Magnus Svartengrens presentation 718 KB pdf

2015-10-28
Hållbart arbetsliv- konkreta
insatser för friska arbetsplatser
Professor Magnus Svartengren
Institutionen Medicinska Vetenskaper
Namn Efternamn
28 oktober 2015
2
1
2015-10-28
Hälsa / högt välbefinnande
Sjuk
disease
Frisk
Ohälsa / lågt välbefinnande
illness
2015-10-28
3
Andelen kvinnor och män i befolkningen som rapportera r sömnbesvär
2
2015-10-28
Arbetets betydelse för ryggproblem
Presentation av den tredje rapporten från
SBU:s regeringsuppdrag inom arbetsmiljöområdet
SBU:s vetenskapliga råd – 29 augusti 2014
www.sbu.se
SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården
Slutsatser 1 – samband med mer besvär
Följande grupper utvecklar mer ryggbesvär än andra:
• personer som arbetar med manuell hantering (t ex lyft),
eller med böjd eller vriden rygg,
• personer som arbetar på knä eller på huk,
eller har ett fysiskt ansträngande arbete,
• personer som utsätts för helkroppsvibrationer i sitt arbete,
• personer som upplever att arbetet är pressande eller att
arbetssituationen innebär små möjligheter att påverka i kombination med
alltför höga krav, eller som upplever liten möjlighet till utveckling i arbetet,
• personer som arbetar utanför sedvanlig arbetstid (t ex skiftarbete).
Manuell
hantering
Knä / huk
Böjd eller
vriden rygg
Fysiskt
ansträngande
Helkroppsvibration
Pressande
arbete
Arbete utanför
vanlig arbetstid
Spänt arbete
Liten utveckling
Mer ryggbesvär
SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården
www.sbu.se
3
2015-10-28
Slutsatser 2 - i vissa arbetsmiljöer har människor mindre besvär
Personer som upplever
• goda möjligheter att påverka det egna arbetet,
• de som upplever att de får stöd i sitt arbete och
• de som har hög arbetstillfredsställelse
utvecklar mindre ryggbesvär än andra.
Goda möjligheter att
påverka det egna arbetet
Får stöd i
sitt arbete
Hög arbetstillfredsställelse
Mindre ryggbesvär
www.sbu.se
SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården
Disturbed sleep predicts future sickness absence among individuals
with low back- and neck-shoulder pain. A five year prospective study.
Katarina Aili
Scandinavian
Journal of Public Health
Percentage, %, of individuals with sickness absence >14 consecutive days, the respective year
2012-02-23
8
4
2015-10-28
SBU rapporten Arbetets betydelse för hjärtkärlsjukdom
• Den typ av exponering som dominerar i denna rapport är nära
förknippad med begreppen krav- kontroll och stöd
5
2015-10-28
Vår Hypotes Relational justice (organisatorisk rättvisa)
Cheferna tar hänsyn till de anställdas synpunkter
Cheferna kan hålla tillbaka sina personliga uppfattningar
Cheferna håller de anställda informerad om beslut och dess konsekvenser inom rimlig
tid
Cheferna behandlar de anställda vänligt och omtänksamt
Cheferna tar hänsyn till de anställdas rättigheter
Cheferna ser till att behandla de anställda uppriktigt och ärligt
6
2015-10-28
Arbetsplatser med långtidsfriska medarbetare
Antal företag med citat som stödjer respektive område
Organisatorisk rättvisa
Friska Genomsnittliga
Personliga synpunkter beaktas
39
12
Hålla tillbaka personliga uppfattningar
20
2
7
6
Vänlighet och omtänksamhet
27
15
Rättigheter
13
5
Uppriktighet
16
1
122
41
Info i rimlig tid
Summa
Rehabilitering
Handläggning bör ske skyndsamt medan man fortfarande har en funktion i gruppen
Arbete är bra för hälsan
Kunskap om arbete (exponering) och hälsa är en nyckel till framgång
7
2015-10-28
Tidiga insatser vid FHV,
stressrelaterad ohälsa (20 individer)
Fysisk arbetsförmåga, vid start
100%
90%
80%
70%
God
60%
Någorlunda
50%
Dålig
40%
30%
20%
10%
0%
Enl arbetsgivaren
Enl arbetstagaren
KOF – KRAV och FUNKTIONSSCHEMAT
Anställd
Chef
FHV
8
2015-10-28
Förebygga uppkomst av sjukdom +
Tidig arbetslivsinriktad rehabilitering Hälsosamma Arbetsplatser
God arbetsplatskännedom
Kända samarbetsstrukturer
BEHOVSANALYS
Utbildning
Riskbedömning
Medicinsk bedömning
Rehabiliteringsstöd
Utvärdering
Multiprofessionell
expertresurs inom
arbetsmiljö,
arbetshälsa och
rehabilitering
Tidig arbetslivsinriktad rehabilitering
Hälsosamma Arbetsplatser
Den Goda Arbetsmiljön
God arbetsplatskännedom
Kända samarbetsstrukturer
BEHOVSANALYS
Utbildning
Riskbedömning
Medicinsk bedömning
Rehabiliteringsstöd
Utvärdering
Multiprofessionell
expertresurs inom
arbetsmiljö,
arbetshälsa och
rehabilitering
9
2015-10-28
Utvärdering
Sjukfrånvaro del av ekonomisk effekt men påverkas
av konjunktur och kan kortsiktigt lätt påverkas.
Målsättning bör vara att främja långtidsfrisk
produktivitet
Faktorer vi tror är viktiga för långsiktig hälsa
- Sömn som förutsättning för återhämtning
- Organisatorisk rättvisa
10