SCIENCE VILLAGE SCANDINAVIA

SC I E N C E VI LL AGE SCAN DIN AV IA
SPRING 2015
“FACILITATING WORLD LEADING
LIFE AND MATERIALS SCIENCES”
SCIENCE
VILLAGE
SCANDINAVIA
Science Village Scandinavia i Lund blir navet som förbinder
Science Village Scandinavia will become the hub that con-
två av världens mest moderna forskningsanläggningar; Euro-
nects two of the world’s most modern research facilities: the
pean Spallation Source, ESS, och MAX IV Laboratory.
European Spallation Source, ESS, and the Max IV Labora-
tory.
En helt ny stadsdel kommer att växa upp på ett 18 hek-
tar stort område mellan forskningsanläggningarna. Syftet är
With the aim of creating the world’s best research and
via AB is owned by Lund University, the
att skapa världens bästa forsknings- och innovationsmiljö,
innovation environment, a whole new district covering 18
City of Lund and Region Skåne.
med utrymme för universitets- och högskolefilialer, forskar-
hectares is located between the two facilities. Here, space for
The main task of Science Village
bostäder, service, caféer, restauranger och forskningsinstitut
university and college outstations, services, cafés, restaurants
Scandinavia AB is to orchestrate the
som får samsas i det vackra landskapet med dess forntida his-
and research institutes will intersect with the landscape and
emergence of a new city district via the
toria.
its ancient history.
hub of Science Village Scandinavia.
The company Science Village Scandina-
The principal aim of Science Village
Scandinavia is to develop a responsive
and flexible environment to support the
exploitation of the two large Science
Med den planerade spårvägslinjen längs kunskapsstråket
Tying itself to the planned tramway backbone, Science
länkas forskarbyn Science Village samman med staden Lund,
Village inherits a strong relationship with the city of Lund,
och universitetet, liksom Öresundsregionen och närheten till
Lund University’s knowledge axis and the Öresund region
hela övriga Europa.
and its close proximity to the whole of Europe.
facilities ESS and the MAX IV Laboratory
within a sound urban environment. Science Village Scandinavia will
become a new community built with
one overriding goal – to facilitate the
meeting of people. It will be a community where researchers, students, business people, residents and visitors meet
in new ways, start new cooperation projects and spark ideas.
Cover image by Stadsbyggnadskontoret / Arrow
The Science Village Team: Maria Milton, Project Manager, Ulrika Lindmark, CEO, and Colin Carlile, Special Advisor.
2
3
SCIENCE VILLAGE SCANDINAVIA
– EN DEL AV LUND
Lund är en av Sveriges äldsta städer, paradoxalt nog grundad
Lund is one of Sweden’s oldest cities, paradoxically founded
av den danske kungen Sven Tveskägg omkring år 990. På
by the Danish King Sven Forkbeard around the year 990. At
den tiden tillhörde Lund Danmark och så förblev det fram
that time Lund belonged to Denmark and remained so until
till 1658, då Lund, liksom hela Skåne, vid freden i Roskilde
1658 when, at the Peace of Roskilde, Lund, like the rest of
blev svenskt.
Skåne, became Swedish.
Idag är Lund en medelstor svensk stad med 115 000
Today, Lund is a medium-sized Swedish city of 115,000
invånare som är mycket präglad av sitt universitet. Lunds
inhabitants who are very influenced by their university. Lund
universitet invigdes 1666, och är med sina 47 000 studenter
University was inaugurated in 1666 and, with its 47,000 stu-
Sveriges största. Universitetet har också under flera år plac-
dents is the largest university in Sweden. The university has
erat sig bland de 100 bästa universiteten i världen enligt de
for several years been ranked among the top 100 universities
viktigaste globala rankinglistorna.
in the world according to the most important global rank-
ings.
5 km nordost om Lunds centrum byggs de världsledande
materialforskningsanläggningarna ESS och MAX IV och
5 km northeast from the centre of Lund, the world’s lead-
mellan dessa kommer den nya forskarstadsdelen Science Vil-
ing research facilities for materials science, ESS and MAX IV
lage att växa upp.
are being built, and sitting between them the new district of
Science Village will grow.
Lund is a city of young people, many of whom will earn their living in the growing science district to the northeast.
Lund University, inaugurated in 1666.
4
5
BRUNNSHÖG – EN HELT NY STADSDEL
SCIENCE VILLAGE
Science Village blir en del av det nya Lund. En helt ny stads-
Science Village will be an essential part of the new Lund. A
del, Brunnshög, kommer att växa fram i nordöstra Lund un-
brand new neighborhood, Brunnshög, will slowly take shape
der de närmaste 30-40 åren. När området är fullt utbyggt
in northeastern Lund over the next 30-40 years. When the
kommer omkring 50 000 människor att arbeta och bo där.
area is fully developed, about 50,000 people will live and
Ambitionerna är exceptionellt höga; det ska bli världens bäs-
work there. The ambitions are exceptionally high: to be the
ta forsknings- och innovationsmiljö.
world’s best research and innovation environment.
Brunnshög ska också bli ett europeiskt föredöme för håll-
bar stadsutveckling; en stadsdel där planeringen genomsyras
tainable urban development; a neighborhood where plan-
av klokskap och ansvarstagande för kommande generationer,
ning will be guided by thoughtfulness and responsibility for
en plats där det är härligt att vara, bo och arbeta.
future generations, a place where it will be attractive to live
and to work, or just simply to be...
När Lund NE/Brunnshög planeras görs det utifrån myc-
ket speciella förutsättningar: Två av världens främsta forsk-
ningsanläggningar för materialvetenskap, ESS och MAX IV,
in very specific circumstances: two of the world’s top research
byggs i områdets norra del och kommer att utgöra den nord-
facilities for materials science, ESS and MAX IV, will form
ligaste noden för det kunskapsstråk som börjar vid Univer-
the northernmost node of the knowledge-pathway, which starts
sitetsplatsen i Lunds centrum.
at Lundagård, the university square in the centre of Lund.
ESS
6
The planning for Lund NE/Brunnshög was carried out
MAX IV
The European Spallation Source is one of the largest science
and technology infrastructure projects being built today. ESS
will become a multidisciplinary research centre based on the
world’s most powerful neutron source – around 30 times
brighter than today’s leading facilities enabling new opportunities for researchers in the fields of life sciences, energy, environmental technology, cultural heritage and fundamental physics.
Construction of ESS was started in 2014 and inauguration is
planned for 2019.
Brunnshög, a brand new neighborhood in Lund.
But Brunnshög will also be a European model for sus-
MAX IV will be the most modern synchrotron radiation facility
in the world, enabling the investigation of molecular structures
and surfaces in more detail than ever previously possible. This
will provide opportunities for new discoveries and new knowledge within many areas of research, such as materials science,
medicine and environmental research.
The new MAX IV facility is to be inaugurated on June 21, 2016,
appropriately the brightest day of the year for the world’s
brightest light source.
7
THE SCIENCE VILLAGE
TO KRISTIANSTAD
ESS
E22
THE HEART
THE LOOP
TO LUND
SCIENCE VILLAGE
Science Village är stadsdelen som byggs mellan ESS och
Science Village is a new neighborhood being built between
MAX IV. Stadsdelens första byggnad kommer att stå klar
ESS and MAX IV. The district’s first building will be com-
2018, och sedan fortsätter utbyggnaden sannolikt under de
pleted in 2018, and then continued expansion will take place
kommande 25 åren.
over the next 25 years.
Totalt planeras byggnader på sammanlagt 250 000 m²,
The foreseen floor area of the buildings will amount to
och det mesta av innehållet kommer att vara kontor och lab-
250,000 m², and much of the content will be devoted to
oratorier. Det kommer också att byggas för att tillhandahålla
offices and laboratories. SVS will also provide the domestic
den service som forskarna vid ESS och MAX IV är behov av,
services that scientists at MAX IV and ESS need, such as
exempelvis forskarbostäder, restauranger och andra mötes-
researcher accommodation, restaurants and meeting places,
lokaler, liksom livsmedelsbutik, gym mm.
as well as a grocery store, and a gym.
Byggnationen startar i stadsdelens hjärta som definieras
Construction will start in the heart of the district, cen-
av den planerade spårvagnshållplatsen. Det är också här de
tred upon the planned tram stop. This is also where the two
två huvudstråken i området korsar varandra; Det innovativa
main routes in the area intersect; the innovative Knowledge
Kunskapsstråket möter det lugna Grönstråket. Corridor meets the calm Green Corridor.
Kunskapsstråket löper hela vägen från centrala Lund
The Knowledge Corridor runs all the way from central
förbi Universitetssjukhuset och de flesta av Lunds univer-
Lund past the University Hospital and through Lund Uni-
sitets institutioner och slutar i Science Village. Grönstråket
versity’s science institutions, ending at Science Village. A
förbinder Vindarnas Park mellan Science Village och MAX
green thoroughfare connects Vindarnas Park, between Sci-
IV med den planerade Kunskapsparken söder om Odarslövs-
ence Village and MAX IV, to the planned Knowledge Park
vägen.
south of Odarslövsvägen.
ODARSLÖVSVÄGEN
HOUSING
MAX IV
THE TRAMLINE
The Heart of Science Village. The tram stop and the flexible environment where people will meet and spark ideas. (visions by COBE)
Science Village Scandinavia Masterplan.
8
9
SCIENCE CENTRE
I Lunds kommuns vision för utbyggnaden av Brunnshög-
In Lund Municipality’s vision for the expansion of the
sområdet finns som ett av tre mål att ”Brunnshög ska bli ett
Brunnshög district, one of the three goals states that
regionalt utflyktsmål för vetenskap, kultur och rekreation”. “Brunnshög will become a regional destination for science,
culture and recreation”.
Inom Science Village är avsikten att det bland annat ska
resultera i byggnationen av ett Science Center. Visionen är
att Science Centret ska invigas samtidigt som ESS står klart.
gage in the construction of a Science Centre, amongst other
things. The vision is that the new Science Centre will be
Science Centret ska självklart visualisera och förklara vad
Accordingly the intention of Science Village is to en-
som sker vid ESS och MAX IV, men också vara ett centrum
opened at the same time as ESS is completed.
för dialog om viktiga framtidsfrågor mellan medborgare, for-
skare och makthavare.
what happens at the ESS and MAX IV, but it will also be
a centre for dialogue between citizens, scientists and policy
Ambitionen är att den mänskliga nyfikenheten, lusten
The Science Centre will visually express and explain
att upptäcka och förstå världen omkring oss och drivkraf-
makers on key future issues.
ten att gemensamt bidra till hållbar utveckling ska utgöra
grunden för verksamheten.
cover and understand the world around us – becomes the
driving force to jointly contribute to sustainable develop-
Redan i slutet av 2015 kommer en första utställning
The ambition is that human curiosity – the desire to dis-
inom området att öppna i Möllegården. Där kommer de
ment and will be the foundation for our activities.
komplexa verksamheterna vid ESS och MAX IV att på ett
pedagogiskt och begripligt sätt beskrivas för allmänheten.
in Möllegården. There, the complex operations of ESS and
By the end of 2015, a preliminary exhibition will open
MAX IV will be explained to the public in a pedagogical and
engaging way.
The Science Centre will become a space for dialogue between citizens, scientists and policy makers on key issues for the future.
Copernicus Science Centre in Warsaw is a good example.
10
11
VINDARNAS PARK
VINDARNAS
PARK
E22
SCIENCE VILLAGE
VINDARNAS
PARK
THE HEART
O
D
A
R
S
L
Ö
V
S
V
Ä
G
E
N
Längst uppe i nordöstra Brunnshög, mitt mellan MAX IV
To the northeast of Brunnshög, sitting between MAX IV and
och ESS håller ett nytt stadsnära rekreationsområde på att
ESS and close to the recreation area, a new development is
växa fram, bokstavligen. Under våren 2014 har totalt 6,2
beginning to emerge. In the spring of 2014, a total of 6.2
hektar (62 000 m²) mark planterats med utvalda träd och
hectares (62,000 m²) of land was planted with selected trees
buskar från hela världen.
and shrubs from around the world.
Vindarnas Park har skapats för att dämpa de västliga vin-
Vindarnas Park has been created to cushion the winds
darna på en av Lunds högst belägna platser och samtidigt
on one of Lund’s highest points, whilst also providing a high
kunna erbjuda ett högkvalitativt rekreationsområde för de
quality recreational area for those who will live and work in
som kommer att bo och arbeta i den nya forskarbyn, Science
the new research district, Science Village.
Village.
Den robusta utformningen av parken har sin bas i syd-
southern Swedish deciduous trees but including an interna-
svenska lövträd men med internationella inslag som japansk
tional element of Japanese magnolia, Hamamelis virginiana,
magnolia, amerikansk trollhassel, europeisk lärk, kinesisk
European larch, Chinese sequoia and Macedonian pine.
sekvoja och makedonisk tall.
Vindarnas Park skapas i samarbete mellan Sveriges Lant-
tween the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)
bruksuniversitet (SLU) i Alnarp, Lunds kommun och Sci-
in Alnarp, Lund Municipality and Science Village Scandina-
ence Village Scandinavia AB.
via AB.
Anläggningen av Vindarnas Park är en del av projektet
The robust design of the park has its foundation in
Vindarnas Park, has been created in a collaboration be-
The construction of Vindarnas Park is part of the Sus-
Hållbar Kunskapsstad, med stöd från Delegationen för håll-
tainable Knowledge City project, with support from the Del-
bara städer.
egation for Sustainable Cities.
Genom att utveckla en förtida klimat-
plantering på Science Village-området
advance on the Science Village area we create an
skapas ett attraktivt parkområde som kommer
attractive park area that will provide protection,
att ge skydd, skapa ekologisk balans och
and achieves an ecological balance, whilst at the same time becoming a cosy recreation area.
samtidigt bli ett trivsamt strövområde.
VINDARNAS
ENTRANCE
A recreation area and and a shelter from the wind.
PARK
PART OF SCIENCE VILLAGE SCANDINAVIA
12
By developing an extensive climate planting in
13
MÖLLAN OCH MÖLLEGÅRDEN
MÖLLAN
THE MILL
Odarslövs mölla har färdats i det skånska skördelandskapet i
Odarslöv’s mill has stood in the rural landscape of Skåne for
närmare 370 år. Och den ska stå kvar. Med start 2015 kom-
almost 370 years, not always in its present place. But here it
mer en varsam renovering att påbörjas för att ge den gamla
will remain. Starting in 2015, a careful renovation will begin
möllan liv igen, för att återskapa den som den stod i sin krafts
in order to bring it back to life again, and rebuild it as it was
dagar.
in its prime.
Då representerade möllan teknisk landvinning, framtids-
In those days the mill represented technological advances
tro och välstånd. Idag skapar vi vår tids kvarnar, i vilka vi
and a prosperous future. Today we create different kinds of
maler elektroner och protoner för den nya tidens framgång
mills, in which we ”mill” electrons and protons to produce
och välfärd.
x-rays and neutrons for further success and prosperity.
Odarslövs mölla ska alltid finnas kvar i hjärtat av Science
Village för att minna om den gamla tiden och som en symbol
Odarslövs mill will remain at the heart of Science Village
as a reminder of the old days and as a symbol of the new.
för den nya.
MÖLLEGÅRDEN
MÖLLEGÅRDEN
Odarslöv’s mill was in use until about 1950, and the miller
Odarslövs mölla var i bruk fram till cirka 1950 och möl-
lived in the house next door. The house has been renamed
laren bodde förstås i huset intill. I det hus som nu döpts till
Möllegården and will become an important integral part of
Möllegården och som blir en viktig integrerad del av Science
Science Village.
Village.
Tillsammans med Möllan och trädgården bildar Möl-
forms an island in the open countryside. In 2015, Möl-
legården en ö i det öppna landskapet. Under 2015 kommer
legården is to be carefully restored. In parallel to the renova-
Möllegården att varsamt restaureras. Parallellt med husreno-
tion of the house, the lovely garden will also be redeemed.
The aim of the Möllegården project is to create historical
veringen kommer även trädgården att ansas.
As part of Science Village’s site there is a property with an old windmill and
in connection the miller’s house. It has been decided that both the mill and the
miller house, renamed Möllegården, will remain at the heart of Science Village.
As a reminder of the old days and as a symbol of the new.
Along with the mill and the cottage garden, Möllegården
roots deep within the new
Syftet med projekt
Möllegården är att skapa
en historisk återförankring
high-tech context of the
Science Village project.
i en ny högteknologisk
kontext inom projektet
The mill and Möllegården
around 1950.
Science Village.
Odarslövs Mill, built in 1647.
14
15
TIMELINE
2014
Start of Zoning plan for Science Village Scandinavia
Construction start for ESS
2015
Completion of the first Information Centre
Renovation of the Mill and Möllegården
2016
Completion of the first Zoning plan
Inauguration of the MAX IV Laboratory
Start of building Science Village Scandinavia
2018
Completion of the the first buildings of Science Village
Completion of the Tramline
2019
FACILITATING WORLD LEADING LIFE AND MATERIALS SCIENCES
Science Village Scandinavia AB, Skomakaregatan 4, SE-223 50 Lund, Sweden. Tel +46 (0) 705 31 74 22
[email protected] - www.sciencevillage.com
Mikki Graphic Productions. Akut-Tryck Malmö, March 2015
Inauguration of ESS