Bildspel vid presskonferensen

Landstinget bygger
framtidens psykiatri
Ltkalmar.se
Därför bygger vi framtidens psykiatri

Psykiatrin i Kalmar län behöver vårdmiljöer som stödjer en modernt inriktad och
patientfokuserad verksamhet där kompetenser och verksamheter kan samordnas för
bättre flöden och smidigare vårdprocesser.

Nuvarande lokaler är geografiskt spridda, i många fall otidsenliga och dåligt
anpassade för den verksamhet som bedrivs.

Placering på sjukhusområdet är viktigt för att psykiatrin ska komma närmare
sjukhusets övriga funktioner med möjlighet till utökat och bättre samarbete.

En läkande miljö, samordnad, med närhet till annan hälso- och sjukvård och med
patienten i centrum - så är bilden av hur framtidens psykiatri kommer att se ut.
Ltkalmar.se
Olika faser i byggprocessen i länet
Produktion igång
 Vimmerby – Specialistpsykiatri, ca 1 500 m² ombyggnad, 27,9 Mkr.
Förstudie – inriktningsbeslut i juni 2015
 Kalmar – Specialistpsykiatri, ca 20 000 m² nybyggnad.
Förstudie – inriktningsbeslut i november 2015
 Oskarshamn – Specialistpsykiatri, ca 3 000 m² om-, till- och nybyggnad.
 Västervik – Specialistpsykiatri, ca 15 000 m² om-, till- och nybyggnad.
Ltkalmar.se
De nya psykiatrilokalerna i Kalmar

Skapar attraktiva, välkomnande miljöer och ändamålsenliga lokaler med höga
arkitektoniska värden.

Bidrar till att effektivisera vård- och stödprocesserna samt optimera
resursutnyttjandet.

Utformas med utgångspunkt i aktuell forskning om läkande vårdmiljöer, med
generella lösningar som tillåter kontinuerlig utveckling.
Ltkalmar.se
All specialistpsykiatri i Kalmar på ett ställe

För att erbjuda specialistkompetens inom psykiatrin är det nödvändigt att samla och
samordna den specialiserade psykiatrin.

De nya lokalerna kommer därför att rymma:
–
–
–

alla verksamheter inom vuxenpsykiatrisk öppenvård och heldygnsvård.
alla verksamheter inom barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård och heldygnsvård.
all ledning och administration.
Med närheten till övriga kliniker på länssjukhuset kommer ett tvärprofessionellt
omhändertagande av både psykiatriska och somatiska patienter att underlättas.
Ltkalmar.se
Förslag till placering

Ger stora möjligheter till flexibla
lösningar inom byggnaden och till
framtida ut- och ombyggnad.

Ligger nära huvudentrén, parkeringen
och huvudstråket på sjukhuset.

Har inbyggda gårdar och stor möjlighet
att skapa bra utemiljöer för patienterna.

Har ingen insyn från omgivande
byggnader eller skuggning från
höga byggnader i närheten.
Ltkalmar.se
Förslag till lösning att täcka parkeringsbehovet
Nya byggnaden medför:
 att parkeringsplatser behöver
ersättas.
 ett ökat behov av
parkeringsplatser, cirka 400 st.
Förslag för att täcka behovet:
 En förtätning/komplettering av
parkeringen i sydväst och i
nordöstra hörnet, som skapas
successivt under och
efter byggtiden.
 Totalt cirka 430 nya platser.

Provisoriska parkeringar kommer att finnas under byggtiden.
Ltkalmar.se
Ltkalmar.se
2013-04-04