I sallskap av barn - 10 fragor om alkoholbruk

i sällskap av barn
10 frågor om alkoholbruk
Innehåll
I barnens närvaro
Om denna broschyr
3
Text (Tio knepiga frågor och några saker
att fundera på): Minna Ilva och Mira Roine,
A-klinikstiftelsen
Tio knepiga frågor och några
saker att fundera på
– Hur ofta dricker du alkohol?
4
–Vad är måttligt?
5
–Får man dricka sig berusad?
6
–Ska man alls dricka alkohol?
7
–Problematiskt på familjefester?
8
–Bör vuxna föregå med
gott exempel?
Fakta i broschyren bygger på forsknings­
resultat från följande undersökningar:
­Enkät 2008 om alkoholvanorna (åter­
kommer vart åttonde år) och enkät om
skolelevers hälsa vilka genomförts av
­Institutet för hälsa och välfärd, enkät
­kallad ”En glasskör barndom” som utförts
av A-klinikstiftelsen och enkäter bland
barn som gjorts av Förbundet för familjerådgivning och rådgivning i uppfostrings­
frågor.
9
–Märker barn att man druckit?
10
–Bör man prata om alkohol?
11
–Får man köpa ut
till minderåriga?
12
–Låter du din tonåring
smaka på alkohol?
13
Redigering och layout: SEK Loyal Oy
Tryck: PunaMusta Oy
Svensk översättning: Marina Ljungqvist
Mer information
14
Programmet
Förnuftigt föräldraskap 15
Första upplagan 2010
Hur använder du alkohol
i närvaro av barn?
Vad är ett måttligt alkoholintag i ett barns
ögon? Är det naturligt att servera vin vid
en familjemiddag eller champagne på
en konfirmationsfest? Kan man ta ett par
öl efter bastun? Är det OK att dricka lite
vin efter jobbet för att varva ner? Får man
bli lite lagom salongsberusad? Kan man
köpa en flaska cider till en tonåring eller
bjuda den unga på ett glas när det är
fest?
Svåra frågor som det inte är så lätt att
svara på.
Flertalet finländare har ett sunt för­
hållande till alkohol. Därmed vill vi inte
ha sagt att man ska vältra skulden för
alla ­alkoholrelaterade problem på dem
som har svårt att handskas med
alkohol. Vuxna kan tycka att de använder
alkohol med måtta på ett sätt som inte
kan skada någon. Barn och ungdomar
kan se på saken med andra ögon.
Därför är det viktigt att alla vuxna funderar
över sitt alkoholbruk och försöker sätta
sig in i barnets situation.
Nedan följer tio frågor. Fundera noga
igenom dem och välj det svarsalternativ
som bäst motsvarar din åsikt.
2
3
Hur ofta dricker du alkohol?
Vad är måttligt?
1. Hur ofta brukar du dricka alkohol?
2. Vad är en måttlig alkoholkonsumtion enligt din mening?
a) Varje dag eller nästan varje dag
a) Något glas då och då
b) Varje vecka
b) En konsumtion som varken jag eller någon annan tar skada av
c) En till två gånger per månad
c) Att dricka utan att bli berusad
d) Några gånger per år eller mer sällan
d) Att man dricker men sällan blir berusad
e) Dricker ingen alkohol
e) Det har jag aldrig tänkt på
Några saker att fundera på
Några saker att fundera på
Konsumtionen av alkohol är utbredd i det finländska samhället. Hela 90 % av finländarna
dricker alkohol. Av kvinnorna dricker 17 % alkohol oftare än en gång i veckan, av männen
37 %. Konsumtionen av alkohol har ökat med närmare 20 % under 2000-talet. I dagsläget
dricker vi finländare cirka 10,2 liter ren alkohol per person.
Gränsen för riskkonsumtion hos män går
vid sju enheter per konsumtionstillfälle
eller 24 enheter per vecka enligt en ved­
ertagen definition. När det gäller kvinnor
går gränsen vid fem enheter per konsum­
tionstillfälle eller 15 enheter per vecka.
En enhet motsvarar till exempel en flaska
mellanöl eller cider, ett glas vin på 12 cl
eller 4 cl whisky.
Ta och fundera över dina egna alkoholvanor från dessa synvinklar:
• Ifall du dricker alkohol så gott som varje dag borde du fråga dig själv om alkohol spelar
en alltför stor roll i din vardag. Med en så flitig konsumtion löper du stor risk att bli bero­
ende av alkohol.
• Även om du bara dricker alkohol en gång i veckan och är en måttlig konsument kan alko­
hol bli en (o)vana som är svår att bryta.
• Också du som dricker sporadiskt gör klokt i att fundera över vad det egentligen innebär.
Brukar du konsumera måttligt eller dricker du i akt och mening att bli berusad?
• Oavsett om du själv är helnykter kommer du säkert i kontakt med alkohol vid olika till­
fällen. Det skadar inte om du någon gång tar och funderar över personerna i din närmaste
omgivning och deras alkoholvanor. Då har du lättare att prata med dem om alkohol om
det skulle bli aktuellt.
4
det bra om du som är vuxen funderar
närmare över vad måttligt drickande är,
i synnerhet när barn är med.
Det är inte alltid så lätt att bedöma hur
skadlig alkohol kan vara för en själv och
framför allt för andra. Alla vet att det
inte är bra att dricka för mycket, men hur
­noterar man negativa effekter som är
­mindre synliga? Föräldrarna kanske tycker
att de måste ta ett par öl för att kunna
varva ner när arbetsveckan är över, men
hur känns det för ett barn?
Ur ett barns synvinkel finns det ingen exakt
gräns för vad som är en måttlig alkohol­
konsumtion hos vuxna. Alla barn reagerar
på vuxnas drickande på sitt eget sätt.
Kännetecknande för en måttlig alkohol­
konsumtion är att inte dricka sig berusad.
Men det är svårt att objektivt bedöma hur
nykter man själv är. De flesta inbillar sig att
ingen annan märker hur berusade de är
även om de skulle sluddra och ragla.
Det som en vuxen tycker är måttligt kan
upplevas som något helt annat av ett barn.
Beteendet hos en vuxen kan nämligen
förändras redan efter ett par glas vin. Ett
barn kan känna obehag eller till och med
rädsla inför denna förändring. Därför är
5
Får man dricka sig berusad?
Ska man alls dricka alkohol?
3. Tycker du att man kan dricka sig berusad när barn är med?
4. Ska man över huvud taget använda alkohol när barn är med?
a) Nej, absolut inte
a) Nej, under inga omständigheter
b) Ja, ifall det inte påverkar den vuxnas beteende
b) Ja, man kan ta ett glas eller två
c) Ja, bara någon i sällskapet håller sig nykter och tar hand om barnen
c) Ja, så länge barnen inte tar någon skada av det
d) Ja, för barn trivs i sällskap med glada vuxna
d) Ja, med eller utan barn spelar ingen roll
e) Det har jag aldrig tänkt på
e) Det har jag aldrig tänkt på
Några saker att fundera på
Några saker att fundera på
minsann när en vuxen beter sig annor­
lunda än normalt.
Enligt undersökningar tycker 95 % att
vuxna inte får dricka sig berusade när barn
är med. Trots det uppger över hälften av
både män och kvinnor att det är OK att
dricka sig berusad också i närvaro av barn,
ifall någon i sällskapet är nykter och tar
hand om barnen. Det är förstås bra att det
finns någon som tar hand om barnen då
de vuxna dricker alkohol. Men tänk efter:
Hur tror du det skulle kännas för ett barn
att stöta på onyktra vuxna i sitt eget hem
mitt i natten?
En vuxen kanske tror att glada berusade
människor är trevliga också i ett barns
ögon. Men barn upplever dem oftast på
ett helt annat sätt. Barn kan bli skrämda
av spralliga vuxna.
Enligt en enkät som Förbundet för
familje­rådgivning och uppfostringsfrågor
gjort bland barn i lågstadiet har de allra
flesta, 91 %, negativa attityder till onyktra
personer. Drygt hälften eller 55 % av
­barnen beskriver dem som aggressiva,
elaka, hemska eller arga.
Berusning påverkar alltid beteendet, även
om personer som håller på att bli beru­
sade själva tror att de uppför sig precis på
samma sätt som i nyktert stillstånd. Det
är naivt att inbilla sig att man skulle kunna
dölja sin onykterhet för ett barn. Forskning
visar att barn är bra iakttagare – de märker
6
Har du någonsin frågat ett barn vad det
tycker och tänker om vuxnas drickande?
Vi finländare accepterar inte att vuxna
dricker sig berusade när barn är med.
En sådan åsikt har stöd av 72 % av svars­
personerna i flera undersökningar. Verklig­
heten ser dock annorlunda ut. Resultaten
av enkäter utförda av A-klinikstiftelsen
visar att ett stort antal finländare konsu­
merar alkohol även när barn är med.
Nära hälften eller 46 % av alla finländare
dricker alkohol till maten i närvaro av
­barnen. Vid familjefester och släktbjud­
ningar är det 41 % som använder alko­
hol. Bara 18 % av alla finländare rör inte
­alkohol när det finns barn med.
Med tanke på barnens trygghet är det bäst
att inte dricka någon alkohol alls när de
är närvarande. Men för många av dagens
finländare finns alkohol med i både vardag
och fest. I stort sett alla av oss hamnar
­någon gång i en situation där vuxna
dricker i närvaro av barn.
Det finns barn som accepterar att föräld­
rarna dricker lite alkohol någon enstaka
gång, medan andra kan bli väldigt ledsna
om mamma och pappa tar ”några” öl eller
eller ett par glas rödvin efter bastun. Har
du funderat över hur många ”några” är i ditt
fall? Barn ska inte behöva vara rädda för
sin mamma eller pappa. Prata öppet om
alkohol med dem om det är nödvändigt.
Många vuxna tycker att alkoholkonsum­
tionen är deras ensak. Vi vill gärna tro att
barn inte far illa av att vi dricker alkohol,
trots att vi kanske aldrig stannat upp och
försökt se på saken ur barnets synvinkel.
7
Problematiskt på familjefester?
Bör vuxna föregå med gott exempel?
5.Brukar du stöta på problem med vuxnas användning av alkohol vid familjefester?
6. Föräldrar och andra anhöriga kan påverka barns och
ton­åringars alkoholvanor genom att själva föregå med gott exempel
a) Nej, aldrig
a) Instämmer helt
b) Ja, någon gång
c) Ja, alltid då och då
d) Ja, så gott som alltid
b) Instämmer delvis
c) Tar delvis avstånd
d) Tar helt avstånd
e) Kan inte svara
Några saker att fundera på
När du själv ordnar fester kan du ta och
fundera på om det nödvändigt att servera
någon alkohol alls.
Närmare hälften av alla finländare stöter
på problem vid familjefester och släkt­
bjudningar som har med vuxnas drickande
att göra.
Några saker att fundera på
När man frågar tonåringar på vilket sätt
föräldrarna kunde hjälpa dem att hålla
sig nyktra, är det många som svarar att
det är väldigt viktigt att föräldrarna själva
föregår med gott exempel.
Många vuxna dricker alkohol vid fester och
bjudningar under större helger när också
barnen är med. Tre av fyra finländare förtär
alkohol under nyår, valborg och midsom­
mar. Varannan finländare tycker att det hör
till saken att dricka alkohol vid bröllop och
födelsedagskalas.
Vi vuxna skapar modeller som barn tar
efter. Varje vuxen – mamma, pappa,
­morbror/farbror, faster/moster eller en
gäst – som dricker alkohol i ett barns
­närvaro fungerar som en modell för
barnet. Därför bör alla vuxna tänka noga
efter hur de ska handskas med alkohol
när barn är med.
Resultaten av undersökningar tyder på att
barn inte vill att vuxna ska dricka någon
alkohol alls vid sådana tillfällen, även om
det inte skulle röra sig om direkt miss­
bruk. Nästan hälften av barn i lågstadiet
tycker att vuxnas fester präglas alldeles
för mycket av alkohol och att de inte är
lämpliga för barn, visar enkätsvar.
8
9
Märker barn att man druckit?
7. Barn lägger inte märke till när vuxna dricker alkohol.
Bör man prata om alkohol?
8.Bör föräldrarna prata med barnen eller tonåringarna om alkohol och dryckesvanor? a) Instämmer helt
b) Instämmer delvis
a) Nej, ifall föräldrarna själva är absolutister eller mycket sparsamma med alkohol
c) Tar delvis avstånd
b) Nej, det räcker att skolan upplyser eleverna om riskerna med alkohol
d) Tar helt avstånd
c) Ja, det är bra att prata om alkohol oavsett om föräldrarna själva använder alkohol eller inte
e) Kan inte svara
d)Ja, om barnet ställer frågor
e) Ja, när barnet kommer i tonåren och börjar fundera på hur man
ska förhålla sig till alkohol
Några saker att fundera på
Det finns en allmänt utbredd uppfattning
om att barn varken ser eller begriper sig
på vuxnas användning av alkohol, men
det här omkullkastas av internationella
forskningsresultat.
Kanske du skulle ta och fråga barnen
själva vad de tycker och tänker om vuxnas
alkoholförtäring?
Några saker att fundera på
Ett barns tankar kan kretsa kring alkohol
och fylleri utan att barnet riktigt kan sätta
ord på det. Om ett barn till exempel sett
en kraftigt berusad person som uppfört
sig konstigt bör föräldrarna ge barnet en
förklaring som det kan förstå.
Man har kunnat påvisa att barn mellan
fem och tio år har en väl utvecklad
föreställning om alkohol, alkoholvanor
och alkoholberusning. Om föräldrarna
mår dåligt så förstår redan ett litet barn
att det kan bero på att de hade festat
kvällen innan.
Också när det gäller tonåringar är det
­klokast att prata om alkohol helt öppet.
Det finns tyvärr ingen färdig mall för hur
man ska diskutera alkohol med tonåringar,
för både ungdomar och vuxna är olika.
Välj det sätt som känns naturligast för dig.
Använd ett språk som passar barnets
utvecklingsnivå. När du pratar med ett
litet barn ska du använda konkreta uttryck
som är bekanta för barnet.
Bara vart fjärde barn i Finland som är tio
år eller yngre vet inte vad alkohol är för
något. De övriga förknippar alkohol med
en dryck för vuxna som påverkar männis­
kor på ett negativt sätt.
10
11
Får man köpa ut till minderåriga?
Tonåringar och alkohol?
9.Tycker du det är acceptabelt att föräldrar köper ut
alkohol åt sina minderåriga barn?
10.Kan man bjuda en 15-åring på en flaska cider eller
liknande när föräldrarna är med?
a)Nej, absolut inte
a)Nej, absolut inte
b)Jag kan förstå föräldrar som gör det, men själv skulle jag inte kunna tänka mig det
b)Jag förstår föräldrar som gör så, men själv skulle jag inte servera en droppe
c)Ja, om det rör sig om svaga alkoholdrycker i små mängder
c)Ja, det är bra att tonåringar lär sig dricka alkohol under
kontrollerade former
d)Ja, för ungdomar får tag i alkohol på ett eller annat sätt i alla fall
d) Ja, för tonåringar kommer över alkohol i alla fall
Några saker att fundera på
Några saker att fundera på
Svaret på frågan i rubriken är entydigt nej.
av sina föräldrar under ”betryggande”
former lyckas skaffa sig det också på andra
sätt.
Det är nämligen brottsligt att langa
alkohol till minderåriga enligt finsk lag.
Självfallet tillåter lagen inte heller lang­
ning till egna barn. Lagens syfte är att
värna om minderårigas hälsa och säker­
het. Alkohol är mer skadligt för ungdomar
än för vuxna eftersom en ung människas
hjärna fort­farande utvecklas. Ungdomar
har dessutom lägre kroppsvikt, dricker
ofta häftigare och är oerfarnare. Allt det
här kan leda till allvarligare skador hos
dem än hos en vuxen.
framtid. Det har kommit fram i undersök­
ningar att ju senare ungdomar alkoholde­
buterar, desto mindre alkoholrelaterade
problem har de längre fram i livet.
Det är förbjudet i lag att langa alkohol
åt minderåriga bland annat därför att det
är skadligt för barns hälsa och utveck­
ling. Varje vuxen som bryr sig om sina
tonåringar ska låta bli att bjuda dem på
alkohol, även om ungdomarna snart ska
bli myndiga.
Föräldrar som bjuder sina minderåriga
barn på alkohol brukar motivera det med
att de vill lära dem dricka alkohol under
ordnade former. Varför tycker de att bar­
nen ska lära sig det redan som telningar?
Det är naturligtvis bra om föräldrar och
barn har en öppen och förtroendefull rela­
tion, men föräldraskap innebär också att
man måste kunna sätta gränser.
När föräldrar och andra vuxna köper ut
alkohol till minderåriga brukar de försvara
sig med att de har kontroll över vad och
när ungdomarna dricker. Studien om
alkohol­vanor bland finländska skolelever
visar dock att ungdomar som får alkohol
Nolltolerans mot alkohol för ungdomar är
en bra attityd med tanke på ungdomarnas
12
13
Mer information
www.lastenseurassa.fi
Webbplatsen innehåller information om alkohol och några verktyg som hjälper dig
att bilda en åsikt om hur man bör använda alkohol med barn närvarande. Du kan själv
bidra med inlägg genom att klicka under Tipsa en vän.
www.lasinenlapsuus.fi
Sajten, som bara finns på finska med ett sammandrag på engelska, erbjuder
­information och stöd till barn i familjer med alkoholproblem så att de ska kunna få
ordning och struktur i sin vardag.
www.varjomaailma.fi
(rulla nedåt på sidan för att läsa den svenska texten om Skuggvärlden).
Webbsidan är en tjänst för barn och ungdomar som växer upp i hem där den ena
­eller båda föräldrarna missbrukar alkohol eller andra droger.
Förnuftigt föräldraskap
”Förnuftigt föräldraskap – vilken förebild är du för ditt barn?” är ett program där målet är
att förebygga och minska de obehag som barn kan känna inför vuxnas alkoholkonsumtion.
Eftersom vuxna fungerar som modeller för barnen är det inte vars och ens ensak hur man
handskas med alkohol. Vuxnas attityder till alkohol och våra mönster för användning av
alkohol förs vidare till nästa generation. Programmet som löper över flera år ska fungera
som en väckarklocka som får varje vuxen att tänka efter hur man ska hantera alkohol när
barn är med.
Inom ramen för programmet tar vi fram handfasta hjälpmedel och guider för föräldrar och
andra fostrare samt publicerar forskningsfakta i ämnet.
Programmet genomförs i samverkan mellan Alko, Institutet för hälsa och värlfärd,
A-klinikstiftelsen och Mannerheims Barnskyddsförbund.
www.paihdelinkki.fi
”Droglänken” är en webbtjänst för experter, studerande samt personer som
­missbrukar alkohol och/eller andra droger och deras anhöriga. Den innehåller infor­
mation om alkohol, droger och beroende.
www.mll.fi/kasvattajille/ept
Webbsidan drivs av Mannerheims barnskyddsförbund. Förbundet genomför ett
projekt där syftet är att stärka barns och familjers välbefinnande samt förhindra att
ungdomar börjar använda alkohol och andra droger.
www.alko.fi/alkoholochhalsa
På webbavsnittet hittar du broschyrer om alkohol och hälsa att ladda ned och länkar
till mer information om temat.
14
15
www.alko.fi