Svar på motion om ordningsregler 2015

BRF Storseglet
Styrelsens svar på motion om att ta hänsyn till sina grannar.
Motionären tar upp en angelägen fråga. Boende i flerfamiljshus innebär lätt problem med vilka
hänsyn man måste/bör ta till sina grannar.
I Brf Storseglet finns ordningsregler, rubricerade Trivselregler i boendepärmen, se bilaga. I punkt
7 framgår vad som gäller kring att störa andra under nattetid (kl 22.00 – kl 08.00).
När man funderar kring vilka regler vi ska/kan ha behöver man utgå från de lagregler som finns.
För bostadsrätter finns en regel i Bostadsrättslagen, kap. 7, § 9* (se baksidan).
Styrelsen har det övergripande ansvaret för boendemiljön och är skyldig att se till att
oacceptabla störningar inte fortgår. Bedömning av vad det innebär är ofta svår att göra i
praktiken. En bostadsrättsförening speglar ofta ett tvärsnitt av samhället. Vi måste acceptera
människors olikheter och egenheter och lagen har allmänt lagt gränsen förhållandevis högt
(”inte skäligen bör tålas”).
Som boende måste vi alltså tåla vissa störningar, som inte påverkar hälsan. Att någon granne
t.ex. har fest eller gäster hemma av annat skäl, f.f.a. om nästa dag inte är en vardag, är tillåtet så
länge det inte är för ofta eller att ljudnivån blir orimligt hög. Däremot är t.ex. inte borrande eller
skrik och bråk nattetid tillåtet.
Rör sig om s.k. allvarliga störningar, bl.a. allvarlig brottslighet som har samband med boendet –
t.ex. våld eller hot om våld mot boende i fastigheten - eller s.k. outhärdliga störning för de
närboende, t.ex. allvarligt missbruk, eller upprepade störningar som kräver ingripande från
föreningen så hamnar saken i ett annat läge. Då kan och ska styrelsen ingripa.
Som boende bör man, om man anser att störningarna går för långt, helst först säga ifrån själv till
den som stör. Hjälper inte det ska man vända sig till styrelsen som då får utreda om störningen
överskrider lagens ramar. Är störningen oacceptabel så får styrelsen gå vidare med påtalanden,
anmälan till kommunens socialnämnd, eller i allra yttersta fall säga upp bostadsrättshavaren.
Styrelsen för Brf Storseglet föreslår årsstämman:
att anse motionen besvarad med hänvisning till styrelsens svar och gällande trivselregler.
BRF Storseglet
* Bostadsrättslagen kapitel 7:
Hur bostadsrättshavaren får använda lägenheten
”§ 9 När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i
omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller
annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren skall
även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet,
ordning och gott skick inom eller utanför huset. Han eller hon skall rätta sig efter de särskilda
regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Bostadsrättshavaren
skall hålla noggrann tillsyn över att dessa åligganden fullgörs också av dem som han eller
hon svarar för enligt 12 § tredje stycket 2.
Om det förekommer sådana störningar i boendet som avses i första stycket första
meningen, skall föreningen
1. ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör, och
2. om det är fråga om en bostadslägenhet, underrätta socialnämnden i den kommun där
lägenheten är belägen om störningarna.
Andra stycket gäller inte om föreningen säger upp bostadsrättshavaren med anledning av
att störningarna är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning.
Om bostadsrättshavaren vet eller har anledning att misstänka att ett föremål är behäftat
med ohyra får detta inte tas in i lägenheten.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer formulär till
underrättelse som avses i andra stycket 2. Lag (2004:390).”