Förslag Beslut valbar molntjänst

Beslutsförslag – valbar molntjänst
Skolförvaltningarna
Lunds skolors IKT-team
1(5)
2015-11-24
Förslag
Beslut gällande ”valbar molntjänst” för Lunds skolors och
förskolors arbete med pedagogiskt genomförande.
Lunds skoldirektörer har, tillsammans med styrgruppen för Införandet av nya lösningar, tagit
beslut gällande ”valbar molntjänst”:
Beslutet är att valet sker på förvaltningsnivå (gemensamt beslut för de 3 förvaltningarna) och
att molntjänsten som ska vara huvudspår för alla skolor och förskolor är Google Apps for
Education (GAFE).
Bakgrund till beslutet och lite kring vad det innebär beskrivs i det här dokumentet.
Lunds kommun 2015-11-24
Ann-Britt Wall Berséus,
Skoldirektör Barn- och skolförvaltning Lund Öster
Mats Jönsson,
Skoldirektör Barn- och skolförvaltning Lund stad
Stefan Norrestam,
Utbildningsdirektör Utbildningsförvaltningen
Bakgrundsbeskrivning:
Upphandlingar har genomförts p.g.a. att befintliga avtal med its Learning, Unikum och
Novaschem/Skola24 går ut. Ett arbete har pågått under ett par års tid med att ta fram
behovsspecifikationer och tydliggöra processer, för att sedan landa i kravspecifikationer för
upphandling av system för pedagogisk planering, bedömning, dokumentation samt
schema/omsorgschema och frånvaro.
Det handlar alltså om upphandling av it-system för de mer administrativa delarna, även om
vissa delar av det pedagogiska genomförandet också sker här. De upphandlade systemen ska
kompletteras med en molntjänst (Google Apps for Education eller Office365 för skola), där
det pedagogiska, vardagliga arbetet ska genomföras, d.v.s. där fokus är på samarbete och
kommunikation pedagog-elev. Se skiss:
Beslutet gällande vilken molntjänst verksamheten ska komplettera upphandlade system med
har delats upp i två steg – först ett beslut kring lämplig beslutsnivå (från
förvaltningsövergripande ner till enhetsnivå) och sedan ett beslut gällande vilken av de två
molntjänsterna det ska vara.
Under i princip samma period som upphandlingsarbetet har pågått, har några skolor haft ett
”proof of concept” projekt, där man testat molntjänsten Google Apps for Education (GAFE).
Försök att starta upp projekt med motsvarande tjänst, fast i Microsofts miljö Office365 för
skola (O365), har också gjorts. Funktionerna i tjänsterna är i mångt och mycket likartade,
projekten har utvärderats och här har GAFE-projekten fallit bättre ut och det finns nu god
erfarenhet av praktiskt pedagogiskt arbete och därmed en kompetensbank i Lund när det
gäller användandet av GAFE.
Gemensam bas i upphandlade system och Office365
Oavsett molntjänsten, kommer man att ha ett gemensamt system för pedagogisk planering,
bedömning och dokumentation - det upphandlade systemet Unikum för förskola/grundskola
och ett annat (tilldelningsbeslutet är överprövat och processen inte klar), för gy/vux. Det är
här vi har vår röda tråd, det är här vi når ut med primär information till vårdnadshavare och
elever gällande planering, bedömning, dokumentation. Det är här det flaggas upp om det finns
särskilda behov eller problem och det är här åtgärdsprogram och stödinsatser dokumenteras
och kommer kunna sparas på en säker yta.
I det här grundläggande upphandlade systemet kommer det att finnas en gemensam struktur,
”minsta gemensamma nämnare” och direktiv för användandet, så att vi arbetar enhetligt och
lika mellan och inom enheterna.
Som komplement till det upphandlade systemet kommer alla tillsvidare att ha Office365 så
som vi har det idag, t.ex. e-post, kalender, lagring, tillgång till hela Officepaket både online
och offline.
Beslutsnivå gällande valbar molntjänst - förvaltningsövergripande
Efter funktionsjämförelser, diskussioner i olika led och grupper samt utredningar gällande itarkitektur, anser vi att det bästa är att de tre förvaltningar tar ett gemensamt övergripande
beslut gällande vilken molntjänst som ska användas. Det är bäst ur såväl användarperspektiv
som systemadministrativt, att alla skolor och förskolor använder samma molntjänst för
pedagogiskt genomförande. Det blir mer enhetlighet för medarbetare, elever och
vårdnadshavare och enklare för de som rör sig mellan enheterna (Lsr, Modersmålscentrum,
elever och pedagoger som går och arbetar på olika skolor o.s.v.). Det blir enklare att
samarbeta över gränserna.
Beslutnivå är därför på förvaltningsövergripande nivå – ett gemensamt beslut för samtliga
3 förvaltningar.
Beslut gällande vilken molntjänst som ska användas - GAFE
Eftersom beslutet gällande vilken molntjänst som ska användas är på
förvaltningsövergripande nivå, har även beslut gällande vilken molntjänst som ska vara
huvudspår tagits. Beslutet har tagits baserat på de underlag som finns och de diskussioner som
förts i olika grupper (ledningsgrupper, områdesteam, styrgrupp m.fl.). Beslutet är att Google
Apps for Education – GAFE, ska vara huvudspår för samtliga skolor och förskolor.
Användbarhet
Som tidigare påpekats har de projekt som pågått när det gäller att testa GAFE och O365, fallit
bättre ut gällande GAFE. De två tjänsterna är i princip lika, de har liknande funktionalitet,
men ändå har skolorna som testat GAFE kommit mycket längre i användandet och det är
något vi tar in i beslutet.
I de funktionsjämförelser som gjorts och diskussioner med verksamheten som förts, uppfattar
vi att GAFE för närvarande är den tjänst som fungerar bäst för ändamålet (arbete med
pedagogiskt genomförande, skapa och dela material, samarbeta i realtid, skapa öppna siter om
så önskas o.s.v.).
Tekniska förutsättningar - basinstallation
Centralt (Lunds skolors IKT-team tillsammans med it-avdelningen) skapas tekniska
förutsättning för en grundinstallation av det som finns "gratis" i GAFE idag. ”Gratis” betyder
att funktionerna är gratis, men installation och integration kommer att kosta. Det kommer inte
att ingå några kostnadsfria tredjepartsverktyg i grundinstallationerna för GAFE initialt.
När det gäller utredningarna kring de tekniska möjligheterna, pendlar vi mellan en tro att vi
redan nu kan få till en ”sömlös” integration mellan alla våra system till att det kan dröja. Vi
får olika besked, stöter på olika utmaningar längs vägen och diskussionerna böljar fram och
tillbaka. Just nu ser det ut som att vi kommer behöva ha en separat domän för GAFE (t.ex.
”skola.lund.se”). Inom den domänen (GAFE-miljön) kommer vi kunna ha en bra och
ändamålsenlig integration (för att skapa och uppdatera användarkonto, organisationsträd,
grupper etc.). Målet är en SingleSignOn - ett användarnamn, ett lösenord, till samtliga system
(upphandlade som molntjänst) och länkar från och till de olika systemen för smidig
navigering mellan dem. Arbetet med en samlande Skolportal pågår också.
Införande och användande – steg för steg
Vi vill vara noga med att påpeka att införandet av GAFE sker i den takt skolledning och
Områdesteam beslutar. Det handlar inte om att bygga en ny ”lärplattform” i GAFE, utan om
att hitta funktioner som kompletterar de som finns i upphandlade system och som rör den
pedagogiska vardagen. Det är viktigt att fokusera på införandet av upphandlat system,
speciellt för Utbildningsförvaltningen som med största sannolikhet står inför ett byte av
system.
Man kan sedan steg för steg börja använda de funktioner man tycker verkar bra i GAFE. Det
kommer att finnas ett basutbud av funktioner att använda, samt tydliga riktlinjer och rutiner
för hur de olika delarna ska och kan användas.
Lunds skolors IKT-team finns med och stöttar via Områdesteamen i införandeprocessen, men
stor del av användarsupporten ska finnas ute på enheterna, precis som idag. Utpekade
personer med ansvar för hur man använder molntjänsten i det pedagogiska arbetet behöver
finnas och även personer med administrativt ansvar.
Kostnader
De kostnader som det innebär att skapa GAFE-miljön, med domän, integration, eventuella
konsultarvoden kommer att delas på de 3 förvaltningarna.
Utöver en initial kostnad för själva installationen och integrationen, kan det bli aktuellt med
någon form av supportavtal med it-avdelningen alternativt extern leverantör. Det kommer
också vid olika tillfällen behövas konsultinsatser av olika slag. Även de kostnader som
förvaltningarna kommer att dela på om insatserna gäller samtliga.
Det är svårt att estimera exakta kostnader, men initialt kan det röra sig om ca 300,000 kr
(engångskostnad). Utöver det tillkommer då eventuella kostnader för support och
konsultinsatser.
Även O365 kostar som vår installation ser ut idag. Själva basfunktionaliteten är, precis som i
GAFE, gratis i O365, men avhängigt övrigt Microsoftavtal i kommunen. Vi har också ett
supportavtal och anlitar konsult med jämna mellanrum. Hittills har it-avdelningen stått för
kostnaden.
En dialog är påbörjad för att utreda och tydliggöra kostnaderna mellan it-avdelning och skola.
Konsekvenser – viktigt att tänka på
Det kommer bli konsekvenser både när det gäller det faktum att vi tar in ännu ett system,
skapar ännu en integration med ännu ett konto (skola.lund.se), även om vi längs vägen får till
en SingleSignOn och så ”sömlös” integration som vi bara kan.
Vi bygger ett systempussel av olika pusselbitar, där GAFE är en och det är viktigt att veta
vilka system som ska användas till vad. Att det är förankrat i verksamhetens alla delar. Här är
skolledningen viktig.
Exempel på riktlinjer som kommer finnas och som är viktiga att tydliggöra och följa upp:
o Kommunikationsplanen – vilka ytor som används till vilken information och vilka
mallar som finns
o Rutiner för registrering av digitala ytor (varav sites kan vara en).
o Riktlinjer för e-post, att du som medarbetare använder lund.se i
tjänstemannasammanhang etc.
o Systemmatris – vilka system används till vad.
o Minsta gemensamma nämnare i såväl upphandlade system som i molntjänsten
o Informationssäkerhet – vad får vi använda molntjänsterna till
o Lagringsalternativ – vilka ytor används för att spara material
o Rutin för att hantera eventuella önskemål om ytterligare funktionalitet gällande
integrationen, att använda 3:e parts produkter etc. Rutiner för beslutsgång, ansvar,
kostnadsfördelning och införande.
Med de här besluten hoppas vi att vi skapar de bästa förutsättningar för ett ändamålsenligt
och effektivt användande av våra it-tjänster och övriga digitala verktyg – att GAFE blir ett
verkligt stöd i den pedagogiska processen, ett bra komplement till övriga system och it en
naturlig och integrerad del i skola och förskola.
Ann-Britt, Mats och Stefan