Nämnden för Service 2015-05-20 Klockan 08:30

KUNGSBACKA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Service
Datum
2015-05-20
Plats och tid sammanträde
Särörummet
Klockan 08:30 – 12.10
Beslutande
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare
Fredrik Hansson (C), ordförande
Hravn Forsne (M), vice ordförande
Gunnel Wester Orrelid (M)
Victoria Karlsson (M)
Madelene Nordström (FP)
Björn Ivarsson (S)
James Kujansuu (SD)
Övriga närvarande
Ersättare
Tjänstemän
Kajsa Jureus (M)
Mikael Bergman (M)
Thomas Sahlström (C)
Rickhard Nilsson (FP)
Renee Sylvan (S)
Michael Andersson (KB)
Jesper Wigh, sekreterare
Lars Nyström, förvaltningschef
Pehr Helsing, verksamhetschef
Christian Arneving, enhetschef
Eva Djervbrant, enhetschef
Christina Malmborg, controller
Personalföreträdare
Övriga
Hugo Bengtsson, praktikant
Plats och tid justering
Sekreterare
_______________________________
Jesper Wigh
Ordförande
_______________________________
Fredrik Hansson (C)
Protokolljusterare
_______________________________
Björn Ivarsson (S)
Underskrifter
Paragrafer
§§ 27 – 31
KUNGSBACKA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Service
Datum
2015-05-20
Sammanträdesdatum
ANSLAG / BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnden för Service
2015-05-20
Anslagsdatum
2015-05-20
Organ
Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.
Datum då anslaget tas ner
2015-06-12
Förvaringsplats för protokollet
Service
Underskrift
Jesper Wigh
2 (9)
KUNGSBACKA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Service
Datum
3 (9)
2015-05-20
Innehåll
Justerare
Information
4
Delårsrapport SE 2015
5
Redovisning av inkomna skrivelser
7
Anmälan av delegeringsbeslut
8
Barnkonsekvensanalys maj
9
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Service
Datum
2015-05-20
§ 27
Information
Dnr SE/2015:64
Beslut
Informationen noteras
Förvaltningen informerar om:
Upphandlingsverksamheten
Verksamhetschef Pehr Helsing och enhetschefer Eva Djervbrant och Christian
Arneving informerar om upphandlings- och e-handelsverksamheten.
Projektredovisning
Maria Rosenberg informerar om aktuell status för serviceområde Fastigheters olika
projekt.
Förvaltningen ska återkomma med information om hanteringen av Säröskolans
omklädningsrum med anledning av Konkurrensverkets skrivelse till kommunen.
Information om köket på Säröskolan ska lämnas vid nästa sammanträde.
Fråga om skattehuset
James Kujansuu (SD) ställer fråga till förvaltningen angående ”skattehuset” och
varför det står tomt.
Ulrika Granfors informerar om det pågående arbetet med att hitta lämpliga
verksamheter som ska flytta till lokalerna. Kommunen kommer att lämna lokaler
som har dålig tillgänglighet och är kostnadsineffektiva mot nya lokaler med högre
tillgänglighet och kostnadseffektivitet.
Serviceområde fastighet har fått i uppdrag av kommundirektören att hitta lämpliga
hyresgäster.
Bostadsanpassning – förändrad organisationstillhörighet
Lars Nyström informerar om den kommande flytten av verksamheten
Bostadsanpassning från Medborgarservice till nämnden för Vård & Omsorg.
Nämndens utvecklingsdagar
Lars Nyström informerar om nämndens planeringsdagar i juni.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
4 (9)
KUNGSBACKA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Service
Datum
5 (9)
2015-05-20
§ 28
Delårsrapport SE 2015
Dnr SE/2015:65
Beslut
Nämnden beslutar

att rapport per 2015-04-30 läggs till handlingarna.

att godkänna förslag om åtgärder för eliminering av förväntat underskott
Sammanfattning
I Kungsbacka upprättas uppföljning och prognos per 30:e april och delårsrapport per
31:e augusti. Båda rapporterna omfattar resultat och analys för perioden och en
prognos för året. Apriluppföljningen är enklare än delårsrapporten per augusti och
omfattar endast beräknat ekonomiskt resultat medan augustirapporten även innefattar
måluppfyllelse och nyckeltal.
Förvaltningens prognos för Fastigheter visar på ett underskott på -9,5 mkr. Orsaken
är att vissa tidigare nedlagda kostnader för ny Furulidskola inte ska belasta
nuvarande investeringsprojekt utan direktbokföras som driftskostnader. Kostnaderna
beräknas uppgå till ca -7 mkr och föreslås täckning för i samband med bokslut.
Resterande avvikelse på -2,5 mkr beror på planerat underhåll av fastigheter med
eftersatt underhåll, vilket finansieras av verksamhetens resultatfond.
Övriga verksamheter på Service beräknas få ett underskott på -4,9 mkr beroende på
ofinansierade kostnader för Kungsbacka Direkt samt minskade intäkter och ökade
kostnader för Måltider.
Förslag på åtgärder för eliminering av förväntat underskott på totalt -14,4 mkr:
Justerare
 Reglering i samband med bokslut - ny Furulidskola
7,0 mkr
 Finansiering med Fastigheters resultatfond
2,5 mkr
 Reglering i samband med bokslut – Kungsbacka Direkt
1,5 mkr
 Finansiering med Service resultatfond
3,4 mkr
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Service
Datum
2015-05-20
Prognos för pågående investeringar visar på -17,8 mkr på grund av att justering av
budget för pågående projekt ännu inte verkställts.
Förvaltningen har enligt uppdrag inrapporterat sin uppföljning i Stratsys.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-05-12
Utdrag ur Stratsys 2015-05-13
Beslutet skickas till
KSF
Justerare
Expedierat/bestyrkt
6 (9)
KUNGSBACKA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Service
Datum
7 (9)
2015-05-20
§ 29
Redovisning av inkomna skrivelser
Dnr SE/2015:70
Beslut
Informationen noteras
Sammanfattning
En sammanställning av inkomna skrivelser under perioden 2015-04-16 – 2015-05-13
presenteras för nämnden.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Service
Datum
2015-05-20
§ 30
Anmälan av delegeringsbeslut
Dnr SE/2015:69
Beslut
Vidtagna åtgärder noteras till protokollet
Sammanfattning
BAB-handläggarna
Förvaltningschef
Ekonomi
Fastighet
Personal
Måltid
Lokalvård
Medborgarservice
Upphandling
IT
Utvecklingsenheten
Ordförande
Justerare
Beslut angående bostadsanpassning
Förändring av attest
Expedierat/bestyrkt
8 (9)
KUNGSBACKA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Service
Datum
2015-05-20
§ 31
Barnkonsekvensanalys maj
Dnr SE/2015:68
Beslut
Informationen noteras
Sammanfattning
En checklista avseende barnkonsekvensanalys har upprättats på de ärenden som
behandlats vid dagens sammanträde.

Har vi tillfrågat de berörda barnen om deras synpunkter?
Nej

Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet?
Ja
Ärenden:
Uppföljning och prognos april 2015
Justerare
Expedierat/bestyrkt
9 (9)