Lönnen - Karlstads kommun

Avdelningsdeklaration 2015/2016
Skåre herrgård och Tuggelite förskolor
Förskola: Skåre Herrgård
Vision:
”Genom leken vill vi ge barnen aptit på livet”
Avdelning: Lönnen
Personal: Ann-Sofi Fjellman, Wivvi Sundholm och
Ann-Sofie Larsson
Det här är viktigt för oss på avdelning Lönnen:
Vi vill att alla barn ska känna sig välkomna och
uppskattade och respekterade för den de är.
Vi vill förmedla glädje i vardagen och har roligt
tillsammans.
Barnen ska känna trygghet och tillit till sin egen
förmåga och våga visa känslor.
Viktigt att ge tid att lyssna till varje barn.
Vi vill främja leken och kreativiteten samt utveckla
barnens nyfikenhet och lust att lära.
Vår verksamhet under läsåret
Naturvetenskap, teknik och matematik
Vårt mål: respekt för allt levande och
omsorg om sin närmiljö
Vi arbetar med olika experiment anpassade
för vår barngrupp där vi undersöker
tillsammans vad som händer. Vi erbjuder
pussel, spel och konstruktionslek. Vi jobbar
med olika begrepp så som under, över,
bakom, framför, hel och halv m.m.
Postadress: Karlstads kommun, 653 50 Karlstad Besöksadress: Ilandavägen 34 www.karlstad.se
Tel: 054-540 3550 Epost: [email protected] Org.nr: 212000-1850 Säte: Karlstad PlusGiro: 81 74-5 Bankgiro: 5695-7244
sid 2 (3)
Utepedagogik
Vi på Lönnen lägger en stor vikt i att ha en
pedagogisk verksamhet utomhus. Att vara
utomhus främjar den motoriska förmågan
samt alla sinnen samt den pedagogiska
leken. Vi vill väcka barnens intresse för
naturen och närmiljön, det man lär sig tycka
om är man också rädd om.
Likabehandling och värdegrund (inflytande)
Vårt mål är att få trygga och glada barn som vågar vistas
i de olika rummen och vågar leka med olika kamrater.
- Se olikheter som något positivt.
- Våga säga ifrån.
- Att våga visa sina känslor och att alla känslor är tillåtna.
- Uppmuntra och stärka barnets medkänsla för andra
människor.
- Visa hänsyn mot andra och lära sig hantera
konflikter.
- Våga välja utifrån sin egen vilja och att bli lyssnad
på.
Språk
Språket genomsyrar hela vår verksamhet. Språket är
något vi jobbar med varje dag t ex i ”det dagliga samtalet”,
högläsning, rim/ramsor/sånger.
Vi kommer att arbeta med Babblarna. Babblarna är en
språkfrämjande modell enligt Karlstadmodellen(läs gärna
mer på: http://www.karlstadmodellen.se/ eller
http://www.hattenforlag.se/.
Vi kommer även arbeta med drama, dans och musik.
Pedagogisk dokumentation
Vi dokumenterar barnens egna arbeten i bild och skrift. Vi
gör även enkla barnintervjuer. Lägger upp olika saker på
vår sajt.
Vår samverkan med föräldrar: Vi har
föräldramöte, utvecklingssamtal,
luciapyssel eftermiddag, sommarfest.
sid 3 (3)