visionen om Norrland 2070

Vision för Norrland
En tillväxtmotor för Sverige
Innehåll
En tillväxtmotor för Sverige
5
Norrland – från dåtid till framtid
En snabbt ökande befolkning, växande städer och ett klimat i förändring innebär nya
utmaningar på lokal, regional och global nivå. Men utmaningar ger även möjligheter.
Det gäller inte minst för Norrland.
6
Vår vision – attraktiva städer, tillväxt och krympande avstånd
9
Stadsutveckling för attraktiva städer – Umeå som exempel
13
Krympande avstånd – effektiva och smarta infrastruktursatsningar
17
Vägen framåt
Alltför ofta har framtidsdiskussionen om Norrland stannat vid en syn på regionen som Europas
råvaruskafferi. Det är förvisso riktigt att efterfrågan på råvaror också kommer att vara stor i framtiden och att en hållbar råvarunäring därmed har en fortsatt viktig roll för tillväxten i regionen.
Men vi på Skanska menar att det är viktigt att blicka bortom den tunga industrin. Vi tror att
universiteten, forskningen, tjänstesektorn och besöksnäringen har stor potential. Ju fortare
Norrland kompletterar sitt fokus på naturresurser med ett fokus på människor som den centrala
resursen, desto starkare kommer regionen att utvecklas. Här har städerna en nyckelroll att spela.
De norrländska städerna behöver erbjuda ännu mer attraktiva miljöer – miljöer som människor
från andra delar av Sverige och hela världen söker sig till i betydligt högre grad än idag. Städer där
människor väljer att slå rot, där det finns en stark företagsamhet, goda utbildningsmöjligheter och
ett rikt utbud av kultur och nöjen. Städer med plats för arbete, rekreation och konsumtion. Städer
där idéer, människor och finansiellt kapital möts. Städer som driver hela regionens tillväxt och
utveckling.
I den här visionen tar vi sikte på år 2070. Vi målar upp en bild av hur Norrland och dess städer
kan komma att se ut, om rätt typ av åtgärder genomförs under kommande decennier.
Vi menar att bland de viktigaste är:
• Stadsutveckling: Täta och attraktiva städer, med nya energilösningar och plats för människor
från hela världen.
• Investeringar för att krympa avstånden: Höghastighetståg, förbättrade flygförbindelser och
ett elektrifierat vägnät samlar Norrland som region och skapar utbyte med övriga Sverige
och världen.
•
Proaktiv planering och samarbete: Samarbeten och dialog mellan näringsliv, invånare och
offentliga aktörer pågår om hur det konkurrenskraftiga Norrland ska formas. Det är initiativ
som måste fortsätta. Att tidigt börja planera, även för vad som kan kännas som en avlägsen
framtid, ger bättre beslut längs vägen och ett bättre resultat i slutändan.
Vi har här valt att fokusera våra konkreta förslag kring stadsutveckling till regionens största stad,
Umeå, men vi tror att potentialen finns i ett flertal av de norrländska städerna. Vår förhoppning
är att vår vision kan ligga till grund för ännu fler konstruktiva samtal om Norrlands framtid. Om
stadsutveckling, infrastrukturinvesteringar, internationalisering och mångfald. Om hur Norrland
blir en tillväxtmotor för Sverige.
Den 30 juni 2015
Pierre Olofsson, Vd, Skanska Sverige AB
Marcus Andersson, Regionchef, Hus Norr
Erik Berntson, Regionchef, Väg och Anläggning Norr
Göran Suneson, Regionchef, Region Betong
Per-Ola Jönsson, Regionchef, Region Installation
Agneta Dagersten, Regionchef, Nya Hem Riks
Läs mer på www.norrland2070.se
Produktion: Taberg Media Group AB, juni 2015 Tryck: JMS
Norrland 2070
3
”Världens befolkning beräknas till 9 miljarder 2070.
Majoriteten kommer att bo i städer.”
Klimatförändringar
Befolkningsökning
Urbanisering
Norrland
– från dåtid till framtid
Hur Norrland lyckas hantera de utmaningar som regionen står inför är avgörande för hur framtiden
kommer att se ut. Utmaningarna är både lokala och globala. Men möjligheterna är också stora.
Under 1800-talet skedde en stor inflyttning till Norrland. Befolkningen ökade och nya städer och samhällen växte fram, både i
inlandet och som ett pärlband längs kusten. Handeln med skog,
malm och energi bidrog med stark tillväxt och sysselsättning.
Den snabba teknikutvecklingen och allt effektivare arbetsmetoder ledde dock till att behovet av arbetskraft kom att minska,
särskilt under 1900-talets andra hälft. Inflyttningen stannade av,
och fler sökte sig från inlandet till kuststäderna.
Dagens Norrland – i den här visionen avgränsat till de fyra
nordligaste länen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och
Jämtland – är en region med allt från växande universitetsstäder
till orter med svag eller negativ befolkningsutveckling. Här finns
orter med ett starkt och modernt näringsliv och här finns bruksorter med stora utmaningar.
Hur Norrland ser ut idag ligger naturligtvis till grund för
hur Norrland kommer att se ut om 50 år. Men det är många faktorer som spelar in – politiska beslut, innovationer och teknikutveckling, klimatförändringar och globala trender. Inte minst
lägger de investeringar i samhället som vi gör i dag, i utbyggnad
av infrastruktur och stadsutveckling, grunden för det Norrland
vi får i morgon.
Globala megatrender – möjligheter för Norrland
Världen förändras. Vi kan urskilja några globala megatrender
som kommer att påverka hela världen, även Norrland.
För det första ökar befolkningen. Idag är vi sju miljarder
människor, och vi blir allt fler. Prognoserna pekar mot att världens befolkning förväntas nå elva miljarder innan befolkningen
åter börjar minska någon gång närmare 2200. 2070 förväntas
världen ha en befolkning på över nio miljarder människor
– en ökning med nära 30 procent på 50 år. I Sverige antas
befolkningen ha vuxit till cirka 13 miljoner.
4
Norrland 2070
För det andra ser vi en tydlig urbanisering. 2008 passerades
gränsen då fler människor i världen bodde i städer än på landet
– och trenden fortsätter. Med nuvarande takt kommer 90 procent
av Sveriges befolkning bo i städer 2050.
Den tredje stora trenden är klimatförändringarna. Sedan
Kyotoprotokollet skrevs under 1997 med ambitionen att minska
koldioxidutsläppen i världen har utsläppen istället ökat med
20 procent. Världens medeltemperatur kommer successivt att
höjas, och med det följer många både direkta och indirekta
konsekvenser. Om 50 år kan till exempel temperaturerna i södra
Europa nå upp till 50 grader i vissa perioder.
Dessa tre megatrender innebär stora utmaningar, men
också möjligheter. När befolkningen ökar måste mer byggas
och produceras runt om i världen och efterfrågan på Norrlands
naturresurser ökar. Klimatförändringar och höjda temperaturer
kommer innebära att människor söker sig till områden som
Norrland med mer behagliga temperaturer – både för att bo
och leva, och som besökare. Urbaniseringen innebär dels att
alltfler väljer att flytta till de norrländska städerna, dels att den
norrländska naturens attraktionskraft kommer fortsätta öka
internationellt.
Skanska är övertygat om att det finns en enorm utvecklingspotential i Norrland – inte minst byggd på forskning, turism och
nyföretagande. För att Norrland ska kunna ta tillvara på dessa
möjligheter krävs en medveten och aktiv planering av framtidens
bebyggelse och infrastruktur.
Vår utgångspunkt är att de norrländska städerna har förutsättningar att bli attraktiva levnadsmiljöer som lockar en mångfald av människor. Genom att rida på urbaniseringstrenden kan
de norrländska städerna fungera som kraftcentra som driver
hela regionens tillväxt och utveckling.
Norrland 2070
5
Universitet, forskning och näringsliv i symbios
I och kring universiteten i Norrland samlas kreativa och välutbildade människor. Universiteten har en stark internationell
anknytning och lockar till sig forskare från hela världen. Tack
vare ett nära samarbete mellan industrier, företag och universiteten präglas städerna av innovation och nyföretagande.
Förutom de större internationella universiteten finns dessutom
flera fristående privata forskningsinstitut. Regionen har blivit
en världsledande kunskapshub för affärsnyttig teknikutveckling
och nya innovationer som lockar både framstående forskare och
framgångsrika företag.
Traditionella branscher som skogs- och gruvindustri drar
nytta av symbiosen. Produktionslösningar i teknisk framkant
kombinerat med stora investeringar i infrastruktur gör att man
hållbart och lönsamt möter den ökade efterfrågan i världen på
återvunnet och nytt trä, malm och mineraler. Tillverkningsindustrin blomstrar. Förädlade, högkvalitativa och klimatsmarta
produkter är också ett resultat av närheten mellan industri,
forskning och näringsliv.
Vid sidan av de etablerade storföretagen frodas nya teknikoch kunskapsintensiva startupföretag som lockas av den kreativa
miljön och den snabba tillväxten.
Norrland unikt resmål
Resande och turism har ökat markant under de senaste femtio
åren fram till 2070. Hälften av världens befolkning reser till
andra länder, och gärna på längre resor. Norrland är en populär
turistdestination som erbjuder spännande naturupplevelser,
något som blivit alltmer unikt och efterfrågat. Även de norrländska städerna lockar turisterna. Många reser från en stressig
vardag i megastäderna till Norrland som erbjuder rekreation och
livsnjutning. I och med klimatförändringarna har Norrland
”Levande städer, effektiva transporter
och en stark ekonomi gör Norrland till
en tillväxtmotor för Sverige.”
dessutom ett behagligt klimat i förhållande till destinationer
söderut som fått vänja sig vid att temperaturen allt oftare är över
40 grader, och ibland till och med över 50 grader.
Centrum för turismen är Åre och Östersund, men även
Tärnaby, Hemavan, Riksgränsen och Björkliden. Åre och
Östersund har utvecklats till ett sammanhållet stråk med stark
attraktionskraft för unga livsstilsföretag. Åre-Östersund-Trondheim-regionen erbjuder naturupplevelser som kan kombineras
med ett rikt kulturliv, god mat och shopping. Mittuniversitetet
med campus i Östersund spelar en avgörande roll för forskning
inom global turism.
Längs Norrlandskusten, från Alnön i söder till Haparanda
i norr, lockar kustnära rekreations- och konferensmiljöer med
en omväxlande struktur av badorter, hotell, småbåtshamnar,
forskningsinstitut och kulturcentra.
Krympande avstånd
Närhet till varandra och omvärlden attraherar. 50 års medvetna
investeringar i infrastruktur gör det enkelt för norrlänningarna
2070 att transportera sig i sin hemstad, inom Norrland och ut
i resten av världen. Kapaciteten och robustheten i städernas
kollektivtrafik har förbättrats. Järnvägen, flygtrafiken, sjöfarten,
vägnätet och även IT-nätverken har byggts ut och utvecklats.
Bussar, lastbilar och bilar är till del automatiserade och
kan färdas på elektrifierade vägar, tågen går i hastigheter runt
350 kilometer per timme och i Norrland finns en internationell
flygplats för den nya tidens flygtrafik som drivs med fossilfritt
biojetbränsle.
Umeå och Vasaregionen i Finland är en i stort integrerad
stadsbebyggelse förbunden med hjälp av en fast förbindelse över
Kvarken.
Vår vision – attraktiva städer,
tillväxt och krympande avstånd
När man blickar bakåt i tiden tycks ofta vägen fram till nuet så självklar. Det omvända gäller i hög utsträckning när man blickar framåt. Teknikutvecklingen sedan 1990-talets början är ett bra exempel på
båda företeelserna. De stora teknikgenombrotten som skett de senaste åren ser vi som självklara idag,
men framstod för de flesta som fantasier i början på 90-talet. Därför utgår den här visionen från året
2070, och blickar bakåt. Vad har hänt i Norrland sedan seklets början fram till 2070?
Attraktiva städer – en katalysator för tillväxt
Vid millennieskiftet växte den politiska medvetenheten om
behovet av att bejaka urbaniseringen i Norrland. Detta ledde
fram till ett flertal beslut om strategiska satsningar på att
utveckla de norrländska städerna. Denna politiska förnyelse var
avgörande för den positiva utvecklingsspiral som inleddes – från
stagnation till attraktiva och växande urbana miljöer. Satsningarna på att förtäta och levandegöra städerna har 2070 gjort att
exempelvis Umeå, Luleå, Sundsvall och Östersund är städer där
människor i hög utsträckning väljer att slå rot.
De norrländska städerna lockar företag, forskningsprojekt
och, inte minst, människor från andra delar av Sverige och
världen. Förutom försörjning och effektiva transportlösningar
erbjuder de norrländska städerna 2070 moderna och hållbara
lösningar för bostäder och samhällsservice, ett rikt kulturliv och
pulserande nöjesliv. Samtidigt är det nära till natur, friluftsliv,
landsbygd och dessutom till resten av världen. Här möts idéer,
6
Norrland 2070
människor och kapital. Här tas initiativ inom företagande, kultur och forskning som formar visionerna om regionens framtid.
Och det finns något för alla – män och kvinnor, ungdomar,
studenter, barnfamiljer och pensionärer. Här bor människor
hållbart, och åldras tryggt.
Tillväxt som föder tillväxt
Arbetstillfällen och försörjningsmöjligheter lockar människor till
Norrland. De områden som står i centrum för regionens ekonomi
2070 är främst universiteten och forskningen, besöksnäringen,
skogen och malmen, men även flertalet nya näringar som präglas av innovation och småföretagande. Inom dessa områden har
det skapats och skapas hela tiden nya arbetstillfällen. Städernas
fastighets-, bygg- och finansmarknader har som följd av den
framgångsrika stadsutvecklingen vuxit till dynamiska tillväxtbranscher och internationella förebilder.
Norrland 2070
7
”Umeås täta citykärna
löper längs älvens båda
sidor. Tio nya broar knyter
ihop staden.”
Stadsutveckling för attraktiva
städer – Umeå som exempel
Med utbildning och forskning i världsklass, ett
näringsliv präglat av innovation och gränsöverskridande samarbeten och ett stadsliv med puls är
Umeå med sina 300 000 invånare navet i tillväxtmotorn Norrland. Staden Umeå kännetecknas av
en tät citykärna, ett imponerande cykelvägnät och
moderna bostadslösningar.
Snabb tillväxttakt
Vid millennieskiftet var tillväxttakten i Umeå en procent per
år – en tillväxttakt nära det svenska genomsnittet. Med åren har
stadens attraktivitet ökat och från 2050 har tillväxttakten legat
på två procent per år – en ökningstakt som är relativt vanlig för
attraktiva städer. Det innebär 6-7000 nya invånare varje år. 2070
passerade Umeå en befolkning på 300 000 människor. I resten av
Norrland, de fyra nordligaste länen, bor 1,2 miljoner invånare
och i hela Sverige cirka 13 miljoner.
Norrland 2070
9
”Med smarta bostäder, rikt kulturliv, kreativ
företagsamhet och plats för 50 000 boende
och arbetande är Ön Umeås gröna hjärta.”
Ön – Umeås gröna hjärta
Gröna transporter i stadskärnan
Från Gamla bron till Kolbäcksbron löper Umeås citykärna längs
med båda sidorna av älven och ut på Ön. Strandpromenadernas
utbud av kultur- och nöjesliv är stort, och i den täta stadsbilden
inåt land varvas kontor med bostäder och affärer. Universitetet
är en integrerad del av citykärnan, med institutioner utspridda
i staden mellan broarna.
Sammanlagt tio broar knyter sedan 2035 samman Umeås
centrala delar. I citykärnan möts studenter, forskare, entreprenörer, ungdomar och äldre. Här möts fritid, kunskap, kultur och
arbete.
Ön, mitt i Umeälven, är en toppmodern stadsdel. Här samlas allt
som gör Umeå till en stad som lockar – företagsamhet och kultur
präglad av kreativitet, innovation och stadens internationalisering,
gröna andningshål i den täta bebyggelsen och moderna bostäder.
Planeringen av stadsdelen påbörjades redan vid millennieskiftet.
2018 började bygget av den första etappen med ett bostadsområde
för 10 000 Umebor. Under de följande åren har området fortsatt att expandera. Hit lockas ständigt kunskapsintensiva entreprenöriella småföretag, restauranger och butiker. Bostäderna är
Umeås mest populära. 2040 togs beslutet att bygga ut området
ytterligare och idag har Ön förtätats än mer och ger plats för
50 000 människor – boende och arbetande.
Förutom att vara flexibla är bostäderna också smarta.
Hemmet är mer än väggar och tak. Tack vare att bostaden, i alla
dess delar, är uppkopplad mot internet kan mycket av vardagsbestyren underlättas. Smarta kylskåp skapar inköpslistor som
skickas till matbutiken som levererar hem varorna, med ett
knapptryck på telefonen aktiveras den självgående dammsugaren
inför ett hastigt bestämt släktbesök och när solen skiner fälls persiennerna med inbyggda solceller ned automatiskt – både för att
alstra energi och för att minska behovet av luftkonditionering för
en behaglig inomhustemperatur. På Ön är hemmet ett verktyg
för ett behagligare liv.
Men bostäderna är inte bara till nytta för de som bor i dem.
Energieffektiva lösningar kombinerat med kapacitet att ta tillvara
solenergi skapar ett energiöverskott i fastigheterna. Förutom att
bostäderna på så sätt blir klimatneutrala kan också energiöverskottet som man inte behöver lagra säljas på energimarknaden,
och fastighetsägarna kan genom intäkterna hålla hyror och avgifter lägre. Hållbara, smarta och billiga bostäder, helt enkelt.
Privatbilismen är sedan 2040 kraftigt reducerad i Umeås stadskärna – elcykeln är stadens främsta fordon. De gamla bilvägarna
har i stället optimerats för cykel- och gångtrafik. Under kyliga
vinterdagar värms vägarna upp och frigörs från is och snö med
spillvärme från industrierna. Få invånare i staden äger bil, men
vid behov finns bilpooler. De bensindrivna bilarna fasades ut
under 2000-talets första hälft. 2070 drivs samtliga bilar med
förnyelsebara, fossilfria, drivmedel.
Som komplement till cykeln går stadens skytrain i en cirkel
i de centrala delarna, från järnvägsstationen till bildmuseet, förbi
sjukhusområdet, ut på Ön och över till Teg och tillbaka över
älven i höjd med Rådhusparken. De automatiserade tågen avgår
varannan minut och gör det enkelt att ta sig snabbt mellan centrala Umeås olika områden.
Boende för 200 000 nya Umebor
10
Norrland 2070
eå C
entr
alsta
tion
Ung
dom
Älv
ens
hus
sce
nen
Gamla Campus
Institutet för
arktiskt samarbete
Hanna
Ljungbergs
park
Förnyelsebart såklart
– tack vare nya sätt att lagra energi
Vatten, vind och sol har det alltid funnits gott om, men den stora
utmaningen har varit hur man ska lagra energin från de förnyelsebara energikällorna. 2070 är detta ett mycket mindre problem
tack vare teknikutveckling inom energilagring. 2070 tillgodoses
hela Umeås energibehov av lokalt utvunnen förnyelsebar energi
tack vare framför allt två teknikframsteg. För det första kan
spillvärme från de stora industrierna i regionen vattenlagras
under jord och användas i fjärrvärmesystemen. För det andra
har framsteg inom batteritekniken möjliggjort att varje fastighet
också kan lagra den energi som exempelvis solpaneler på fasaden
alstrar. På så sätt tillgodoses inte bara energibehovet direkt, energin kan också användas för att utjämna skillnader i energibehov
över tid.
lven
Den snabba befolkningsökningen från 120 000 vid seklets början
till över 300 000 2070 har krävt nya lösningar, och stora investeringar, för att möta efterfrågan på bostäder. Boenden där storlek
och planlösning enkelt kan varieras har inte bara skapat flexiblare
hem, utan också en mer flexibel bostadsmarknad.
En ny visionär översiktsplan togs fram 2025. Mycket medvetet har Umeå till stor del vuxit inåt mot älven, snarare än utåt.
Befintliga bostadsområden har förtätats och områden mellan
stadsdelar har byggts ihop. Huvuddelen av de 2000 nya bostäderna som byggts årligen har tillkommit genom en förtätning
av centrala Umeå, men även genom att stadsdelar utanför stadskärnan byggts ihop. Dessutom har nya havsnära boendemiljöer
skapats ner mot kusten i Holmsund och Nordmaling. Den tätare
staden har kortat transporttiderna och gjort kollektivtrafik och
andra investeringar för att möta efterfrågan på bostäder, såsom
anslutning till fjärrvärme- och VA-nät, billigare.
Um
Umeä
En citykärna mellan broarna
”Med avgångar varannan minut gör Umeås
Skytrain-linje det enkelt att ta sig runt i staden.”
Mångfaldsstaden
2070 har Umeå utvecklats till en storstad med kosmopolitisk
karaktär med människor från många olika kulturer. Umeå lockar
människor från hela Sverige men också från andra delar av världen. Här finns både arbetstillfällen och en social mångfald. För
många är Umeå en trygg plats för att börja om på nytt, i kontrast
till miljöer drabbade av konsekvenser av klimatförändringar och
konflikter. Tillsammans med studenter och forskare, som också
sökt sig till Umeå från utlandet, och näringslivets breda affärsnätverk är Umeås anknytning till den globala världen stark.
Norrland 2070
11
Krympande avstånd – effektiva
och smarta infrastruktursatsningar
Genom flertalet större infrastrukturprojekt de senaste 50 åren har näringslivet och industrin kunnat växa
sig allt starkare, och möjligheterna att ta sig mellan de norrländska städerna, längs med kusten, till inlandet,
mot Norge, Finland, Stockholm och resten av världen har förbättrats.
Nordic Light International Airport
– där Norrland möter världen
Det attraktiva Norrland är också det tillgängliga Norrland, både
nationellt och internationellt. 2070 rör sig boende, turister, forskare och affärsresenärer smidigt till och från norra Sverige via
den nya internationella flygplatsen utanför Umeå som invigdes
2065. Tack vare flygplatsens goda förbindelser ut i regionen är
inrikestrafiken till och från Norrland koncentrerad till Umeå,
och med flera avgångar per dag till hela Europas flygknutpunkt i
Frankfurt står fönstret mot världen öppet.
”Nordic Light International Airport är Norrlands fönster mot världen.”
12
Norrland 2070
Rena resor
2070 är flygets betydelse alltjämt stark. Efter att ha nått målet om
halverade koldioxidutsläpp mellan 2005-2050 är luftfarten i det
närmaste utsläppsfri 2070. Alla flygresor görs på biojetbränsle,
bland annat utvunnet ur halofyter, växter som kan leva i marker
med hög salthalt och som därmed kan odlas i områden där matgrödor inte trivs. Biojetbränslet kombineras dessutom med flygplanens inbyggda solceller.
Till och från flygplatsen
Flygplatsen i sig gör inte norra Sverige tillgängligt. Avgörande är
förbindelserna till och från Nordic Light International Airport.
Den nya höghastighetsbanans sträckning via flygplatsen gör den
tillgänglig för stora delar av regionen. Från Luleå och Sundsvall
tar resan inte mer än en timme och till turistnavet Östersund
kommer man på under två timmar.
Mellan flygplatsen och de centrala delarna av Umeå tar man
sig med fördel via cykelmotorvägarna som löper runt och igenom
staden. Med uppvärmd vägbana tar man sig på elcykel från flygplatsen till centrum på mindre än femton minuter – året runt.
Norrland 2070
13
”Tågen går i
350 kilometer
per timme och
håller samman
Norrland, Sverige
och Norden.”
Narvik
Kiruna
Gällivare
Mo i Rana
Haparanda
Luleå
Hemavan
”Förbindelsen över Kvarken
integrerar Umeå och Vasa.”
Uleåborg
Umeå
Trondheim
Storlien
Åre
Östersund
Vasa
Sundsvall
Gävle
300 mil fossilfritt vägnät
Avstånden i norra Sverige och de stora kostnaderna för järnvägsutbyggnad gör att vägnätets betydelse för att hålla ihop Norrland
fortfarande är stor 2070. En avgörande skillnad mot seklets
början är dock att vägarna inte längre är synonyma med de klimatpåverkande utsläpp som vägburna fordon orsakade under
det tidiga 2000-talet. Istället drivs mindre fordon på fossilfria
bränslen. Även tunga vägtransporter är utsläppsfria bland annat
tack vare nära 300 mil elektrifierade vägar som började växa
fram i regionen redan på 2030-talet.
Förutom att trafiken på vägarna är hållbar ur ett klimatoch miljöperspektiv är också vägarna i sig bokstavligt talat hållbara. En ambitionshöjning för vägunderhållet och nya driftsformer har 2070 tryggat att alla vägar i norra Sverige är framkomliga och säkra.
Snabba tåg i alla riktningar
Stockholm
Höghastighetsjärnvägar
Elektrifierade vägar
14
Norrland 2070
Från norr till söder – den kraftfulla axeln
Järnvägarna har utvecklats till ett än mer attraktivt och effektivt
transportmedel. Dagens tåg går utan problem i 300-350 kilometer
per timme och det finns järnvägar med tåg som går i 500 kilometer per timme på flera håll i världen.
Sedan 2050 finns en effektiv och kraftfull kustjärnväg från
Haparanda i norr till Stockholm i söder. Järnvägen har numera
dubbelspår längs med hela sträckan, omkörningsmöjligheter och
automatiserade tåg. Man reser från Sundsvall till Stockholm på
en och en halv timme och från Umeå till Stockholm på två och
en halv timme. Olika transportmedel har dessutom integrerats –
människor kan enkelt ta sin elbil till en tågterminal och där köra
ombord med bilen på tågets bottenvåning och därefter ta plats i
övervåningens passagerarkabin.
Från Finland i öst till Norge i väst
2065 invigdes en ny och modern järnväg från Umeå till turistorterna Tärnaby och Hemavan, upp till Atlanthamnen i Mo i
Rana i Norge. Godstransporterna har därigenom också effektiviserats genom att fler transporter kan gå via en Atlanthamn i norr
istället för att fraktas hela vägen ned genom Sverige.
Dessutom har transporterna över Kvarken utvecklats i
samarbete med Finland och Vasa, och även till viss del med Ryssland som har haft stort intresse av att kunna nå Atlanthamnen
i Mo i Rana. 2045 blev det möjligt att ta sig med bil via tunnlar,
broar och vägbankar över Kvarken, mellan Vasa och Umeå. Vägbankar är en fast landväg som har kunnat byggas mellan konstgjorda öar på de grundare delarna av Kvarken.
För att ytterligare stärka turismen i Norrland har järnvägen
mellan Sundsvall och Åre, och vidare mot Trondheim, utvecklats
och förbättrats. Resan från Sundsvall till Trondheim tar en och
en halv timme. Från flygplatsen i Umeå går tågen med hög turtäthet i hastigheter runt 300-350 kilometer per timme till Sundsvall och vidare mot Trondheim.
Nya järnvägar för malmen
Precis som för 50 år sedan har gruvnäringen en stor betydelse
för Norrland. För att kunna hantera transporter av de stora
godsvolymerna har den gamla Malmbanan mellan Boden och
Narvik förbättrats med effektiv snabbtågsräls och dubbelspår
och dessutom förlängts med ett antal sidogrenar för att kunna
nå alla nya fyndigheter. Sedan 2040 finns nya gruvor i Skelleftefältet, Jokkmokk, Arjeplog och Gällivare. Totalt har en sträcka
om cirka 70 mil ny järnväg utvecklats och förbättrats mellan
Luleå och Narvik.
Norrland 2070
15
”Att investera i stadsbyggande och infrastruktur
blir mer attraktivt när Norrlands befolkning ökar
och näringslivet utvecklas.”
Vägen framåt
För att det Norrland vi målat upp i visionen ska bli verklighet måste vi nu återgå till 2015. De avgörande
investeringarna för att skapa ett Norrland som är en tillväxtmotor för Sverige kräver kunskap, politiskt
mod, kapital och samarbete redan nu.
Finansiering
En region som vill växa behöver kapital för investeringar. Samtidigt attraherar en region som växer kapital. I Umeå förväntas
det bo mer än 300 000 invånare 2070. Då behövs investeringar i
bostäder, i arbetsplatser och i de anslutande gaturummen. Skanska uppskattar att investeringsbehovet för att utveckla Umeå till
att 2070 vara en attraktiv stad för 300 000 invånare uppgår till
cirka 230 miljarder kronor. Detta motsvarar en investering på
1,25 miljoner kronor för varje ny Umeåbo.
Dessa investeringar kan i huvudsak finansieras på samma
sätt som idag. Den enskilde finansierar sin fastighet via eget
kapital, banklån, hyresbetalningar och kommunala avgifter.
Umeå kommun finansierar sitt grundläggande stadsbyggande
via intäkter för mark, avgifter och skatter. Men för att inte kommunens finanser ska begränsa stadsutvecklingen så krävs ytterligare kapital och samarbeten:
•
Nya finansiella instrument måste utvecklas. Pensionskapital
som söker sig till investeringar med låg risk och säker avkastning kan bidra till stadsbyggnad i Umeå via olika former av
offentlig-privata samarbeten, så kallade OPS-lösningar.
• Fler privata förmögenheter måste byggas upp i Umeå. För mögenheter vars avkastning investeras i staden via en dyna misk lokal finans- och fastighetsmarknad.
Förutom stadsbyggnadsinvesteringarna i Umeå uppskattas de
större infrastrukturprojekten kopplade till stadens, och resten av
Norrlands, tillväxt uppgå till cirka 200 miljarder kronor i dagens
penningvärde. Satsningarna leder till kortare transportsträckor,
ökad säkerhet och en minskad miljöbelastning.
16
Norrland 2070
Finansieringen av den infrastruktur som finns på plats
i Norrland 2070 tror vi har skett genom:
• Traditionell anslagsfinansiering via statens budget.
• Nya finansiella instrument som gör det möjligt att föra
pensionskapital till investeringar i infrastruktur genom
olika samarbetsformer för anläggning, drift och ägande.
• Ökad användning av anpassade brukaravgifter såsom väg tullar, banavgifter, hamnavgifter och avgifter på flygets
starter och landningar.
• Värdeökning i mark och fastigheter som kan realiseras,
beskattas eller belånas för ytterligare investeringar.
• Ökade lokala skatteunderlag som uppstår genom befolk ningstillväxt och framgångsrikt företagande.
Genom att kombinera flera intäktskällor kan de investeringsbehov som beskrivs i visionen tillgodoses. Skanska föreslår en
samarbetsmodell med fastighetsutvecklare, privata investerare
och kommunala aktörer. En sådan medfinansiering kan i sin tur
intressera aktörer med statliga anslag från Sverige och Europa att
satsa på Norrland. De projekt som är gemensamma för de nordiska länderna genomförs till en del även med finansiering från
motsvarande aktörer i Finland och Norge.
I takt med att Umeå och resten av Norrland utvecklas
attraheras också mer kapital till regionen i en långsiktigt självförstärkande dynamik – en positiv spiral. Investeringar i stadsbyggande och infrastruktur blir mer lönsamma när Norrlands
befolkning ökar och näringslivet breddas.
Norrland 2070
17
www.norrland2070.se
I ”Norrland 2070: En tillväxtmotor för Sverige” tar vi sikte på framtiden.
Vi målar upp en bild av hur norra Sverige och dess städer kan komma att
se ut, om rätt typ av åtgärder genomförs under kommande decennier.
Alltför ofta stannar framtidsdiskussionen om Norrland vid en syn på
regionen som ett råvaruskafferi. Vi menar att det är viktigt att blicka
bortom den tunga industrin. Ju fortare Norrland kompletterar sitt fokus
på naturresurser med ett fokus på människor som den centrala resursen,
desto starkare kommer regionen att utvecklas.
”Skanska vill fortsätta och fördjupa dialogen om hur
Norrland kan bli en tillväxtmotor för Sverige.”
Från vision till verklighet
Skanska har tagit initiativ till visionen om Norrland 2070 eftersom vi vill vara med och utforma morgondagens Norrland. Vi
vill fortsätta och fördjupa dialogen mellan näringsliv, offentliga
aktörer och den ideella sektorn om hur vi tillsammans kan
utveckla en konkurrenskraftig region för ökad tillväxt och livskvalitet. Vi ser det som särskilt viktigt att planera för:
•
Tätare städer med plats för alla: De norrländska städernas
attraktivitet är central för regionens framtid. Moderna och
smarta bostäder och ett levande stadsliv för människor i
alla skeden i livet skapar en miljö att slå rot i. Urbanisering
är en möjlighet, inte ett hot, för Norrland.
• Förnyad fastighetsmarknad: Omsättningen av fastigheter
måste öka, förvaltningen utvecklas och utbudet måste an
passas bättre till efterfrågan. Tillgången på mark är en av
Norrlands stora konkurrensfördelar som kan utnyttjas
bättre.
18
Norrland 2070
•
Internationalisering: En avgörande faktor för Norrlands
befolkningstillväxt är att människor från hela världen söker
sig till, och stannar i, regionen. Ökad invandring är en ödesfråga för Norrland.
Skanska föreslår dessutom en stadsutställning i Norrland. 2030
har det gått 100 år sedan Stockholmsutställningen. Utställningen
markerade ett avstamp för det moderna Sverige och formulerade
en framtidsbild. Skanska föreslår att Umeå eller någon av de
större norrländska städerna står värd för en ny stadsutställning
2030 och visar upp arkitektur, design och teknik med fokus på
framtidens moderna och globala stad.
Vägen framåt mot ett Norrland som tillväxtmotor för
Sverige kräver kunskap, politiskt mod, kapital och samarbete.
Och planeringen måste starta redan nu.
I framtagandet av visionen har Skanska samarbetat med det tvärvetenskapliga forskningscentrat CERUM, Centrum för regionalvetenskap, vid
Umeå Universitet. Tillsammans med studenter på universitetet har lektor
Katrin Holmqvist-Sten lett ett flertal workshops och professor Lars Westin
har tagit fram en rapport om Norrland och Umeå 2070. Skanska har dessutom intervjuat flera forskare från olika norrlandsuniversitet om Norrlands
framtid och gymnasieelever i Umeå om vad som skulle få dem att bosätta
sig i en norrländsk stad även i framtiden.
Vår förhoppning är att vår vision kan ligga till grund för många konstruktiva samtal om Norrlands framtid. Om stadsutveckling, infrastrukturinvesteringar, internationalisering och mångfald. Om hur Norrland blir
en tillväxtmotor för Sverige.
Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings-
Umeå Universitet återfinns bland de högst rankade av
och byggföretag. Verksamheten omfattar hus- och
världens yngre universitet. Universitetet har över
anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder
4 000 anställda och 30 000 studenter inom fyra fakulteter
och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget
och 51 institutioner. CERUM, Centrum för regional-
cirka 11 000 medarbetare.
vetenskap, är ett av universitetets 19 forskningscentra.