Samarbetsavtal

Samarbetsavtal
221.082 14 04
mellan AMF och försäkringsförmedlare.
Samarbetsavtal
mellan AMF och försäkringsförmedlare.
Försäkringsförmedlaren.........................................................................................................................................................
org nr/pnr:.....................................................................................................................................................................................
Adress:...........................................................................................................................................................................................
härefter benämnd Förmedlaren och AMF Pensionsförsäkring AB, org nr 502033-2259, 113 88 Stockholm,
härefter benämnt AMF, gemensamt benämnda parterna, ingår härmed följande avtal om samarbete.
• Förmedlaren ansvarar för att sådan försäkringsförmedlingsverk-
Definitioner
Detta avtal reglerar samarbetet mellan AMF och Förmedlaren, som på
samhet som utförs på uppdrag i Förmedlarens namn av a­ nnan än
uppdrag av Kund förmedlar AMFs produkter. Förmedlaren knyts inte
anställd hos Förmedlaren sker i enlighet med lag, annan författning
till AMF som anknuten försäkringsförmedlare genom detta samarbete.
och föreskrifter. Förmedlaren ansvarar också för att uppdragstag­
aren har nödvändiga tillstånd och registreringar för sin verksamhet.
Med ”Part” avses AMF respektive Förmedlaren.
• Att Förmedlarens ansvarsförsäkring omfattar Förmedlarens samt-
Med ”Kund” eller ”Uppdragsgivare” förstås det företag eller den
• Förmedlaren åtar sig att följa AMFs vid var tid gällande regler och
liga anställda och uppdragstagare.
anvisningar för tecknande, ändring och administration av försäk-
­person som ger Förmedlaren uppdraget att förmedla AMFs produkter.
ring hos AMF, att nödvändiga handlingar är korrekt ifyllda och är
undertecknade av rätt person.
Med att ”förmedla affär” avses alla åtgärder som Förmedlaren utför i
enlighet med försäkringsförmedlingslagen.
• Förmedlaren åtar sig att skyndsamt tillställa AMF de handlingar
AMFs krav på Förmedlaren
• Förmedlaren åtar sig att, utan dröjsmål, meddela AMF om person
som ska skickas AMF.
med behörighet för inläsning av beståndsinformation slutar sin tjänst.
För att AMF ska ta emot förmedlad affär från Förmedlaren krävs att
följande dokument har lämnats i kopia till AMF:
AMFs åtagande
• Att lämna sådan information som krävs för att Förmedlaren på ­bästa
• Finansinspektionens tillstånd för försäkringsförmedling.
• Utdrag ur Bolagsregistret.
sätt ska kunna utföra sitt uppdrag gentemot sin kund. Sådan informa-
• Förmedlarens f-skattsedel.
tion lämnas i den utsträckning som god försäkringssed och myndighets föreskrifter kräver samt inom ramen för gällande fullmakt.
• Att på AMFs hemsida för försäkringsförmedling (MIS) tillhanda-
AMF har rätt att med omedelbar verkan frånträda ett ingånget samarbete för förmedling av försäkring om det visar sig att Förmedlaren
hålla information om vid var tid gällande regler och anvisningar för
i sin verksamhet inte uppfyller de krav som kan ställas på god
tecknande, ändring och administration av försäkring hos AMF samt
­service i form av information om produkter och produktkoncept.
försäkringsförmedlingssed.
• Att tillhandahålla försäkringsinformation enligt AMFs standard för
informationsöverföring.
Förmedlarens åtagande
• Anmäla förändringar i Förmedlarens verksamhetstillstånd samt
förändringar avseende Förmedlarens firma jämte andra uppgifter
Förvaring
av betydelse om Förmedlaren.
Förmedlaren åtar sig att skyndsamt tillställa AMF de handlingar som
ska skickas till AMF. Förmedlaren åtar sig också att under den tid
• Anmäla vilka fysiska personer som förmedlar försäkring i
dessa handlingar förvaras hos Förmedlaren, förvara handlingarna
Förmedlarens namn samt löpande uppdatera dessa uppgifter.
och annan dokumentation som berör eller härrör ur detta avtal på ett
• Vid frilagd premie ombesörja första inrapporteringen av den frilag-
ordnat och betryggande sätt.
da premien till AMF.
1
­hålla tillgänglig all dokumentation över åtgärder som Kund begär.
Efterlevnad av regler mot penningtvätt och terrorist­
finansiering
Detsamma gäller för åtgärder som Part vidtar och för information
Förmedlaren intygar att man följer gällande regler mot penningtvätt
som Part eller Kund lämnar eller tar emot. Transaktionsloggar ska på
och finansiering av terrorism.
AMF och Förmedlaren ska förvara på ett betryggande sätt och
samma sätt förvaras på ett betryggande sätt och hållas tillgängliga.
Förmedlaren åtar sig att för AMFs räkning vidta åtgärder för att
Förvaringsåtagandet gäller i tio (10) år efter det att försäkringsav­talet
­uppnå kundkännedom på ett sätt som parterna kommer överens
har upphört. Förvaringen ska säkerställa att begärda eller vidtagna
om, dokumentera vidtagna åtgärder samt spara dokumentationen i
­åtgärder samt lämnad eller mottagen information eller meddelanden
enlighet med lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
kan verifieras på ett för gemene man begripligt sätt. Dokumentationen
terrorism.
ska vid behov på ett enkelt och snabbt sätt kunna göras tillgänglig.
Förmedlaren ska på begäran av AMF omgående lämna de kundkänne-
Kontroll
domsuppgifter som AMF begär.
Förmedlaren ska omedelbart underrätta AMF för det fall förmed­laren
Fakturering
uppdagar brister i sitt utförande av utkontrakterade tjänster enligt
detta avtal.
AMF har rätt att skicka fakturor på det sätt som AMF själv ­bestämmer
och att då så erfordras, även skicka annan information direkt till
AMF har rätt att på egen bekostnad, genom interna och externa
fullmaktsgivare/försäkrad.
­revisorer eller annan lämplig person som AMF anvisar, kontrollera att
Förmedlaren fullgöra sina åtaganden i enlighet med detta avtal och
Sekretess
aktuella regelverk. AMF har rätt att på begäran få ta del av samtliga
Parterna förbinder sig att inte utan andra partens godkännande, u­ nder
handlingar och annan dokumentation som avser försäkring hos AMF
samarbetstiden eller därefter, till tredje man utlämna sådana upp­gifter
som Förmedlaren har förmedlat i enlighet med detta samarbete.
om den andra partens verksamhet som kan vara att ­betrakta som ­affärseller yrkeshemlighet. Som affärs- eller yrkeshemlighet ska alltid betrak-
Förmedlaren är dessutom skyldig att på begäran tillse att Finans­
tas information som av part angivits vara konfiden­tiell ­eller av part bör
inspektionen eller annan myndighet kan utöva effektiv tillsyn över
förstås vara konfidentiell. Vid tveksamhet bör alltid ­kontrollfråga ­ställas.
utföran­det av de tjänster som Förmedlaren utför för AMFs räkning.
Part förbinder sig vidare att iaktta sekretess rörande information om den
Förmedlarens ansvar vid rådgivning
nomiska förhållanden. Om parts kund själv begär att information ska
AMF tillhandahåller inte rådgivning och tar inte ansvar för ­rådgivning som
lämnas till tredje man ska ­denna begäran gälla framför denna sekretess-
Förmedlaren tillhandahåller. Förmedlaren bär själv sitt rådgivaransvar.
bestämmelse. Handling eller uppgift får alltid lämnas ut om så föranleds
andra partens kunder och kundernas ­anställdas person­liga eller eko­
av lag, myndighets beslut e­ ller föreskrift.
Fullmakt
Förmedlaren företräder sin uppdragsgivare med stöd av f­ullmakt.
Personuppgifter
Förmedlaren ansvarar för att rätt fullmakt föreligger och att
Personuppgiftsansvar
Förmedlarens behörighet tydligt framgår av fullmakten. Fullmakten
Parterna är var för sig personuppgiftsansvarig för personuppgifter
ska förevisas AMF i fullt läslig kopia, eller på AMFs begäran i original.
som part behandlar för egen räkning.
Förmedlaren är skyldig att omedelbart meddela AMF om behörighet
att företräda viss uppdragsgivare inte längre föreligger. Förmedlaren
Personuppgifter avseende förmedlare
åtar sig att endast utföra åtgärder som faller inom den befogenhet
AMF kommer att registrera och behandla personuppgifter såsom
som uppdragsgivaren har lämnat.
namn, personnummer, adress med flera uppgifter om anställda hos
Förmedlaren för att kunna uppfylla sina åtaganden enligt parternas
Fullmakten får verkan gentemot AMF från och med den dag den
överenskommelse om samarbete. Uppgifterna kommer också att
­inkommit till AMF eller den senare dag som anges i fullmakten.
­behandlas för marknadsföring, statistik, marknads- och ­kundanalyser
samt i övrigt för att kunna fullgöra skyldigheter som AMF har enligt
Informationsfullmakt ger rätt att begära och få information från AMF
lag, myndighets föreskrifter eller god sed.
på sådant sätt som beskrivs i fullmakten.
Behandlingen av personuppgifter kommer att ske så länge samar­
Skötselfullmakt ger rätt att vidta sådana åtgärder som omfattas
betet mellan AMF och Förmedlaren pågår. Vissa uppgifter ­kommer
av fullmakten. Skötselfullmakt ger inte rätt till information i vidare
att arkiveras även efter denna tid. I vissa fall kan externa före-
­omfattning än som omfattas av fullmakten.
tag ­anlitas för att fullgöra uppgifter som AMF har enligt lag, avtal,
­myndighets f­öreskrift eller god sed. Den som önskar information om
Helt oavsett föreliggande fullmakt, kan fullmaktsgivare/försäkrad
vilka ­personuppgifter som AMF behandlar, eller om en personuppgift
­alltid begära och få information direkt från AMF.
­behöver r­ ättas, kan vända sig till AMF.
2
Personuppgiftsbiträde
eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på
Samarbetsavtalet innebär att Förmedlaren behandlar personupp­
arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, omfattande förlust
gifter som AMF är personuppgiftsansvarig för i den omfattning som
eller förstörelse av egendom eller olyckshändelse av större omfatt-
regleras enligt detta avtal. Förmedlaren är således i förhållande till
ning. Konflikt på arbetsmarknaden och blockad ska utgöra Befriande
AMF personuppgiftsbiträde. De personuppgifter som Förmedlaren er-
omständighet även om Part själv är föremål för, eller vidtar sådan
håller från AMF för behandling får bara behandlas för att Förmedlaren
åtgärd.
ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sin Uppdragsgivare.
Förmedlaren åtar sig att bara behandla personuppgifter i enlighet
Samarbetets avslutande
med detta avtal och AMFs instruktioner. Förmedlaren ska vidta lämp-
Samarbetet mellan AMF och Förmedlaren kan avslutas av endera part
liga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de person-
med omedelbar verkan. Förmedlarens annullationsansvar påverkas
uppgifter som behandlas å AMFs vägnar.
inte av att samarbetet avslutas.
Ersättning för skada
Tvist
Vardera parten bär ansvar för direkt skada som vållas andra parten till
En tvist hänförlig till försäkringsförmedling avgörs i enlighet med
följd av fel eller försummelse som begås av Part, Parts personal eller
svensk rätt genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms
uppdragstagare vid fullgörande av avtalets åtagande. Part svarar inte
Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet ska hållas på
för skada vilken hade kunnat undanröjas genom rimliga åtgärder från
svenska och äga rum i Stockholm.
andra Parten. Part svarar inte för indirekt skada i andra fall än då part
vållat skadan uppsåtligen eller av grov vårdslöshet. Handlande utan
Överlåtelse av avtalet
erforderlig fullmakt ska alltid anses som grovt vårdslöst och ersättas
Förmedlaren äger inte, utan AMFs skriftliga medgivande, överlåta sina
oavsett om skadan anses som direkt eller indirekt.
rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal. .
Om AMF blir skyldig att utge skadestånd eller annan ersättning till
Ändring
Uppdragsgivare, försäkringstagare eller annan berättigad enligt för-
Detta Samarbetsavtal för försäkringsförmedling får ändras av AMF.
säkringsavtal på grund av fel eller försummelse av Förmedlaren eller
Ändringar av detta samarbetsavtal träder i kraft vid det datum som
anställd hos denne, ska Förmedlaren ersätta AMF för skadan.
AMF meddelar.
Force Majeure
Detta avtal ersätter eventuella tidigare avtal om samarbete mellan
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förplikt­
AMF och Förmedlaren inom det område avtalet berör. Genom under-
else enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständig-
tecknandet av detta avtal upphör ett sådant eventuellt tidigare avtal i
heter utanför dennes kontroll och som förhindrar eller avsevärt för-
sin helhet att gälla.
svårar fullgörande i rätt tid (befriande omständighet). Sådan befrielse
Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar varav parterna tagit var sitt.
från påföljd gäller endast så länge hindret för fullgörande består.
Som befriande omständighet ska anses bland annat krig, krigshandling, införsel- eller utförselförbud, naturkatastrof, inskränkningar i den
allmänna samfärdseln eller energiförsörjningen, myndighets åtgärd
Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar varav parterna tagit var sitt.
.................................................den .............................................................. ............................................................den ....................................................
AMF Pensionsförsäkring
Förmedlaren
...................................................................................................................... .......................................................................................................................
NamnNamn
...................................................................................................................... .......................................................................................................................
NamnförtydligandeNamnförtydligande
3
Bilaga till Samarbetsavtal
för försäkringsförmedling
Annullationsansvar
Utbetald provisionsersättning år 1 utgör underlaget för beräkning
Annullation aktualiseras när premiebetalning upphör, respektive för-
av annullationsansvar. På därefter utbetald ersättning tas inget
säkringen flyttas. Annullationsansvar finns på AMFs Pro-produkter.
annullationsansvar.
Annullationsansvar gäller även inflyttat kapital till AMF Flexi.
Annullationsansvaret är definierat på månadsbasis med en linjär
För engångsbetald försäkring utlöses annullationsansvaret vid flytt
­avtrappningsfunktion som beräknar värdet som ska gälla mellan de
av försäkringens värde. För försäkring med löpande premieinbetal-
värden som gäller vid början på varje år.
ning utlöses annullationsansvaret då premier inte längre kommer in
För engångsbetald försäkring tillämpas annullationsansvaret även på
på ­försäkringen (fribrev) eller då en flytt av försäkringens värde sker.
påfyllnadspremier med hänsyn tagen till den tidpunkt de inkommit.
Annullationsåtertag görs normalt genom återkrav av ­utbetald p
­ rovision,
Här tillämpas regeln sist in först ut, dvs den premie som inkom sist är
genom faktura eller genom minskning av framtida ­provisioner. Aktuella
den man först avräknar ett annullationsansvar ifrån i händelse av flytt.
nivåer för annullationsavräkning framgår av ­nedanstående tabeller.
Annullationsansvaret riktas normalt mot den förmedlare som erhållit
utbetald provision.
Löpande betald tjänstepension
Om förmedlaren byter företagsform eller överlåter verksamheten till
År
Annullationsansvar
(utbetald nyteckningsersättning
år 1 utgör underlag)
1
100 %
tas av den till vilken verksamheten överlåts. För det fall att annulla-
2
66 %
tionsansvaret inte överlåts, ska förmedlaren ställa sådan säkerhet för
3
50 %
den latenta annullationsskulden hos AMF som AMF begär.
4
33 %
5 –
annan åligger det förmedlaren att se till att annullationsansvaret över-
Om förmedlaren avvecklar verksamheten åligger det förmedlaren att
0 %
se till att tillräckliga medel har reserverats för täckande av annulla­
tionsansvar kopplat till den avvecklade förmedlingsverksamheten
Engångsbetald tjänstepension
samt att informera AMF om detta.
År
Annullationsansvar
(utbetald nyteckningsersättning vid
engångspremiens inbetalning utgör underlag)
Har rätt säkerhet inte ställts eller tillräckliga medel inte reserverats
1
60 %
för annullationsansvaret äger AMF rikta krav i enlighet med annulla-
2
40 %
tionsansvaret mot den försäkringsförmedlare som har erhållit provi-
3
20 %
sionen/överlåtit verksamheten.
4 –
0 %
Kvittning
AMF har rätt att genom kvittning avräkna varje slag av fordran som
Inflyttat kapital från
annan försäkringsgivare
AMF har gentemot förmedlaren mot fordran avseende förmedlings­
ersättning som förmedlaren har gentemot AMF.
År
Annullationsansvar
(utbetald flyttersättning vid flyttpremiens
inbetalning utgör underlag)
1
60 %
Föreliggande regler för försäkringsförmedling får ändras av AMF.
2
40 %
Ändringar träder i kraft vid det datum som AMF meddelar.
3
20 %
4 –
Ändring
0 %
4