Anteckning från överläggning 2015-01-29

Minnesanteckningar
2015-01-29
Förvaltningsnamn
Avsändare
Minnesanteckningar från möte med
Ledningsgruppen för samverkan Region
Jönköpings län och länets kommuner
Tid: 2015-01-29, 15.00-17.00
Plats: Regionens hus, (fd Landstingets kansli), Husargatan 4 i Jönköping, sal C
Närvarande:
Mats Bojestig
Ann-Marie Schaffrath
Katarina Ståhlkrantz
Anders Åberg
Elise Johansson (punkt 4)
Anders Saldner
Ulla Henriksson
Gunnel Lundgren
Sandra Widheimer
Jesper Ekberg (punkt 3)
Frånvarande: Gun-Ann Öholm Jansson, Mats Spånberg och Göran Henriks
Förslag till dagordning för dagens möte fastställs med följande tillägg; Information om
förändringar i sjukhusorganiseringen i Region Jönköpings län, Information om Kommunalt
forum, Gränsdragningsproblematik i hemsjukvården. Habiliteringsuppdraget och
Läkemedelsprojektet.
1.
Rapportering från de tre strategigrupperna
Psykiatri/missbruk
Ulla Henriksson informerar om arbetet i strategigruppen psykiatri/missbruk. Strategigruppen
saknar för närvarande en ordförande. Under strategigruppens möte har tillnyktringsenhet TNE
diskuterats och de har delgivits rapport om Handlingsplanen Missbruk och beroende.
Ulla informerar om att FoUrum har ett strategidokument för brukarmedverkan och
rekommenderar att ledningsgruppen tar del av detta dokument. Mats Bojestig informerar om
att Region Jönköpings län arrangerar träffar med brukarorganisationer, politiker och
tjänstemän enligt ett gällande system. Gunnel Lundgren informerar om att de i kommunen
genomför pensionärsråd som innebär vardagsnära möten, inom framförallt psykiatrin, med
syfte att ta reda på vad brukarna tycker om oss. Det finns även kontaktpolitiker som minst
fyra gånger per år ska träffa brukare. Katarina informerar om att skolan har flera olika forum
för samråd, eleverna har till exempel själva elevråd, matråd m.m. Det formella inflytande
fungerar men det reella inflytandet är svårare, det kan vara svårt att få med föräldrarna.
Anders Saldner delger att brukarnas kunskap ska beaktas på flera nivåer och anser att det är
roligt när brukarrevisioner efterfrågas, en revision som genomförs utifrån ett
brukarperspektiv.
Minnesanteckningar
2015-01-29
Vill Kommunalt forum träffa brukarna? Brukarna träffar gärna politikerna. Brukarna kan
emellanåt behöva bytas ut med syfte att det inte blir en statisk ingång. I utvecklingsarbetet ska
vi satsa på brukare och att de aktivt medverkar. Ulla delger att det finns en lång tradition inom
psykiatrin med brukarmedverkan, men den kan behöva utvecklas.
Mats Bojestig åtar sig uppdraget att kontakta politiker i Region Jönköpings län med syfte att
fråga om politiker från Kommunalt forum, tillsammans med tjänstemän, önskar möta
brukarorganisationer. Det finns många olika brukarorganisationer och Anders Saldner delger
att inflytanderådet har brukare från olika grupper.
Beslut: Ledningsgruppen beslutar att FoUrums strategidokumentet för brukarmedverkan ska
bifogas kallelsen till ledningsgruppens nästa möte.
Äldre
Gunnel Lundgren informerar om arbetet i strategigruppen äldre. Strategigruppen har arbetat
med handlingsplanen och planerat inför chefsträffen den 23 februari. Chefsträffen utgår ifrån
ett salutogent förhållningssätt och Anders Hansson är inbjuden för att diskutera utifrån detta
fokus. Vi måste kunna fokusera på resultat utan att behöva dela upp det på för många olika
områden. Vi kan inte ha en handlingsplan som är på detaljnivå med anledning av att det skulle
innebära att vi kan få alldeles för många uppdrag. Den nationella äldresatsningen är över men
mätetallen behålls. Vi behöver arbeta med nyckeltal och formulera mål utifrån dessa.
Uppföljning av nyckeltal och målformuleringar är viktigt för att se resultat.
Barn och unga
Anders Åberg informerar om arbetet i strategigruppen barn och unga. Strategigruppen
genomförde ett möte den 19 december och delgavs bland annat information om samordnad
individuell plan SIP och hur det har gått med utvecklingsarbetet. Överenskommelsen
avseende samverkan om barns och ungas psykiska, fysiska och sociala hälsa diskuterades och
vi behöver återkommande bli påminda om att den finns.
Kommunikationsplan, avvikelsehantering, information om PRIO, egenvård och
läkarundersökning av placerade barn var också punkter på dagordningen. Sofia Lager Milton
har i uppdrag att ta fram en arbetsgrupp som ska titta på läkarundersökning av placerade barn,
ett underlag ska vara klart i slutet av 2015.
Barndialogen diskuterades och det finns behov av att förtydliga strategigruppens och
Barndialogens olika roller. Barndialogen är ett nätverk för spridning och strategigruppen är
Barndialogens styrgrupp. Anders Saldner informerar om att vi behöver stärka
strategigrupperna. Jesper Ekberg har fått i uppdraget att utreda hur strategigruppen ska kunna
vara styrgrupp för Barndialogen.
Katarina Ståhlkrantz undrar om det nya programmet kring barnhälsovården har
kommunicerats ut till kommunerna. Mats Bojestig informerar om att familjecentralerna
kommunicerar detta och om det inte finns en familjecentral så kommuniceras det till
barnhälsovården.
Minnesanteckningar
2015-01-29
Beslut: Ledningsgruppen beslutar att strategigrupp barn och unga får i uppdrag att titta på hur
barnhälsovårdens nya program har kommunicerats ut till kommunerna i länet.
2.
Redovisning av Barnahus Jönköpings läns verksamhet
Petra Tingsvik Karlsson fick förhinder att medverka under dagens möte och ledningsgruppen
önskar att informationen om Barnahus istället delges vid nästa möte den 11 mars.
Ledningsgruppen önskar information om statistik från barnahus och en översyn behöver ske
avseende personalresurserna. Anders Åberg informerar om att Jönköpings kommun har satt in
en extra resursperson och delger att den kostnaden måste fördelas i regionen.
3.
Information om folkhälsostrategin
Jesper Ekberg informerar om länets arbete med folkhälsostrategin och visar bifogad
powerpointpresentation Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv. Jesper Ekberg delger att
ambitionen är att folkhälsan i länet ska bli bättre på totalen. Jönköpings län och Hallands län
har kommit långt när det gäller utvecklingen av länets folkhälsa. Jesper informerar om att det
arbete vi gör för en jämlik folkhälsa fortfarande är för generellt, vi behöver i större grad nå de
som behöver det bäst. Arbetet med folkhälsostrategier har skett på lokalt, läns och nationellt
plan. Länsdialoger för färdigställande av strategi/handlingsplan har från och med 2013
genomförts och uppföljning pågår med ledningen i alla kommuner.
Om två veckor kommer en remiss att skickas ut till kommuner och övriga berörda aktörer.
Ledningsgruppen delger att det är viktigt att bland annat nämnder och de tre strategigrupperna
är remissinstanser. Jesper Ekberg anser att folkhälsa bör beaktas i de handlingsplaner som
strategigrupperna arbetar fram. Ledningsgruppen föreslår att remissen skickas till respektive
kommunledning med tydlig information om till vilka den ska vidarebefordras. Jesper Ekberg
informerar om att det finns en förhoppning om att strategin ska antas i Regionfullmäktige i
maj.
Handlingsplanen avser 2015-2017 och den regionala strategin avser 2015-2025. Det finns tre
strategiska mål med olika handlingsområden som är kopplade till respektive mål.
Folkhälsostrategin har en koppling till den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Jesper
informerar om att det just nu pågår ett förankringsarbete samt att de tittar på en webbstruktur
för uppföljning av aktiviteter och lärande m.m.
Katarina Ståhlkrantz delger att det är en ambitiös handlingsplan och eftersom mycket av
arbetet ska ske på gamla Landstinget undrar Katarina om det finns en organisation som har
resurser att arbeta med detta? Jesper Ekberg delger att det finns resurser på sektionen
folkhälsa och sjukvård, det finns kapacitet för att genomföra arbetet. Anders Åberg anser att
det är ett imponerande arbete som genomförts för att få till ett tänk kring jämlik hälsa, det har
blivit spännande med folkhälsa.
Mats Bojestig informerar om att det finns behov av ett system för olika gruppers behov
eftersom kommunerna skiljer sig åt, det blir en utmaning, men det kan finnas behov av att
rikta in insatserna på olika målgrupper. Det finns en önskan om att hitta olika fokusområden
och det tycker Jesper Ekberg är mycket bra. Det är bättre att genomföra insatser på några
Minnesanteckningar
2015-01-29
olika fokusområden och skolnärvaron nämns som ett fokusområde som är viktigt att arbeta
med att få till ett förbättrat resultat. Anders Åberg delger att det är viktigt med statiskt och
analys för att få ett underlag. Anders Saldner delger att om vi har olika fokusområden med
gemensamma indikatorer så blir det en stor kraft, det är positivt om vi kan synka olika
områden och mäta samma sak.
4.
Diskussion avseende analysgruppens uppdrag och
utformning
Elise Johansson informerar om analysgruppens uppdrag och utformning och visar bifogad
powerpointpresentation. Analysgruppen har hittills främst arbetat med äldreområdet med
anledning av att den bildades under den nationella satsningen Bättre liv för sjuka äldre. Elise
delger analysgruppens uppdrag, enligt beskrivningen i ledningssystemet. Analysgruppen
består av en representant från FoUrum, två från Qulturum och två från sektionen Folkhälsa
och sjukvård. De knyter till sig ytterligare personer vid behov, beroende på uppdrag. På
samverkanswebben finns underlag för analys m.m. avseende äldreområdet. Informationen
finns på följande länk; http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=40884.
Elise informerar om att analysgruppen nu är ute och besöker strategigrupperna, de har hittills
träffat strategigrupp äldre och det framkom att det finns ett behov av samarbete.
Analysgruppen önskar en eller två kontaktpersoner från varje strategigrupp som har kontakt
med analysgruppen och som sedan återrapporterar till sin strategigrupp. Ledningsgruppen
anser att tjänstemännen i respektive strategigrupp utses till kontaktpersoner.
Elise informerar om exempel på vad analysgruppen kan bidra med. Det finns en
förbättringspotential i strategigruppernas handlingsplaner och det kan finnas behov av att till
exempel införa en gemensam struktur för Balanced Score Card, BSC och tertialuppföljning.
Elise delger analysgruppens följande frågor; vem leder oss och vem vänder vi oss till med
övergripande frågor och förslag? Mats föreslår att analysgruppen rapporterar till
ledningsgruppen om arbetets omfattning och övergripande frågor, ledningsgruppen tar den
övergripande ledningen men att arbetet sker i strategigrupperna. Medarbetarna i
analysgruppen får föra en diskussion med sin respektive chef.
Mats informerar om att det finns beslut om att det ska göras BSC, det är en utmaning att göra
det så ofta som varje tertial. Det finns i dagsläget inget likvärdigt arbete för att mäta
skolnärvaron i länet och analysgruppen behöver kontakta kontaktpersonerna i strategigruppen
barn och unga för detta arbetet. Analysgruppen tar fram underlag för analys och sedan
genomförs analysen gemensamt med strategigrupperna.
Vissa analyser är gemensamma och det är enbart de frågorna som ska belastas analysgruppen.
Gunnel Lundgren informerar om vikten av att på ett pedagogiskt sätt förklara varför en
verksamhet ska följas upp, med syfte att personalen inte ska känna sig kontrollerad. Vi
behöver vara långsiktiga i våra analyser, vi behöver fakta inför vårt strategiska arbete. Det är
bra att kunna jämföra oss mot omvärlden till exempel med hjälp av Öppna jämförelser, men
hitta inte på en massa nya indikatorer, använd befintliga.
Minnesanteckningar
2015-01-29
5.
Arbetssätt inom Ledningssystemet för samverkan
Mats Bojestig informerar om att en arbetsgrupp är tillsatt som består av Mats Bojestig,
Anders Saldner och Sandra Widheimer. Arbetsgrupper bereder ärenden inför
ledningsgruppens möten och inför Kommunalt forum. Ledningsgruppens arbetsgrupp har
tagit fram handlingen med förslag på ärendehantering inom Ledningssystemet för samverkan.
Handlingen ska justeras med att uppdrag som kommer från Kommunalt forum ska gå via
ledningsgruppen innan de går vidare till strategigrupperna. Mats informerar om att tanken är
att arbetet ska ske i strategigrupperna. Vissa ärenden har justerats när de kommit till
ledningsgruppen men det är viktigt att de är färdigarbetade när de kommer ledningsgruppen.
Arbetsgruppen har följande förslag på nytt namn för ledningsgruppen; Ledningsgruppen för
samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner, Reko-gruppen. Förslaget godkänns
av ledningsgruppen.
6.
Dagordning till nästa möte med Kommunalt forum, den
6 mars 2015
Kommunalt forum den 6 mars är ett utvidgat möte och kommer att genomföras som ett
diskussionsforum med fokus på hur vi tillsammans vill arbeta i Region Jönköpings län.
Ledningsgruppens förslag till dagordning avseende ärenden inom området Folkhälsa,
sjukvård och omsorg är enligt nedan:

Information om vårt gemensamma Ledningssystem för samverkan. Folkhälsostrategin
kan delges som ett exempel på samverkansarbete som skett inom ledningssystemet.
Det är viktigt att alla förstår Ledningssystemet.
7.
Överenskommelse i Jönköpings län om gemensam
satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser
vid omhändertagande av berusade personer
(diarienummer LJ 2014/628)
Mats Bojestig informerar om att tre olika inriktningsalternativ sedan tidigare har tagits fram
men att det inte behöver vara så detaljerad information och av den anledningen har därför en
överenskommelse tagit fram. Ledningsgruppens arbetsgrupp har godkänt överenskommelsen
och den kommer att tas för beslut av Kommunalt forum den 30 januari.
8.
Övriga frågor – Information om Kommunalt forum
Mats Bojestig informerar om nya rutiner när det gäller Kommunalt forum. Kommunalt
forums dagordning innehåller numera även ärenden avseende regional utveckling.
Ledningsgruppen har fått information om det enbart är ledningsgruppens arbetsgrupp som
närvarar under Kommunalt forum och Siw Kullberg är sekreterare. Ledningsgruppen lämnar
förslag på ärenden till Kommunalt forums dagordning och sedan går Agneta Jansmyr och
politiken igenom förslaget och genomför vid behov prioriteringar av ärenden. I första hand
kallas ordförandena i strategigrupperna som föredragande till Kommunalt forum.
Minnesanteckningar
2015-01-29
9.
Övriga frågor – Information om förändringar i
sjukhusorganiseringen i Region Jönköpings län
Mats Bojestig informerar om att en stor förändring genomförs avseende sjukhusområden. En
utökad specialisering har skett, för att vi ska kunna ge en bra vård till våra patienter behöver
vi samverka i länet. Vi är nr 17 av 21 landsting/regioner som genomför denna förändring i
landet. Förändringen innebär bland annat att följande tre verksamhetsområden bildas;
 Medicinsk vård, med Rolf Östlund som chef
 Kirurgisk vård, med Ann-Marie Schaffrath som chef
 Psykiatri och rehabilitering, med Micael Edblom som chef
Ca 2000 personer är kopplade till respektive verksamhetsområde. Cheferna är chef för hela
länet och inte längre för respektive sjukhus. Samma vård ska leverera i hela länet och vi ska
ha en tydligare processledning. Ekonomin fördelas på samma sätt, exempelvis är psykiatrin en
enhet över hela länet.
Mats Bojestig delger att förändringen påverkar representationen i strategigrupperna. Ska
länsdelsgrupperna finnas kvar eller ska vi ändra befintliga strukturer exempelvis med stöd av
socialchefsträffarna och skolchefsträffarna? Frågan är inte helt enkel med anledning av att
mycket arbete sker i länsdelsgrupperna, men vissa frågor kan vi eventuellt flytta till
regionnivå. Mats Bojestig undrar om länsdelsarbetet och kan vara kopplat till primärvåden
istället? Det finns behov av att inventera befintliga samverkansgrupper som i dagsläget finns
och behov av förankring av en beslutsstruktur. Samtliga grupper som ska finnas behöver ha
en koppling till strategigrupperna och strategigrupperna kan ha olika arbetsgrupper.
Ledningsgruppen behöver underlag på samtliga grupper som finns samt information om
respektive grupps uppdrag, vem de har fått sitt uppdrag ifrån samt till vem de återrapporterar.
Beslut: Ledningsgruppen beslutar att boka in ett extra möte den 23 februari kl 15.00. Syftet
med mötet är att diskutera igenom alla de befintliga samverkansgrupper som i dagsläget finns,
till exempel länsdelsgrupperna, Herman och Britta, Hedvig, Barndialogen m.m. Inför mötet
behöver ledningsgruppen underlag på samtliga grupper som finns samt information om
respektive grupps uppdrag, vem de har fått sitt uppdrag ifrån samt till vem de återrapporterar.
Tjänstemännen i strategigrupperna får i uppdrag att genomföra en inventering och ta fram
detta underlag. Sandra Widheimer förmedlar uppdraget till tjänstemännen.
10. Övriga frågor – Gränsdragningsproblematik inom
hemsjukvården
Anders Åberg informerar om att det finns behov av att diskutera igenom gränsdragningen
avseende ansvaret inom hemsjukvården. Ska kommunerna ansvara för alla delar som behövs i
hemmet eller enbart de delar som tillhör kommunernas ansvarsområden? Ledningsgruppen
anser att det är en tvistefråga. Tolkningsgruppen bör arbeta vidare med denna fråga och
konkretisera vilka frågor som ledningsgruppen behöver fatta beslut om. Anders Åberg
överlämnar underlag till Gunnel Lundgren.
Minnesanteckningar
2015-01-29
11. Övriga frågor – Habiliteringsuppdraget
Gunnel Lundgren delger att det behövs ett slutdatum för när habiliteringsuppdraget ska
återrapporteras till Ledningsgruppen.
Beslut: Ledningsgruppen beslutar att habiliteringsuppdraget ska återkopplas till
ledningsgruppen senast den 5 juni.
12. Övriga frågor – Läkemedelsprojektet
Ulla Henriksson informerar om att den nya budgeten avseende utvidgning av
läkemedelsprojektet är ute för beslut, samtliga parter anser att budgeten är ok. Rekrytering
pågår men är i dagsläget inte färdig. Ulla Henriksson och Mats Bojestig har hittills utgjort
styrgrupp för projektet, men vem ska vara styrgrupp nu när det utvidgade projektet drar
igång? Det är viktigt med en återkoppling till strategigruppen äldre.
Beslut: Ledningsgruppen beslutar att befintlig styrgrupp med Ulla Henriksson och Mats
Bojestig är kvar men att den kompletteras med en representant från strategigruppen äldre.
Gunnel Lundgren åtar sig att fråga Petra Gummeson om hon vill medverka i styrgruppen.
Mats Bojestig
Ordförande
Sandra Widheimer
sekreterare