HÄR FINNS VI FÖRETAGSLOTSEN

NOLASKOGS
EN TIDNING FRÅN
ÖRNSKÖLDSVIKS
KOMMUN
NR 3 • OKTOBER 2015
GOD MAN
Värdefullt medmänskligt uppdrag, sid 3.
FÖRETAGSLOTSEN
Enklare kontakter för företag, sid 14.
HÄR FINNS VI
Många kommunala verksamheter på ny plats, sid 8–9.
INLEDAREN
Jag är glad över det Örnsköldsvik som jag har mött och möter
– och då menar jag hela geografiska kommunen Örnsköldsvik.
TACK FÖR ATT DU BIDRAR
första dagen på min nya
arbetsplats, hur jag gick till ett café i närheten
och kände hur välkomsthälsningen och doften av
nybakat mötte mig då jag steg in genom dörren.
Jag kommer ihåg hur jag första tiden gick vilse –
och hur det alltid fanns någon vänlig person som
visade mig vart jag skulle gå. Jag fick känslan av
att Örnsköldsvik är ett vänligt samhälle – något
som har bekräftats gång på gång under de 17 år
jag har varit bosatt här.
JAG KOMMER IHÅG
VI MÅSTE
HÅLLA I DET
SOM ÄR BRA.
NOLASKOGS
Nolaskogs är en informationstid­
ning från Örnsköldsviks kommun.
Tidningen delas ut till samtliga
hushåll i kommunen fyra gånger
per år. Nolaskogs finns även som
taltidning och på kommunens
webbplats: www.ornskoldsvik.se
2 | NOLASKOGS
jag det i engagemanget för
människor som har levt eller lever
i en utsatt situation – asyl­
sökande, nyanlända, EUmedborgare. Men också i
det medvetna samtalet
om att det finns andra
som behöver stöd, bli
sedda och bekräftade
– de som lever under
fattigdomsgränsen,
ensamma, sjuka eller
NU SENAST MÖTER
ANSVARIG UTGIVARE: Helén Sahlin
REDAKTION: Elisabet Bårman,
Maria Isaks­son och Susanna Domeij
REDAKTIONSKOMMITTÉ:
Carina Tegenfeldt
(samhällsbyggnadsförvaltningen),
Gunnar Holmberg
(samhällsbyggnadsförvaltningen),
Charlotte Westberg
(kommun­ledningsförvaltningen),
Maria Nilsson (välfärdsförvaltningen),
är i olika former av utanförskap. Det finns ett
stråk av vänlighet, vilja att hjälpa, empati som
jag möter oberoende var jag rör mig i kommu­
nen. Vänlighet kan tas för självklart. Precis som
demokrati och andra viktiga hörnstenar i vårt
samhälle, så måste vänlighet bekräftas och ha ett
värde för att överleva.
sådant som behöver förbättras,
utmaningar och sorger som kan kännas för stora,
människor som far illa, personer som är svåra att
möta, en värld i förändring. Ibland känns tyngden
av detta så stor att den är svår, näst intill omöjlig,
att bära. Vi måste hålla i det som är bra – att
vi bryr oss, att vi vill andra väl, att vi vill
ha ett samhälle där vi trivs och alla är
välkomna. Tack för att du finns, för att
du bidrar till ett vänligt samhälle och
ta vara på det som är bra!
VISST FINNS DET
LENA FINNE JANSSON
ASYLSAMORDNARE, KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Erica Moberg (samhällsbyggnads­
förvaltningen) och Kristina Rastbäck
(bildningsförvaltningen)
ADRESS: Nolaskogs, Örnsköldsviks
kommun, 891 88 Örnsköldsvik
E-POST: [email protected]
ornskoldsvik.se
Telefon: 0660–882 98
OMSLAGSBILD: Kungaskogens
förskola
OMSLAGSFOTO: Susanna Domeij
LAYOUT: The Factory of Design
TRYCK: V-TAB
Vimmerby AB
PAPPER:
Arctic Silk 100 g
Nästa nummer av
Nolaskogs kommer
i december 2015
NR 3 OKTOBER 2015
GODMANSKAP
ett fint sätt att hjälpa till
Ensamkommande flyktingbarn och de som, på grund av
sjukdom, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, behöver
hjälp av god man blir allt fler. Därför behövs fler som Birgitta,
Kennet och Maj.
Att vara god man innebär i korthet att bevaka
rätt, förvalta egendom och se till att perso­
nen får den vård och stöd som han eller hon
behöver.
I Örnsköldsvik finns drygt 400 personer
som är god man eller förvaltare åt ungefär 650
personer. Eftersom ensamkommande flykting­
barn behöver god man och de som behöver
hjälp på grund av sjukdom, fysisk eller psykisk
funktionsnedsättning blir fler år efter år, så
INTRESSERAD AV ATT BLI GOD MAN?
finns idag ett stort behov av gode män.
– Det är inte ovanligt att personer som har
ett stort och ibland ganska akut behov av god
man måste vänta åtskilliga veckor för att det
inte finns någon god man att föreslå, säger
Helena Andersson vid överförmyndarens
kansli.
Som god man har du rätt till arvode och du
erbjuds utbildning.
Kontakta överförmyndarens
kansli: [email protected]­
skoldsvik.se
0660-887 08 eller 0660-882 09
Telefontid: måndag-torsdag
09:30-11:30 eller läs mer på
ornskoldsvik.se/godman
TEXT OCH FOTO: MARIA ISAKSSON
TRE GODE MÄN BERÄTTAR OM SINA UPPDRAG
har varit god
man i fem år och hjälper fyra flykting­
barn i åldern 11–17 år som kommit
till Örnsköldsvik utan föräldrar och
syskon. Normalt är hon god man åt två
barn samtidigt och ägnar i snitt 10–15
timmar i månaden åt varje barn.
Birgitta träffar barnen regelbundet
och sköter bland annat
kontakterna med
skola, Migra­
tionsverket,
hälsocentral
och jurister.
BIRGITTA HELGESSON
Vad är det
bästa med att
vara god man?
– Det är kon­
takten med barnen,
men också med alla runtomkring. Jag
lär mig så otroligt mycket. Det är ett
tacksamt uppdrag. Mina barn och
ungdomar, som jag är god man för, blir
så glada när vi träffas. Det värmer.
NR 3 OKTOBER 2015
är god man åt 12
personer. De flesta är äldre och några
har drabbats av demens. Han arbetar
just nu 80 procent så att han kan ägna
en dag i veckan åt uppdraget.
KENNET OLSSON
Vilka egenskaper är bra
att ha som god man?
– Du måste tycka om människor,
kunna läsa av, vara någorlunda struk­
turerad och kunna sätta gränser. Själv
halkade jag in på ett bananskal och
blev god man åt en släkting för 15
år sedan. Sedan har jag hittat en bra
struktur och kunnat bli god man åt
fler. Jag tycker
om att möta
alla dessa
olika per­
sonlighe­
ter och
se dem
utvecklas.
som varit god man
i nästan 25 år, är numer pensionär,
men arbetar en dag i veckan. Just
nu hjälper hon tre tjejer med intel­
lektuell funktionsnedsättning och
en äldre dam. Hon ägnar i snitt 2–3
timmar i veckan åt att
vara god man.
MAJ SKANTZ,
Vad skulle
du vilja
säga till
någon som
funderar på
att bli god
man?
– Det är roligt
och ger så otroligt
mycket. Du kanske kan börja med
att vara god man till någon som bor
på ett boende med personal omkring
sig, då är det enklare och du kom­
mer du in i det. Det finns alltid
stöttning att få. Blir du osäker får
du råd hos Överförmyndaren.
3 | NOLASKOGS
DEMOKRATI
Nathalie och Elin från 9a på Ängetskolan
var två elever som skrev på det populära
klotterplanket. – Det är coolt att det är så
mycket folk samlade och vi hoppas att
vi kommer lära oss om demokrati och ha
roligt, berättar Nathalie.
DEMOKRATIDAGEN PÅ Under årets upplaga av demokratidagen, som hölls i slutet av
augusti, samlades för första gången kommunens 1600 hög­
stadieelever på Fjällräven Center för en heldag om demokra­
ti, kultur och möten med nya människor.
I år slogs demokratidagen ihop med ungkul­
turdagen och bildade demokratidagen På
Riktigt! En dag om egenmakt och demokrati
för unga. Under dagen fick eleverna ta del
av olika ungdomspolitiska seminarier och
workshops, testa cirkusaktiviteter med Nord
Cirkus, träffa politiker, föreningar, tjänste­
män från kommunen, BRIS (barnens rätt i
samhället) och myndigheten för ungdomsoch civilsamhällsfrågor.
Sten-Ove Sundlöv från Kulturskolan blickar ut
över havet av ungdomar på demokratidagen
På Riktigt!
4 | NOLASKOGS
– Satsningen har kommit till utifrån klassoch elevråd där eleverna själva uttryckt att
de vill mötas på en och samma arena. Ett
av målen med dagen var därför att eleverna
skulle få träffas och bygga broar med varan­
dra, berättar Camilla Larsson, demokrati­
samordnare på Örnsköldsviks kommun.
möjlighet att ut­
trycka sina önskningar och drömmar på
klotterplank, i önsketräd och via sociala
medier. Resultaten från elevernas tankar
kommer att sammanställas och skickas
vidare ut i kommunens förvaltningar.
– Skolan är en viktig plattform och samar­
betspartner i vårt demokratiarbete för unga.
Som en del i det arbetet har vi tagit fram ett
årshjul för elevinflytande där vi hoppas att
På Riktigt-dagen blir terminens startskott
även i fortsättningen, säger Camilla.
ELEVERNA FICK ÄVEN
TEXT: SUSANNA DOMEIJ FOTO: P-O SEDIN
KONTAKT
Vill du veta mer om demokrati för unga?
Kontakta kommunens demokratisamordnare
Camilla Larsson, [email protected]
se, 0660- 886 45
Eller besök: www.ornskoldsvik.se/ung.
Facebook Örnsköldsviks kommun – UNG.
Instagram och Twitter: @ungiovik, #ungiovik
Drop-in-fika
Är du mellan 13 och 25 år och vill veta mer
om hur du som ung kan vara med och
påverka i Örnsköldsvik? Då är du väl­
kommen på drop-in fika på Sliperiet
måndag 12 oktober kl. 17–20.
Under kvällen får du veta mer
om Örnsköldsviks Ungdomsråd,
träffa demokratisamordnare Camilla
Larsson, politiker och tidigare
engagerade elever från ungdomsrådet. Temat för
kvällen ”Jag vill vara
med och påverka
min och andra ungas
framtid i Örnskölds­
vik”. Ingen föran­
mälan krävs.
NR 3 OKTOBER 2015
Fråga till ungdomar i Örnsköldsvik:
Om du var politiker och bestämde i Örnsköldsvik, vad skulle du satsa på då?
Marcus Selin 16 år, Samhälls­
programmet Mikael Elias
Gymnasium:
– Mer på asylfrågan så att det
funkar bra och att de får de
bättre.
Reneé Bylund 16 år,
IM-programmet Parkskolan
– Billigare boenden för unga, så
att man skulle kunna ha råd att
betala lägenheten själv.
Felix Nilsson 15 år, El- och
energiprogrammet Parkskolan
– Bättre boenden för unga. Jag
skulle vilja göra det lättare för
unga att få tag på bostäder.
RIKTIGT!
Nästa steg efter
Världsklass 2015
Efter de tidigare satsningarna
Vision 2008 och Världsklass 2015
fortsätter nu utvecklingsarbetet i
Örnsköldsvik.
LUPP 2015
LUPP står för lokal uppföljning av ungdoms­
politiken och är en enkät som genomförs
vart tredje år. Kommuner runt om i landet
använder enkäten för att få en överblick av
hur ungdomar tänker kring frågor inom:
fritid och skola, politik och samhälle, trygg­
het och hälsa och arbete och framtid. LUPP
genomförs för elever i årskurs 8 och årskurs
2 på gymnasiet. Nytt för den här gången
är att enkäten även kommer att skickas till
ungdomar som är födda 1995, för att följa
upp deras resultat från tidigare enkäter.
genomför
enkäten för fjärde gången och den ger en
bild av ungas levnadsvillkor i Örnsköldsviks
kommun. Målsättningen med LUPP-enkäten
är att resultaten ska verka som ett underlag
för vilka prioriteringar som ska göras i kom­
munen, allt för att kommunen ska bli bättre
för unga att leva, verka och bo i, berättar
Camilla Larsson, kommunens demokra­
tisamordnare. Efterfrågan på resultatet
– ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN
NR 3 OKTOBER 2015
Med bakgrund i den omvärldsanalys
som presenterades förra året kom­
mer kommunen under hösten att
hålla ett antal workshops för dialog
om Örnsköldsviks utmaningar. Dessa
handlar bland annat om vikten att
fortsätta jobba med kompetens­
försörjning, fortsatt samverkan i
Demokratisamordnare Camilla Larsson tillsam­
mans med två av de 1600 högstadieeleverna
som fanns på plats på Fjällräven Center.
regionen tillsammans med Umeå för
att utveckla arbetsmarknadsregio­
nen och tillsammans med kommu­
nerna i Höga Kusten för att utveckla
från enkäten har ökat bland kommunens
tjänstemän, vilket är en positiv utveckling
menar Camilla:
– Det är roligt att fler intresserar sig för
att höra ungas åsikter och ta till vara på
dem för att fatta bra beslut.
För den som är nyfiken går det att ta
del av 2012 års resultat och läsa mer om
kommunens barn och ungdomspolitiska
strategi- och policy via sidorna nedan:
www.ornskoldsvik.se/ung
www.ornskoldsvik.se/lupp
besöksnäringen. Analysen lyfter även
fram betydelsen av att för framtiden
ta tillvara på resurserna i samhället
genom att möjliggöra för unga och
invandrare att komma ut på arbets­
marknaden.
Ta del av hela omvärldsanalysen
från 2014 på:
www.ornskoldsvik.se
TEXT: SUSANNA DOMEIJ
5 | NOLASKOGS
Bra om man kan ”messa” – fast viktigast är att bli
HÖRD OCH SEDD
Upplever barnen att de blir sedda och lyssnade på? Hur vill de att mötet med socialtjänsten
ska fungera? Det vill välfärdsförvaltningen ta reda på genom en ny uppföljningsmetod.
”Barns brukarmedverkan i socialtjänsten” är
en uppföljningsmetod som prövats i projekt­
form 2011-2013. Nu inför Örnsköldsvik, likt
övriga kommuner i länet, ”Barns brukarmed­
verkan” i sitt ordinarie arbete. Metoden inne­
bär att socialsekreterarna intervjuar ett barn
som en kollega haft kontakt med för att få en
bild av barnets upplevelser av socialtjänsten,
kontakterna med sin socialsekreterare och sin
egen delaktighet.
– Intervjun är ett sätt att visa barnen
att deras röster är viktiga. Vi får värdefull
kunskap om hur barnen vill bli bemötta och
vilka förväntningar de har, säger Marita
Hultin vid sociala utredningsenheten.
Intervjuerna dokumenteras och
används för att utveckla verksamheten
ur ett barnperspektiv. Humanistiska
nämnden får en årlig rapport för
inblick och styrning. De barn som vill
får ta del av sitt eget intervjumaterial.
ERFARENHETER FRÅN PROJEKTTIDEN
understryker betydelsen av att barn blir
bemötta som egna individer. Att uppleva sig
sedd och lyssnad på men även att få en egen
inbjudan till träffar med socialtjänsten har
betydelse för barnen. En mer avspänd miljö
än ett kontorsrum uppskattas av många. Det
ska vara lätt att nå sin socialsekreterare via
kanaler som är naturliga för barn som SMS
eller mejl.
– En grund i vårt arbete är att försöka möta
varje barn efter mognad och förutsättningar.
Vi vill försäkra oss om att barnet förstår
– Genom ”Barns brukarmedverkan” får vi ökad kunskap om områden
att utveckla och praktiska arrangemang att förbättra, säger Marita
Hultin och Erika Andersson vid sociala utredningsenheten.
vad som händer och varför så att det inte
tar på sig skulden för att något gått fel. Det
är viktigt att ge barnen möjlighet att ställa
frågor, att återkoppla och att göra tydligt när
ett ärende avslutas, säger Erika Andersson,
socialsekreterare.
Både barnen och vårdnadshavarna ger
sitt samtycke till att uppföljningsintervjuer
genomförs och allt material avpersonifieras.
– Barnen som intervjuades under projekt­
tiden tyckte att det var roligt att få vara med.
Det var lärorika samtal på många sätt. Barn
är duktiga på att uttrycka sin vilja, säger
Erika Andersson.
TEXT OCH BILD: ELISABET BÅRMAN
Vem ska få Solstipendiet?
Känner du någon som gör en insats utö­
ver det vanliga för sina medmänniskor?
Då kan du föreslå henne eller honom till
kandidat för Solstipendiet. Med Solsti­
pendiet vill kommunen lyfta fram de
värdefulla insatser som anhöriga, grannar,
kontaktpersoner, kontaktfamiljer, familje­
hem och andra enskilda gör till stöd och
6 | NOLASKOGS
hjälp för andra. Ett betydelsefullt komple­
ment till samhällets organiserade tjänster.
Ditt förslag med motivering räknas som
allmän handling. Du bör därför inte lämna
ut känsliga uppgifter.
Solstipendiet delas ut på kommunfull­
mäktiges sammanträde i december.
Skicka, senast 31 oktober,
ditt förslag på Solstipendiekandidat och motivering till:
Humanistiska nämnden,
891 88 Örnsköldsvik
eller via e-post till
[email protected]
NR 3 OKTOBER 2015
Rikard Antonsson och Tomas Svensson har naturen som sin arbetsplats. De är skogs­
huggare och sköter om kommunens park- och skogsmarker, året om i alla väder.
MITT JOBB I KOMMU
NEN
SKOGSHUGGARE
Efter en grusväg någon kilometer från Bjästa centrum sitter Thomas Svensson och
Rikard Antonsson och njuter av morgonkaffet i solen. De har lagt röjsågarna och hjäl­
marna åt sidan för att vila en stund. Året om arbetar de ute i naturen och sköter om
kommunens skogs- och parkmarker. De är kommunens professionella skogshuggare.
– Jag har arbetat i skogen i stort sett hela mitt
liv. Det började 1975 då jag gick ut nian och
var skoltrött. Min far hade jordbruk så efter
skolan fick jag börja arbeta med honom i sko­
gen och det trivdes jag med. Sedan arbetade
jag för MoDo och 2007 blev både jag och
Thomas heltidsanställda på kommunen och
på den vägen är det, berättar Rikard.
sin tur provat på olika yrken
som exempel lastbilsmekaniker och sjöman
innan han slutligen föll för skogshuggaryrket.
– Arbetsförmedlingen tipsade mig om
skogsarbetet och jag sa att jag skulle prova i
tre månader och inte en dag längre. Det var
24 år sedan, säger Thomas och skrattar.
Arbetet är uppdelat på två säsonger. Mel­
THOMAS HAR I
NR 3 OKTOBER 2015
lan1 maj och 31 oktober arbetar Thomas och
Rikard med röjning av skogs- och parkmark.
När snön lagt sig går arbetet över till hugg­
ning och gallring. De har sin arbetskoja där
de äter och vilar och utifrån en karta de
får från arbetsledningen ska de sedan sköta
resten själva.
– Det bästa med jobbet är att det är väldigt
självständigt och det är på något vis livskva­
litet att få arbeta i skog och mark, berättar
Thomas.
Rikard trivs med
friheten att arbeta och röra sig ute i naturen,
däremot kan yrket vara krävande och utma­
nande då det under vissa perioder kan regna
väldigt mycket.
BÅDE THOMAS OCH
– Det sämsta är när det regnar, då måste vi
ha regnkläder och man blir ju så fruktansvärt
varm inifrån. Då är det bättre med vinter och
minus tjugo grader! Fast tänk dig en solig
morgon, fåglarna kvittrar och du sätter dig på
en stubbe och fikar. Det finns ju inget som
är så härligt, då glömmer man de där regniga
dagarna, säger Thomas med ett leende.
TEXT OCH FOTO: SUSANNA DOMEIJ
PSST! VISSTE DU ATT...
Örnsköldsviks kommun äger och
förvaltar cirka 2475 hektar produktiv
skogsmark och cirka 100 hektar park­
mark. (Källa: Skogsstyrelsen)
7 | NOLASKOGS
STADSHUSEN
Här hittar du stadshusen
Nu är kommunens båda stadshus snart färdiga. Rockaden innebär i stora drag att de
verksamheter som fanns på Nygatan 16 flyttade till Järnvägsgatan 6 i våras. De verksam­
heter som fanns på Nygatan 18–20, som nu byggs om till lägenheter istället, flyttar till
Nygatan 16. Nu är alla snart på plats, så varmt välkommen med dina ärenden!
Färdtjänst-,
skolskjuts-, kommunaltrafikoch parkeringsfrågor: inget av
stadshusen, utan för närvarande Gamla
Riksvägen 4 och från januari 2016
trafik- och parkavdelningen
på Vikingagatan 38.
För socialt
stöd och ärenden
inom social
utredning
Bygglov
och andra
bygg- och miljöärenden
Företagsfrågor
©2011 Örnsköldsviks kommun, Lantmäterienheten
Godkänd från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriet 2011-09-21
8 | NOLASKOGS
NR 3 OKTOBER 2015
Receptionen Stadshuset, Nygatan 16
Receptionen Stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6
Stadshusens öppettider:
Verksamheter på Järnvägsgatan 6:
15 maj–15 september
kl. 07:45–16:15
16 september–14 maj
kl. 07:45–17:00
• Avdelningschefer för vårdoch omsorgsverksamheter
Verksamheter på Nygatan 16
• Socialsekreterare barn, unga,
familjer, beroende
• Bildningsförvaltning
administration
• Bygg- och miljöavdelning
• Ekonomiavdelning
• Fastighetsavdelning
• Intern service
• Utredningar beroendeproblem
• Jurister, utredare, IT-strateger
och kvalitetsutvecklare
• Biståndshandläggare äldre och
funktionshindrade
• Klimat- och energirådgivare
• Handläggare LSS och socialpsykiatri
• Kommundirektör och förvaltnings­
chefer
• Resursplanerare och arbets­
anpassare LSS
• Kommunikationsavdelning
• Avgiftshandläggare
• Försörjningsstöd
• Boendesamordnare
• Bostadsanpassning
• Familjerätt
• Folkhälsoutvecklare
• Samordningsförbundets kansli
• Överförmyndare och förvaltare
• Kommun-, nämnds- och
chefssekreterare
• Konsumentvägledare
• Kostavdelning
• Personalavdelning
• Politiker
• Rodrets VD och ekonomichef
• Tillväxtavdelning
• Upphandlare
• Budget- och skuldrådgivare
• Syninstruktör
• Personalsluss
• Internt stöd för vård- och
omsorgsverksamheter
• Fakturahantering
• Lönehantering
NR 3 OKTOBER 2015
Buss och parkering
För dig som behöver besöka
stadshuset på Nygatan 16 finns det
bra parkeringsmöjligheter i stadshus­
garaget och med Örn­parken intill är
det nära för dig som åker buss.
Stadshuset på Järnvägsgatan 6, även
kallat Kronan, ligger nära resecen­
trum och cirka fem minuters prome­
nad från Örnparken. Busslinje 21 till
Hörnett-Skidsta har hållplats alldeles
intill. Besöksparkering finns på bak­
sidan. Cykelparkering finns utanför
båda stadshusen.
Besök
Vänd dig gärna till receptions­
personalen med frågor eller för
att anmäla ditt besök, som du
kanske bokat i förväg. Receptio­
nen på Nygatan finns en trappa
upp (det finns hiss). Receptionen
på Järnvägsgatan finns i entré­
plan.
Möten
Kommunfullmäktige sammanträ­
der i fullmäktigesalen på Nygatan
16. Kommunstyrelse och nämnder
sammanträder i olika lokaler i
stadshusen eller på Fjällräven
Center. De största mötesrummen
i stadshusen har hörslinga.
Rullstol eller rollator?
Båda stadshusen är anpassade
för dig med rullstol eller rollator.
Andra kontaktvägar
Webben: ornskoldsvik.se
E-post: [email protected]
Telefon: 0660-880 00
Postadress: Örnsköldsviks kom­
mun, 891 88 ÖRNSKÖLDSVIK
9 | NOLASKOGS
FULL RULLE
I KUNGASKOGEN
Antalet barn som behövde plats på förskola var
inför hösten fler än antalet platser. Ett sätt att lösa
det var att ordna så kallade paviljongförskolor
genom att hyra färdiga, flyttbara moduler. Kunga­
skogens förskola kom igång snabbt i augusti.
Nu finns två paviljongförskolor i kommu­
nen – Kungaskogens förskola vid Park­
skolan och Ängens förskola i Gullänget.
Paviljongförskolor är helt vanliga förskolor,
men istället för att bygga nytt eller bygga
ut i vanlig bemärkelse hyr kommunen
färdiga, flyttbara moduler under en
avtalad tid.
fräscha och välplanerade lo­
kalen, som invändigt inte ser ut som någon
tillfällig lösning, samsas fyra avdelningar
med 1–3-åringar på Kungaskogens förskola.
Där finns plats för 60 barn, medan Ängens
I DEN LJUSA,
10 | NOLASKOGS
förskola har utökats med en paviljong för
45 barn så att den nu har plats för totalt
90 barn.
det i centrala Örn­
sköldsvik och i Gullänget-Höglandområdet
som bristen på förskoleplatser var störst,
men flera förskolor i kommunen har fått
utöka verksamheten för att kunna ta emot
fler barn. Planer finns också på att bygga en
ny förskola i Gullänget.
– Där vi utökat har det blivit bra trots
kort om tid. Personalen och deras inställ­
ning är A och O. Vi har löst den akuta
platsbristen, men till jul kommer det att
behövas ännu fler platser, säger chefen
för kommunens förskoleverksamhet Lena
Gidlund.
INFÖR HÖSTEN VAR
bråttom att få i ordning loka­
len, få personal på plats och sedan skola in
barnen. Men alla har gjort sitt bästa. Perso­
nalen har varit helt fantastisk, föräldrarna
positiva och tålmodiga och barnen verkar
trivas, säger förskolechef Marita Eriksson.
Kommunen hyr paviljongerna i tre år till
att börja med innan nytt avtal behövs.
– DET BLEV
TEXT: MARIA ISAKSSON FOTO: SUSANNA DOMEIJ
NR 3 OKTOBER 2015
ogressiva
d som gör pr
ett brassban
är
souliga
e
a,
iv
ig
ct
nk
lle
fu
op i
Brass Co
soul och hiph
,
Apocalyptic
ik
us
rm
lä
tida popu
covers på nu
rleans.
g à la New O
arrangeman
Rapp
are
en erfa n CLEO är
ren liv
eartis
rötter
t med
na frå
nU
i år pr
iset ”Å meå, vann
rets L
Kings
ive” p
izega
å
lan i S
tockh
olm.
KULTURFESTEN
– en kreativ mötesplats för kulturskapare
Förra året var startskottet för den första Kulturfesten, ett
kreativt sprakande evenemang för alla kulturintresserade i
kommunen. Söndag 25 oktober är det äntligen dags igen.
– Det började med att vi ville visa upp kultur­
föreningar som fått bidrag från kulturkick­
arna, så vi valde att samla alla föreningar och
kulturskapare i kommunen till en kulturfest.
Vi vill skapa en mötesplats för alla som utö­
var kultur av något slag och hoppas det här
ska bli en årligen återkommande fest, berättar
Cia Andersson intendent, Örnsköldsviks
kommun.
Kulturfesten arrangeras av kulturenheten
på Örnsköldsviks kommun, evenemanget är
gratis och öppet för alla att besöka. Precis
som förra året kommer eventet att
hållas i entrén på Fjällräven Center, klockan
15–21. Under eftermiddagen och kvällen
kommer besökare att kunna mingla, lyssna på
musik, ta del av dans, film, poesi, konst och
kultur av alla olika slag. Kvällen avslutas med
en konsert av rapparen CLEO tillsammans
med brassbandet Apocalyptic Brass Collec­
tive.
Är du intresserad av att uppträda i din
konstform på scenen? Eller vill du visa
upp din verksamhet på utställningstorget?
Platserna fylls på eftersom, skicka in din
intresseanmälan senast 20 oktober till: ingrid.
[email protected]
TEXT: SUSANNA DOMEIJ FOTO: JOHAN YREFORS, NIZEGUZZ, GÖRAN OMNELL
PÅ GÅNG I HÖST
OKTOBER
t.o.m. 21 nov. Skuggan av det
tyska – fotografi, grafik, skulp­
tur, video. Maria Sundström,
Örnsköldsviks museum och
konsthall.
16. Quilty – irländsk musik när
den är som bäst, Thule.
16–17. Grottmannen – Lars T
Johansson, Folkan.
17 okt–7 nov. ÖKKVs grafiksti­
pendiat 2013 Marie Andersson,
Galleri Lokomotiv.
25. Kulturfesten, Fjällräven
center
28 okt–1 nov. TV-pucken, slut­
spel, Fjällräven center.
NOVEMBER
5. Sverige-Tjeckien,
Karjala Euro Hockey Tour,
Fjällräven center.
6. En lycklig man –
Jacke Sjödin, Folkan.
6. The Legends – Alive in
concert, Nolaskolans aula.
10–11. Till häst genom Väster­
botten – Sven Björklund, Olof
Wretling, Folkan.
13. Sweden Alstars – 3 folk­
musikgrupper, Thule.
14. Mitt Enda liv – Jonas
Gardell, Fjällräven center.
rättade
ts Kulturfest be
Under förra åre
h gjorde
oc
dd
po
sin
Tantpodden om
tällningstorget.
intervjuer på uts
NR 3 OKTOBER 2015
15. Euskefeurat, Folkan.
20. Bäst före, om kärlekens
hållbarhet, Folkan.
Tribal m
a
gdans b
jöd på e
n danss
under fö
how
rra årets
Kulturfe
st
11 | NOLASKOGS
LANDSBYGD
DAGS FÖR NÄSTA STEG I ARBETET MED LANDSBYGDSUTVECKLING
Bygd och stad uppgraderar
Med resultat som bland annat servicepunkter och lokala utvecklingsplaner
i första etappen, tar ”Bygd och stad i balans 2.0” sikte på nyskapande
möjligheter och arbetssätt. Projektet sträcker sig till maj 2017.
MÅL FÖR BYGD OCH STAD 2.0
– landsbygdens mot­
svarighet till stadskärnans CESAM. Näringsid­
kare, fastighetsägare, ideell
sektor och kommun arbetar gemensamt
för utveckling av bygden.
• SKAPA ETT BYGDSAM
för förenings­
livet – nya sätt att organisera för långsiktig
bärighet. Exempelvis att föreningar arbetar
ihop och delar upp olika fokusområden eller
projektorienterade insatser.
• TESTA NYA ARBETSFORMER
mellan offentlig sektor och civilsamhälle. Idag
sköter föreningar skidspår och park­ytor på
uppdrag av kommunen.
• ETABLERA 4–6 NYA NÄRARBETSPLATSER.
Kontor i bygden som främst riktar
sig till kommunens medarbetare.
• PÅVERKA ATTITYDER OCH ÖKA STOLTHET
–
en långsiktig röd tråd i arbetet.
• 4–6 NYSKAPANDE ÖVERENSKOMMELSER
MERÖPPET – GÅ TILL BIBLIOTEKET NÄR DU VILL
har
infört "meröppet". Meröppet innebär att allmän­
heten kan besöka och använda biblioteket även
under tider då biblioteket är obemannat.
För att ta del av den service som meröppet bib­
liotek innebär måste du registrera dig och få ett
personligt meröppet-kort och en särskild kod. Där­
efter kan du från morgon till sen kväll komma in i
ditt bibliotek, läsa böcker och tidningar, låna och
lämna media via självservice, studera och använda
dator. Åldergränsen för meröppet är 18 år men
givetvis får vuxna ta med sig minderåriga barn.
BIBLIOTEKEN I BJÄSTA, BJÖRNA OCH HUSUM
12 | NOLASKOGS
Biblioteket i Björna har meröppet alla dagar
07:00-21:00. Biblioteken i Husum och Bjästa håller
meröppet måndag-fredag 07:00-21:00. En signal
meddelar besökarna i god tid innan lokalen auto­
matiskt låses och larmas för kvällen.
Skulle ökad tillgänglighet via meröppet passa
dig, prata med personalen på ditt närbibliotek i
Bjästa, Björna eller Husum. Du behöver ha med
din legitimation för att bli registrerad som använ­
dare.
TEXT: ELISABET BÅRMAN FOTO: P-O SEDIN
NR 3 OKTOBER 2015
NETHA
G
A
,
R
Ä
HALLÅ D MADSEN!!
S
ALENIU
till version 2.0
i arbetet är Bygderådet, som också varit med och for­
mulerat projektansökan. Bygderådet finns representerat i styrgrupp och
projektgrupp.
– Bygderådets delaktighet har stor betydelse. De är en viktig samver­
kanspart och kontaktyta för att fånga upp frågor, kunskap och syn­
punkter men också som budbärare, lite av projektets förlängda arm.
Om vi inte haft det forumet hade det varit tungt att jobba, säger Lena
Lindström, kommunens landsbygdsutvecklare.
Utvecklingsarbetet bygger på mångas delaktighet. Under hösten bjuder
projektledarna in till dialogmöten för att dra igång det lokala arbetet.
EN VIKTIG PART
TEXT: ELISABET BÅRMAN
KONTAKT MED PROJEKTLEDARNA
Husum
med omland:
Åsa Ringlöv, 070-634 97 00
Björna med omland:
Lena M Strömberg, 070-922 59 56
Bredbyn med omland:
Ann-Catrin Zackrisson, 070-534 44 99
Bjästa med omland:
Björn Carpelan, 070-520 63 80
Samordnande projektledare:
Ann Holst, 070-641 53 55
DU ÄR NY SOM BYGDERÅDETS ORD­
FÖRANDE SEDAN I FEBRUARI. VAD
LOCKADE DIG ATT TA UPPDRAGET?
– Det var roligt att bli tillfrågad och uppdra­
get är intressant. Efter att ha drivit verksam­
het i Husum i 17 år och varit Ulvöbo i tre år,
har jag lite olika perspektiv på landsbygds­
frågor.
VILKEN ROLL HAR BYGDERÅDET I ARBETET MED LANDSBYGDSUTVECKLING?
– Vi finns representerade i Landsbygdsgrup­
pen som är rådgivande mot kommunsty­
relsen. Där kan vi ta upp angelägna frågor
som man signalerar om ute i bygderna. Vi är
också aktiv part i Bygd och stad 2.0.
VAD SKULLE BYGD OCH STADS MÅL
OM BYGDSAM INNEBÄRA?
– En viktig signal och ett stabilt forum för
bygden.
HAR DU IDÉER OM NYA ARBETSFORMER
I FÖRENINGSLIVET?
– Vi behöver förenkla för de som är enga­
gerade. De kan vara att slå ihop föreningar,
samnyttja funktioner, använda telefonmö­
ten, bildlänk, facebook och andra kanaler.
HUR KAN NÄRARBETSPLATSER
GYNNA BYGDEN?
– Förhoppningsvis gynnas service på orten.
Kanske skulle det vara möjligt att låta även
privata företagare använda kontoren om det
bara gäller enstaka dagar.
GE EXEMPEL PÅ UPPDRAG SOM
KAN LÄGGAS UT LOKALT
– Föreningar skulle kunna upprätta och upp­
datera förenings- och företagsregister.
VAD BEHÖVS FÖR ATT HÅLLA
ORKEN UPPE OCH ATT LYCKAS?
– En god stämning och positiv attityd. Om
det är roligt håller man ut länge men det är
viktigt att inte vara alltför få.
VAD HOPPAS DU PÅ NÄR BYGD OCH STAD
2.0 GÅR I MÅL?
– Att vi kan dra igång ett nytt projekt ”inno­
vationer på landsbygd”. Det görs så många
bra saker och finns ännu fler idéer.
HUR KOMMER MAN I KONTAKT
MED BYGDERÅDET?
– Förutom via personlig kontakt har vi en
webbsida (bygderadet-ornskoldsvik.se)
och finns på facebook.
NR 3 OKTOBER 2015
13 | NOLASKOGS
NÄRINGSLIV
FÖRETAGSKLIMATET
ALLT BÄTTRE
Örnsköldsvik har gjort en rejäl klättring i
Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas
företagsklimat. I år placerade sig kommunen
på plats 93, jämfört med plats 126 förra året.
Sedan 2012 har Örnsköldsvik placerat sig allt
bättre för varje mätning.
– Det är självklart glädjande att vi förbättrar vår placering i ran­
kingen. Det är resultatet av ett långsiktigt arbete för att skapa bättre
förutsättningar för kommunens näringsliv. Även om det är bra att vi
klättrar på rankingen så är det ännu viktigare att vi förbättrat så gott
som alla värden i förhållande till oss själva och tidigare mätningar. Inte
minst gäller det attityder, dialog och service till företagen, säger Peter
Juneblad, näringslivschef.
Svenskt Näringslivs ranking bygger på en enkät till företagen där de
får ge omdöme om ett antal faktorer som t.ex. möjligheten att hitta
kompetens, kommunens service till företagen, politikers och allmänhe­
tens attityder till företagande.
presenterade även Sveriges Kommuner och
Landsting sin rapport ”Öppna jämförelser företagsklimat 2015”.
TIDIGARE I HÖST
2015
93
2014
126
2013
154
2012
155
Där tillfrågas företag som haft kontakt med kommunen hur nöjda
de är med kommunernas service och myndighetsutövning inom ett
antal områden. Resultaten redovisas som NKI (nöjd kund index) på
en 100-gradig skala. Där placerar sig Örnsköldviks kommun på NKI
67, vilket är strax under rikets medelvärde 68 men en förbättring
jämfört med tidigare mätning. Bemötande och tillgänglighet är de
enskilda serviceområden som Örnsköldsviksföretagarna skattar
högst. De ligger, med NKI 70 eller högre, på den övre delen av
skalan.
TEXT: ELISABET BÅRMAN
FOTO: CHARLOTTE WESTBERG
Nystart för Företagslotsen
Bakre raden fr. v: Elisabeth Strand Hübinette trafik & park,
Lars Berglund näringsliv, Karin Orav miljö & hälsa, Lennart
Johansson MIVA, Malin Strandberg miljö & hälsa.
Främre raden: Daniel Nordström näringsliv, Hanna Röd­
ström brand & säkerhet, Annica Åberg mark & planering,
Linnea Egnor Byström näringsliv. (Saknas gör represen­
tanter från plan & bygg och Övik Energi)
14 | NOLASKOGS
Det ska vara enkelt för företagarna
att hitta en tydlig väg in i kommunen.
Det är efterfrågat av företagen och
också något som kommunens olika
förvaltningar är ense om. Den 30
september var det dags för nystart
av Företagslotsen.
– Oavsett vilken fråga man har kan
man vända sig till oss. Det kan till
exempel vara att företaget står inför
en förändring eller vill göra en nystart.
Vi guidar och hjälper till att kartlägga
vilka tillstånd som behövs och i vilken
ordning allt behöver göras. Dessutom
står vi till tjänst med tips om lokaler,
mark för exploatering, allmän rådgiv­
ning och mycket annat, säger Daniel
Nordström, näringslivsutvecklare.
Det som är nytt är att Företags­
lotsen har infört en intern företa­
gargrupp med representanter från
alla verksamheter som arbetar med
företagsärenden. I gruppen ingår
även representanter från Övik Energi
och MIVA. Eftersom det är vanligt att
ett ärende rör flera områden exem­
pelvis miljö, trafik, bygg, hälsa och
serveringstillstånd träffas gruppen
regelbundet för att stämma av vilka
bitar ett företagsärende består av och
var det måste hanteras. De berörda
handläggarna kan sedan bjuda in före­
tagaren till gemensamma kundmöten.
– Tydligheten ökar och vi förbätt­
rar servicen till företagen. De får en
bättre helhetsbild av sitt ärende, vilka
som arbetar med frågan och vad som
kommer att ske. Tillgängligheten är
också viktig och även där snäpper vi
upp ett steg med en ny webbsida och
mejladress, säger Daniel Nordström.
TEXT: ELISABET BÅRMAN
KONTAKT
[email protected]
www.ornskoldsvik.se/foretagslotsen
NR 3 OKTOBER 2015
Öppet hus om
Åsbergstunnel
Trafikverket utreder nu sträckningen för en ny
E4-förbifart genom Örnsköldsviks tätort genom
Åsberget. Utredningen omfattar även trafikplatser
vid tunnelmynningarna och anslutning till om­
givande gatunät.
Under november planeras en utställning av utred­
ningen, samt ett öppet hus med möjlighet att ställa
frågor till Trafikverket. Se kommande annonsering.
Det finns inget beslut om att Åsbergstunneln
ska byggas. Utredningen görs för att det ska finnas
ett aktuellt underlag inför nästa nationella plan för
transportsystemet, som beslutas 2018.
Mer information: Claes Edblad, kommunlednings­
förvaltningen, 0660-885 13.
IST..
S
L
L
TI
.
I Örnsköldsvik ställer vi upp
På ett eller annat sätt så berörs vi alla av den flyktingsituation som
pågår runt om i världen.
Oavsett vilken ståndpunkt eller åsikt du som individ har om Sveriges
ställningstagande så är detta just nu ett ämne som diskuteras på ar­
betsplatser, runt middagsbord och i vänskapskretsen.
– Tar vi emot för många flyktingar? Borde vi ta emot fler flyktingar?
Hur kan jag hjälpa? Frågorna är många och svaren och uppfattning­
arna är ännu flera. Att inte bara individer utan även länder ser olika på
detta blev uppenbart för alla som såg Debatt på SVT 1 den 17 septem­
ber. Där diskuterades varför Sverige och Danmark ser så olika på den
situation och de människor som just nu försöker ta sig till Europa. Det
gavs inte så många svar på frågan, däremot uppkom ännu fler frågor.
Till dig som vill hjälpa
Kommunen får frågor om hur man kan hjälpa de
medmänniskor som drabbas i flyktingkatastrofen.
Förutom att ge bidrag till hjälporganisationer på
plats i oroliga områden finns möjlighet att göra insat­
ser för de som kommer till Örnsköldsvik.
Du kan stötta ideell sektor som verkar på olika
orter, till exempel genom att ställa upp som volontär
eller att ge bidrag till verksamheten. I Gideå, Björna,
Långviksmon, Trehörningsjö och Mellansel finns
nätverk som stöttar de asylsökande. Det finns även
mångkulturella centrum och andra organisationer
som stöttar personer som fått uppehållstillstånd. Hör
gärna vad de önskar hjälp med.
Företag och offentliga aktörer kan erbjuda
praktikplatser. Ideell sektor kan ta emot nyanlända
i sin verksamhet så att de får en möjlighet att träna
svenska.
I den kommunala organisationen behövs:
•Goda män (uppdrag mot betalning).
Kontakta överförmyndarens kansli,
0660-887 08, 0660-885 97.
•Familjehem (uppdrag mot betalning).
Kontakta familjehemsrekryteringen,
0660-882 36, 0660-26 51 39.
•Flyktingfaddrar (ideellt).
Kontakta integrationsenheten 073-270 49 38.
En sak är nog ändå de flesta överens om och det är att olikheterna
inte stannar här i Norden. I denna fråga har EU misslyckats med att få
en samsyn, en gemensam strategi. Vissa länder öppnar sina gränser
medan andra bygger taggtrådsstängsel.
Även här i Sverige är hanteringen olika. Vissa kommuner tar ett
mycket större ansvar än andra. Om det beror på vilja, bostadssituation,
politisk majoritet eller andra orsaker har jag ingen aning om. Fakta är
däremot att det ser mycket olika ut. Vi behöver inte gå speciellt långt
för att se skillnader i vår absoluta närhet. Alldeles nyligen publicerades
i Aftonbladet en lista på hur kommunerna tar emot asylsö­
kande flyktingar. I Örnsköldsvik tar vi emot 9,2 asylsö­
kande per 1 000 innevånare, medan vår samarbetskom­
mun, Umeå, tar emot 1,8 per 1 000 innevånare.
Örnsköldsvik är i dagsläget ett föredöme i Sverige
när det gäller flyktingmottagande. Det gäller såväl
hur samhället ställer upp för de som väntar på
besked i asylprocessen som de som har uppe­
hållstillstånd och ska integreras i samhället. Även
i frågan med de EU-migranter som försörjer sig
genom tiggeri visar vår kommun, genom ideella
organisationer, företag och er medborgare ett
medmänskligt och humanistiskt synsätt.
Migrationsverkets generaldirektör menade i
Svenska Dagbladet 12 september att det som
nu händer naturligtvis är en väldig kris för de
som flyr från krigets fasor, men det är inte en kris
för nationen Sverige. Han ställde också en fråga
som jag tycker vi alla ska fundera på, nämligen
– på vilket sätt har du och jag fått det sämre?
Magnus Haglund,
kommundirektör
NR 3 OKTOBER 2015
15 | NOLASKOGS
GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLLEN
VAD VET DU
OM
PSYKISK
OHÄLSA?
– Psykeveckan fördjupar kunskap och förståelse
Psykeveckan är ett återkommande arrangemang som syftar till
att öka förståelsen för och kunskapen om psykisk ohälsa. Årets
program har temat ”Livet en resa” och riktar sig till yrkesverk­
samma och allmänhet. Välkommen att ta del av självupplevda
perspektiv, forskning och erfarenheter från de som möter
psykisk ohälsa. Alla arrangemang är gratis.
PROGRAM PSYKEVECKAN 2–8 NOVEMBER
Måndag 2 nov Sliperiet, Hamnplan 4
Torsdag 5 nov Fullmäktigesalen, Nygatan 16
18:00-18:15
Årets psykevecka inleds av kommunalråd Per Nyhlén.
13:00-15:15
”Hjärnans roll i tankar, känslor och beteenden.
18:15-18:30
Information om RSMHs aktiviteter.
Vad händer under livsresans gång och när ohälsa
Anders Nordenberg.
uppstår?" Åke Pålshammar, universitetslektor och 18:30-20:30
De kreativa verksamheterna Ateljén och Studio Rex.
neuropsykolog, Uppsala universitet.
18:00-20:30
Sliperiet, Hamnplan 4
”Hjärnans roll… ”, repris på eftermiddagens föreläsning.
Tisdag 3 nov
Fullmäktigesalen, Nygatan 16
13:00-15:30
”Människorna med det seende hjärtat – om med-
mänsklighet, värme och hopp”. Jan Nordströms berät-
Fredag 6 nov Startpunktens butik, Sjögatan 5
telse om att gå vidare från ett destruktivt liv med 09:00-12:00
Inspiration som motivation, musikunderhållning.
ätstörningar, hälso- och träningsfixering och själv-
Titta runt i verksamheterna. Träffa personal från skadebeteende (föreläsningen ges även riktat till landsting, kommun och andra aktörer med ansvar för gymnasiet under onsdagen).
rehabilitering vid psykisk ohälsa.
10:00-11:30
”Att växa upp med en uppoffrande, kärleksfull och
Onsdag 4 nov Fullmäktigesalen, Nygatan 16
psykiskt sjuk mamma”. Torbjörn Vårsaga, skribent, 13:00-15:00
”Migration och hälsa”. Hur kan vi närma oss och förstå föreläser ur anhörigperspektiv.
flyktingar och andra som har traumatiska upplevel-
11:35-12:10
Prova på yoga med Erika Norgren, Yogahälsan.
ser som ligger utanför våra egna verklighetsramar? Runa Ödlund och Marianne Wikman, Vårsta diakoni.
Söndag 9 nov Svenska kyrkan
18:00-20:00
Sliperiet, Hamnplan 4
11:00-ca 13:00 Gudstjänst med tema ”Livet en resa”, musik.
”Migration och hälsa”, repris på eftermiddagens före-
Smörgåstårta i församlingshemmet.
Psykeveckan avslutas med tal av Birgitta Zetterlund, BUP.
läsning.
Friluftsdag för seniorer
När Örnsköldsvik utsågs till Årets friluftskommun 2015 bestämdes
att prispengarna, 50 000 kronor, skulle användas till att ordna en
friluftsaktivitet för de äldre. Under några fina sensommardagar
bjöds 270 personer från kommunens vård- och omsorgsboenden
på utflykt till EFS anläggning i Prästänget. Där fick de njuta av
det vackra läget vid vattnet och efter förmåga delta i aktiviteter
som fiske, flottfärd och tipsrunda. Givetvis serverades lunchen
utomhus, kryddad med dragspelstoner som lockade till dans.
TEXT OCH FOTO: SEN ALVERYD