Yttrande /Beslut Mottagande av sökande till kommunal

Yttrande /Beslut
Mottagande av sökande till kommunal vuxenutbildning
Sökandes namn och adress:
Termin samt år som ansökan avser:
HT
VT
20
Sökandes personnummer:
Sökandes hemkommun och län:
Val
Sökt utbildning
Ort
Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för utbildningen
JA
NEJ
Motivering för avslag:
Namförtydligande:
Datum och underskrift:
Telefonnummer:
Mottagarkommunens beslut:
Sökande mottages 1.
Sökande mottages ej 2.
Motivering för avslag:
Datum och underskrift:
Namnförtydligande
Telefonnummer
1) Beslut innebär inte att sökanden tagits in. Beslut om antagning kommer att meddelas senare.
2) Beslutet kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Överklagandet skall ges till
den myndighet som har meddelat beslutet
Myndighet som meddelat beslutet.
Namn och postadress:
Beslut har delgivits:
Sökande:_________________ Hemkommunen:_________________
Datum
Datum
ÖLANDS GYMNASIUM
Besöksadress Åkerhagsvägen
Postadress Box 500, 387 01 Borgholm
Tel 0485-884 20 Fax 0485-884 31
E-post [email protected]
Hemsida www.olandsgymnasium.se
Org nr 832401-6453