Grovplanering HT 13 år 4 Svenska/Samhällskunskap: Vi arbetar

Grovplanering HT 13 år 4
Svenska/Samhällskunskap:
Vi arbetar ständigt med värdegrund genom läsning av passande skönlitteratur,
diskussioner och gruppövningar.
Demokrati i vår närhet, hur vi väljer våra representanter, demokratiska beslut
på elevens nivå i leken, i skolan.
Utveckla text: För att göra språket mer avancerat binder vi ihop meningar med
ord/fraser som ”eftersom”, ”för att”, ”men då” etc.
Användandet av beskrivande ord (adjektiv) för att få texterna bättre och mer
innehållsrika.
Fantasitexter, berättelser kring bild. ”Jag är-” där eleven ser en bild med
människor, väljer en person och utgår ifrån dennes perspektiv.
Faktatexter, i samband med tema i so/no kommer övningen i att sammanställa
text med hjälp av stödord/tankekarta.
SO: Historia/Religion:
Vi kommer arbeta med Vingatiden och ansluta den till Medeltiden. Vi
diskuterar efter filmvisning, skriver fantasi- och faktatexter, arbetar med
bilduppgifter, svarar på instuderingsfrågor utifrån kurslitteratur.
Utflykt till Gunnes Gård, ”Järnåldersliv”. Planerat till den 15:e oktober.
Geografi:
Arbete med Sveriges geografi. Kartor, färger samt symboler på kartan.
Väderstrecken, olika kända platser, städer, orter, landskap.
Matematik:
Inledningsvis repetition av de fyra räknesätten, sedan fördjupning i
huvudräkning och algoritm. Vi kommer arbeta med enkel geometri, de
vanligaste figurerna och beräkning/mätning av sträckor samt omkrets.
Vi kommer lära oss mer om att mäta tid, samla information ur tabeller och
enklare stapeldiagram.
NO:
Sveriges natur och djur. Vi tittar på Sveriges olika skogar, lövskogen, barrskogen
liv och växter i dessa. Svenska djur.
Miljö, vår påverkan på miljön. Miljömärkning, återvinning. Vattnets kretslopp
och hur vi kan tänka mer miljömedvetet.
Elektricitet, NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) Tema kretsar kring el.
Temat behandlar enkla kretsar och kopplingar, även diskussioner kring
elektricitet i hem och inom industri, elektricitetens historia.
Engelska:
Vi utökar vårt ordförråd dels genom att arbeta med texter, men även genom
sånger och ramsor. Vi pratar/läser engelska i små grupper och i helklass samt
spelar upp korta dialoger för varandra.
Vi använder boken Magic 4.