Befattningsbeskrivning för informatiker Informatikern ingår i

Befattningsbeskrivning för informatiker
Informatikern ingår i infocentret som arbetar med kommunikation, information, kvalitetsledning,
marknadsföring, biblioteksservice, e-resurser samt IT och utvecklingsarbete för att öka
digitaliseringen vid högskolan.
Informatikerns förman är bibliotekschefen.
Informatikerns ansvar och uppgifter:
1. Tillsammans med bibliotekschefen fungera som kontaktbibliotekarie för
utbildningsprogrammen och Öppna högskolan genom att sköta anskaffning och
katalogisering av litteratur och e-resurser till så väl lärare som studerande, undervisa i
informationssökning, delta i kollegie- och arbetsplatsmöten samt handleda studenterna i
informationssökning under hela deras studietid vid HÅ.
2. Att tillsammans med övriga inom informationscentret stöda användningen av e-resurser i
undervisningen.
3. I samarbete med lärare och övrig personal utveckla högskolans publiceringsverksamhet.
4. Administrera och hantera högskolebibliotekets databaser i samråd med bibliotekschefen.
5. Delta i stadsbibliotekets medieurval och informationstjänst.
6. Sköta kursboksbiblioteket på stadsbiblioteket och ansvara för tidskrifter och böcker i
bibliotekets övriga utrymmen tillsammans med bibliotekschefen.
7. Sköta anskaffningen av högskolans tidskrifter och de praktiska rutinerna runt dem så som
reklamationer och registrering.
8. Sköta fjärrlånen i samarbete med stadsbibliotekets fjärrlåneansvariga bibliotekarier.
9. Uppdatera högskolebibliotekets webbsidor på www.ha.ax samt planera och uppdatera
högskolans webbsidor på www.bibliotek.ax
10. Ansvara för att högskolans examensarbeten publiceras i full text på hemsidan i samråd med
bibliotekschefen
Därtill ingår övriga av bibliotekschefen tilldelade uppgifter och beredskap på de förändringar i
arbetsuppgifter som kan ske i o m utvecklingstakten inom området.
Fastställd 19.3.2015
Anna Janson
Administrativ chef