start för öppet daghem i rosendal och dickursby

VandaNytt
1 | 2015
START FÖR ÖPPET
DAGHEM I ROSENDAL
OCH DICKURSBY
I DETTA NUMMER
3 Ledaren
4 Ny chef på Vanda musikinstitut
5 Engagerad musikpionjär blev årets Vandalax
6 Vanda stadsfestival | Earth Hour | Årets cyklist
7 Nya tjänster för barnfamiljer
8 Evenemangskalender
DELTA I VÅRENS
STADSFESTIVAL
14–17 MAJ
INFOSIDAN
KULTUREN SKALL
SYNAS OCH HÖRAS!
ANMÄL DITT PROGRAM TILL
VANDA STADSFESTIVAL
14.–17.5.2015!
Skicka in ditt stadsfestivalprogram via
programanmälningar på www.kaupunkijuhla.fi.
Där får du marknadsföring för ditt program
och hittar hela festivalprogrammet och annan
information om vad som händer i stan.
OBS! KOM IHÅG ATT ANMÄLA DITT PROGRAM
SENAST DEN 19 MARS.
Kontaktperson: [email protected], 050 302 4157
Arr: Aktörerna i Vanda i samarbete med Vanda stad.
SÅNG UTAN KRAV- EN VECKOSLUTSKURS
FÖR ALLA SÅNGINTRESSERADE 2
V140453 16 t / 25 €
I MYRBACKA BIBLIOTEKETS
DATAVERKSTAD
Deutsch am Donnerstag
Fritt diskuterande på tyska i
Myrbacka bibliotek.
Välkommen med!
Deutsch am Donnerstag
Freiform-Diskussion auf Deutsch
im Myyrmäki Bibliothek!
Willkommen!
kl. 13-14.30
torsdag 12.3.2015
torsdag 9.4.2015
Förfrågningar:
Eija Koroleff (09) 8393 5568
Jeremias Wallenius (09) 8393 5563
Myrbacka bibliotek, Påltorget 3, Vanda
I MYRBACKA BIBLIOTEKETS
DATAVERKSTAD
IT-KURS PÅ SVENSKA
lö 10.00–16.30
sö 10.00–16.30
5.4.–6.4.
Myyrinki, Carolina Backman
Har du alltid drömt om att sjunga? Har du velat
utbilda din röst men har inte haft möjligheten
till det? Skulle du vilja sjunga bekanta eller
helt nya sånger med pianoackompanjemang
eller vidareutveckla bl.a. andningen och
röstkvaliteten? Skulle du vilja jobba med teknik
och tolkning under ett veckoslut? Vi sjunger upp,
gör andningsövningar, jobbar bl.a. med tolkning
och sångteknik. Kom med och upplev något nytt
och roligt!
Varje elev får 2 x 90 min privatundervisning
under ett veckoslut. Läraren kontaktar sina
elever före kursens början. Kom med och sjunga
och ha det kul! Inga förhandskunskaper behövs!
Eleven kan också ta med sig egna noter/sånger!
2
VANDA NYTT
Onsdag 15.4.2015 kl. 10.00–12.00
E-bibban med iPad
• Man har en möjlighet att se på filmer, låna
e-böcker, använda språkkurser och bläddra
e-tidningar. För att använda tjänsten
behöver man ett HelMet-bibliotekskort och
nätförbindelse.
PERSONLIGA IT-KURSER PÅ SVENSKA
Välj tema och anmäl dig till personliga kurser
genom att kontakta Myrbacka bibliotek tfn 09
8393 5568 eller 09 8393 5555
Temat är:
• e-tjänster
• grunderna i användningen av datorn
• e-bibban:
• surfplatta (iPad)
• hitta information: HelMet, Google
Anmälningar och förfrågningar:
kursledare Eija Koroleff tfn (09) 8393 5568
kursledare Yrsa Holmström tfn (09) 8393 5555
Adress: Myrbacka bibliotek, Påltorget 3,
2. våningen, Dataverkstad
INFOSIDAN
LEDAREN
BÄSTA LÄSARE
V
detaljerna kring understödet i ett senare
älkommen med igen att läsa
skede, men under tiden kan du läsa mera
Vanda Nytt! Jag heter Solveig
på Vanda stads webbplats under Delta
Halonen, representerar SFP och
och påverka.
har fått förnyat förtroende som
I början av år 2015 har Vanda stad
ordförande i Svenska kommittén för pefått en by biträdande stadsdirektör: tekrioden 2015-2016.
nologie doktor och docent Jaakko NiiInfobladet Vanda Nytt har i flera års
nistö med ansvar för invånarservicen. Till
tid varit ett konkret exempel på vad
hans uppgifter hör bl.a. att ’sörja för att
Svenska kommittén valt att satsa områinvånardemokratin och invånarnas deldesmedel på. Vanda Nytt är ett informaaktighet i staden utvecklas.’ I egenskap
tionsblad för de svenskav ordförande för Svenska kommittén ser
språkiga invånarna i
jag fram emot ett gott samarbete med
staden.
den nya direktören och önskar honom
Ansvarig utgivare är
välkommen att delta i något av kommitSvenska kommittén och
téns möten ännu i år.
för varje nummer finns
I Vanda Nytt kommer vi under året att
det ett redaktionsråd
fortsätta presentera personer på nya
som består av olika komposter inom staden och som är speciellt
mittémedlemmar samt
viktiga för oss Vandasvenskar. I senare
områdeskoordinatorn.
nummer kan ni läsa om den nya RingRådet kan själv skriva
banan och om bostadsmässan i Kivistö.
artiklar eller inbjuda någon utomstående
Vandalax 2015 väljs i höst och Svenska
skribent att skicka in sina texter. Vi strävar
veckan infaller i början av novemefter att ha ett mångsidigt och akber.
tuellt innehåll.
Svenska kommittén håller
Ni, bästa Vandabor, kan
sitt första möte 25.2 och
alla vara med och skriva
efter det vet vi hur många
om det ni brinner för.
Prenumerera
på e-versionen av
gånger infobladet utArtiklarna måste vara
Vanda Nytt!
kommer.
korta eftersom utrymPrenumeration:
Jag tror att vi med den
met är begränsat och
[email protected]
här formen av invånardärför har redaktionsrådemokrati – Svenska
det förbehållit sig rätten
kommittén och infobladet
att förkorta och bearbeta
Vanda Nytt - når en glädtexter vid behov. Kontakta
jande stor del av dagens Vanvår områdeskoordinator Lotta
dasvenskar!
Silfverberg om ni vill skriva i bladet!
I slutet av år 2014 tog Vanda stads
fullmäktige beslutet att verksamheten
Solveig Halonen
för områdeskommittéernas och Svenska
ordförande
kommitténs del fortsätter i så gott som
Svenska kommittén
oförändrad form under åren 2015-2016.
Vissa justeringar har trätt i kraft vad
utdelningen av områdesmedel beträffar. Vi ska återkomma till de praktiska
NYTT UTSEENDE
FÖR VANDA NYTT
Den uppmärksamma läsaren märker att tidningen har fått ett förnyat
utseende. Typsnittet är nytt och de
huvudsakliga färgerna är gult och
blått. Grunden till utseendet ligger i
stadens förnyade grafiska riktlinjer,
som i sin tur är en del av Vandas nya
varumärke.
Vandas nya varumärke handlar om
bilder, ord och det sätt staden vill
berätta om sig. För staden innebär
det nya varumärket ett nytt sätt att
kommunicera. Vanda vill skriva och
tala på ett sätt som riktar sig direkt
till läsaren och lyssnaren.
Vanda vill förmedla känslor med
hjälp av bilder där människan står i
centrum och med hjälp av enstaka,
starka ord. Staden kommer i marknadsföringen och kommunikationen
att använda fler bilder och färre
text än hittills.
Tanken är att bilderna och typsnittet ska hålla för tidens tand. Det nya
varumärket tas i bruk så småningom
och på sommaren kommer det att
synas ordentligt i gatubilden.
Text: Lotta Silfverberg
RIS OCH ROS
NU HAR DU MÖJLIGHET ATT
KOMMENTERA I VANDA NYTT.
Ge ris eller ros om svenska ärenden
i Vanda. Skriv kort, 150–200 tecken
inkl. mellanslag. Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta och
bearbeta insändarna. Alla texter
bör vara försedda med avsändarens namn och kontaktuppgifter,
men texten kan undertecknas med
endast förnamn.
Texter till ris eller ros kan mejlas till
[email protected]
VandaNytt
ANSVARIG UTGIVARE: Svenska kommittén | REDAKTIONEN: Solveig Halonen, Aimo
Junnila, Ros-Britt Kangas, Tuula Kinos, Hans Markelin, Lotta Silfverberg | Redaktionen
förbehåller rätten att förkorta och bearbeta texter till Vanda Nytt | PRENUMERATION:
09 839 28952, [email protected] | PÄRMBILD: Sami Lievonen | LAYOUT: Patricia
Eskelinen | OMBRYTNING: Patricia Eskelinen | TRYCKERI: AS Spin Press | MATERIAL OCH BILDER: Jpeg & PDF | TEXT: MS Word OpenOffice
(ODT). | DEADLINE: annonseras på www.vanda.fi/vandanytt | UTGIVNINGSDATUM FÖR VANDA NYTT ÅR 2015: 26.2, 30.4, 3.9, 22.10, 3.12. |
Gratis annonsering för föreningar. ANNONSMÅTT 158x145 mm, 90x125 mm, 186x128 mm. | VILL DU TIPSA VANDA NYTT OM NÅGOT? Kontakta
områdeskoordinatorn Lotta Silfverberg, 09 839 28952, [email protected], Kommuninvånarservice, Konvaljvägen 13, 01300 Vanda.
| SVENSKA KOMMITTÉNS MÖTEN 2015: 25.2, 29.4, 9.9, 11.11.
VANDA NYTT
3
VANDA NYTT PRESENTERAR
NY CHEF PÅ VANDA
MUSIKINSTITUT
D
et är en stor glädje för mig att
säga hej till alla Vandabor!
Jag, Johanna Fernholm, är
ny biträdande rektor för Vanda
musikinstitut och därmed ledare för den
självständiga svenska enheten vid musikinstitutet. Framtiden är ljus. Det betyder mycket för den svenska enheten att
en svenskspråkig person har fått tjänsten
och jag är väldigt glad, ivrig och inspirerad för att det blev just jag som får fortsätta jobba för en levande musikundervisning på svenska i Vanda.
Mina rötter finns i Esbo, jag växte upp
i en familj med 5 barn och vi musicerade
mycket hemma, min mamma älskade musik. Barnsångerna i hemmet ledde småningom vidare till flöjtspel och kör i den
lokala svenska musikskolan. De gemensamma upplevelserna på musikskolans
julkonserter, kör- och orkesterresor minns
jag ännu idag. Musiken var ett roligt fritidsintresse som gav vänner för livet och
när det blev dags att välja yrkesstudier
blev det klart att jag inte ville avstå från
musiken. Här föddes också intresset att
förmedla vidare det jag själv hade fått
lära mig i min barndom. Jag började
alltså studera musikpedagogik vid Sibelius-Akademin. Flöjten byttes till klassisk
sång och sångstudierna och arbetet som
sångerska förde mig utomlands bl.a. till
Wien. Det blev en lång resa med musiken i
bagaget och nu sluts cirkeln då jag får ar-
beta för att flera barn och ungdomar ska få möjlighet att bekanta
sig med musikens värld.
Forskarna har länge sett hur
musiken stöder barnets utveckling på alla områden och musik
och hälsa och välbefinnande är
idag ett hett ämne. Det är viktigt
att den första musikundervisningen sker på svenska så vi satsar nu
mycket på de allra yngsta; baby-rytmik och musiklek fungerar
nu både i västra och östra Vanda.
Förberedande gruppundervisning
finns i alla svenska skolor i Vanda.
Körerna samlar sångare i olika
åldrar i hela Vanda och ända
från Tusby. Vi samarbetar också
med andra svenska musikinstitut
inom metropolområdet, t.ex. inom
körkonserter och bandkvällar. Ett
helt nytt samarbete är den nya
musikteaterutbildningen. Samarbete finns också över språkgränsen, våra längre hunna elever kan
bl.a. delta i symfoniorkester inom
musikinstitutet.
Resan går vidare och svenska
enheten står inför nya äventyr.
Tack till er alla, musikens vänner,
som är med oss påVid
denmiddagskonserten
resan på
olika sätt!
i restaurang Kaisaniemi kommer
repertoaren att bestå av lättare musik framfört av hela kören
Johanna Fernholm leder den svenska
men även av mindre ensemblen. Allsång
med
middagsgästerna
enheten vid musikinstitutet.
Text: Johanna Fernholm
kommer vi inte heller att glömma.
VÄLKOMMEN på våra konserter!
HBKs vårkonsert 13.5.2015 kl. 19:00
i Helsinge kyrka S:t Lars.
Kören vill hylla Jean Sibelius 150 års jubileum. Repertoaren
innehåller både svensk och finsk musik av Sibelius.
Följ med vår verksamhet på www.hbk.fi
Vid middagskonserten i restaurang Kaisaniemi kommer
repertoaren att bestå av lättare musik framfört av hela kören
men även av mindre ensemblen. Allsång med middagsgästerna
kommer vi inte heller att glömma.
VÄLKOMMEN på våra konserter!
HBKs vårkonsert 13.5.2015 kl. 19:00
i Helsinge kyrka S:t Lars.
4 Kören
VANDA
NYTT
vill hylla
Jean Sibelius 150 års jubileum. Repertoaren
innehåller både svensk och finsk musik av Sibelius.
Följ med vår verksamhet på www.hbk.fi
VANDA NYTT PRESENTERAR
INGE- BRITT ÅKERBLOMSOHLSTRÖM BLEV VALD
TILL VANDALAX 2014
Regi: Dan Söderholm
Musik: Jesper Eklund
Veininmylly
Dickursbyvägen 42
Biljettbeställning:
050 539 0818
Vuxna: 12 €
Barn 3-12 år: 6 €
(kontantbetalning)
Premiär: tisdag 26.5. kl 19:00
onsdag 27.5. kl 19:00
torsdag 28.5. kl 19:00
söndag 31.5. kl 17:00
tisdag
2.6. kl 19:00
onsdag
3.6. kl 19:00
torsdag
4.6. kl 19:00
söndag
7.6. kl 17:00
tisdag
9.6. kl 19:00
onsdag 10.6. kl 19:00
torsdag 11.6. kl 19:00
söndag 14.6. kl 14:00 och 17:00
tisdag
16.6. kl 19:00
onsdag 17.6. kl 19:00
M
usikpedagogen och diplomsångerskan Inge-Britt Åkerblom-Sohlström fick i slutet av
året ta emot utmärkelsen Årets
Vandalax 2014. Priset delades ut på Svenska dagen-festen på Dickursby skola den 6
november. Årets Vandalax är en utmärkelse
som utdelas till en svenskspråkig Vandabo
som gjort en betydande insats för Vandasvenskarna.
Inge-Britt Åkerblom-Sohlström grundade år 1987 med sin man Vanda svenska musikskola, som trots ekonomiskt svåra tider
lyckats upprätthålla den svenska musikundervisningen i Vanda. Sedan två år tillbaka
är skolan en del av det finska musikinstitutet i Vanda och bär numera namnet Vanda
musikinstitut- svenska enheten (VMISE).
Tack vare Inge-Britts enorma insats för
svensk musikundervisning i Vanda har barn
och ungdomar i 27 års tid erbjudits högklassig musikundervisning på sitt modersmål. Många av eleverna har fortsatt sina
musikstudier efter att ha fått den första
gnistan i musikskolan.
I prismotiveringen tackar man Inge-Britt
Åkerblom-Sohlström för att som idéspruta
och producent ha gett ett enormt bidrag
till det svenska kulturlivet i Vanda i form
av otaliga musikproduktioner av hög
klass. Dessa konserter, musikteaterspel
och övriga uppträdanden har höjt Vandasvenskarnas profil och ofta noterats även
nationellt. Inge-Britts insats har också nått
över språkgränsen och ofta noterats i det
finska Vanda.
-Det gäller att väcka intresse för konst
och musik, väcka ungdomars sinne för så
mycket annat än datorer och spel, har
Åkerblom-Sohlström i flera sammanhang
kunnat konstatera.
Vandalaxen utses av Svenska kommittén på basen av förslag från Vandaborna.
Nomineringen av Vandalaxen 2015 sätter
igång på våren. Du kan skicka in ditt förslag med motivering till områdeskoordinatorn eller någon i Svenska kommittén.
Text: Mae Cedercreutz-Pesonen
& Lotta Silfverberg
Inge-Britt Åkerblom-Sohlström tog emot priset på
Svenska dagen i november.
VANDA NYTT
5
AKTUELLT
DELTA I VANDA
STADSFESTIVAL!
14–17 MAJ
Vandaföreningar och företag!
Kom med och gör tillsammans med
oss en upplevelse av stadsfestivalen. I år firar vi Stadsfestivalen för
åttonde gången 14–17 maj i hela
fyra dagar. Stadsfestivalen är en
folkfest som är gemensam för alla
Vandabor och firas runtom i stan i
samband med Vandas födelsedag
den 15 maj.
Då ni deltar i stadsfestivalen får ni
större synlighet och ni får marknadsföra era svenskspråkiga evenemang gratis i Invånartidningen.
PROGRAMANMÄLNINGAR
Anmäl ert stadsfestivalprogram
så fort som möjligt till adressen:
www.kaupunkijuhla.fi
Obs! sista anmälningsdagen
är 9 mars.
För mer information, kontakta:
Tuula Kinos
Vanda stad
Enheten för evenemang och stadskultur
[email protected], 040 867 9676
Se alla samarbetspartners här:
www.vantaa.fi/kaupunkijuhla
SLÄCK LJUSET!
LÖRDAGEN DEN 28 MARS 2015
KL. 20.30–21.30
Visa att du är med
genom att släcka ljuset
hemma under en timmes
tid kl. 20.30–21.30.
VÄLKOMMEN
ATT DELTA I
EARTH HOUR!
E
arth Hour -evenemanget ordnas
lördagen den 28 mars kl. 20.30
på Påltorget i Myrbacka och på
torget bredvid stadshuset i Dickursby. Två sprakande eldshower förevisas
av eldgruppen Tulikansa i Dickursby och
av eldgruppen Taikatulet i Myrbacka.
En kvällsandakt på torget med levande
ljus ordnar församlingarna i Dickursby
och Vandaforsen cirka kl. 20.50.
Myyrmäki-liike tar emot
farligt problemavfall av
hushåll i containern som
ligger vid hörnet av Påltorget på lördagen kl.
20–21.30 (bl.a. lysrör,
energi- och glödlampor,
målburkar, ackumulatorer).
Ta med din
egen lykta och
lys vägen till
EARTH HOUR–
evenemanget i
Myrbacka eller
i Dickursby!
VISA ATT DU TAR STÄLLNING FÖR KLIMATET
– ANMÄL FÖRETAGET TILL EARTH HOUR NU!
WWFs officiella film för Earth Hour 2015:
https://www.youtube.com/watch?x-ytts=1421914688&x-yt-cl=84503534&v=XxIMib4e8f8
Kontaktperson:
Tuula Kinos, [email protected]
KANDIDATER TILL ÅRETS CYKLIST
I VANDA 2015 SÖKES
Å
rets cyklist är en titel som utdelas
till en kvinnlig eller en manlig cyklist, men också för en förening
för framstående prestationer inom
cykelsporten. Poljin heter arbetsgruppen i
Vanda som ansvarar för evenemanget.
I år ordnas tävlingen för åttonde gången. Årets cyklist 2015 väljs bland de förslag
som skickats till arbetsgruppen under ansökningstiden. Arbetsgruppen har som mål
att lyfta fram cyklandet som ett självständigt färdmedel och som ett motionsmedel
man kan dra nytta av.
6
VANDA NYTT
Kandidaterna till titeln Årets cyklist 2015
med motiveringar skall skickas mellan
1.3–7.4 till adressen:
http://bit.ly/Årets_cyklist_i_Vanda
Årets cyklist nomineras under Vanda
stadsfestival lördagen den 16.5. i Dickursby.
Kontaktperson:
[email protected], 040 867 9676.
Ruttguide för cyklister:
http://pk.reittiopas.fi/
Bild: Mikko Käkelä
AKTUELLT
NYA TJÄNSTER
FÖR BARNFAMILJER
F
ör svenskspråkiga småbarn i hemvård finns det inte många kommunalt
ordnade alternativ i form av öppna
daghem eller klubbverksamhet. Därför är det pilotförsök som påbörjats i november och pågår till inkommande maj ett
välkommet tillskott. Svenskspråkig klubbverksamhet ordnas tre gånger i veckan i
anslutning till Dickursby daghem. Barnet
deltar utan sina föräldrar 1-3 dagar/vecka
enligt familjens behov. Platserna är begränsade och man måste anhålla om och beviljas plats. Klubbverksamheten är avgiftsfri.
En beviljad plats i klubben påverkar inte
hemvårdsstödet.
Klubben som kallas ”Teddy-klubb” erbjuder barn i ålder 2½-5 år möjlighet att delta i en mångsidig ledd verksamhet under
tisdag, onsdag och torsdag förmiddagar,
inomhus i Dickursby daghems utrymmen
och utomhus i daghemmets närmiljö. Barnen tar med sig ett mellanmål hemifrån till
klubben. I klubben ordnas mångsidig verksamhet för barnen både inne i daghemsutrymmen och ute i närmiljön. Centralt i verksamheten är lek och samvaron med andra
barn. Klubben besöker också parker, bibliotek och andra trevliga ställen.
Förutom klubbverksamheten där barnet
deltar enligt erhållen plats utan sina föräldrar, ordnas också tillsammans med Vanda svenska församling verksamhet i form
av det öppna daghemmet ”Nallebjörnen”.
Öppet daghem är avsett för barn under skolåldern och deras föräldrar eller
andra vuxna som sköter barnet hemma.
Öppet daghem fungerar som ett familjecafé där barnen får leka och delta i ledd
verksamhet tillsammans med en vuxen och
vuxna kan ta en kopp kaffe och umgås
med varandra. Verksamheten är avgiftsfri
och ingen förhandsanmälan krävs. Öppna
daghemmets program görs upp månadsvis och schemat läggs fram på Vanda
stads webbplats samt på Facebook-sidan
Öppet daghem Nallebjörnen. I öppna daghemmet kan vem som helst delta med sitt
barn/sina barn, den vuxna behöver inte
vara svenskspråkig men personalen pratar svenska med barnen och programmet
ordnas på svenska. Det har varit glädjande att se också pappor som deltar i öppna
daghemmet med sina barn.
Välkommen till öppna daghemmet måndagar kl. 9-11.30 i församlingens klubbutrymmen i Rosendal, Tammistogatan 29 B
och fredagar kl. 9-11.30 på Dickursby daghem, Idrottsvägen 4.
Öppna daghemmet och klubbverksamheten följer samma arbets- och lovtider
som skolorna.
Närmare uppgifter om verksamheten
och eventuella lediga platser i klubben fås
av daghemsföreståndaren Linda Saarela
tfn 050 3024932, [email protected]
fi. Veckans program och annan info om
öppna daghemmet hittar du på Facebook
(Öppet daghem Nallebjörnen).
Text: Ros-Britt Kangas & Linda Saarela
Nylands Minneslots och Folkhälsan ordnar tillsammans Föreläsningar om minnet Välkommen med för att vid en kopp kaffe få information om och diskutera minnesfrågor. Nylands Minneslots minneshandledare är på plats. Tillfället är gratis och öppet för alla! Kaffeservering! Plats: Folkhälsanhuset i Dickursby (Vallmovägen 28) Program: To 12.3.2015 klo 14 – 15.30 Hur kan jag förbättra mitt minne? Minnestekniker och minnesträning To 9.4.2015 klo 14 – 15.30 Minnessjukdomar och bemötande av personer med minnessjukdom Hjärtligt välkommen med! Mer information: Ida Bruun, minneshandledare, Nylands Minneslots 040 170 6771 Rosendal: Tammistovägrn 29 B
Dickursby daghem: Idrottsvägen 4
VANDA NYTT
7
EVENEMANGSKALENDERN
STYRKE- OCH
BALANSÖVNINGAR
MÅ BRA DAG
FÖR ÄLDRE
Fredagar kl. 14-15
20.2.2015
27.2.2015
13.3.2015
27.3.2015
17.4.2015
24.4.2015
22.5.2015
29.5.2015
12.6.2015
På kommande i maj 2015.
Dagen ordnas i samarbete
av Folkhälsan och Vanda
stad. Samvaro, information
om tjänster för äldre, lunch
och kaffe. Mera information i invånartidningen och i
följande nummer av Vanda
Nytt.
Folkhälsanhuset i Vanda
Vallmovägen 28, 01300 Vanda
Vi utför tillsammans i grupp
enkla motionspass som lämpar sig för alla oberoende av
kondition eller ålder. Övningarna främjar muskelkondition,
balans och rörelse. Vi använder oss både av tyngdkraftens motstånd som den egna
kroppen skapar, samt redskap
så som käppar och eventuellt
lätta vikter vid behov.
MINDFULNESS -medveten närvaro- med kristen krydda!
Du som är stressad, trött eller bara vill ta
hand om dig själv – kom med!
Vi delar erfarenheter och tankar om livet och Gud och du
lär dig enkla självhjälpsmetoder för stressbehandling.
Tid: 27.2, 6.3,13.3, 20.3 kl. 17-18.30
i Martinristi församlingscentrum, Bredängsv. 2.
Anmälan till: [email protected]
eller tfn 050 5442671.
Påskpyssel för hela familjen i Bagarstugan. Kurirv. 1,
lö 28.3 kl. 10-13. Församlingen står för material och
servering. Parkering vid Helsinge kyrka S:t Lars.
UNGDOMSKVÄLLAR
PÅ HELSINGGÅRD
Fredagar kl.14-22
Vårutfärd till husdjursparken i Orimattila ons 20.5.
Församlingen bekostar busstransporten,
inträdesavgiften och lunchen. Anmälan senast 29.4 till
[email protected], eller per tfn 050 5668266.
Du kan träffa kompisar,
koppla av, spela olika spel,
leka, pyssla, fixa mellanmål, lyssna på musik och
prata med ledarna.
FÖRSAMLINGENS DAGSLÄGER I SOMMAR
Öppet för 10–13-åringar
kl. 14–17.30 och för
14–18-åringar kl. 18–22.
Dagsläger för barn i förskolan och årskurs 1-6 ordnas
1-5.6, 8-12.6 och 15-18.6 kl. 8.30-16.30 på Helsinggård,
Konungsv. 2. Lägret kostar 60€/vecka.
Lägeranmälningen görs elektroniskt på
www.vandasvenskaforsamling.fi senast 19.4.
Plats: Helsinggård
Konungsvägen 2, Dickursby
Gratis inträde!
WWW.VANDASVENSKAFORSAMLING.FI,
FACEBOOK.COM/VANDASVENSKAFORSAMLING
Stödgrupp för närståendevårdare INFORMATION TILL
NÄRSTÅENDEVÅRDARE- VÅREN 2015
Diskussionsgrupp för närståendevårdare ordnas i
Seniorhuset i Helsingfors start fr.o.m. 2.2 och i Vanda,
Myrbacka på Myrans, för både närståendevårdare
och vårdtagare start fr.o.m. 28.1.
Stödgruppen är för alla som vårdar en närstående. Du behöver inte få stöd av kommunen för att delta i verksamheten. I gruppen får du diskutera aktuella saker, dela erfarenheter samt få stöd av personer i liknande situation. Din närstående är också välkommen med, eget program ordnas för dem. Kaffeservering! Semesterdagar för närståendevårdare tillsammans med
den som du har omsorg om hålls på Badhotell Päiväkumpu i
Karislojo och på Härmä Spa i Ylihärmä. Denna vår ordnas
två semesterveckor:
Alternativ 1: v.17 (20-24.4) Badhotell Päiväkumpu
Alternativ 2: v.21 (18-22.5) Härmä Spa
Dagarna ordnas i samarbete med Svenska
Semesterförbundet.
Plats: Myrans(Myyrinkoti), Krukgränden 5,01600 Vanda Tid: Ons 18.3 klo 16:00-­‐17:30 Ons 29.4 klo 16:00-­‐17:30 Ons 27.5 klo 16:00-­‐17:30 Rekreationsdagar för närståendevårdare ordnas den
27–30 april i Kaisankoti herrgårdsbad i norra Esbo. Dagarna
sker i samarbete med Helsingfors kyrkliga samfällighet.
Vid förfrågan om de olika verksamheterna, handledning,
stöd och råd i närståendefrågor, ta kontakt med:
Jonna Skand, [email protected]
tfn 046 810 5037
Daniela Spring, [email protected]
tfn 044 788 3738
Stödverksamhet för närståendevårdare/
Folkhälsans Förbund i Nyland.
Hjärtligt välkommen med! Anmälan och mer information: Daniela Spring 044-­‐788 3738 eller Ida Bruun 040 170 6771