Överklagande av Akademikernas erkända arbetslöshetskassas

ÖVERKLAGANDE
1 (3)
2015-09-24
Dnr:2015/606
Rättsenheten
Till behörig förvaltningsrätt
KLAGANDE
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF), Box 210, 641 22 Katrineholm
MOTPART
NN
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Akademikernas erkända arbetslöshetskassas (AEA:s) beslut den 11 augusti 2015
SAKEN
Ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF)
________________________________________________________________
YRKANDEN
IAF yrkar att AEA:s beslut upphävs och att NNs ansökan om ersättning från och
med den 3 augusti 2015 avslås enligt 35 § första stycket ALF.
GRUNDER
KLAGANDE
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF), Box 210, 641 22 Katrineholm
MOTPART
NN
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Akademikernas erkända arbetslöshetskassas (AEA:s) beslut den 11 augusti 2015
SAKEN
Ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF)
________________________________________________________________
YRKANDEN
IAF yrkar att AEA:s beslut upphävs och att NNs ansökan om ersättning från och
med den 3 augusti 2015 avslås enligt 35 § första stycket ALF.
GRUNDER
NN har inte visat att han lagt sin näringsverksamhet vilande från och med 31 juli
2015 och att han därför ska anse som arbetslös när han anmäler sig på
Arbetsförmedlingen den 3 augusti 2015. Det saknas bevisning i ärendet som
styrker att NN har lagt sitt företag vilande från den aktuella tidpunkten, istället
finns omständigheter i ärendet som talar emot att han skulle ha lagt verksamheten
vilande.
Postadress
Box 210, 641 22 Katrineholm
Besöksadress
Hantverkaregatan 3
Växel
0150-48 70 00
Fax
0150-48 70 02
Webbplats/E-post
www.iaf.se / [email protected]
2015-09-24
2 (3)
Dnr: 2015/606
En företagare som upphör att bedriva näringsverksamhet ska anses vara arbetslös
så snart det inte vidtas några åtgärder i näringsverksamheten. Som åtgärder anses
inte nödvändiga åtgärder som vidtagits på grund av oförutsedda händelser. Detta
framgår av 35 § första och andra stycket ALF.
AEA har den 11 augusti 2015 beslutat att NNs näringsverksamhet, XX, inte utgör
något hinder för ersättning eftersom det inte längre förekommer någon
verksamhet i företaget och har beviljat honom ersättning från och med den 3
augusti 2015.
AEA motiverar sitt beslut med att NN har försäkrat att all verksamhet har upphört
i företaget.
NN har sedan 2008 bedrivit verksamhet som konsult vid markförhandlingar. Han
har bedrivit verksamheten i aktiebolagsform och är ensam ägare och
firmatecknare i bolaget. Bolaget har, enligt vad NN uppgivit, inte haft några
lokaler eller realiserbara tillgångar. NN har huvudsakligen arbetat som konsult för
Trafiksäkerhetsverket. Han har varit kontrakterad som konsult av
Trafiksäkerhetsverket med ramavtal under perioden 2011-2013 och med en
förlängning till den 30 november 2015. Av mejlkonversation mellan NN och
Trafiksäkerhetsverket framgår att verket under sommaren 2015 avsåg att ta över
de objek som NN arbetat med. NN har uppgivit att Trafiksäkerhetsverket har stått
för 80-90 procent av hans verksamhet som konsult. Övriga kunder/uppdragsgivare
har han kvar, men dessa kan inte fylla hålrummet efter Trafiksäkerhetsverket. NN
har uppgivit att han har kvar F/A skattsedel med motiveringen att verksamheten i
företaget är vilande, likaså att bolaget fortfarande är momsregistrerat när han
anmäler sig som arbetslös den 3 augusti 2015. Han uppger att verksamheten i
företaget upphörde den 31 juli 2015.
Frågan är om NN kan anses ha visat att han har upphört med verksamheten i sitt
företag när han anmäler sig som arbetslös hos den 3 augusti 2015.
NN har kvar sin F/A-skattsedel. Hans bolag har kvar sin momsregistrering. NNs
verksamheten kräver enligt vad han själv uppger ingen lokal eller några särskilda
tillgångar, där en uppsägning av hyreskontraktet eller försäljningen av
tillgångarna skulle kunna anses som bevis för att verksamheten i företaget har
upphört.
Det går inte i efterhand att kontrollera om någon verksamhet har bedrivits i
företaget under andra halvåret av 2015 genom att begära uppgifter från
Skatteverket. De uppgifter som arbetslöshetskasorna får del av från Skatteverket
säger inget om när inkomsterna under ett inkomstår har tjänats in. För att kunna få
uppgifter om det har vidtagits några åtgärder i företaget under andra halvåret
krävs insyn i bokföringen eller annan insyn i verksamheten.
I NNs ärende saknas intyg från revisor eller från utomstående som handhaft
bokföringen eller som har haft annan insyn i verksamhete, om att verksamheten
har upphört. Det finns inte heller något intyg från person i förtroendeställning som
2015-09-24
3 (3)
Dnr: 2015/606
väl känner NN och dennes tidigare verksamhet, till exempel person i ansvarig
ställning inom branschorganisation. Arbetslöshetskassan kan således inte
kontrollera uppgiften att NN har upphört med verksamheten i sitt bolag genom
kontakt med utomstående.
IAF har dessutom noterat att NN står registrerad som kontaktperson och
fastighetsförmedlare för X – Fastighetsförmedling och rådgivning för jord- och
skogsbruk. X har kontor i X på XX och NN är X enda kontaktperson i X enligt
deras webbsida. Mejlkonversationen med Trafiksäkerhetsverket som NN har
åberopat, för att visa att han lagt verksamheten vilande på grund av arbetsbrist,
har skett under mejladressen NN och han har i mejlkonversation uppgivit
post/besöksadressen X i X. Han har således åtminstone tidigare haft tillgång till
lokal för sin verksamhet – till skillnad från vad han har uppgivit i ”Arbetsintyg för
företagare”.
Den enda uppgift som styrker att NN har upphört med verksamheten i sitt bolag är
hans egen försäkran. Det är inte tillräckligt enligt IAF:s mening för att visa att det
inte längre förekommer någon verksamhet i företaget. Den omständigheten att NN
står registrerad som kontakperson för Xs kontor i X talar tvärtom emot att han
skulle ha lagt verksamheten i företaget vilande.
Ingrid Boström
Bifogas: Utdrag från X webbplats