstavsson '46 Hullsfred
KjeLMaqnlsson .49 ClubZ
Krisiinehamn
Ande6Erksson l'/
JohanAmfedl [,440GolFTjave
M45 EsilstunalK
PeleRlus
-42 overums
0K
AkeN sson
M 60 Rimfo6a
ErkAnde6son
Lars'Oioflsraelsson
M60 FKSf6ngn6s
Bo-ngeAkedud -38 AlmhuLt
KentLaKson
"51 Ha.gsRunne6
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
La6-AkeAmiod
Fredrk Holm
GunnarJohansson
Stg Sdde6tdm
Bo Pelander
Ferike Pasthy
Ka evi Saukkonen
Lennad Noren
GunnarLilLm6gi
Johnny lsraesson
Kvinnor
YLvaRangne
1
2
PeivlkkiH ltunen
3.28.19
3.28.30
3.29.19
3.38.30
3.44.52
3.45.35
3.47.26
3.5i.43
3 53.17
3.54.33
LjungsbergslF
S6derkdplng
lFKBorgho m
KvarnsvedensGolF
ClubZ
M 40 Tdby LLK
.43 FLN
.37 Ved FC
-44 Alv6ngen
M
Sala
3.55.38
3.55.39
3.56.13
3.59.15
3.59.20
4.11.37
4 31.21
4 44.57
4.48.54
4.58.14
K40 Stockholm
K 45 Hallstahamma6SK
3.34.53
3.55.22
M
M
-48
.50
.43
[,{45]3 Anders
Brask
1455/l StigHelstdm
[145/4 UlfJohansson
M55/2 AmeOlsson
M45/5 LeifSk6mb;ck
M35/1 HarryEaas
M50/3 Halvard
Llndestad
l',435/2TonySlGnde
K50/1 BirgftaJarng
Ingemaf
Adofsson
l,rl,,{oVl
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
[,435/3LarsErkssof
He ys RC
Lycksee
LL
1M45/6RogefNordn
Asrennama
MMor2BefgtHemnLngsson
M60/1 ErikNordqv
sl
Bodens
SK
MMoU3
SiafianGagne,rd Asrennarna
Nisson
K runaLDK
M45/7 Roland
TabyLLK
Simson
K55/1 Monika
SiadarydsK
[.4[4oV4
Dansl6nd
(upoenLK
[455/3 SdrenDomed
Ande6son ( Akele
K50/2 Ann-Mar
Ge ersledt Vlo ermsSK
31 K40/1 Gunnel
LK
32 LlMoVsNis-olofLorentren Hultsfreds
K lingiAF
33 [450/4LefRantatao
KlassiKlubbiort
Fiid.ar
Plac Namn
Plac. Namn
Klubb
MSen
1
ArdersGenslam
PelerBerglund
2
3
JensWalles
Forsberg
4
Pontus
5
lllagnus
Holmgrci
Kvarnsved
GolF
lRlK
LK
Kupolen
HarusBKRlnner
Gdteborg
2.54.24
3.12.13
3.22.41
3.47.29
3.52.41
Ludvika FFI
Kva.nsvedGolF
KvarnsvedGolF
KvarnsvedGolF
F emff ngsb SK
F a l ul K
2.33.35
2.39.31
2.50.11
2.50.56
3.10.58
3.34.13
M35
Bekan Flink
Raimo Mikkola
TommyNilsson
TommySjdsrdm
Lars Gdran Be$gren
B e n g lG d r a n s s o n
Kvarnsved
GolF
UlfLundeng,rd
FKMora
PederEstelli
MatsDanielsson LoslF
ggeslndsSK
SvenlngvarAndersson
Kuoolen
LK
HansJonsson
tF
Fredrikshois
Buwahsieen
FeilkePasihy
T;byLLK
AtE90tK
1 51.473.52.59
2 PerAdoltsson
LKYmer
4.1S.03
2.02.36
lYl50
M70
1.53.18
3.49.57
1 JacobLundstriim FKSnapphanama
4.20.50
2.01.10
2 GdstaAnde6son GFldrofr
2.22.355.15.54
SOKKnaller
3 EdqeRels
K35
1 Boelde Geer
LugiFl
M Molion
1 KristerSvanlesson
AlbedWestergren
MijoVrbancic
Chrsier Larsson
Gdsla ForsLund
Ged Krook
Kjell Levin
Sten Rdssler
Jens Rydberg
10 Thomas Helen
i1 Elry Ranvide
12 Conny Ado fsson
1 3 G u n n a rL l l i m e g i
lF
1.30.123 12.05
Lufuadsverk
K
1.32.503.15.37
Ryssbergeis
1.34.48
3.26.16
VovolF
1.44.34
3.36.52
Lund
1.47.18
3.47.11
Volvo
lF
1.40.063.50.06
VolvolF
1.53.58
3.53.26
TeamBlekingeLK
1.44.18
4.00.33
Ericsson
lK
1.52.124.42.43
V;xjdLK
1 47.154.10.32
Kavlinge
BMK
F 1.54.04
4.11.05
l4almdSp6ru
2.i3.404.3S55
KYmer
2.10.34
4.50.04
Alvdngen
22
2.54.28
4.34.01
4.58.33
5.21.23
Scitermar an I I I 5 - 0 4 -2 2Y
M65
1 KjellMossberg
Moiala'Mj6by
3 55.41
3.56.25
3.57.36
3.58.42
4.00.16
4.03.04
4.0725
4.19.37
4.28.22
4 30.40
v
li,!45
1
2
3
4
Rullstolsmarathon
1
l,likael Sandberg
Ffedilkshofs
lF 3 2118
Fredrikshofs
F 3.24.35
TvaresebtsAlF3.30.59
BodenSK
3.32.22
Boden
SK
3.35.12
SvappavaaraALF
3.36.10
NOR 3.36.23
Veflasjdfr
lF
3.36.43
TabyLLK
3.4347
Hutsfreds
LK
3.5148
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2.34.05
2.54.05
2.59.51
3.02.51
3.1'
f.til
3.48.34
ErikOsLTan
MarkkuSilanpaa
PeleRuus
Henrik
Hallkvist
3.06.57
Gustafs
GolF
VikmanshyfranlF 3.34.43
3.41r^
Eskistuna
lK
41v,
IFKSfangnes
KjelL
olovSkogund
GdsbJohansson
StureWahlqvist
DlckWennberg
JanHdiler
Ande6Hide!aI
StjgSddetsrdm
Strands
lF
FKStangnes
lqqesunds
SK
ICAHandlF
Fredrkshofs
F
Vdstefes
FK
Kvarnsved
GolF
3.06.17
3.14.08
322.11
3.27.30
332.42
3.49.04
3.49.44
Jean Forsgrcn
La6vinger
Bengiwalin
Bo Inqe Akerlund
LefForsgrcn
Lennad Noren
Fredr kshofs F
K v klng
Fa[ K
A mhull lK
IFK lMora
Verd FC
3.31.17
3.31.53
3.3509
3.53s8
4153:
42815
M60
1
2
Ewed Skymne
Sigurd Falk
Fred'ikshofslF
IFK Hedemofa
3 55 48
3 58 23
M65
1
2
SvenAJohansson
S v e t r eN e l s e n
FfedrikshofslF
Lldvka FFI
3.48.48
3.56.18
Killingi Maraton
(KiUingi AIF) 1I I 5-0 7-0I
1.53.273.57.40
Vadret Trefrongradei vaxlandebyig vind.
T6v ingsledare:LennartRanlatao.
Banan kontol matl av fdrbundsmelareJohan Henriksson.
Pl
KliPl
Namn
M45/1 L a r sV n e s
M/1 Ravi Kappel
[440/1 Ake Lindgren
M4OI2 TommyLindgren
M40/3 KiellRefra m
M40/4 Thomas Nilsson
M50n Eror olofsson
M50/2 EemtOberg
Kar Leskela
)MD
10 [,t45/2 KudGostavsson
Klubb/Od
lld
VitangiSK
LueaLDK
Laisvall
SK
Laisvall
SK
Nilivaab
lS
UlallilF
KillngiAIF
Vuollerims
SK
FagefsbRC
Hulbfreds
LK
2.50.31
2.58.23
3.01.52
3.06.27
3.11.48
3.12.27
3.15.44
3.18.30
3.21.23
3.23.35
3
ToreB lman
Frcdrkshofs
F
4.23.02
K35
Ann'l,largit
Bygland NoR
1
4.33.00
K40
1
Yl%Rangne
Johanna
Dale
2
F emmngsbSK
UniStoreb
3.40.26
4.06.11
K45
1
HallslahSK
4.02.46
Pa v kl H ltunen
Skellefted
Midnight Marathon
1995-07-01
I
.v
-
Namn
Klubb/on
Tid
l4ikael
Brenn
AlfGEnvik
JdqenTj6mst6m
JanKarsson
Skeleftea
lF
Jogg-Mx
sAtK
JalesTC
2.5525
3.03.58
3.28.18
3.25.52
FN
Osihammar
FIN
JalesTC
JalesTC
Lycksele
Jales TC
2.40.25
2 51.51
3.06.18
3.07.32
3.15.38
3.19.54
3.27.39
M{5
1 Rolfoslerholm
2 GdranHeniksson
Holmberg
3 Kjell-G
FIN
Lulekam€tena
JallesTC
3.11.05
3.12.29
3.58.32
lr50
1 BemlJohansson
2 SlneWeshan
3 ErlkJohansson
4
Bride Carlsson
5 Erlingl4ikaelsson
6 Paui Niem nen
SkellefieaAlK
T€am Esplanad
SkeilefieeAlK
l\,finersRC
Bolden [,4eta
Sddefiamn
3.03.12
3.06.42
3.06.s5
3.17.15
3.40.3x
3.41.12
FIN
Sandvken
Halnas
3.01.29
3.41.40
3.42.09
M65
1 RlneLindstdm
2 SiggeHedlund
Kdlbofrens
lK
SkellefteeAlK
4.21.31
4.43.12
M75
HolserBiskop
FIN
5.28.59
Lars Forsberg
Tdby
Norfo6lK
lV Bifger
Skelleitea
Sunderbyn
JallesTC
R6derK
Be$sbyn
Spdand
3.44.24
3.09.25
3.18.24
3.25.49
3 36.41
3.36.54
3.50.21
3.50.33
5.12.11
Ann-Kafrn Haga
FN
3.18.23
M[,IHIF
2.26.38
lil
1
2
3
4
p"t",rt"r"nt.
9
La6-G6€n Eeqlund
Peter Backlund
LeifHulbnan
Marek Pednski
Thomas Renberg
PelerWiesler
t
t
o
j
u
3
t
8
t
I
t
o
3
3
,.
5'
t
!a
5:
c
l
:l
:_
aL
I
:s' 5
a€
18
i8
M55
1 SligNyman
_
Hahne
, Bo-Giran
SvenJohansson
J
yl
fil Motion
Gdran l/adensson
Jan Eiksson
Stefan Boshdm
Odd Veslerli
Magnus Holmg€n
Ande6 Nordenberg
UlfAlb nsson
Rullstol
1
Ande6 Tyren
Strdmmingsnl.aran
1995-09-21Sciderhamn
Kont0llm6tnlng:
RagnarSundberg,SFlFtsbankonlrolant
Konirolldalum:
1995-06-27
Pl
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Namn/Fiidelsear
Kbbb/ort
Padanen,
Hari/'63
Hdgbo
GIF
Fe[,Birueri-68
Bollnes
FIK
lllattsson,
Patrik/.65 Bruksvallarnas
lF
FoEling,
f,{ikaell66 Edsbyns
F
Ande6son,
Mlkae166lFKStdngnds
Nllsson,
Greger/-66 lFKsrengnas
Lowemark,Thomas/-71
Uppsala
Ande6son,
Magnus/-65
Norrala
lF
Sundstrdm,
Johad-64 8rofrfra
VanDenBosch,
JoosU-6iESS
LK
Wiklund,
Per/-67
Frica
Lopez,
Carlosl62
Skliskdr
St6m,Janf63
lKAllminium
Tdrnqvisl,EriU-78BolnesFlK
Gustavsson,
lF
Svenl66 Kilafors
Lindblom,
Ulfl'65
ESSLK
Ekwall,
JdrgenfoS
Ekwallsvrldaf
Sdderberg,Ande6f62
Sdderhamn
Aslrdm,
Kielll4g
Kolarmora
KIF
Johansson,
Peler/-63 Ericsson
CompAB
Enshdm,
Weinel63 Sdderala
lF
Ros6n,
JimmyfTs
GllggenlF
Jacobsson,
Johnnyl63Sandarne
Sporl&F
Weslh,Andersf66 Kilafo6F
Gdransson,
Thomasf63
Ekomix
EneqiKB
Hd bolF
Svang,
U1il61
ThyrTommy/-61
Hemlngby
LK
Sluttid
2.41.55
2.45.07
2.52.37
2.U54
3.01.19
3.11.12
3.1422
3.21.06
3.22.50
3.24.A5
3.33.58
3.43.51
3.44.21
3.51.08
3.53.15
4.03.19
4.12.21
4.20.40
4.22.13
4.27.03
4.27.04
4.32.52
4.33.50
4.37.34
4.50.18
4.56.36
5.17.48
il35
1 Johansson,
Janfsg Granbo
BK
2.52.15
2 Sjijstrim,Tonmy/€0 Kvamsvedens
GoF
2.52.30
3 St6ndberg,
Jan-Eriu-s7
LjusneA
a 0K
2.53.3B
4 Gd€nsson,
Bengv-60 FalulK
2.58.36
5 Johansson,
Chiste/-sglggesunds
SK
3.06.11
6 Slenberg,
Per/-59
HemlingbyLK
3.07.25
7 Tysklind,
EriquelsT Chateau
Neuf
3.13.16
8 Ldberg,
Tommy/-s7 Rengsid
SK
3.17.54
g Olsson,
Bo/'58
F 15lF
3.20.47
10 Hagberg,MablsS Skogsind.Tek.Fo6k.
3.22.00
11 Alnebring,
Roberv-s8 Boo F
3.25.01
12 GdEnsson,
H Gl57
Ekomix
Energi
KB
3.36.05
13 N lsson,
U1ft56
SEBankens
F
3.54.12
14 Fernqvist,l\,lichaells8
4.03.37
Sdderhamn
15 Quiroga,
FernandofsgGevle
4.10.00
16 Svadling,
Mabls8
Handelsbanken
lF
4.28.55
17 Fernqvist,
Roberu-60 JKl',iontage
4.36.29
18 Nllsson,
LK
4.42.40
cunnar/-56 Uppsala
M40
1 Eohman,
ErU-52
Hofors
LK
3.12.41
2 Ande6son,
5-1154
lggesunds
SK
3.16.29
3 Osllund,
Latsl51
Gadskars
lF
3.19.23
4 Alm,Akelss
FKFinn
3.25.15
5 Larsson,
Kenu.s1
Harus
Rlnners
3.34.27
6 Lindfors,
Lef55
Reebok
RC
3.34.34
7 Andersson,
M6rlenls5 lggesunds
SK
3.39.41
I
Skoglund,
Bengt'Akels3
Postens
K Sandviken4.03.55
I
Dahslrdm,Bol55
Sandviken
4.03.56
10 FoNmark,SunelssLjusneAla0K
4.06.43
11 BergerHansl54
V,gbroSportklubb 4.18.18
12 Buman,Sunel52 Liusne/Ala0K
4.27.32
13 Almlod,La6-Akel53 Ljungbefgs
lF
4.25.52
'14 Adolfsson,
4.38.08
Connyl54 KYmer
M45
Nordin,
PerOlovl46 Sdderhamns
lF
Thomson,
Angus/-47 Sodefiamns
SK
Daniesson,
Leif/.so lggesunds
SK
Paraniak,
Janfso
IFKSlrangnes
H6ierKennyl46
AlfiaG F
Matlsson,Svante/-46
Edsbro
K6ns,Kjell/-48
lggesunds
SK
Kebren,Kef-Akef4g ohmsMelei
Svedlund,
Ovel48
Ljusdals
RC
t 0 Forsgrcn,vanl4T JalesTC
t 1 Sj6lin,
Per/-50
Brobergs
F
12 l,,agnosson,
Kjell/'4g CllbZ
13 Vilmunen,T!omo/'4gFIN
14 Weslin,
Per/-47
Lusiebo
LK
15 Mailedahl,
Stg/-47
lggesunds
SK
16 Timonen,
Pauli/'47 Boo F
2.55.42
2.55.10
2.56.57
2.57.11
3.00.18
3.00.32
3.06.3r
3.24.27
3.31.31
3.31.48
3.33.23
3.35.17
3.38.42
3.41.52
3.42.23
3.45.04
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ahlund,
Gunna/-4g Kilaiors
lF
Skogland,
lK Fav6r
Leift4g
Halldin,
Bo/-48
TeialF
Eiksson,
F 15lF
Siigl4
Willn,
Andersl4T
RankXercxlF
Rddn,Jarl.41
Hagsbta
orneholm,
Johnnyl48 TeamODAB
Dahkvist,
Matts/-50 Linn6-Road
Rwners
Akerman,
Lars/-48
NalumpoteketAB
Nordgren,
Stig/-s0
Marma/l\rohed
Mot
Hallqvisl,
Henrik/-46 IFKStangnds
Eriksson,
Nils-olov/4gLjusneAla
0K
Sjddin,
KenV-48
optaidsjoggama
Junllnen,Aarcl4g Korpen
Ericsson
lil 50
Kylldnen,
Rikul4l
Sundbybergs
lK
Skoglund,
Kjel-0vel41StandslF
Lndberg,
BoGdsta/'43HogboAlK
La6son,Lars.Edld-44Alilac F
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
3.50.33
3.51.51
3.52.24
3.53.50
3.56.04
3.57.51
3.59.12
4.03.43
4.A6.27
4.A7.44
4.10.34
4.15.24
4.19.13
4.34.15
2.52.42
2.58.20
3.14.56
3.18.50
Alatalo,Elnol42
Scan a Fa un
3.20.37
Brink,La6l45
Nlberg,Kim/-41
Gustavsson.
U1fl44
StandslF
SRRC
V sla K
3.29.11
3.31.40
3.33.51
Anders$n. Hansl4l
HallstahammarsSK
3.37.06
Lindgrcn,
Hans/-4s MkstalK
3.37.21
T6rnqvist,
Kail-EriU'4sBollnbs
FIK
3.37.34
HjirestdmslF
lal,,Dail44
3.37.55
Volama,
Mauril4s
FIN
3.38.43
Nieminen,
Paull/.41 S6derhamns
Skidkamr3.40.10
Weise,
Peler/-44
HemingbyLK
3.54.25
4.00.29
Schmidli,
Walier/-43 DuvbolK
lggesunds
4.0i.58
olsson,0lle/-42
SK
Srjderslrdm,
Stigf43 Kvarnsvedens
GolF 4-10.38
Saukkonen,
Kalevlf43 FIN
4.17.14
lggesunds
4.26.29
Waigman,
Leif4s
SK
Asberg,
KurV'44
Sundsvall
4.36.22
Kadsson,
Kjel.Akei
45 laqesunds
SK
4.43.21
4.54.07
l4agnusson,
Christe/-43
OsmoGIF
M55
I
i0
11
lvarsson,Gdlel37
Hellshdm,Stigl36
Wallin,Bengv-37
Sjddahl,Torbjdrnl39
l,lordn,Hansf3S
PeNon, Svenl40
Johansson,Hansl3S
Westerlund.Rolff3T
Johansson,Assar/-3g
Domed, Sdren/-37
06ing, Hans/-40
lFTivoKarlsboq
Fredikshois
lF
FalulK
Sdde.hamns
OK
HemlngbyLK
S6derhamns
SK
FdneK
Hudksvall
Dagab
Bodange
KupoenLK
IFKHesingborg
3.16.51
3.24.42
3.30.29
3.45.15
3.48.09
4.03.56
4.06.18
4.22.53
4.29.11
4.50.23
5.25.58
M60
1 Rekkebo,
Torlelt-32 NoR
Mellgren,
Runar/-27 Nodanstigs
Friid
lsraelsson,
L-O/-35 IFKShengnes
Halva6son,
Rolphl34 Ljusdals
RC
Afremas,
Janl31
S6derhamns
OK
Carlslrdm,
Sturel32 NoGbygdens
lK
WaleiRunar/'22
HemngbyLK
Svensk,
Madnl24
ValstaSkidklubb
Lejonmark,
PerEriU-31ValviksBruk
1 0 Londin,8eniF30 J;derfo6SK
1 1 Adolfsson,Per/-29 lKYmer
1 2 PeNon,Lennad-27 Jrimveg
lF Esksl
1 3 Ungethijm,
Elgenf3s Gdieborg
1 4 Bergvall,
K-G128
l',4otaaAlF
1 5 Grip,Tagel33
Halleforsnes
lF
3.09.41
3.36.16
3.38.17
3.40.31
3.46.42
3.48.19
3.58.49
4.06.52
4.08.28
4.27.25
4.37.52
4.38.49
4.45.05
5.01.14
5.11.53
K35
1 Osburd. SJsanne/ 60
3 12 03
Sooer.amns .F
K40
1 Jonsson,
Inga-8rilu's2lggesunds
SK
3.56.22
K50
1 Franz6n,
Gunillal44
4.01.52
FKStr;ngnes