Patientguide 2015 - Landstinget Blekinge

Patientguide
2015
2013
1
Livskvalitet för dig,
vårdkvalitet för oss.
Patientguiden finns också på engelska och lättläst svenska. Du kan
utan kostnad beställa patientguiden via växeln på telefon 0455-73 10 00.
Vill du ha patientguiden inläst på cd, skicka e-post till
[email protected] eller ring 0455-73 10 00.
Patientguiden produceras av Landstinget Blekinge och är
tryckt av Lenanders grafiska AB på miljövänligt papper, 2015.
IL
J ÖMÄR K
TR
Y C K S AK
1
14
34
2
T
5
M
Innehållsförteckning
Din väg in i vården..................................................................................................4
Välj din vårdcentral i Hälsoval Blekinge............................................................6
Tandvård för alla.....................................................................................................8
Dina rättigheter i vården.................................................................................... 10
Vårdgarantin – rätt till vård inom en viss tid..................................................13
Om du inte är nöjd med vården....................................................................... 14
Bra att veta om avgifter och högkostnadsskydd.......................................... 16
Avgifter i vården 2015.......................................................................................... 18
Dina rättigheter i samband med patientjournaler......................................22
Bra att veta om läkemedel.................................................................................24
När någon dör.......................................................................................................25
För dig som behöver tolk eller hjälpmedel....................................................26
Sjukhuskyrkan i Karlshamn och Karlskrona.................................................. 27
E-tjänster för att kontakta vården...................................................................28
3
Din väg in i vården
Det finns många sätt att kontakta vården och flera situationer när du kan
behöva göra det. Ofta räcker det med att du får mer information dina
symptom och vad du kan göra själv. Ibland behöver du få träffa sjukvårdspersonal som kan hjälpa dig, och när olyckan är framme kan du behöva
akuta insatser. Det finns vägar för alla dessa tillfällen. Här följer de vanlig­
aste sätten att kontakta vården i olika situationer.
Svar om sjukdomar och vård
Många åkommor går det att ta hand om själv. 1177 är
telefonnumret som du kan ringa dygnet runt i hela
Sverige för att få sjukvårdsrådgivning. Telefonsjuk­
sköterskorna på 1177 Vårdguiden svarar på dina
frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd eller
hänvisar dig till andra vårdinstanser. Det finns också
mycket information om egenvård på landstingens
gemensamma webbplats om hälso- och sjukvård,
www.1177.se/Blekinge.
Råd om vård eller kontakt
på kvällar och helger
1177 ska du även ringa när du blir sjuk och behöver
råd och vård på kvällen, natten eller helgen. Tele­
fonsjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden kan ge
dig råd eller hjälpa dig komma i kontakt med en
jourcentral.
4
När du behöver vård
Vårdcentralerna är basen i Blekinges sjukvård. Om
du blir sjuk, mår psykiskt dåligt eller har frågor
om din hälsa är det i första hand hit du ska vända
dig. Kontaktuppgifter till alla vårdcentraler finns
på www.1177.se/Blekinge. Du kan också ringa
sjukvårdsrådgivningen på 1177 för att få råd.
Du som är under 26 år kan även vända dig till
närmaste ungdomsmottagning om du till exempel
behöver någon att prata med, har frågor om sex och
samlevnad, behöver preventivmedel eller vill testa
dig för sexuellt överförbara sjukdomar. Kontakt­
uppgifter till alla ungdomsmottagningar finns på
www.umo.se.
Allvarlig sjukdom eller olycka
Ring 112 vid olycksfall som trafikolyckor eller
allvarliga akuta sjukdomar, till exempel vid tecken
på stroke eller hjärtinfarkt, stora blödningar, akuta
andningssvårigheter eller benbrott.
Giftinformation
I mindre brådskande fall kan du ringa Giftinforma­
tionscentralen, 08-33 12 31, dygnet runt. Allmänna
och förebyggande frågor om förgiftningar besvaras
på dagtid. I brådskande fall, vid misstanke om att
någon har blivit förgiftad, kan du ringa 112 och
begära Giftinformationscentralen. Samtalet blir
kopplat dit direkt, dygnet runt.
5
Välj din vårdcentral
i Hälsoval Blekinge
Från och med 2015 har du möjlighet
att lista dig till en vårdcentral var du
vill i landet. I vårt län kan du välja
mellan de vårdcentraler som ingår i
Hälsoval Blekinge.
Valbara vårdcentraler inom länet
Alla vårdcentraler inom Hälsoval
Blekinge har blivit godkända av Lands­
tinget Blekinge. Det finns både offent­
ligt och privat drivna vårdcentraler. En
godkänd vårdcentral känner du igen
genom symbolen för Hälsoval Blekinge.
För att bli godkänd måste vårdcentralen
erbjuda det grunduppdrag som lands­
tinget fastställt och som bland annat
innehåller grundläggande hälso- och
sjukvård, rådgivning, förebyggande in­
satser, rehabilitering, barnhälsovård och
hjälp vid psykisk ohälsa. Vårdcentralerna
måste följa hälso- och sjukvårdens lagar
och föreskrifter, ha hög kompetens och
ge vård av god kvalitet.
Vill du byta vårdcentral?
Om du vill byta till en annan vård­
central inom länet gör du det genom
att fylla i en valblankett som finns att
hämta på alla vårdcentraler och på
www.1177.se/Blekinge. Du fyller i
blanketten och lämnar eller skickar den
till den vårdcentral du önskar byta till.
När vårdcentralen har registrerat ditt
val kommer du inom 14 dagar att få ett
brev hem som bekräftelse på att du nu är
listad hos den vårdcentralen.
Om vårdcentralen har så många
patienter att de inte kan ta emot dig med
en gång kommer de att meddela dig
detta och placera dig i kö. Vårdcentralen
får inte säga nej till ditt val och efter att
du placerats i kö har vårdcentralen tre
månader på sig att ordna så att de kan ta
emot dig.
Om du väljer en vårdcentral utanför
länet är det regelverket för listning i det
aktuella landstinget eller regionen som
gäller. Kontakta den vårdcentral du vill
välja utanför länet för mer information.
Valbara vårdcentraler utanför länet
Du kan välja en vårdcentral som ligger
utanför länet, var du vill i landet. Vård­
centralerna har olika uppdrag i olika
landsting eller regioner och du måste själv
som patient informera dig om vilka regler
Vad händer om jag inte gör ett val?
Om du inte gör ett aktivt val så tillhör
du den vårdcentral som ligger geogra­
fiskt närmast din bostad. Du är lika
välkommen till din vårdcentral oavsett
om du gjort ett aktivt val eller inte.
Ditt val innebär att vårdcentralen får en
ekonomisk ersättning. Du kan byta vård­
central så många gånger du vill men kan
bara vara listad till en vårdcentral i taget.
6
som gäller och vilket vårdutbud som
finns på just den vårdcentral du väljer.
Kan jag gå till vilken
vårdcentral jag vill?
När du valt en vårdcentral ska du först
och främst vända dig till denna vårdcen­
tral för behandling, råd och anvisningar.
Men du kan när som helst välja att byta
till vilken annan vårdcentral du vill i
hela landet.
Godkända vårdcentraler
i Hälsoval Blekinge
Karlshamns kommun
• Brunnsgårdens vårdcentral
• Läkarhuset i Karlshamn
• Samaritens vårdcentral
Karlskrona kommun
• Hälsohuset för alla
• Jämjö vårdcentral
• Kungsmarkens vårdcentral
• Lyckeby vårdcentral
• Nättraby vårdcentral
• Rödeby vårdcentral
• Trossö vårdcentral
• Tvings läkarmottagning
• Wämö vårdcentral
Ronneby kommun
• Bräkne-Hoby vårdcentral
• Capio Citykliniken
• Kallinge vårdcentral
• Ronneby vårdcentral
Olofströms kommun
• Familjeläkarna i Olofström
• Läkehjälpen i Olofström
• Olofströms vårdcentral
Sölvesborgs kommun
• Sölvesborgs vårdcentral
• Valjehälsan
Du kan gå till andra vårdgivare
Du kan fortfarande gå till de läkare och
sjukgymnaster eller fysioterapeuter som
inte ingår i hälsovalet, till exempel läkare
på så kallad nationell taxa. Skillnaden
är att du inte kan välja att lista dig hos
läkare och sjukgymnaster eller fysiotera­
peuter som arbetar enligt nationell taxa.
Avgifter för besök
Inom Hälsoval Blekinge kostar vanliga
besök lika mycket vilken vårdcentral
du än går till. Vissa andra avgifter, som
resevaccination och företagshälsovård,
kan skilja sig åt mellan privat drivna
vårdcentraler och de vårdcentraler som
drivs av landstinget.
Om du väljer en vårdcentral utanför
länet gäller de avgifter som är fastställda
inom detta landsting eller region.
Besök hos vårdgivare som inte har
avtal med något landsting kan ha en
annan prislista än den som gäller för
respektive landsting eller region.
Ta med till besöket:
• legitimation
• recept
• lista på de läkemedel du tar
• högkostnadskort
• frikort
• sjukintyg (om du har ett).
Det är viktigt att du kan visa upp
godkänd och giltig fotolegitima­
tion när du som patient besöker
vården. Vi ber om legitimation
för din egen säkerhet.
7
Tandvård för alla
Tandvård för barn och ungdomar
Till och med det år du fyller 19 är tand­
vården kostnadsfri. Du blir regelbundet
kallad till undersökningar, förebyggande
tandvård och den behandling som be­
hövs. Barn och ungdomar mellan 3 och
19 år, eller deras föräldrar, har precis som
alla andra rätt att välja vilken tandläkare
barnet ska gå till.
Uppsökande och
nödvändig tandvård
Du som har ett stort
omvårdnadsbehov kan ha rätt till upp­
sökande och nödvändig tandvård. Din
biståndshandläggare, LSS-handläggare
(lagen om särskilt stöd och service),
distriktssköterska eller kommunsjuksköt­
erska intygar om du har rätt till det. Du
får ett särskilt grönt kort som ger rätt till
kostnadsfri munhälsobedömning en gång
per år. I samband med munhälsobedöm­
ningen, när folktandvårdens personal
besöker dig i hemmet, får du veta om du
har ett behandlingsbehov.
Dessa behandlingar kallas för nöd­
vändig tandvård. Du väljer själv om du
vill ha vård hos folktandvården eller hos
privat tandläkarmottagning. Det gröna
kortet ska alltid uppvisas vid besök.
Tandvård för vuxna
Från och med det år du fyller 20 år måste
du betala för att få tandvård. De första
3 000 kronorna under en period mot­
svar­ande ett år betalar du själv, frånsett
det årliga tandvårdsbidraget (ATB). Du
som är mellan 20 och 29 år eller över 75
år får 300 kronor i bidrag, och du som är
mellan 30 och 74 år får 150 kronor per
år.
Tandvård som en del
av sjukdomsbehandling
Vid vissa typer av sjukdomstillstånd kan
du få tandvård som behövs i samband
med din sjukdomsbehandling. Det
gäller bara viss vård under kortare tid
som godkänts efter särskild prövning.
Det kan till exempel vara tandvård inför
strål- eller cellgiftsbehandling i samband
med cancersjukdom.
Tandvård för patienter
med särskilda behov
I vissa fall kan du som patient få tandvård
till hälso- och sjukvårdstaxa. Besöks­
avgiften för tandvård ingår då i landsting­
ets högkostnadsskydd.
Tandvård vid långvarig sjukdom
Om du har en sjukdom, funktions­
nedsättning eller genomgår långvarig
läkemedelsbehandling som ger ökad risk
för dålig tandhälsa kan du ha rätt till
ekonomiskt stöd.
Landstinget ansvarar för att alla
barn och vuxna i länet får regelbunden tandvård. Vi före­bygger hellre
hål än lagar dem. Målet är att du ska
ha en frisk mun.
Du har rätt att välja vilken tandläkare du
vill gå till. Du kan välja en tandläkare på
någon av landstingets folktandvårdsmottagningar eller en privat tandläkare.
8
Stödet är uppdelat i två delar. Den
ena delen gäller dig som har ett ökat
tandvårdsbehov på grund av långvarig
sjukdom eller funktionsnedsättning. Din
läkare skriver ett särskilt intyg som visar
att din diagnos är en av dem som ger rätt
till denna tandvård. Sedan får du ett blått
kort som ska uppvisas vid varje tand­
vårdsbesök.
Den andra delen gäller dig som har
ett ökat behov av förebyggande tandvård
enligt regler för särskilda sjukdoms­
diagnoser. Denna tandvård ges inte till
hälso- och sjukvårdstaxa. Däremot ger
den dig rätt till särskilt tandvårdsbidrag
(STB) som är 600 kronor per halvår. Du
kan läsa mer om vilka sjukdomsdiagnoser
som ger dig rätt till denna tandvård på
www.1177.se.
Om du uteblir från besöket
Om du inte kan komma till ett avtalat
besök måste du avbeställa besöket senast
24 timmar i förväg. Om du uteblir från
besök eller lämnar återbud för sent hos
allmäntandläkarmottagning måste du be­
tala 490 kronor plus en faktureringsavgift
på 50 kronor. Om du uteblir från besök
eller lämnar återbud för sent hos specia­
listtandläkarmottagning måste du betala
625 kronor plus en faktureringsavgift på
50 kronor. Barn och ungdomar till och
med 19 år betalar 200 kronor plus 50
kronor i faktureringsavgift för uteblivna
besök eller för sent lämnat återbud. Även
om ett besök från början är avgiftsfritt
måste du betala en avgift om du uteblir.
Avgifter för uteblivet besök ingår inte i
högkostnadsskyddet.
På www.1177.se/Blekinge finns mer
information om tandvården.
Frisktandvård
Frisktandvård är regelbunden tand­
vård till fast pris. Alla över 20 år
kan teckna ett frisktandvårdsavtal.
Avtalet löper över tre år och
avgiften bestäms efter undersökning
hos tandläkare eller tandhygienist.
Din avgiftsklass avgörs av hur
din tandhälsa ser ut och din fram­
tida risk att utveckla tandsjukdo­
mar. Du kan välja mellan att betala
en gång per år eller varje månad
via autogiro. I avtalet ingår under­
sökningar, förebyggande och akut
tandvård, lagningar, rotfyllningar,
enstaka kronor och bettskenor.
Många fördelar
Det finns många fördelar med frisk­
tandvård, bland annat:
• Du har ett fast pris utan pris­
höjningar under den treåriga
avtalsperioden även om tand­
vårdstaxan höjs.
• Du vet hur mycket din tand­
vård kommer att kosta och
du kan minska behovet av dyr
tandvård i framtiden.
• Du får regelbundna undersök­
ningar och all förebyggande
tandvård du behöver.
• Du kan få akuttandvård oavsett
var i Sverige du befinner dig.
På www.1177.se/Blekinge kan du
läsa mer om frisktandvård och se
aktuella priser för de olika avgifts­
klasserna
9
Dina rättigheter
i vården
Som patient inom vården i Blekinge
har du rättigheter. De grundas på
EU- beslut, svensk lagstiftning,
nationella överenskommelser och
beslut inom Landstinget Blekinge.
Rätten till god vård
Landstinget ska enligt hälso- och sjuk­
vårdslagen erbjuda säker och god vård,
där alla människor är lika värda och den
som har störst behov av vården ska få
företräde.
Rätt till ett bra bemötande
Du ska alltid bli bemött med vänlighet,
respekt och omtanke vid alla kontakter
med hälso- och sjukvården. Du som per­
son och din rätt till självbestämmande
ska respekteras, men för att personalen
ska kunna ge dig rätt vård på ett säkert
sätt måste de ibland ställa frågor till dig
som kan uppfattas som både besvärliga
och närgångna.
Sjukvårdspersonal ska presentera sig
och bära namnskylt.
Rätt till information
Du har rätt till information om ditt
hälsotillstånd och om de metoder för
undersökning, vård och behandling
som finns och är bevisat effektiva. Du
ska också få information om när du kan
förväntas få vård och vad som kommer
att hända under vårdförloppet. Dess­
utom ska du få veta om eventuella risker
för komplikationer och biverkningar
10 och den eftervård som kan bli aktuell.
Personer med funk­
tionshinder har rätt att
få information om vilka hjälpmedel som
finns.
Du har också rätt att få information
om hur du själv kan förebygga ohälsa
och skador.
Informationen ska vara anpassad till
dina förutsättningar så att du förstår
den. Du har rätt att få skriftlig informa­
tion om det behövs eller du begär det.
Om du är hörselskadad, har svårt att tala
eller inte förstår eller talar svenska har
du rätt att få tolk.
Om du vill avstå från information
ska det respekteras.
När det gäller barn ska även vård­
nadshavare informeras. Om informa­
tionen av något skäl inte kan lämnas till
patienten så ska den om möjligt lämnas
till någon närstående.
Du har alltid rätt att ställa frågor till
vården och få svar eller förklaringar till
det du undrar över.
Rätt till samordning och trygghet
Om det anses nödvändigt eller du begär
det ska du få en fast vårdkontakt som
svarar för samordning av olika insatser.
Din fasta vårdkontakt ska se till att det
blir kontinuitet i vården, att den är säker
och att du kan känna trygghet i vården.
Rätt till inflytande och
delaktighet i behandlingen
Så långt det är möjligt ska vård och
behandling utformas och genomföras
i samråd med dig. När det finns flera
behandlingsalternativ som är likvärdiga
och stämmer med vetenskap och beprö­
vad erfarenhet ska du ha möjlighet att
välja det alternativ du föredrar om det är
medicinskt och ekonomiskt motiverat.
Detta gäller även val av hjälpmedel för
funktionshindrade om det finns flera
likvärdiga alternativ.
Om du själv kan utföra vissa vårdeller behandlingsåtgärder ska det utgå
från dina önskemål och förutsättningar.
Dina närstående kan också få möjlig­
het att medverka vid utformningen och
genomförandet av vården om det är
lämpligt och det inte hindras av tyst­
nadsplikten.
Samtycke till vård
och rätt att säga nej
I de flesta fall ska du få information
innan behandling ges, och vården ska
ta reda på om du samtycker till åtgär­
derna innan de genomförs. Men om du
kommer in till sjukhuset medvetslös,
eller av något annat skäl inte kan ge ditt
medgivande, får vården vidta åtgärder
som är livräddande eller hindrar större
skada. Samtycke kan vanligen vara
muntligt men det finns några speciella
fall där det krävs ett skriftligt godkän­
nande, till exempel vid transplantation
och sterilisering.
Du har därmed också rätt att säga
nej till vård eller behandling, helt eller
delvis. Du har också rätt att avbryta
en pågående behandling och lämna sjuk­
huset eller vårdinrättningen när du vill,
även mot personalens inrådan. Personal­
en får då inte ge vård mot din vilja. Du
ska få information om vad som kan
hända, men läkaren kan då givetvis inte
ansvara för följderna av ditt val.
Tvång kan förekomma inom psyk­
iatrisk tvångsvård och vid vård enligt
smittskyddslagen.
Deltagande i forskning
Om du blir aktuell för att medverka i ett
forskningsprojekt ska du tillfrågas om
det innan undersökningen eller behand­
lingen inleds. Du har alltid rätt att säga
nej till att delta i forskningsprojekt.
Ny medicinsk bedömning
Du har rätt till en medicinsk bedömning
av ditt hälsotillstånd när du vänder dig
till hälso- och sjukvården om det inte är
uppenbart onödigt. Har du en livshot­
ande eller särskilt allvarlig sjukdom
eller skada har du möjlighet att få en ny
medicinsk bedömning, inom eller utom
landstinget. Det innebär att du har rätt
att diskutera din sjukdom och behand­
ling med ytterligare en läkare som gör
en egen bedömning av ditt tillstånd och
behovet av vård eller behandling. Du har
rätt att få en annan likvärdig behandling
om den nya bedömningen kommer
fram till det.
Dina rättigheter i samband
med provtagning
Ibland behöver man lämna prover i
hälso- och sjukvården, till exempel
blodprover eller vävnadsprover. Dessa
kan sparas i en så kallad biobank efter
att de har analyserats. Det främsta skälet
till det är att du ska få säkrare vård och
behandling i framtiden. I samband med
provtagning där det är aktuellt att spara
proverna ska du bli tillfrågad om du
11
samtycker till att de sparas. Du bestäm­
mer om proverna får lagras och vad de
får användas till.
Barns rättigheter i vården
Barn är kompetenta individer som ska
respekteras och utifrån ålder och mog­
nad vara delaktiga i beslut som rör dem.
Allt arbete i Landstinget Blekinge ska
genomsyras av andan och innebörden
i FN:s barnkonvention, som har dessa
grundläggande principer:
• Alla barn har samma rättigheter
och lika värde.
• Barnets bästa ska alltid komma i
första rummet.
• Barn ska tillåtas att utvecklas i sin
egen takt och utifrån sina egna
förutsättningar.
• Alla barn har rätt att säga sin me­
ning och bli lyssnade på.
Även barn ska därför få information om
sin hälsa och behandling, anpassad till
ålder och mognad. Vårdpersonalen ska
också försöka ta reda på barnets inställ­
ning till den planerade vården.
Barn som har en förälder eller vård­
nadshavare som är allvarligt sjuk eller
skadad eller har missbruksproblem har
rätt till särskild information och stöd
från vården.
Valfrihet
Du kan själv välja vilken vårdcentral,
psykiatrisk mottagning eller vilket
sjukhus du vill besöka i hela Sverige.
Valfriheten gäller öppenvård och med
det menas vård då du inte är inlagd på
sjukhus. Den omfattar den vård som
12
det andra landstinget eller sjukhuset
erbjuder, även privat vård som bekostas
av landstinget. Väljer du att söka vård
utanför Blekinge betalar du resorna till
och från vården själv.
Högspecialiserad öppenvård, till
exempel regionsjukvård, omfattas också
av valfriheten under förutsättning att
remissreglerna följs.
Remiss
Det krävs ingen remiss för att söka
öppen­vård vid Blekingesjukhuset eller
vid sjukhus i de flesta andra landsting.
För närvarande (hösten 2014) krävs
remiss till sjukhus i följande landsting:
Dalarna, Jämtland, Västerbotten, Väst­
manland, och Örebro.
Någon enstaka mottagning vid andra
sjukhus kräver också remiss. Då måste
vårdlandstingets remissregler följas, det
vill säga remiss kan skrivas vid en vård­
central i dessa landsting och där är det
fritt att söka vård.
Planerad vård utanför Sverige
Sedan oktober 2013 gäller som svensk
lag ett EU-direktiv om möjligheten att
under vissa förutsättningar få planerad
hälso- och sjukvård eller tandvård med
rätt till ersättning i ett annat EU-land
eller i Schweiz. Det gäller endast vård
och behandlingsmetoder som också
finns att få i Sverige. Man kan begära
förhandsbesked eller begära ersättning
i efterhand. I båda fallen är det För­
säkringskassan som beslutar. För mer
information kontakta Försäkringskassan
på telefon 0771-52 45 24 eller läs mer på
www.forsakringskassan.se.
Vårdgarantin – rätt till
vård inom en viss tid
Vårdgarantin är en del av hälso- och
sjukvårdslagen. Den innebär att
du ska erbjudas vård inom vissa
tidsramar. Vårdgarantin gäller för
ett första planerat besök och för
planerade åtgärder, till exempel
operation.
Vårdgarantin gäller i hemlandstinget,
men inte när man söker vård i ett annat
landsting. Om vi i Landstinget Blekinge
inte klarar av att ge dig tid för besök
eller behandling inom tiderna för vård­
garantin är vi skyldiga att aktivt lotsa dig
vidare till en annan vårdgivare, inom
eller utanför Blekinge, som har möjlig­
het att ge dig vård inom garantitiden.
Är du akut eller svårt sjuk eller skadad
får du givetvis hjälp omedelbart. Annars
gäller följande tidsramar:
0: Kontakt med vården samma dag
Söker du hjälp hos exempelvis vård­
centralen eller sjukvårdsrådgivningen ska
du få kontakt samma dag. Det innebär
att du ska kunna nå din mottagning
eller vårdcentral per telefon eller genom
besök.
7: Besök inom sju dagar
Om personalen vid den vårdcentral där
du är listad bedömer att du behöver be­
söka en läkare där ska du få göra besöket
inom sju dagar.
90: Besök hos specialist
inom 90 dagar
Om du efter medicinsk bedömning
behöver besöka sjukhusets eller psyk­
iatrins mottagningar ska du få tid för
besök så snart som möjligt, men alltid
senast 90 dagar efter det att läkaren
beslutat om remiss till sjukhuset eller
psykiatrin. Det gäller även om du sökt
vård utan remiss.
90: Behandling inom 90 dagar
Om du och din läkare vid ditt besök är
överens om att du behöver få behand­
ling, till exempel en operation, ska du
få tid för det så snart som möjligt men
senast inom 90 dagar.
Undersökningar (till exempel rönt­
genundersökningar) och utredningar
inför ett läkarbesök eller en behandling
omfattas inte av vårdgarantin.
30: Barn- och ungdomspsykiatrin
För barn och ungdomar med psykisk
ohälsa gäller förstärkt vårdgaranti. Det
betyder att om du efter medicinsk
bedömning får remiss till barn- och ung­
domspsykiatrin eller om du själv söker
vård utan remiss, ska du få tid för ett
första besök snarast möjligt men senast
inom 30 dagar. Skulle det därefter fin­
nas behov av fördjupad utredning eller
behandling ska du få tid för det så snart
som möjligt men senast inom 30 dagar.
13
Om du inte är nöjd
med vården
Personalen inom hälso- och sjukvården försöker hela tiden göra
sitt bästa. Ändå kan det hända att
något inte blir så bra eller att du
är missnöjd eller har frågor och
synpunkter. Då kan du bland annat
vända dig till Förtroendenämnden.
Dina erfarenheter är viktiga och kan
hjälpa till att förbättra kvaliteten i
vården.
Om du har frågor eller är missnöjd
med något inom vården börja gärna där
problemet uppstod. Tala med personalen
eller med ansvarig chef. Om du fortfar­
ande inte känner dig nöjd kan du kon­
takta Förtroendenämnden. Tycker du att
det känns svårt att tala med personalen
eller ansvarig chef kan du vända dig
direkt till Förtroendenämndens kansli.
Vi försöker besvara dina frågor, antingen
direkt eller genom att ta reda på mer åt
dig. Vi framför dina synpunkter till den
vårdenhet som berörs och vi kan ge en
del råd. Du får vara anonym om du vill.
Både tjänstemän och politiker i nämn­
den har tystnadsplikt.
Förtroendenämndens kansli
Förtroendenämnden är en politiskt
sammansatt nämnd med ett kansli där
tjänstemän utreder problem och miss­
förstånd inom hälso- och sjukvården och
tandvården. Hit kan du vända dig med
frågor, synpunkter och klagomål när det
14
gäller den vård som
bedrivs av landstinget, länets kommuner
och av privata vårdgivare som finansie­
ras av landsting eller kommun. Genom
Förtroendenämndens kansli kan du få
information om dina rättigheter som
patient och hjälp med att tillvarata
dessa. Förtroendenämnden gör däremot
inga medicinska utredningar eller
be­dömningar. Du kan också få hjälp
med hur man kontaktar nedanstående
instanser.
Så här kontaktar du Förtroendenämndens kansli:
Förtroendenämndens kansli
371 81 Karlskrona
Telefon: 0455-73 10 00
E-post:
[email protected]
ltblekinge.se
Inspektionen för vård och omsorg
Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) ska granska att befolkningen får
vård och omsorg som är säker, har god
kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar
och andra föreskrifter. Det sker bland
annat genom att ta hand om och utreda
patienters och närståendes anmälningar
om upplevda fel och brister i vården.
IVO kan endast utreda händelser som
inträffat inom två år före anmälan.
Så här kontaktar du Inspektionen
för vård och omsorg (IVO):
Så här kontaktar du
patientförsäkringen:
IVO
Avdelning öst
Box 6202
102 34 Stockholm
Telefon: 010-788 50 00
Webbplats: www.ivo.se
Patientförsäkringen LÖF
Box 178 30
118 94 Stockholm
Telefon: 08-551 010 00
Webbplats:
www.patientforsakring.se
Patientförsäkringen
Om du har fått en skada som hade kun­
nat undvikas, i samband med hälso- och
sjukvård och tandvård som landstinget
ansvarar för, kan du anmäla skadan till
patientförsäkringen. Fråga Förtroende­
nämndens kansli eller patientförsäk­
ringens personal om hur du gör för att
anmäla skadan. Om patientförsäkringen
godkänner skadan kan du ha rätt till
ekonomisk ersättning. En skada måste
anmälas inom tre år efter att du fått
känne­dom om den eller om möjligheten
att göra en försäkringsanmälan, men
aldrig senare än tio år räknat från den
dag skadan orsakades. Att en behandling
inte alltid ger det önskade resultatet är
inte en grund för att du ska få ersätt­
ning, inte heller vanliga och förväntade
komplikationer vid behandling.
Läkemedelsförsäkringen
Läkemedelsförsäkringen utreder skador
som misstänks bero på läkemedels­
behandling. Skadan ska anmälas inom
tre år från att du fått veta att skadan
sannolikt orsakats av läkemedel.
Så här kontaktar du
Läkemedelsförsäkringen:
SLF (Svenska Läkemedelsförsäkringen AB)
Box 176 08
118 92 Stockholm
Telefon: 08-462 37 00
Webbplats:
www.lakemedelsforsakringen.se
Guide till säker vård
Du som har, eller kan tänkas få, upp­
repade kontakter med vården kan ha
användning av patienthandboken Min
guide till säker vård som innehåller tips
och råd. Boken finns på tio olika språk,
lättläst svenska och i inläst version.
Boken får du kostnadsfritt på din
vårdcentral eller mottagning och hos
Förtroendenämnden. Den kan också
beställas från Socialstyrelsen, telefon
075-247 38 80 eller via www.sos.se
(11:30 + moms och frakt).
15
Bra att veta om avgifter
och högkostnadsskydd
För de flesta besök inom hälso- och
sjukvården betalar du en avgift.
Men det finns en övre gräns för din
kostnad för sjukvård under tolv månader, det så kallade högkostnadsskyddet. Hälso- och sjukvård för
barn och ungdomar är avgiftsfri till
och med det år man fyller 19 år.
inte gäller när du är
inlagd på sjukhus eller vid någon annan
vårdinrättning. Avgifter för intyg, hälso­
kontroller, utprovning och efterkontroll
av hörapparat med mera ingår inte i
högkostnadsskyddet. Avgifter för andra
vaccinationer än mot influensa och
lunginflammation ingår inte heller.
Högkostnadsskydd
När du fått öppen hälso- och sjukvård
till en kostnad av 1 100 kronor under en
tolvmånadersperiod, ska högkostnads­
skyddet träda in. I högkostnadskortet,
som du får på din mottagning, noteras
dina avgifter. Den sammanlagda kostna­
den börjar räknas vid ditt första besök,
oavsett när under året det inträffar. Om
du inte har kortet med vid ett besök kan
du spara dina kvitton och visa upp vid
ett senare tillfälle. När du fått besök i
öppen vård registrerade för 1 100 kronor
får du ett frikort som gäller för resten
av perioden. Du måste själv se till att
vårdgivaren fyller i beloppet på högkost­
nadskortet.
Högkostnadsskyddet gäller för vård
inom alla landsting och privat vård
som landstinget bekostar. I Landstinget
Blekinges högkostnadsskydd ingår även
besöksavgift och vaccinkostnad vid in­
fluensavaccination och vaccination mot
lunginflammation. Även besöksavgiften
vid tandvårdsbehandling för patienter
med särskilda behov ingår.
Observera att högkostnadsskyddet
16
Om du får vänta länge
Om du får vänta mer än 30 minuter
efter avtalad besökstid har du rätt att få
den avgift du betalat för besöket åter­
betald. Personalen på mottagningen ska
informera dig om rätten att få avgiften
återbetald. 30-minutersregeln gäller inte
besök på jourcentralen, på akutmottag­
ningen eller om du fått en akut tid på
vårdcentralen. 30-minutersregeln gäller
inte heller på tandvårdsmottagningen
eller för besök som inte har med sjuk­
dom att göra. Även vid dessa besök ska
du vid försening bli informerad om
orsaken till förseningen och hur länge
du beräknas få vänta.
Om du ska få avgiften återbetald
måste du komma i tid till besöket. Åter­
betalningen ska ske i direkt anslutning
till besöket.
Om besöket blir inställt
Om besöket eller behandlingen du har
kallats till blir inställd behöver du inte
betala någon avgift. Du kan dessutom
få ersättning för dina resekostnader. Om
du har förlorat arbetsinkomst i samband
med besöket kan du få ersättning om
du lämnar en lönespecifikation eller ett
intyg som visar att löneavdrag har gjorts.
Skicka din begäran om ersättning till:
Landstinget Blekinge
Ledningsstöd, redovisning
371 81 Karlskrona
Om du uteblir från besöket
Om du inte kan komma till ett avtalat
besök måste du meddela det. Du måste
avbeställa besöket senast 24 timmar
i förväg. Om du uteblir från besöket
måste du betala 300 kronor plus en
faktureringsavgift på 50 kronor. Barn
och ungdomar under 18 år behöver inte
betala för uteblivna besök, men ung­
domar mellan 18 och 19 år betalar 100
kronor plus en faktureringsavgift på 50
kronor för uteblivna besök.
Besök för dagkirurgiska ingrepp
kräver mer planering av sjukvården
och måste därför avbeställas senast 72
timmar i förväg. Om du uteblir från ett
dagkirurgiskt besök måste du betala 450
kronor plus en faktureringsavgift på 50
kronor. Även om ett besök från början är
avgiftsfritt måste du betala en avgift om
du uteblir. Avgifter för uteblivet besök
ingår inte i högkostnadsskyddet.
Om du inte avbeställer besöket inom
angiven tid, men har ett giltigt skäl till
detta, så behöver du inte betala någon
avgift. Bedömningen av giltigt skäl görs
av mottagningspersonalen.
Avgifter i tandvården
Inom tandvården gäller speciella avgifter
för uteblivna besök. Läs mer på sidan 9
eller på www.1177.se/Blekinge.
Avgifter inom andra landsting
Du betalar alltid de avgifter som gäller
i det landsting där du söker vård. Om
du väljer att söka vård utanför Blekinge
gäller de avgifter som finns inom det
landsting där du söker vård.
Om du blir sjuk utomlands
Om du blir sjuk eller råkar ut för en
olycka när du är i ett annat EU- eller
EES-land kan du ha rätt till nödvändig
sjukvård till samma avgifter som landets
egna invånare. Du måste kontakta en
läkare eller annan vårdpersonal som är
ansluten till det allmänna sjukvårds­
systemet i landet där du vistas. Du måste
även ha med dig det europeiska sjuk­
försäkringskortet.
Om du är pensionär och reser till
Spanien behöver du ett särskilt pen­
sionärsintyg som komplement till
EU-kortet för att få fria läkemedel vid
nödvändig sjukvård.
Även i vissa andra länder utanför
EU- eller EES-området och Schweiz
har du rätt till viss akut sjukvård om
Sverige tecknat särskilt avtal med landet.
Kostnader för att resa hem till Sverige
på grund av sjukdom eller hemtransport
av någon som avlidit ersätts inte av För­
säkringskassan. Sådana kostnader kan
däremot täckas av privata försäkringar.
Före resan: kontakta Försäkringskas­
san för mer information om vad som
gäller om du blir sjuk utomlands.
Frågor om avgifter
Den som tar emot din betalning kan
svara på frågor om avgifter i vården.
17
Avgifter i vården 2015
Här kan du läsa om vilka avgifter som gäller i vården
i Blekinge för år 2015. Avgifterna gäller vård inom
Landstinget Blekinge och privat vård som bekostas
av Landstinget Blekinge.
Läkarbesök
Läkarbesök på vårdcentraler
•Besök hos familjeläkare: 150
kronor
•Besök på primärvårdens
jourcentraler: 150 kronor
Läkarbesök på Blekinge­sjukhusets
mottagningar
•Besök hos läkare: 300 kronor
•Besök på akutmottagning: 300
kronor
Undantag:
•Första remissbesöket (med vissa
undantag): 100 kronor
•Remissbesök för röntgen: 100
kronor
Läkarbesök inom psykiatrin
eller habiliteringen
•Besök hos läkare: 150 kronor
•Första remissbesöket (med vissa undantag): 100 kronor
•Läkarbesök inom barn- och
ungdomspsykiatrin: 0 kronor
•Läkarbesök inom habiliteringen: 0 kronor
Besök hos privata läkare
Hos privata läkare som har avtal med
landstinget eller läkarvårdsersättning
är patientavgiften för besök högst
samma avgift som för vård inom
landstinget.
Provtagning och hälsoundersökningar
Provtagning med anledning av
sjukdom
•Provtagning som sker samma dag
som läkarbesöket: 0 kronor
•Övriga besök för provtagningar: 100 kronor
Åtgärder som inte har samband
med sjukdom
För undersökningar utan samband
med sjukdom och för intyg tar vi ut
en avgift enligt särskild timtaxa.
18
Riktade hälsoundersökningar
•Mammografi (undersökning
för att upptäcka bröstcancer):
120 kronor
•Gynekologisk hälsokontroll:
120 kronor
•Screening av ögonbotten:
250 kronor
•Screening av stora kroppspuls­
ådern: 120 kronor
•Första cellprovstagningen för
kvinnor som fyllt 23 år: 0 kronor
Avgifter när man är inlagd inom Blekingesjukhuset
och psykiatrin
• Barn och ungdomar betalar ingen
avgift för sjukvård till och med det
år de fyller 19 år.
• Vuxna som är 20 år och äldre
betalar 100 kronor per dygn.
• Vuxna som är 20 år och äldre och
har en bruttoinkomst på max
96 000 kronor per år betalar
50 kronor per dygn.
Sjukvårdande behandling när vårdgivaren
inte är läkare
• Besök hos annan vårdgivare än en
läkare (till exempel sjuksköterska,
sjukgymnast, kurator, arbetstera­
peut, audionom, dietist, psykolog
med flera): 100 kronor
Undantag:
• Besök inom vuxenpsykiatrin:
150 kronor
• Besök inom habiliteringen:
0 kronor
• Besök inom barn- och ungdoms­
psykiatrin: 0 kronor
• Besök hos sjuksköterska i primär­
vården: 0 kronor (undantaget
jourcentraler)
• Besök hos specialistsjuksköterska
i primärvården: 100 kronor
• Besök hos undersköterska
i primär­vården: 0 kronor
Observera att avgift i vissa fall
tillkommer för provtagning.
Receptförnyelse
Receptförnyelse och utskrift av nya
recept är alltid kostnadsfritt.
19
Resevaccinationer
Om du behöver vaccineras inför en
resa, kontakta din vårdcentral eller
infektionsmottagningen för rådgiv­
ning och tidsbokning. Du kan själv
kontakta infektions- och hudklini­
kens vaccinationsmottagning.
Avgifterna för resevaccinationer
bestäms enligt särskild taxa.
Läs mer om reseråd, resevac­
cinationer och aktuella avgifter
under tema-sidorna ”Reseråd och
vaccinationer” på www.1177.se/
Blekinge. Informationen finns
även till mobi­ltelefoner, så du kan
ha den med dig på resan. Sök efter
appen UD Resklar.
Vaccination
Grundavgiften för vaccinering är
300 kronor plus kostnaden för vac­
cinet. Vaccination mot influensa och
lunginflammation (pneumokockvac­
cinering) omfattas av högkostnads­
skyddet. Vaccineringen mot influen­
sa och lunginflammation är avgiftsfri
för invånare som är:
•folkbokförda i Blekinge och är 65
år och äldre
•gravida.
Näringspreparat och speciallivsmedel
• För barn och ungdomar som är
under 16 år gäller avgifter enligt
statliga regler.
• Avgiften för kosttillägg och sond­
näring styrs av hur många enheter
man behöver per dag. Maxavgiften
är 1 375 kronor per månad.
• Egenavgiften för proteinreduce­
rade produkter är 250 kronor per
ordination. Detta gäller endast
patienter med Föllings sjukdom
(PKU).
20
• Ungdomar med diagnosen gluten­
intolerans får ett bidrag på 1 500
kronor per år från den dag de
fyller 16 år till och med det år de
fyller 19 år.
Avgifterna för näringspreparat
och speciallivsmedel gäller inte
sluten vård, det vill säga vård
som man får när man är inlagd
på sjukhus eller vid någon annan
vårdinrättning.
Hjälpmedel
• Landstinget finansierar inköp och
utprovning av peruk för vuxna,
dock högst en totalkostnad på
4 500 kronor exklusive moms per
år. Kostnader därutöver får patien­
ten själv finansiera. Kostnadstaket
gäller inte barn och ungdomar
under 20 år.
• Att låna elektroniska nervstimula­
torer kostar 400 kronor i egen­
avgift för sex månader.
• Utprovning av snarkningsapparat
kostar 500 kronor i egenavgift.
Du kan byta mask och filter till
självkostnadspris.
• Kryckkäppar och stödkäppar
kostar 100 kronor per styck eller
par. Patienten köper då kryckan
eller käppen. Gäller inte barn och
ungdomar fram till och med det år
de fyller 19 år.
• Egenavgift för elrullstol för utom­
husbruk för vuxna är 500 kronor
per år.
• Utprovning och efterkontroll av
hörapparat kostar 800 kronor i
egenavgift.
• Egenavgift för anpassade skor
för vuxna är 700 kronor per par.
Egenavgift för anpassade skor för
barn är 300 kronor per par.
• Egenavgift för åtgärder på skor är
0 kronor. Gäller högst tre par per
år.
• Bidrag till olikstora skor är
800 kronor per par.
• Egenavgift för resår- och tygkorsett
är 300 kronor per styck.
• Egenavgift för mjuka arm- och
ben­ortoser är 300 kronor per
styck.
• Egenavgift för fotortoser och
inlägg är 400 kronor per par.
• Låneavgift för barncykel är
500 kronor per cykel.
Ovanstående avgifter ingår inte i
högkostnadsskyddet.
21
Dina rättigheter
i samband med
patientjournaler
Alla uppgifter om den vård du får
och de undersökningar du genomgår antecknas i en patientjournal.
Journalen innehåller bland annat
uppgifter om besök, diagnoser,
inskrivning, undersökningar och
åtgärder.
Som patient har du rätt att läsa din
journal. Reglerna för hur din journal
ska användas och vilka rättigheter du
har finns i patientdatalagen. Syftet med
lagen är att stärka patientsäkerheten och
skydda känsliga uppgifter.
Din journal är i första hand ett stöd
för vårdpersonalen, så att du ska kunna
få en god och säker vård. Normalt är det
bara den personal som vårdar dig och
du själv som har rätt att läsa din journal.
Alla uppgifter skyddas mot obehörig
insyn och spridning.
Läsa din journal
Om du vill läsa din journal behöver
du göra en begäran till den klinik eller
mottagning där du gjort ett besök eller
fått vård. I begäran ska du ange ditt
namn, ditt personnummer och vilket
vårdtillfälle eller besök som du vill ta del
av. Du har rätt att i lugn och ro skriva av
uppgifter i journalen eller få en kopia av
den mot en viss avgift.
22
Förstår du inte det som står i journalen kan du begära att vårdpersonalen
förklarar det för dig.
Införa avvikande mening
Om du anser att en uppgift i din journal
är oriktig eller missvisande har du rätt
att få din avvikande mening införd i din
journal. Du vänder dig då till den vård­
inrättning som gjort anteckningen. Det
innebär inte att en avvikande mening
ger dig rätt till att få uppgiften bortta­
gen. Om du vill få en uppgift borttagen
ur din journal måste du kontakta In­
spektionen för vård och omsorg (IVO)
som prövar om en strykning ska göras.
Spåra via logg
Varje gång någon tar del av uppgifter
om dig i din journal registreras det. Det
betyder att det i efterhand går att spåra
via en så kallad logg vilken enhet som
har tagit del av uppgifterna och när
detta skedde. Landstinget är skyldigt att
göra kontroller av åtkomsten till dina
uppgifter. Du har själv rätt att få ta del
av loggarna. För att ta del av uppgifter
om vem som har haft åtkomst till din
journal ska du fylla i och skicka en
blankett till landstingets diarium. Den
klinik eller mottagning där du sökt vård
kan hjälpa dig med den blankett du
ska använda och skicka den till diariet.
Uppgifterna skickas till din folkbokfö­
ringsadress.
Sammanhållen journalföring
Vårdgivare kan, med din tillåtelse, ta del
av patientuppgifter om dig oavsett var
du vårdas. Detta kallas för sammanhål­
len journalföring. Till exempel kan din
journal i Landstinget Blekinge även läsas
av andra landsting, privata vårdgivare
och den kommunala vården om du vår­
das där och har gett ditt samtycke.
Oavsett om din journal kan ses av en
eller flera vårdgivare skyddas den mot
obehörig insyn. Det innebär att det bara
är personal som verkligen är inblandad i
vården av dig som får läsa din journal.
Syftet med sammanhållen journalföring är att få en mer samlad bild av
dina vårdbehov för att du ska få bästa
möjliga vård. Om hela bilden blir tydlig
blir det även lättare att komma fram till
vilken behandling eller vilka läkemedel
som är mest effektiva.
för att ge dig en bra och säker vård.
Du kan när som helst begära att få
spärren borttagen.
Är ditt hälsotillstånd allvarligt och
du själv inte kan informera dem som
vårdar dig kan spärren tas bort tillfäl­
ligt. Detta gäller bara för spärrar inom
samma vårdgivare. Har du genom spärr
avstått från medverkan i sammanhållen
journalföring är journalen inte tillgäng­
lig för andra vårdgivare.
Vårdnadshavare har inte rätt att
spärra sina barns journal, men barn kan
i takt med stigande ålder och mognad
själva spärra sina uppgifter.
Vill du ha mer information om
spärrning, ring 0455-73 10 99 vardagar
klockan 10-12.
Spärra anteckningar i journalen
Om du vill att anteckningar i din jour­
nal inte ska vara tillgängliga för andra
vårdenheter inom din vårdgivare eller
för andra vårdgivare kan du begära att
din journal spärras.
Om du har spärrat journaluppgifter
hos en vårdenhet kan bara personal
på den vårdenheten läsa uppgifterna.
Vårdpersonal på andra vårdenheter
kan inte utan ditt samtycke ta del av
informationen som tillhör den spärrade
vårdenheten. Då måste du själv berätta
för vårdpersonalen vad de behöver veta
23
Bra att veta
om läkemedel
Läkemedel är en vanlig behandlingsmetod inom
hälso- och sjukvården. Här kan du läsa om läkemedel
ur olika aspekter. Först följer några allmänna råd.
1.Tänk på att läkemedel som du
får på recept är avsedda enbart
för dig.
2.Följ ordinationen. Ta medicinen
vid rätt tid och i rätt mängd.
Det är varken bra att avbryta
behandlingen för tidigt eller att
ta medicinen onödigt länge.
3.Begär gärna startförpackning.
Då kan du testa så du tål
medicin­en när du får en ny sort.
4.Ta inte ut mer läkemedel än
nödvändigt. Det kostar både dig
och landstinget pengar, men kan
också vara skadligt för miljön.
Läkemedelslista
För både din egen och för vårdens skull
är det viktigt att det finns en korrekt
läkemedelslista. Läkemedelslistan finns
i din patientjournal och beskriver vilka
läke­medel du är ordinerad och ska ta
just nu. Du ska alltid få läkemedelslistan
när du varit inlagd på sjukhus. Då ska
du även få en beskrivning av de läke­
medelsförändringar som gjorts och varför.
När du är på läkarbesök i primär­
vården eller på någon annan mottagning
kan du gärna be om att få en läke­
medelslista från journalen. Observera
24
att sjukvårdens läkemedelslista inte är
samma lista som ”Mina sparade recept”
som du får på ditt apotek. Det är sjuk­
vårdens lista du ska hålla dig till.
Byte till billigare läkemedel
I allmänhet skickas recept elektroniskt
till apoteken. Där erbjuds du ibland
samma läkemedel men till ett billigare
pris än det som du fått utskrivet. Det är
samma läkemedelsinnehåll men till­
verkat av ett annat läkemedelsföretag.
Bytena är godkända av Läkemedelsver­
ket. Vill du ha läkemedel från ett särskilt
läkemedelsföretag kan du få det, men
då betalar du mellanskillnaden själv.
Mellan­skillnaden ingår inte i högkost­
nadsskyddet. Det finns ett informations­
blad som beskriver systemet med byte på
apotek. Du hittar det på myndigheten
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverk­
ets hemsida, www.tlv.se. Du kan också
få informationsbladet på apoteket och i
vården.
Högkostnadsskydd
Högkostnadsskyddet för läkemedel
innebär att du aldrig betalar mer än
2 200 kronor under en tolvmånaders­
period för de läkemedel som ingår
i högkostnadsskyddet. Du får själv
betala kostnaden upp till 1 100 kronor.
Därefter får du rabatt vid varje köp tills
du uppnått 2 200 kronor. Då får du ett
frikort som gäller för resten av perioden.
Samma regler för högkostnadsskydd
gäller på alla apotek i Sverige. För läke­
medel som inte har förmån kan priset
variera mellan apotekskedjorna.
Läkemedel och miljö
Läkemedel som spolas ner i toaletten
eller kastas i hushållssoporna skadar
miljön. Lämna därför alltid överblivna
läkemedel till apoteket. Det gäller även
läkemedelsplåster. Avlägsna gärna burk
och ytterkartong. Ditt apotek ser till att
läkemedelsavfall förbränns. Det är det
bästa sättet att förstöra gamla läkemedel.
Så här kan du hjälpa till för att skydda
miljön:
1.Ta inte mer läkemedel än du
behöver.
2.Hämta inte ut mer läkemedel än
du behöver.
3.Lämna dina överblivna läke­
medel och läkemedelsplåster till
apoteket.
Har du frågor som rör läkemedel?
Kontakta din läkare, 1177 Vårdguiden
eller ditt apotek.
Du kan även läsa mer om läkemedel
på www.1177.se/Blekinge.
När någon dör
En av hälso- och sjukvårdens uppgifter är att ta hand om avlidna.
Omhändertagandet ska ske med
respekt för den avlidne och de
efterlevande ska visas hänsyn och
omtanke.
Om dödsfallet inträffar på sjukhus eller
särskilt boende vet personalen vad som
ska göras och kan ge dig som närstående
råd och stöd.
Numera är det inte ovanligt att svårt
sjuka vistas sin sista tid i det egna hem­
met. Då kan du som närstående rådgöra
med de läkare och sköterskor som ansva­
rar för vården om vart du ska vända dig
när den sjuke avlider.
Vid ett oväntat dödsfall i hemmet eller
någon annanstans får du bäst hjälp om
du ringer SOS Alarm på telefonnummer
112 och berättar vad som hänt.
Polisen gör ett besök vid oväntade
dödsfall i hemmet. Det är rutin hos po­
lisen och betyder inte att du eller någon
annan är misstänkt för brott.
Vid ett oväntat dödsfall i
hemmet: ring 112
25
För dig som behöver
tolk eller hjälpmedel
Landstinget Blekinge har olika verksamheter för att underlätta för dig
som har en funktionsnedsättning.
Här kan du läsa om olika hjälp­
medel.
Behöver du hjälpmedel?
Har du en funktionsnedsättning som
gör att du behöver hjälpmedel för att
klara det dagliga livet kan du kontakta
en arbetsterapeut eller sjukgymnast på
din vårdcentral eller inom hemsjuk­
vården.
Arbetsterapeuten eller sjukgymnasten
avgör om du har rätt till hjälpmedel.
Med rätt hjälpmedel kan många
människor leva aktivt och självständigt,
trots sin funktionsnedsättning. Arbets­
terapeuten visar dig hur du använder
hjälpmedlet och
hjälper till med träning och anpassning
av hjälpmedlet till dina behov.
Syn- och hörselhjälpmedel
När det gäller syn- och hörselhjälpmedel
kan du vända dig till Blekingesjuk­
husets syncentral och hörcentral. För att
få synhjälpmedel krävs remiss från en
ögonläkare.
Ortopedtekniska hjälpmedel
Ortopedtekniska hjälpmedel är till för
att korrigera eller kompensera om du
har en funktionsnedsättning eller saknar en kroppsdel. Exempel på ortoped­
tekniska hjälpmedel är ortoser, proteser
och ortopediska skor.
Kontaktuppgifter:
Hjälpmedelscenter
Skrädderivägen, Rosenholm,
Karlskrona
Telefon: 0455-73 63 35
Hörcentralen
Telefon: 0455-73 10 82
Ortopedteknisk avdelning
Telefon: 0455-73 63 50
26
Syncentralen
Telefon: 0455-73 51 70
Tolkcentralen
Taltelefon: 0455-73 44 12
Texttelefon: 0455-73 44 11
Fax: 0455-73 44 10
Bildtelefon:
[email protected]
E-post:
[email protected]
Tolkservice
Du som är allvarligt hörselskadad, döv
eller dövblind har rätt till teckenspråks­
tolkning och skrivtolkning i de flesta av
livets situationer. Servicen är gratis och
kan beställas dygnet runt via tolk­­central­en. Vid akut tolkbehov, ring SOS
Alarm på telefonnummer 112.
Kostnader för hjälpmedel
Hjälpmedlet är i de flesta fall gratis,
men det finns fall där du får betala en
egenavgift, till exempel för ortopediska
skor. En sådan egenavgift får inte räknas
in i högkostnadsskyddet. Vissa enkla
hjälpmedel finns att köpa i handeln eller
på landstingets hjälpmedelscenter.
Hjälpmedel är ett lån
Du ansvarar själv för rengöring och sköt­
sel av ditt hjälpmedel och för att lämna
tillbaka det så snart du inte behöver det
längre. För att lämna tillbaka hjälp­
medel, ta kontakt med din arbetstera­
peut eller sjukgymnast. Du kan även
lämna tillbaka hjälpmedel direkt till
landstingets hjälpmedelscenter. Hjälp­
medlet ska vara rengjort när det lämnas
tillbaka.
Sjukhuskyrkan
i Karlshamn
och Karlskrona
Sjukhuskyrkan i Karlshamn och
Karlskrona finns för dig som är
patient, närstående eller personal
inom Landstinget Blekinge.
Sjukhuskyrkans personal finns till för
dig som behöver någon att prata med
eller någon som bara lyssnar. Inget är för
stort eller för litet, du bestämmer. Vi vill
vara ett stöd för dig med respekt för dig
och din livssituation, din livsåskådning
och dina erfarenheter.
Du är välkommen vilken religion
eller livsåskådning du än har. Vi kan
ordna kontakt med representanter för
olika livsåskådningar och religioner.
Sjukhuskyrkans personal har tyst­
nadsplikt. Du når oss via landstingets
växel, 0455-73 10 00.
I Karlskrona finns alltid en präst eller
pastor i beredskap som du som patient,
närstående eller personal kan nå dygnet
runt.
27
E-tjänster för att kontakta vården
Via 1177 Vårdguidens webbplats
når du landstingets e-tjänster. Där
kan du ta kontakt med din vård­
central eller mottagning för att
till exempel skicka förfrågningar
om att boka tid, avboka din tid,
förnya recept och ställa frågor till
vårdpersonalen.
www.1177.se/Blekinge
LTB150001
För att använda e-tjänsterna kan
du logga in med e-legitimation
som du skaffar hos din bank
eller Telia. Loggar du in med
e-legitimation kan du börja
använda tjänsten samma dag.
Du kan också logga in med
lösenord och en engångskod som
du får via sms. Om du vill logga
in med lösenord och engångskod
behöver du först beställa hem
lösenordet och det tar någon
dag innan du kan börja använda
tjänsten. Du beställer lösenordet
via inloggningen till e-tjänsterna
på 1177 Vårdguidens webbplats.
Engångskoden skickas som sms
till din mobiltelefon varje gång du
loggar in.
28