Läs mer om trender och drivkrafter här.

3
skäl
att
investera
i
1
Första
skälet att investera i Brighter
– vår vision och
väl patenterade
kunnande
Stor efterfrågan på
”diabetes online”.
Så fungerar
”The Benefit Loop”.
Brighter är precis där en rad starka globala trender möts:
Nästa generations Brighter One gör att en diabetespatient själv kan hantera sin sjukdom, genom att
mäta, logga och injicera. Uppkopplingen mot
omvärlden skapar det vi kallar ”The Benefit Loop”.
• Vi är ganska trötta på vårdens kostander, oavsett om vi betalar genom skattsedeln eller privata
försäkringar – kan inte vården effektiviseras?
• Vi blir allt äldre, vilket bland annat innebär att fler hinner få diabetes.
• Vi har vant oss vid att ha hela livet i våra SmartPhones, vilket gör oss otåliga när vi inte kan
hantera vår hälsa på samma sätt som våra bankärenden.
Det finns idag 143 miljoner Insulinbehandlade diabetespatienter och antalet ökar med 10-15% årligen.
Det är inte roligt att vara så sjuk i diabetes att man måste injicera insulin, speciellt inte om man måste
planera sitt liv runt besök hos läkare eller diabetessköterska.
Detta har ”marknaden” insett och det finns många hjälpmedel idag för glukosmätning, loggning och
injicering, där patienten själv kan hantera sin sjukdom. Men bara Brighter kan erbjuda en integrerad
lösning för alla dessa moment.
Nästa generations Brighter One™ är dessutom en M-hälsoenhet, vilket innebär att den automatiskt –
om patienten så vill – kan rapportera patientdata till valfria mottagare.
Kanske diabetessköterskan vill ha ett kontinuerligt flöde av dina blodvärden? Lätt ordnat.
Behöver du själv ha koll på att en nära anhörig sköter sin sjukdom på bästa sätt;
ett barn eller en gammal och litet glömsk förälder? Givet deras god
kännande
godkännande
så kan deras data automatiskt strömmas till en app i din SmartPhone,
tPhone, så att
du exempelvis får en signal om ett värde inte verkar OK. Eller att
tt ett värde inte
rapporteras när det förväntas.
Vi kallar detta ”The Benefit Loop™”.
Många andra intressenter kan också ha stor nytta av den information
rmation som
genereras med nästa generations Brighter One. Läkemedelsindustrin
dustrin kan få
högre kvalitet i kliniska studier genom att patienterna i realtid rapporterar
apporterar
hur de hanterar sin sjukdom. Forskningen kan få värdefulla insikter.
ikter. Samhället kan planera bättre. Vården kan fördela resurser på ett
bättre sätt, exempelvis helt enkelt genom att ”outsourca”
triviala vårdmoment – som glukosmätning och loggning – till
patienten själv.
Genom nästa generations Brighter One.
En patient kan hela tiden automatiskt generera
information. Information som dels kan skapa
nytta och värde för andra människor och dels
användas av patienten själv, som ett sätt att ha
bättre kontroll över sin sjukdom.
Anhöriga
Hur mår du? Det är världens vanligaste fråga.
Med hjälp av Brighter one kan anhöriga och
vänner automatiskt se hur en sjuk släkting eller
bekant mår. Patienten själv avgör förstås vem
som ska få information och hur den ska delas.
Vården
Behöver patienten verkligen gå till doktorn? Inte
så ofta om vården kan se och följa hur patienten
sköter sin sjukdom. Automatiskt överförd data om
provvärden, behandling och andra aktiviteter
frigör tid för både patient och läkare.
Forskningen
Vad ger en ny behandling för resultat? Forskare och läkemedelsbolag kan med tillgång till
pålitliga och kontinuerliga data lära av objektiv
patientdata hur man kan förbättra behandlingsmetoder.
Samhället
Hur ska framtidens vård se ut? Objektiv data om
människors hälsa gör att samhället kan planera
bättre, exempelvis om vad för vård man måste
skapa och var den ska finnas.
Truls Sjöstedt, grundare och VD Brighter
2
3
Antal diabetiker
800
700
Miljoner
Fyra trender som
skapar marknaden
för mHälsa.
Andra skälet
att investera i
Brighter – unika
möjligheter i
marknaden
600
500
400
300
Hälso- och sjukvårdens andel av BNP
2015
2016
2017
12%
2018
2019
2020
2021
International Diabetes Federation, IDF Diabetes Atlas Sixth Edition, 2014
BNP-tillväxt 1½ procent per år
Svagt stigande sysselsättning
Volym 1½ % per år
Skattehöjning 3-4 kr
Antal uppkopplade apparater
11%
25
10%
9%
Antal miljarder
20
Volym ½ % per år
Ingen skattehöjning
15
10
5
8%
1993
1996
1999
2002
2005
2008
2011
2014
2017
2020
2023
2026
2029
0
Sveriges Kommuner och Landsting, Nationella prioriteringskonferensen, 2011
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Gartner, Gartner Symposium/ITxpo Barcelona, 2014
Snabb utveckling av folksjukdomar. Idag finns
387 miljoner diabetiker i världen och cirka 37%
av dessa behöver injicera insulin. Om mindre
än 10 år uppskattas antalet diabetiker ha
fördubblats. Ny teknik som avlastar vården från
rutinbesök, kontroller, loggningar etc kan frigöra
resurser till mer kvalificerad vård. Samtidigt får
patienterna större frihet.
4
Kommunikation nyckeln till automation. Förenklade och automatiska vårdrutiner får större
kraft när de kan processa och vidarebefordra
information. Analysföretaget Gartner hävdar att
det kommer att finnas 26 miljarder uppkopplade
apparater i världen redan om fem år. 15% av
dessa kommer att användas i vården.
Värde skapas när en ny industri växer fram.
Marknaden för mHälsa växer snabbt då dessa lösningar ofta både ger patienter större
frihet och kontroll och dels sänker kostnader
för vården. Centralt inom mHälsa är idén att
lägga över delar av diagnosticering, loggning
och behandling på patienten. Genom det som
Brighter kallar ”The Benefit Loop” kan många
olika intressenter också skapa mervärde ur den
information som genereras och delas.
Den globala mHälsomarknadens förväntade utveckling och värde
500
400
Miljarder SEK
Skenande vårdkostnader. Befolkningen blir allt
äldre vilket skapar stort tryck på vården. I Sverige
är vårdens andel av BNP strax över 9% och skulle
vårdvolymerna öka skulle det krävas stora skattehöjningar för att bygga ikapp behovet. Det finns
ingen politisk vilja att göra det. Därmed måste
vården bli effektivare. På många håll i världen
är vårdkostnaderna ännu högre än i Sverige så
det finns ett stort globalt behov av lösningar som
dämpar utvecklingen av vårdkostnader.
300
200
100
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Gartner, Gartner Symposium/ITxpo Barcelona, 2014
5
Drivkrafter hos
mäktiga intressenter
samverkar i skapandet
av mHälsa.
Tredje
skälet att
investera i Brighter
– starka drivkrafter
i globala
branscher
Förutom patienterna och deras anhöriga, vården och samhället, så vill många andra delar av samhället snabbt bygga upp
fungerande mHälsa. Här är några av de viktigaste intressenterna och deras drivkrafter.
IT-industrin. Vården har ofta många olika
system som gör ungefär samma sak och har
inte sällan också bräcklig och fragmentarisk infrastruktur. mHälsa kan fungera som
en katalysator för vården att modernisera
sina underliggande IT-system, samtidigt som
alla nya system för mHälsa ju också kräver
nya IT-system och specialistkompetens. De
kostnadsbesparingar vården kan vinna genom
mHälsa kan bekosta delar av en efterlängtad
modernisering av vårdens IT-system.
Telebolagen. mHälsa får mest kraft när
information delas vilket ökar trafikvolymer
i telenäten. Jorden kommer att ha cirka 7,5
miljarder människor om fem år, men samtidigt
kommer vi då att ha cirka 26 miljarder enheter som är uppkopplade mot nätet. 15% av
dessa enheter kommer att handla om mHälsa.
De kommer att generera stora dataströmmar.
6
Telebolagens leverantörer, som Ericsson, ser
också ökade trafikvolymer som något positivt
– det ökar telebolagens behov av att modernisera och uppgradera sina nät.
Läkemedelsindustrin. De som utvecklar,
marknadsför och säljer läkemedel har sällan direkt kontakt med patienterna. Det vill
läkemedelsbolagen gärna ha, av flera olika
skäl. Dels kan det fördjupa relationen mellan
patienten och dennes behandling. Men mHälsa kan också öka kvaliteten på utvecklingen
av nya preparat. Man kan följa patienter och
kontrollgrupper i kliniska tester i stort sett online, vilket minskar risken att man får ett tveksamt underlag för utvärderingen. Att patienter
glömmer att ta sin medicin eller struntar i
instruktioner om kosthållning och annat under
studier är ett stort problem idag.
7
Brighter Statements.
Brighters innovation kan utöver att förenkla
behandlingen för patienter med diabetes även
skapa helt nya förutsättningar för vården att
arbeta uppkopplat och digitalt med data. Detta
gynnar inte bara uppföljningen av patienter
utan kan också bli en stor resurstillgång för den
medicinska forskningen.
Michael Alvarsson, Karolinska Institutet
Diabetes styr mitt liv på det sättet att jag alltid
måste ha kontroll. Därför saknar jag en lösning
som gör att jag kan känna frihet och inte behöva
tänka lika mycket på att jag har diabetes.
Natalie Svartling, diabetiker sedan 24 år
Helbling är ett Schwizbaserat teknikföretag som
utvecklar medicinteknik. Brighter har valt Helbling
som partner i utvecklingen av nästa generations
Brighter One. Nästa generations Brighter One
är en ny, innovativ och uppkopplad medicinsk
device som hjälper människor att behandla sin
diabetes samidigt som all information överförs
direkt till molnet.
Emmanuel Gremion, Head of Medical Devices
Development chez Helbling Technik Bern AG
8