Anhållan om godkännande av nya avtalsvillkor för PEFC

 Anhållan om godkännande av nya avtalsvillkor för PEFC‐gruppanslutning samt erbjudande om FSC‐gruppanslutning till Skogscertifiering Prosilva AB Fr.o.m. 1 januari 2015 infördes en årlig avgift för nytecknade avtal om gruppanslutning till vårt PEFC‐ skogsbrukscertifikat och sedan tidigare betalar våra FSC‐anslutna skogsägare en årlig avgift. För att kunna erbjuda bättre service och därmed skapa förutsättningar för att möta omvärldens allt högre ställda krav på brukandet av den svenska skogen inför vi nu en årsavgift även för våra befintliga PEFC‐
gruppmedlemmar. De nu beslutade avgifterna är lika för båda certifieringarna och är beroende av arealen. För innevarande år (2015) betalar de som tecknat PEFC‐avtal före 2014 halv årsavgift. De av er som tecknade PEFC‐avtal under 2014 får ytterligare ett friår och årsavgift erläggs först 2016. Av tabell 1 nedan framgår PEFC‐årsavgiften för er fastighet. Avgiften är fullt avdragsgill i deklarationen för näringsverksamhet. Moms 25 % tillkommer på alla avgifter. Produktiv skogsmark (ha) 1 ‐ 50 51 – 100 101 – 300 301 – 1 000 1 001 – 5 000 5 001 – 9 999 Tabell 1 Enkelanslutning: PEFC
Avtal tecknade före 2014
Avtal tecknade under 2014 Årsavgift
Årsavgift Årsavgift Årsavgift 2016 och 2016 och 2015 2015 tillsvidare tillsvidare ‐ ‐
‐
‐ 150 300
‐
300 250 500
‐
500 375 750
‐
750 750 1 500
‐
1 500 1500 3 000
‐
3 000 Att certifiera sin skog betyder att ta ställning. Certifierad skog brukas ansvarsfullt och förenar ekonomi, miljö och sociala aspekter för att skapa en så bra helhet som möjligt ‐ vi vill därför ha dig fortsatt ansluten till oss. Om du dessutom väljer att dubbelcertifiera din fastighet nu, vilket ger dig tillgång till en än bredare marknad där både PEFC‐ och FSC‐certifierad råvara efterfrågas med bättre priser, bjuder vi på anslutningsavgiften (värde 500 – 5 000 kr). Erbjudandet gäller t.o.m. 2015‐08‐01. Kontakta ditt ombud eller oss direkt ‐ läs mer på vår hemsida: www.skogscertifiering.se. www.skogscertifiering.se postadress: Box 26055, 750 26 Uppsala besöksadress: Klostergatan 2, 753 21 Uppsala Av tabell 2 framgår avgiften per år om ni skulle välja att dubbelansluta er fastighet i enlighet med detta erbjudande. Produktiv skogsmark (ha) 1 ‐ 50 51 – 100 101 – 300 301 – 1 000 1 001 – 5 000 5 001 – 9 999 Tabell 2 Dubbelanslutning: PEFC och FSC Avtal tecknade före 2014
Avtal tecknade under 2014 Årsavgift
Årsavgift Årsavgift Årsavgift 2016 och 2016 och 2015 2015 tillsvidare tillsvidare ‐ 300
‐
300 150 600
‐
600 250 1 000
‐
1 000 375 1 500
‐
1 500 750 3 000
‐
3 000 1500 6 000
‐
6 000 Då införandet av en årlig avgift för PEFC‐anslutning är en förändring av de avtalsvillkor som gällde då ni tecknade avtalet behöver vi ert godkännande av ändringen. På bifogade talong anger ni om: 1. Ni godkänner ändringen och accepterar därmed att Skogscertifiering Prosilva AB fakturerar er en årlig avgift för er PEFC‐gruppanslutning enligt tabell 1. Avgiften är fullt avdragsgill i deklarationen för näringsverksamhet. Moms 25 % tillkommer. 2. Ni godkänner ändringen och ansöker härmed om dubbelanslutning och accepterar därmed att Skogscertifiering Prosilva AB fakturerar er en årlig avgift för dubbelanslutning enligt tabell 2. Avgiften är fullt avdragsgill i deklarationen för näringsverksamhet. Moms 25 % tillkommer. 3. Ni väljer att inte godkänna denna förändring. Detta jämställs med en skriftlig uppsägning och ert avtal om gruppcertifiering kommer att upphöra att gälla i enlighet med vad som framgår av avtalet. Ni kommer då, efter det att avtalet upphört att gälla, inte längre att kunna sälja er skogsråvara som certifierad. I adressfältet på omstående sida är avtalsdatum angett. Avtal tecknade fr.o.m. xx‐ 08‐01 upphör att gälla samma datum 2015. Avtal tecknade t.o.m. xx‐08‐
01 upphör att gälla samma datum 2016. Med förhoppning om ert fortsatta medlemskap och en önskan om en solig och trevlig sommar! Uppsala 2015‐06‐25 Magnus Norrby VD Skogscertifiering Prosilva AB Kryssa i ert val nedan, vik pappret på mitten, tejpa ihop och lägg på postlådan. Portot betalar Skogscertifiering Prosilva AB. Svar oss tillhanda senast 2015‐08‐01. Om vi inte får något svar från er till detta datum betraktar vi uteblivet svar som godkännande av villkorsförändring avseende er PEFC‐anslutning i enlighet med alternativ 1 nedan. OBS ! ‐ Ange bevisnummer: S‐_______________ (fyra siffror) finns i adressfältet på första sidan.  ALT 1. Undertecknad godkänner ändringen och accepterar därmed att Skogscertifiering Prosilva AB fakturerar en årlig avgift för er PEFC‐gruppanslutning enligt tabell 1. Avgiften är fullt avdragsgill i deklarationen för näringsverksamhet. Moms 25 % tillkommer.  ALT 2. Undertecknad godkänner ändringen och ansöker härmed om dubbelanslutning och accepterar därmed att Skogscertifiering Prosilva AB fakturerar en årlig avgift för dubbelanslutning enligt tabell 2. Avgiften är fullt avdragsgill i deklarationen för näringsverksamhet. Moms 25 % tillkommer..  ALT 3. Undertecknad väljer att inte godkänna denna förändring. Detta jämställs med en skriftlig uppsägning och avtalet om gruppcertifiering kommer att upphöra att gälla i enlighet med vad som framgår av avtalet. Jag kommer då, efter det att avtalet upphört att gälla, inte längre att kunna sälja min skogsråvara som certifierad. Ort och datum: ______________________________________________ Underskrift:_________________________________________________ Namnförtydligande: __________________________________________  Jag vill också bli kontaktad för ytterligare information på telefon:___________________________ FRISVAR Skogscertifiering Prosilva AB 20509917 758 52 Uppsala Frankeras ej Mottagaren Betalar portot