5S - HANDLEDARUTBILDNING

UTBILDNING 2015 / Arbetsmiljö och hälsa
5S - HANDLEDARUTBILDNING
Utveckla verksamheten med 5S
Det här är en handledarutbildning för dig som vill driva en process på din
arbetsplats med målsättningen att skapa ordning och reda, effektivisera
arbetet samt få en bättre arbetsmiljö.
Arbetsmiljön kan förbättras med hjälp av metoden 5S som ingår som en del
i den japanska produktionsfilosofin lean production. Metoden leder till
tidsbesparing, ökad effektivitet och samverkan samt säkrare arbetsmiljö.
FAKTA
Utbildningen består av två utbildningsdagar
med mellanliggande praktiskt eget arbete.
Förrutom själva verktyget 5S arbetar vi också
med handledarrollen. Du lär dig att leda en
process, coacha en grupp och hur en
organisation kan läggas upp med ett 5Sarbete. Kursen är uppdelad i två kursdagar
med 2 månader emellan för eget arbete.
Kursdatum
28 januari 2016, 6 april 2016.
Efter utbildningen ska du:



Känna till grundläggande begrepp och definitioner om Lean och 5S
Kunna tillämpa metoden 5S för att skapa bättre effektivitet och
arbetsmiljö på sin arbetsplats
Kunna handleda ett processarbete med 5S
Målgrupp
Chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och du, som
utifrån din funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska
hanteras.
”
Kostnad
7 900 kronor. I kursavgiften ingår kurslitteratur
samt fika och lunch.
Plats
Stadshotellet, Skellefteå
Information och anmälan
www.ltubusiness.se/utbildningar
KONTAKTPERSON
The most dangerous kind of waste
is the waste we do not recognize.
Shigeo Shingo
Ingenjör och skaparen av Toyota Production System
Maria Svanberg
Projektledare LTU Business
070 – 680 26 29
[email protected]
UTBILDNING 2015 / Arbetsmiljö och hälsa
PROGRAMINFORMATION
Kursinnehåll




Teori kring konceptet Lean och verktyget 5S:
Vilka principer och värderingar bygger Lean
och 5S på. Vad behöver man diskutera och
förändra på sin arbetsplats för att bli
framgångsrik med Lean och 5S.
5S fem delar och genomförande: Från det
praktiska igångsättandet till det långsiktiga
vidmakthållandet. Vad ska göras och hur gör
man.
Att handleda individer, grupper och
organisation: Hur organiserar och leder man
ett processarbete med att införa 5S. Hur
motiverar och stöttar man individer och
grupper. Vilka frågor ska man ställa. Allt
praktiskt man behöver som Handledare.
Grupparbeten: Under kursdag 1 så blir det
bland annat inslag av praktiskt grupparbete
där ni får prova rollen som Handledare/coach
på varandra. Under kursdag 2 kommer
grupparbetet fokusera på erfarenheterna att
arbeta praktiskt med steg 1, 2 och 3.

Målsättning och handlingsplan: Vi arbetar
både i grupp och individuellt med vilken
målsättning man ska ha med sitt 5S-arbete. Vi
går igenom och skapar handlingsplaner.

Praktiskt arbete: I perioden mellan dag 1 och
dag 2 ska deltagarna praktiskt påbörja arbetet
med 5S på sina arbetsplatser. I kursen ingår 4
timmar individuell handledning/coachning (via
mail/telefon) för att ha en kontinuerligt stöd i
införandet av 5S
De fem stegen i processen
Steg 1 Sortera
Sortera dina verktyg, papper, pärmar, och kasta allt
som inte används, är trasigt, e. dyl. Syftet är att
undvika att ha för mycket som sen ska
systematiseras
Steg 2 Systematisera
Ordna dina saker utifrån hur de används. T.ex. ska
saker som används ofta vara lätt att komma åt. Skapa
system för hur du vill ha det. Reparera eller ersätt
trasig utrustning. Allt på rätt plats underlättar
underhåll.
Steg 3 Städa och rengör
Innan allt läggs tillbaka ska allt städas och rengöras
samt vara färdigt att användas. Löpande städning gör
att avvikelser och fel upptäcks tidigt. Att vara överens
om ordningen minskar grund för konflikter och ökar
trivseln.
Steg 4 Standardisera
Utvärdera vilken ordning och vilka rutiner som funkar
bäst. Standardisera dessa. Standarder och rutiner gör
att resurser (tid, energi, fokus) kan läggas på
kärnuppgiften.
Steg 5 Skapa vana
Ständiga förbättringar ska vara allas arbetsfokus. Vid
steg 5 så ska fokus vara att få 5S att lyfta från ett
projekt till ett helt nytt sätt att arbeta och fram för allt
se på effektivitet.
FÖRELÄSARE OCH UTBILDARE
Andreas Lövdahl
Anders har arbetat som utbildningskonsult sedan 2001.
Han arbetar med fokus på Systematiskt Arbetsmiljöarbete - SAM, Friskfaktorer, Lean, 5S, Time Management,
Personlig effektivitet och möteseffektivitet.