Undervisnings- och kulturministeriets beslut om

Beslut
OKM/58/592/2015
02.09.2015
Enligt sändlista
Hänvisning
Ärende
Undervisnings- och kulturministeriets beslut om tidsplanerna för den
gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning samt
för andra gemensamma ansökningar
Bemyndigande: I enlighet med 6 § i statsrådets förordning om förfarandet vid ansökan
till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och förberedande utbildning efter den
grundläggande utbildningen (294/2014) som utfärdats med stöd av 28 a § i lagen om
grundläggande utbildning (628/1998), 19 § 2 mom. i gymnasielagen (629/1998), 26 § 2
mom. i lagen om yrkesutbildning (630/1998) och lagen om antagningsregistret,
högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret (1058/1998).
Undervisnings- och kulturministeriet fastställer genom detta beslut tidpunkterna för den
gemensamma ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning och för andra
gemensamma ansökningar samt för resultaten för respektive antagning av studerande
och för mottagande av studieplats för 2016.
Lagen om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning (246/2015) utfärdades
den 20 mars 2015. Genom ändringen fogades till lagstiftningen bestämmelser om
handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning samt om utbildning som
handleder för arbete och ett självständigt liv. De nya utbildningarna inleddes den 1
augusti 2015. Enligt regeringens proposition har orienterande och förberedande
utbildning före den grundläggande yrkesutbildningen, utbildning som förbereder för den
grundläggande yrkesutbildningen för invandrare, handledning i tränings- och
rehabiliteringssyfte för handikappade (handledning I) samt undervisningen i huslig
ekonomi slagits samman till en ny utbildningshelhet (handledande utbildning för
grundläggande yrkesutbildning) samtidigt som den tidigare handledningen i träningsoch rehabiliteringssyfte för handikappade (handledning II) har omarbetats till en
separat ny utbildningshelhet (handledande utbildning för arbete och ett självständigt
liv). I mars 2015 stadfästes också statsrådets förordning om ändring av statsrådets
förordning om förfarandet vid ansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och
förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen (333/2015). I och med
ändringen tog man våren 2015 i bruk ett nytt ansökningsförfarande som grundar sig på
20 § 2 mom. i lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998), enligt vilket en
utbildningsanordnare kan beviljas tillstånd att ha en särskild uppgift att sköta ordnandet
av specialundervisning. Det nya ansökningsförfarandet till specialundervisning gäller
grundläggande yrkesutbildning som ordnas som specialundervisning, utbildning som
OKM/58/592/2015
2 (3)
handleder för grundläggande yrkesutbildning samt utbildning som handleder för arbete
och ett självständigt liv.
Gemensam ansökan våren 2016 till yrkesutbildning och gymnasieutbildning som
börjar hösten 2016






Ansökningstiden till utbildningar som ingår i den gemensamma ansökan är
23.2–15.3.2016.
Webbansökan ska vara sparad eller pappersansökan ska ha anlänt till
Utbildningsstyrelsen senast 15.3.2016 kl. 15.00.
Efter 19.2.2016 får utbildningsanordnarna får inte annullera en utbildning som
ingår i den gemensamma ansökan.
Utbildningsanordnarna meddelar sökandena resultaten för
studerandeantagningen tidigast 16.6.2016.
Sökanden ska meddela utbildningsanordnaren om han eller hon tar emot
studieplatsen senast den 30.6.2016.
Reservplatserna gäller till 20.9.2016.
Gemensam ansökan våren 2016 till yrkesutbildning som ordnas som
specialundervisning som börjar hösten 2016 (yrkesutbildning som ordnas som
specialundervisning, handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning
samt handledande utbildning för arbete och ett självständigt liv)






Ansökningstiden för yrkesutbildning som ordnas som specialundervisning är
16.3–6.4.2016.
Webbansökan ska vara sparad eller pappersansökan ska ha anlänt till
Utbildningsstyrelsen senast 6.4.2016 kl. 15.00.
Utbildningsanordnarna får inte efter 11.3.2016 annullera en utbildning som
ingår i den gemensamma ansökan.
Utbildningsanordnarna meddelar sökandena resultaten av
studerandeantagningen tidigast 16.6.2016.
Sökanden ska meddela utbildningsanordnaren om han eller hon tar emot
studieplatsen senast 30.6.2016.
Reservplatserna gäller till 20.9.2016.
Gemensam ansökan våren 2016 till förberedande utbildning efter den
grundläggande utbildningen som börjar hösten 2016 (påbyggnadsundervisning
inom den grundläggande utbildningen, handledande utbildning för
grundläggande yrkesutbildning, förberedande utbildning för gymnasieutbildning
för invandrare och andra personer med främmande språk som modersmål)






Ansökningstiden för förberedande utbildning efter den grundläggande
utbildningen är 24.5–26.7.2016.
Webbansökan ska vara sparad eller pappersansökan ska ha anlänt till
Utbildningsstyrelsen senast 26.7.2016 kl. 15.00.
Utbildningsanordnarna får inte efter 20.5.2016 annullera en utbildning som
ingår i den gemensamma ansökan.
Utbildningsanordnarna meddelar sökandena resultaten för
studerandeantagningen tidigast 12.8.2016.
Sökanden ska meddela utbildningsanordnaren om han eller hon tar emot
studieplatsen senast 26.8.2016.
Reservplatserna gäller till 20.9.2016.
OKM/58/592/2015
3 (3)
Gemensam ansökan hösten 2016 ordnas inte för yrkesutbildning som börjar
våren 2017.
Sändlista
Överdirektör
Mika Tammilehto
Undervisningsråd
Jukka Lehtinen
Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät
Kansanopistojen ylläpitäjät
Lukiokoulutuksen järjestäjät
Perusopetuksen järjestäjät
För kännedom Opetushallitus