Påstått konkurrensproblem

BESLUT
2015-12-02 Dnr 455/2015
1 (4)
Svenska Flygbranschen
Advokat Mats Johnsson
Ashurst Advokatbyrå AB
Box 7124
103 87 Stockholm
Påstått konkurrensproblem – kommunalförbundsdriven ambulanshelikopterverksamhet
Konkurrensverkets beslut
Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare.
Ärendet
Konkurrensverket mottog den 10 juni 2015 ett klagomål mot kommunalförbundet
Svensk Luftambulans från Svenska Flygbranschen. Medlemmarna i Svensk Luftambulans utgörs av Landstinget i Dalarna, Landstinget i Värmland och Västra
Götalands läns landsting. Det finns dessutom planer på att ansluta fler landsting
till kommunalförbundet. Medlemslandstingen äger, eller har för avsikt att äga,
var sin helikopter som står till Svensk Luftambulans förfogande. Landstingen är
huvudmän för sjukvården och Svensk Luftambulans är operatör av helikoptrarna.
Svensk Luftambulans utför ambulanshelikopteruppdrag åt de tre medlemslandstingen samt Örebro läns landsting.
KKV1024, v1.6, 2014-12-17
I klagomålet anges bl.a. att Svensk Luftambulans bedriver konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet på marknaden för sjuktransport med helikopter i
Sverige samt planerar att starta en utbildning av ambulanshelikopterpiloter. Klaganden gör gällande att säljverksamheten utgör en sådan säljverksamhet som
omfattas av 3 kap. 27 § konkurrenslagen (2008:579) och att den kan förbjudas då
den inte är förenlig med lag. Klaganden gör även gällande att vissa förfaranden i
säljverksamheten kan förbjudas med stöd av 3 kap. 27 § konkurrenslagen. Förfarandena skulle bestå i följande:
-
en brist på transparens i Svensk Luftambulans verksamhet som medför en
risk för underprissättning och korssubventionering,
-
att privata aktörer diskrimineras då det inte ställs upp samma krav på
Svensk Luftambulans som på privata företag i upphandlingar,
Adress 103 85 Stockholm
Besöksadress Torsgatan 11
Telefon 08-700 16 00
Fax 08-24 55 43
[email protected]
BESLUT
2015-12-02 Dnr 455/2015
-
2 (4)
att Svensk Luftambulans och medlemslandstingen värvar nyckelpersonal
från privata aktörer, s.k. poaching.
Konkurrensverket har i ärendet valt att fokusera utredningsinsatserna på frågan
om Svensk Luftambulans ambulanshelikopterverksamhet i sig strider mot 3 kap.
27 § konkurrenslagen, då Konkurrensverket anser att det är den centrala frågan i
ärendet, och då privata aktörer förefaller uppfatta denna verksamhet som det
primära problemet.
Enligt 3 kap. 27 och 28 §§ konkurrenslagen får ett landsting, eller en juridisk person landstinget har ett dominerande inflytande över, förbjudas att bedriva en viss
säljverksamhet om denna verksamhet snedvrider, eller är ägnad att snedvrida
förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden, eller hämmar, eller är
ägnad att hämma förekomsten av sådan konkurrens. Sådan verksamhet får dock
inte förbjudas om den är förenlig med lag. Vidare kan ett landsting förbjudas att i
en säljverksamhet tillämpa ett visst förfarande om förfarandet medför att förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden hämmas eller snedvrids,
dock inte om förfarandet är försvarbart från allmän synpunkt.
Utförandet av ambulanshelikoptertjänster åt medlemslandstingen
Det ligger i ett landstings uppdrag att erbjuda de som är bostatta inom landstinget
en god hälso- och sjukvård samt – för det fall det krävs – svara för att det finns
ändamålsenliga transporter till och från sjukhus, t.ex. genom olika former av ambulanser.1
Landsting kan samverka med andra landsting både avseende frivillig och obligatorisk verksamhet, t.ex. i ett kommunalförbund.2 I vissa fall ska landstingen samverka med vararanda.3
Av 4 § i förbundsordningen för Svensk Luftambulans framgår det att syftet med
kommunalförbundet är att ansvara för och driva ambulanshelikopterverksamhet
och annan därtill anknuten verksamhet åt medlemmarna.4
Att ett landsting beslutat att tillgodose sina behov av en viss tjänst i egen regi, t.ex.
genom det egna kommunalförbundet, kan som huvudregel inte i sig prövas med
stöd av bestämmelserna i 3 kap. 27 § konkurrenslagen.5
Jfr. 3 och 6 §§ hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt SOU 1998:119 s. 42.
SOU 1998:119 s. 42.
3 Se t.ex. 9 § hälso- och sjukvårdslagen gällande regionsjukvård.
4 ”Förbundsordning för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans”.
5 Se Konkurrensverkets beslut i ärende med dnr 708/2014 – Värnamo kommuns säljverksamhet i Gummifabriken.
1
2
BESLUT
2015-12-02 Dnr 455/2015
3 (4)
Utförandet av ambulanshelikoptertjänster åt Örebro läns landsting
Av utredning i ärendet framgår att Svensk Luftambulans utöver verksamheten
mot medlemslandstingen utför ambulanshelikopteruppdrag åt Örebro läns landsting. Detta sker på uppdrag av Landstinget i Värmland och regleras i ett samarbetsavtal6 mellan Landstinget i Värmland och Örebro läns landsting.
Landsting kan välja att samverka med andra landsting på privaträttslig grund
utan att bilda gemensamma företag, t.ex. genom samverkansavtal. Två landsting
kan genom sådana avtal bedriva viss verksamhet tillsammans eller komma överens om att den ena parten ska sköta något för bådas eller den andres räkning.7
Landstinget i Värmland och Örebro läns landsting ingår i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Inom ramen för sjukvård har landstingen tecknat avtal både om allmän regional samverkan och om specifik samverkan kring ambulanshelikopterverksamhet.8
Mot denna bakgrund konstaterar Konkurrensverket att landsting har en möjlighet
att samverka genom avtal, och att samarbetsavtal upprättats mellan Landstinget i
Värmland och Örebro läns landsting vad gäller ambulanshelikoptertjänster.
Skäl för beslutet
Konkurrensverket bedömer i varje enskilt fall om den fråga som anmäls ska
granskas närmare. Detta sker med utgångspunkt i myndighetens prioriteringspolicy. Vid prioriteringen väger Konkurrensverket in hur allvarligt problemet
eller företeelsen är, hur viktigt det är att få ett vägledande avgörande samt om
någon annan myndighet eller aktör är bättre lämpad att agera i frågan. I bedömningen vägs även in Konkurrensverkets förutsättningar att effektivt utreda och
ingripa mot problem.
Utredningen i ärendet har fokuserat på Svensk Luftambulans ambulanshelikopterverksamhet. Det har framkommit att den största delen av denna verksamhet
riktar sig till medlemslandstingen.
Konkurrensverket ifrågasätter inte att de privata ambulanshelikopteraktörerna
påverkas negativt av att medlemslandstingen väljer att tillgodose sina behov av
ambulanshelikoptertjänster genom Svensk Luftambulans istället för att upphandla dem på en öppen marknad. Denna verksamhet kan dock, som angetts
ovan, som huvudregel inte i sig prövas med stöd av bestämmelserna i 3 kap. 27 §
konkurrenslagen.
”Samarbetsavtal mellan Landstinget i Värmland och Örebro läns landsting om ambulanshelikopterverksamhet.
7 Se SOU 1998:119, s. 48.
8 Se ”Avtal om regional samverkan i Uppsala-Örebroregionen” och ”Samarbetsavtal mellan landstingen i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion om ambulanshelikopterverksamhet”.
6
BESLUT
2015-12-02 Dnr 455/2015
4 (4)
Därutöver har det framkommit att Svensk Luftambulans utför ambulanshelikopteruppdrag åt Örebro läns landsting genom ett samarbetsavtal mellan Landstinget
i Värmland och Örebro läns landsting. Som konstaterats ovan har landsting möjlighet att samverka med varandra genom avtal.
Det finns således mycket som talar för att Svensk Luftambulans ambulanshelikopterverksamhet inte är ett sådant konkurrensproblem som bestämmelsen i 3 kap.
27 § konkurrenslagen kan komma tillrätta med. Konkurrensverket anser mot
denna bakgrund att det inte är motiverat att prioritera en fortsatt utredning av
ärendet.
Konkurrensverkets beslut att inte utreda saken vidare innebär inte ett ställningstagande till om beteendet strider mot konkurrensreglerna.
Särskild talan
Konkurrensverkets beslut att inte utreda det påtalade konkurrensproblemet ytterligare kan inte överklagas. Detta följer av 7 kap. 1 § konkurrenslagen.
De företag som berörs av beslutet kan däremot på egen hand väcka talan vid
domstol för att få saken prövad enligt 3 kap. 32 § andra stycket konkurrenslagen.
Ett berört företag kan t.ex. vara det företag som påtalat ett visst förfarande för
Konkurrensverket, om företagets rättsställning påverkas av verkets beslut eller
om beslutet får påtaglig verkan för företaget.
Särskild talan om förbud mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet
enligt 3 kap. 27 § konkurrenslagen väcks genom ansökan om stämning vid Stockholms tingsrätt.
_____________________________
Detta beslut har fattats av sakkunnige Angelo Skog. Föredragande har varit
Martin Bäckström.
Angelo Skog
Martin Bäckström
Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats
Kopia: Svensk Luftambulans