TREVLIG SOMMAR ÖNSKAR LIR

LIRträff hos Splendorplant
Bokrecension
LIRnytt nr 2 2015
Recension av Träd i urbana landskap
– ur norrlandsperspektiv.
Detta är en förkortad version av recensionen – för att läsa hela besök http://lundolandskap.nu/trad-iurbana-landskap-en-recension-med-norrlandsperspektiv/
‘Träd i urbana landskap’ av författarna Henrik Sjöman & Johan Slagstedt
Norrbottning som jag är har min första tanke alltid varit: Är den här litteraturen
relevant för mig häruppe? (Jag var alltid den i kursen som räckte upp handen och
frågade när vi skulle få prata om växter som funkar ovanför Gävle när
föreläsarna entusiastiskt orerade om magnolior, plataner och tulpanträd.) Här
kommer därför en recension av boken ur mitt -alltså norrländskt- perspektiv!
Jag blev lite till mig redan när jag packade upp boken. En tegelsten med drygt
600 sidor och en imponerande innehållsförteckning. (snabb genusnotering: av 12
författare är 3 kvinnor). Målgruppen för boken är yrkesverksamma och studenter
inom den gröna sektorn. Den är alltså ingen söndagsläsning för
trädgårdsintresserade, vilket fort blir tydligt när jag börjar läsa. Varje kapitel har
sin egen litteraturlista för vidare fördjupning i ämnena. Det gillar jag skarpt,
kunskapstörstande som jag är. I första kapitlet ‘Träden och människan’ får jag en
introduktion i vad träden i staden har betytt för människan historiskt. Ett
jättetrevligt kapitel där jag önskar att de miljöpsykologiska aspekterna av
stadsträd på människors hälsa och välbefinnande hade fått finnas med.
Miljöpsykologiska teorier nämns istället i kapitlet ‘Staden som växtplats’ vilket jag
tycker var en märklig placering. Allt annat i det kapitlet handlar om hur träd
samspelar med sin växtplats och miljöpsykologi handlar ju om hur människan
samspelar med träden. Enligt mig hade dessa aspekter bättre passat
under ‘Träden och människan’.
Efter ‘Träden och människan’ följer ett antal kapitel med djupgående fakta om de
olika aspekter som påverkar träden fysiologiskt och mekaniskt på och omkring
sin växtplats. I ‘Naturen som förebild’ går författarna igenom de grundläggande
egenskaper som träd har utvecklat i naturen för att hantera ex. vattenstress,
konkurrens, näringstillgång och ljusförhållanden. Dessa fysiska och biologiska
egenskaper styr hur väl en trädart tolererar vissa stadsmiljöer. Efter det går de i
in på vad staden som växtplats innebär för krav på trädens egenskaper i ‘Staden
som växtplats’. Kapitlet ‘Rätt träd på rätt plats’ går sedan in på djupet angående
hur en ska gå tillväga vid växtval till olika miljöer och ändamål.
‘Växthantering’ ger en grund i hur en kan tänka kring plantering, kvalitéer och
sorter. I ‘Träd i gestaltning – samspel med stadens om ekosystem’ går
författarna igenom konsten att väva ihop alla olika parametrar som form, funktion,
växtplats, biologi, och värdebildning i gestaltningen av platser. För att sedan
uppnå syftet med gestaltningen krävs det korrekt skötsel och underhåll av träden
och det går kapitlet ‘Trädplaner, trädvårdsplaner och trädinventering’ igenom.
Slutligen, i ‘Förstå jorden’ , får vi en grundkurs i materialet jord och hur jorden ska
anpassas till växtarten och växtplatsen och de befintliga förhållanden.
Nå, Norrbotten då?
Författarna har lagt stor möda på att ge exempel för svenska förhållanden – men
halva landets yta kommer i skymundan, kan jag tycka. På sidan 170 läser jag till
www.liraren.se eller [email protected]
KALENDARIUM
Juni
13-21 Trädgårdsvecka på
Gotland
www.gotlandtradgardson.se
30- 5 juli RHS Hampton Court
Palace Flower Show,
www.rhs.co.uk
Juli
2 Rosens dag
11-12 Rottneros parkfest
Rottneros park, Sunne.
www.rottnerospark.se
22-26 RHS Flower shoe Tatton
Park www.rhs.co.uk
Augusti
7-8 Landskrona Trädgårdsgille
Citadellet, Landskrona.
www.landskrona.se
18 Styrelsemöte LIR
28-29 Den stora trädgårdsfesten
Sofiero, Helsingborg.
TREVLIG
SOMMAR
ÖNSKAR LIR
LIRnytt nr 2 2015
slut att norra Sverige har helt annorlunda förutsättningar än södra delen vad gäller
växtval. Äntligen. Senare i boken under avsnittet härdighet och friskhet kan jag
läsa mer om hur en växts proveniens och knoppstabilitet har stor betydelse för
hur de klarar sig i olika delar av landet. Under kapitlet ‘Växthantering’ finner jag
även en kort notis om att höstplantering av barrotat material kan bli problematiskt i
norra Sverige. Skillnaderna mellan södra och norra Sverige tas upp vad det gäller
solinstrålning och temperatur och döm om min förvåning när BODEN helt plötsligt
dyker upp som exempel! (stor tummen upp!)
Nordligt perspektiv tas även upp när det gäller snödrivor som bildas av vinden
beroende på hur vegetation är placerad, en riktigt bra aspekt som jag inte tror
många tänker på. Jag skulle vilja läsa lite mer om hur snö och snöröjning
påverkar träden, hur dagvatten till växtbäddar påverkas av snösmältning och tjäle
och om sandning och saltning i nästa revidering av boken.
Genomgående i boken önskar jag att jag hade fått läsa zonangivelser
i växtlistorna för att snabbt kunna avgöra deras relevans för just mig. En höftad
bedömning utan att närmare undersöka zonrekommendationer visar att de i
princip är oanvändbara för mig häruppe.
Slutligen
Jag är trots ett fattigt innehåll vad gäller norra Sverige djupt imponerad av detta
verk. Boken erbjuder en grundlig genomgång av all trädanvändning. Från helt
hårdgjort på torget till nyanläggning av landskapsplanteringar och utveckling av
”pocketwoods”. Den är unik i sitt slag i Sverige vill jag nog säga och ett måste för
varje yrkesperson som arbetar med träd i städer. Just ambitionen till
helhetsgrepp från biologiskt arv till staden till gestaltning till människan till
framtiden är underbar.
Sedan att det ställs högre krav på mig att omvandla bokens härlighet till handfasta
tips som fungerar för stadsträd i norra Sverige kan jag leva med, om än lätt
besviken. Det är lite som vanligt – alltså en bok som riktar sig till normen (städer
nedanför Gävle)
Träd i urbana landskap får betyget 4 av 5 isbjörnar!
LIR - Lizah Lund, Landskapsingenjör på WSP i Boden
LIRträff hos Splendorplant
Den 6 maj besökte vi Splendor plant. Vi
hade tur med vädret med bara ett fåtal
droppar regn som föll på oss.
Eftermiddagen inleddes med välkomnande
av Marléne utanför huvudkontoret. Vi
fortsatte med att köra till uppodling av
ungträd med ett stopp vid deras
depåodling. På Splendor använder de inte
sig av springring, utan istället en kokosväv
med stålnät runt klumpen. På väg tillbaka
från ungträden passerade vi
containerodlingarna och stannade sedan
till vid deras kompostförsök. Att ha egen kompost är ett nytt koncept som
Splendor provar på och det ska bli spännande att höra om resultaten. Det sista
stoppet gjordes på försöksfälten innan det var dags för fika. Här tittade vi på
marktäckande buskar och efter att Nils Andersen mött upp oss tittade vi sedan på
låga häckplantor. De senaste har testats just för att se hur de fungerar som
ersättare för buxbom. Nils berättade sedan om försök de gjort för att testa rosor.
Splendor tog initiativet att låta olika rosentusiaster testa 120 olika rossorter för att
se hur de fungerade på olika ståndorter och även att undersöka
sjukdomsbenägenhet. Vi tackar Splendor plant för den här gången och hoppas på
snart återseende! För mer mer information om bland annat klumpdepåer:
www.splendorplant.se
LIR - Karin Wiktorsson, Landskapsingenjör på Landskapsingenjören i Sverige
www.liraren.se eller [email protected]
Våra sponsorer