Verksamhetsberättelse 2014

2015-04-15 Sid 1
LEADER NÄRHETEN
Verksamhetsberättelse
för sjunde verksamhetsåret
2014-01-01 – 2014-12-31
__________________________________________________________________________________________
Den ideella Föreningen Närheten. Org nr: 802437-7924. Föreningens säte är i Grums.
Adress: Föreningen Närheten, Box 49, 664 21 Grums. E-mail: [email protected] Tel 0555-45 99 98
2015-04-15 Sid 2
Inledning
Verksamhetens mål och syfte
Enligt stadgarna är föreningens syfte att främja landsbygdens utveckling och förnyelse inom
kommunerna Grums, Kil, Forshaga, Hammarö och Karlstad. Detta ska ske i enlighet med föreningens
strategidokument. Föreningen Närheten är demokratisk och partipolitiskt obunden. Föreningen
bygger på ett partnerskap mellan det lokala samhället, det privata näringslivet och de ovan nämnda
kommunerna.
Personal
Personal på kansliet har under året varit Håkan Svenneling, Verksamhetsledare, Karin Bohlin,
Ekonomi och kansli, Emma Ericson, Projektledare checkar och Jens Karlsson, Projektledare
Sportfisketurism i Värmland. Håkan Svenneling gick på tjänsteledighet från och med 1 oktober p.g.a.
politiskt uppdrag. Emma var under hösten föräldraledig. Jens Karlsson har varit tillförordnad
verksamhetsledare från och med 1 oktober.
Styrelsens sammansättning
Styrelsen har varit partssammansatt enligt reglerna för Leader-verksamhet på följande sätt:
Representanter för offentlig sektor:
Ordinarie representanter
Ersättare
Gunnar Hellerström, Karlstad
Maria Röhr, Grums
Lars Emilson, Forshaga
Peter Doverholt, Hammarö
Torbjörn Nilsson, Kil
Mia Marklund, Karlstad
Christina Olsson, Grums
Marcus Ekholm, Forshaga
Karin Manner, Hammarö
Bo Thunberg, Kil
Representanter för näringslivet:
Ordinarie representanter
Ersättare
Conrad Nisser, Karlstad (lantbrukare)
Lena Hedberg, Väse (Entreprenör)
Kristina Ahlstedt Karlsson, Kil (Entreprenör)
Susanne Kyrk, Grums
Claire Emilsson, Frykerud
Jonas Enström, Hammarö (vd i
Hushållningssällskapet)
Anton Sundell, Hammarö (Entreprenör)
Cecilia Fjällman, Kil (Communicare)
Representanter för ideell sektor:
Ordinarie representanter
Ersättare
Pernilla Samuelsson, Hammarö (Communicare)
Martin Edman, Älvsbacka
Danne Helmersson, Molkom (Svenska Kyrkan)
Berit Nyqvist Cech, Väse
Lars Eriksson, Frykerud
Linn Sönstebö Mossberg, (Hela Sverige Ska
Leva)
Till styrelseordförande utsågs Pernilla Samuelsson och till vice ordförande Gunnar Hellerström.
Till föreningsrevisor utsågs Inge Karlsson, Grums. Godkänd revisor är Rune Larsson, Karev AB,
Karlstad.
__________________________________________________________________________________________
Den ideella Föreningen Närheten. Org nr: 802437-7924. Föreningens säte är i Grums.
Adress: Föreningen Närheten, Box 49, 664 21 Grums. E-mail: [email protected] Tel 0555-45 99 98
2015-04-15 Sid 3
Valberedningen har under året bestått av Fred-Inge Johansson, Georg Forsberg och Irene Eliasson
Av styrelsen vid konstituerande möte utsågs Pernilla Samuelsson, Gunnar Hellerström, Maria Röhr
och Håkan Svenneling att två i förening teckna föreningens firma och med rätt att teckna föreningens
konto var för sig. Då Håkan Svenneling begärde tjänstledigt under året, utsåg styrelsen sedermera
Jens Karlsson till hans ersättare.
Medlemmar
Föreningen har under 2014 haft 63 medlemmar.
Tillgänglighet
Kansliet har haft sin verksamhet förlagd till Sveaplan, d.v.s. i Grums centrum. Kontoret har haft öppet
under kontorstid fram t o m september. Därefter något minskad tillgänglighet p.g.a. allmän
neddragning av verksamheten och minskad tjänstgöringstid för de anställda. Personalen har hela
tiden varit tillgänglig via telefon och mail.
Verksamhetsplan år 2014
Fokus under 2014 var att slutföra pågående programperiod och att coacha ej avslutade projekt så att
de kunde avslutas.
Vid ingången av 2014 hade Leader Närheten 27 pågående större projekt plus ett antal checker. Vid
utgången hade antalet reducerats till 9 större projekt. Samtliga checker har avslutats före
midsommar.
Under senare halvan av 2014 har mycket fokus legat på förberedelser av den nya programperioden
och då i stort sett uteslutande framtagande av en ny strategi för 2014-2020. Strategin lämnades in till
Jordbruksverket för granskning 30 november, och besked väntas under våren 2015.
Projektet Sportfiske i Värmland avslutades som planerat 30 september 2014. Projektet har flutit på
bra och det finns bra lärdomar att ta med sig till kommande projekt inom småskalig turismnäring.
Fiske i Vänerregionen som handlade om marknadsföringsfilmer var ett projekt som både drog ut på
tiden och som medförde en del problem. Det avslutades dock med 10 producerade filmer totalt
vilket var målet. Projektet Fyrskär, som är ett resultat av det tidigare Treskär, förlängdes över
årsskiftet och avslutas i början av 2015. Här beviljades stöd från Region Värmland för att ta fram en
ansökan till EU:s Regionalfond om ett skärgårdsutvecklingsprojekt tillsammans med kommunerna
Säffle, Grums, Hammarö, Kristinehamn och Länsstyrelsen Värmland.
Avslutning
Leader Närheten tackar alla som medverkat till en bra verksamhet i föreningen under 2014.
__________________________________________________________________________________________
Den ideella Föreningen Närheten. Org nr: 802437-7924. Föreningens säte är i Grums.
Adress: Föreningen Närheten, Box 49, 664 21 Grums. E-mail: [email protected] Tel 0555-45 99 98