DBT – Dialektisk beteendeterapi

DBT
Dialektisk Beteendeterapi.
Inledning.
DBT är en specialinriktad och evidensbaserad behandlingsmodell utformad
för personer med självskadebeteende, självmordstankar och personlighetsproblematik. Vanliga psykiatriska tilläggsdiagnoser är posttraumatisk
stressyndrom, depression, ångest med eller utan social fobi, ätstörning,
alkohol och/eller drogproblem och relationsproblematik.
MÅLET MED behandlingen är att klienten ska lära sig att
VI UPPMUNTRAR och hjälper klienten att träna och
prova nya sätt att hantera sitt mående. Man kan inte
ändra på ett dåligt mående enbart med insiktsfulla
diskussioner. För att förändra handlande i olika
situationer är det nödvändigt att förändra beteendet
för att få en bestående förändring. Med beteende
menas allt en person gör, både offentligt och privat,
och som inkluderar tankar, känslor och handling. Man
uppmuntras att prova nya sätt att tänka, känna, tala
och handla. Vi tror inte att vi kan hjälpa endast genom
insiktsfulla diskussioner, även om det också är viktigt.
acceptera saker som inte går att ändra, att ge klienten
mod att förändra det som är möjligt att förändra och
att ge klienten den kunskap som krävs för att förstå
skillnaden.
DBT ÄR en kognitiv beteendeinriktad behandling som
betonar balansen mellan acceptans och förändring.
Att acceptera nuet och att stå ut med ångest, samtidigt som man arbetar för förändring, utan att falla
tillbaka i självdestruktivt beteende, formar dialektiken
och har också gett behandlingen dess namn. Detta
innebär också att kognitiv terapi hjälper klienten
att formulera nyare sanningar istället för att fastna i
negativa tankar om sig själv och omvärlden.
2
Grunderna i DBT
DBT-TEORIN baserar sig på dialektiskt filosofi,
I DBT arbetar vi med hemuppgifter, rollspel och nya
beteendevetenskap och zen-buddistisk filosofi.
Ordet dialektik kommer från Grekland och betyder
”Konsten att diskutera”. Man skulle kunna sammanfatta
innebörden i begreppet dialektik som ett sätt att ställa
argument mot argument för att därigenom komma
fram till nya insikter. Dialektik kan också ses som
förmågan att se båda sidor av en sak och att förstå
företeelsers komplexitet och snabbt skiftande karaktär.
I ett dialektiskt synsätt är verkligheten ständigt rörlig
och föränderlig.
sätt att interagera med medmänniskor. Vi praktiserar
färdigheter såsom att kunna trösta sig själv när man
är upprörd eller ångestfylld. Färdigheterna är en
viktig del i behandlingen. De lärs ut i grupp en gång i
veckan och den individuella terapeuten hjälper till med
träningen och att använda färdigheterna i vardagen.
VI VILL hjälpa klienten att identifiera sin styrka, för
att med den som grund bygga vidare och därmed
acceptera både sig själv och sitt liv.
DET KRÄVS en ganska hög grad av flexibilitet och
Begrepp som används i behandlingen är medvetet
närvarande, acceptans, validering, intuition, paradox
och upplevande.
förmåga till anpassning av oss människor för att kunna
överleva fysiskt och psykiskt i denna verklighet. Att
se dialektiskt på tillvaron kan innebära att se helheter
som inbegriper motsägelsefulla aspekter. En person
kan på samma gång vara ful och vacker eller ond och
god. Hon kan också sörja och glädjas eller ha rätt och
fel på en och samma gång. Tillvaron kan både vara
smärtsam och glädjerik och ett beteende kan vara
ytterligt destruktivt och samtidigt på ett sätt mycket
konstruktivt.
Summering:
I DBT-behandlingen strävar vi efter att balansera
acceptans (validering) och förändring (kognitiva
beteendetekniker) genom en dialektisk infallsvinkel.
PERSONER MED borderlinepersonlighetsstörning klarar
i regel inte av att se, än mindre att leva med, dessa
motsägelsefulla aspekter. Tillvaron för dem kan i stället
te sig annorlunda. Tankar, känslor och beteende åker
gunga mellan ytterligheterna på ett obehagligt och
svårstyrt sätt.
3
Så här fungerar DBT-behandlingen
reglera känslor, skapa och bevara goda relationer
samt stå ut i kris.
Klienten skall kunna se sammanhang, hur
allt hänger ihop och sedan försöka bryta sina
destruktiva mönster. Vilka känslor leder till vilka
handlingar och vad kan jag göra istället? Det är
viktigt att kunna skilja på känslor och tankar. Man
är inte sina känslor. Även om vi har en holistisk syn,
en vetenskapsteoretisk riktning som hävdar att man
i första hand skall studera företeelsers helhet och
att helheten inte kan betraktas som en summa av
delarna, är denna prioritetsordning viktig.
Du har ingen möjlighet att ta emot hjälp, om du
inte är i livet!
Du kan inte få hjälp att öka din livskvalitet, om du
inte stannar i terapin.
BEHANDLINGEN BÖRJAR med att klienten blir tilldelad
en terapeut, som går igenom en commitmentfas
som beskriver behandlingen. Terapeuten och klienten
träffas en gång per vecka. Commitmentfasens längd
kan vara variera något men är normalt 4-5 gånger.
Klienten uppmanas att ta ställning till om hon/han är
villig att binda upp sig för att arbeta under ett år.
EN HEL DBT-behandling består av flera delar, som
innan arbetet påbörjas måste godkännas av klienten.
Konsultationsgrupp
DE SOM utför behandlingen ingår i ett DBT-team som
gemensamt träffas i en konsultationsgrupp en gång i
veckan för inbördes handledning och för att hålla sig
informerade om vad som händer med de klienter som
ingår i behandlingen, för att behandlingen skall bli så
effektiv som möjligt för varje enskild klient.
Fas 2: Att blicka bakåt – att förstå sig själv utifrån sin
historia. Att bearbeta och kunna leva med trauman
och sorg. Att kunna använda nya färdigheter i
många olika vardagliga situationer – s.k. generalisering.
Individualterapi
Fas 3: Att blicka framåt och uppnå personliga mål,
såsom sysselsättning, boende, relationer, intressen,
drömmar och visioner.
Prefas: Orientering, överenskommelse, allians och
kontrakt.
Fas 4: att leva i medveten närvaro, varaktig livsvilja,
motivation och engagemang i sitt eget liv.
Fas 1: Stabilitet och säkerhet. Att minska/få bort
självskador, suicidala tankar och suicidala handlingar. Att öka färdigheter i medveten närvaro, att
4
Färdighetsträning
FÄRDIGHETSTRÄNINGEN ÄR i första hand psykopedagogisk och inte psykoterapeutisk. Man diskuterar, övar
och rollspelar utifrån ett skrivet material. Varje avsnitt
tar cirka åtta veckor att genomföra.
FÄRDIGHETSTRÄNINGEN HAR samma upplägg som en
skola. Här arbetar man sig igenom ett pedagogiskt
material indelat i fem avsnitt:
Telefonstöd
1. Medveten närvaro - Att styra sitt inre, syftet med
denna modul är att man skall kunna hitta balansen
mellan känsla och förnuft och därmed kunna hitta
vad som klienten vill innerst inne. Att inte följa
med i sina känslomässiga karausel och därmed
agera ut i känsla och de negativa konsekvenser
som det kan innebära.
2. Att reglera känslor – Syftet med denna modul
är att klienten skall kunna styra sina egna känslor,
kunna tolerera starka känslor. Förstå vilka känslor
det man faktiskt har och deras funktion och syfte.
3. Att skapa och bevara goda relationer - Att
klienten kan bibehålla och utveckla de relationer
som han/hon har men även avsluta negativa
kontakter.
4. Att stå ut i kris - Att klienten kan hitta olika sätt
att leva med starka och svåra minnen. Tolerera
och hantera svåra situationer för att på sikt kunna
förändra situationen så att de inte väcker upp så
starka känslor och ångest hos klienten.
5. Att bekräfta sig själv och andra - Klienten får
träna på att rikta icke dömande närvaro mot sin
egen person, ta sig själv på allvar, uppmuntra och
stötta sig själv. Detta kallas omvalidering.
FÖR ATT kunna öka upp generaliseringen av
färdigheterna ut i reell miljö så har klienten tillgång
till telefonstöd från sin terapeut. Klienten kan i krissituationer kontakta sin terapeut och få coachning i svåra
situationer för att förhindra destruktivt beteende.
5
Kognics
erbjudande
Vi erbjuder en fullständig DBT-behandling, med alla delar i en
stödjande miljö. Vi ger klienten möjlighet att lära sig och träna nya
färdigheter i vardagen med närhet och stöd från erfaren personal.
På sätt kan klienten utvecklas till en mer självständig människa.
• Inskrivning
• Schema upprättas efter klientens
behov och intressen
• Ankomstsamtal
• Presentation av Kognic och
dess närområde
• Kontaktman utses
6
• Genomförandeplan upprättas
och ställningstagande till vilken
behandlingsform klienten är i
behov av
• Behandling genomförs samtidigt
som klienten har ett strukturerat
schema för att möjliggöra största
möjliga självständighet
• Om behov finns har klienten nu
möjlighet att påbörja studier eller
arbetsträning i reell miljö
Fakta om Kognic AB
Målgrupper
Insats/Vårdform
Tillstånd
• Män 18 år • Kvinnor 18 år • Borderline / Personlighetsstörningar
• Psykoser
• Särskilt vårdkrävande
• Neuropsykiatriska funktionshinder
• DBT-program
• KBT-program
• ESL-program
• Neuropsykiatriska utredningar
• Komvux-möjligheter.
• Möjlighet till arbetsträning i reell
miljö.
• Hem för vård eller boende, HVB
• LVM §27
• LPT-permission
• LRV-permission
Kontakta oss för ytterligare information
• Behandlingen är i sin slutfas och
planering görs för att klienten skall
flytta tillbaka till sin hemkommun.
En utslussning planeras för att
säkerställa att det blir tryggt och
med ökad självständighet för
klienten
• Klienten skrivs ut från Kognic i
samråd med klient, läkare, personal
på Kognic samt handläggare
Mikael Andersson
Verksamhetschef
0382-57 71 70
[email protected]
Åsa Heine
Föreståndare
0382-57 71 71
[email protected]
7
Klassons Mediabyrå & Interweave Mediadesign, Sävsjö
Kognic AB
Box 45
576 23 SÄVSJÖ
www.kognic.se
020-999 222