Elektromagnetiska fält, Kv Böljan, Helsingborgs Stad

PM
Elektromagnetiska fält,
Kv Böljan,
Helsingborgs Stad
28 november 2013
Bakgrund
Elledningar alstrar två typer av fält; elektriska fält och magnetiska fält (elektromagnetiska
fält). Magnetfälten är betydligt svårare att avskärma än de elektriska fälten och är därför mest
intressanta i diskussioner om hälsoeffekter. Magnetfält mäts i enheten tesla (T). Vanligen
används mikrotesla (μT) och 0,2 μT motsvarar en nivå likt det som normalt finns i bostäder
och kontor.
Forskning om eventuella hälsorisker är inte entydig och fortfarande vet man mycket lite om
hur magnetfälten påverkar människans hälsa. De effekter som skulle kunna uppkomma är
långtidseffekter, orsakade av en längre tids exponering, och följaktligen inte akuta
(Internationella strålskyddskommissionen, ICNIRP).
Gränsvärden och riktlinjer
Det saknas därför fastlagda gränsvärden för lokalisering av ny bebyggelse intill kraftledningar
och fördelningsstationer. Istället gäller Miljöbalkens försiktighetsprincip. Framförallt är det
vid etablering av bostäder och annan verksamhet som innebär stadigvarande vistelse som det
finns anledning att tillämpa skyddsavstånd med anledning av Försiktighetsprincipen.
Det finns ett myndighetsgemensamt utlåtande (”Magnetfält och Hälsorisker”, utgivet av
Boverket, Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen, Elsäkerhetsverket och
Strålsäkerhetsmyndigheten, 2009). Utlåtandet ska vara en vägledning för att utgöra stöd för
beslutsfattare i frågor om hälsorisker och elektromagnetiska fält.
Stadsbyggnadsnämnden har i april 2009 beslutat om riktlinjer för låg- och högfrekventa
elektromagnetiska fält. Nämnden tillämpar Socialstyrelsens bedömning och utgår från att det
elektromagnetiska fältet på platser där människor vistas varaktigt bör underskrida 0,4 μT
(årsmedelvärde). Detta värde ska innehållas vid bostadsytor eller vid fastighetsgräns i
anslutning till bostadsfastighet.
Järnvägen och kv Böljan
Kv Böljan omges av Drottninggatan på ena sidan och av järnvägen på andra sidan. Inom
kvarteret planeras för bostadsbebyggelse.
Längs elektrifierade järnvägsspår försörjer kontaktledningen loket med elektrisk ström och
runt ledningen alstras ett magnetfält. Magnetfältet från kontaktledningen är svagt då inget tåg
är i närheten men ökar när tåget passerar. Detta magnetfält får en varaktighet på några
minuter. Den är starkast vid järnvägen och avtar sedan med avståndet från banan. Då det inte
passerar något tåg på den aktuella sträckan alstras normalt inget magnetfält. Magnetfältets
storlek beror på strömuttaget från kontaktledningen, som i sin tur beror på tågtyp, acceleration
mm.
Mätning av magnetiska fält i närheten av järnvägsspåret samt inom planområdet genomfördes
år 2005 av Eladministration Turesson & Olsson AB. Mätningen visar att magnetfält alstras i
samtliga mätområden och passerande tåg ökar storleken på fältet. Dessa ökningar är relativt
kortvariga och deras längd verkar bero på typ av tåg, hastighet, vikt osv.
Mätningen visar klart att magnetfältets storlek minskar med avstånd från järnvägsspåret.
Samtliga fyra mätserier visade att genomsnittsvärden ligger under 0,2 μT (200nT) vilket
innebär att stadsbyggnadskontorets riktlinjer för elektromagnetiska fält uppfylls. Mätningarna
är gjorda på 18, 20,22 resp 25 m från järnvägen, vilket någorlunda överensstämmer med
planerade bebyggelsens placering. Kortaste avstånd mellan byggnads fasad i bottenplan och
spårmitt är 20 meter.
Den fjärde mätserien har något högre genomsnittsvärde än mätserie 3 trots att det var 25
meter från järnvägen. Detta kan förklaras med faktum att fem tåg passerade mätpunkten
jämfört med bara två tåg vid den tidigare mätningen. Det rekommenderade gränsvärdet
överskreds ändå inte.
Variationer i trafikering
Då magnetfältets storlek beror på spänningsuttaget från kontaktledningen, som i sin tur beror
på tågtyp, acceleration mm varierar årsmedelvärdet i och med förändringar i trafikeringen.
Mätningarna genomfördes år 2005 och tåg byts regelbundet ut då de har en livslängd om ca
25 år. På längre sikt kan ytterligare förändringar ske och andra tåg än dagens kan komma att
trafikera sträckan.
Det saknas metoder att beräkna magnetfält för en viss årstrafikering (antal och tågtyp) och för
att ange hur magnetfältet ser ut i dagsläget krävs mätningar, vilka dessutom måste ske vid
sådan tidpunkt att trafikeringen är representativ avseende antal tåg och vagnar, tågtyp,
acceleration etc. Då magnetfältet var förhållandevis lågt vid den genomförda mätningen
(årsmedelvärdet var ungefär halva gränsvärdet, d.v.s. jämförbart med det som normalt finns i
bostäder och kontor) bedöms det tillräckligt med en bedömning av hur förändrad trafikering
har påverkat magnetfältet.
De trafikeringsförändringar som Trafikverkets prognos visar för år 2035 innebär en ökning
från ca 80 tåg – en ungefärlig uppgift vid mätning - till framtida 164 tåg per dygn. Ökningen
bedöms inte resultera i att genomsnittsvärdet (vid mätningarna under 0,2 μT) kommer att
överskrida försiktighetsprincipens och kommunens riktlinje (årsmedelvärde
0,4 μT) vid den föreslagna bebyggelsen inom planområdet.
Som referens kan beräkningar utförda för Södertunnelprojektet i Helsingborg nämnas. Där har
beräkningar visat att med en framtida trafik på 384 tåg per dygn i markplan och med samma
utformning av kontaktledningsanläggningen som idag klaras riktvärdet (0,4 μT) vid ett
avstånd på cirka 15 meter från spåret. Fälten beror dock även på matning etc, och inte enbart
antal tåg.
Nedan återges hur magnetfältet ser ut precis när tåget passerar (Figur 1) samt hur dets er ut
när tåget befinner sig på långt avstånd (Figur 2). Uppgifterna kommer från Trafikverket
(dåvarande Banverket) och får därför ses som en genomsnittlig bild av hur magnetfältet
genererat av olika tåg ser ut.
Figur 1
Magnetfältets styrka på olika avstånd från järnvägen när tåget passerar. Strömstyrkan är
200 A och frekvensen 16,7 Hz. Det tillfälligt högre magnetfältet varar i ett par minuter. 1
De maxvärden som fåtts vid mätningen år 2005 understiger 1 μT och är enbart momentana.
Värdena överensstämmer med Figur 1.
Figur 2
Magnetfältets styrka på olika avstånd från järnvägen när tåget är långt borta (mer än 2,5 kilometer
bort). Strömstyrkan är 200 A och frekvensen 16,7 Hz.2
Slutsats
Utifrån mätningen, och det faktum att genomsnittsvärdet är lågt i förhållande till gränsvärdet,
bedöms den föreslagna bebyggelsen inom planområdet inte bli utsatt för varaktigt
elektromagnetiskt fält som överstiger det rekommenderade gränsvärdet på 0,4 μT.
Bedömningen tar hänsyn till prognos gällande framtida trafikering.
Aktuellt minsta avstånd om 20 m till järnvägen ska upprätthållas.
1
http://trafikverket.se/PageFiles/1044/elektromagnetiska_falt_omkring_jarnvagen.pdf
2
http://trafikverket.se/PageFiles/1044/elektromagnetiska_falt_omkring_jarnvagen.pdf