Varför värma ditt hus med annat än solen?

Varför värma ditt hus
med annat än solen?
HYSS
Hybrid Solar System
Ett nytt värmesystem med solen som drivkraft – året om!
• 10 ÅRS GARANTI
• LÄGSTA MÖJLIGA
ENERGIKOSTNAD
• KLOK INVESTERING
• ÖKAD KOMFORT
• SMART STYRSYSTEM
• SOL OCH MILJÖ
HYSS bygger på känd och beprövad
teknik som optimerats för att utnyttja
värmen från solen maximalt. Solfångare,
varvtalsreglerad värmepump, lagringstank och energilager i mark eller berg
utgör huvuddelarna i systemet.
HYSS är ett värmesystem som utan
andra värmekällor täcker hela ditt behov
av tappvarmvatten och uppvärmning.
HYSS levereras med en inbyggd mätutrustning, vilket gör att användaren
alltid kan följa systemets prestanda i
nutid (COP), över längre tidsperioder
och senaste året (SCOP). Annvändaren
kan när som helst kontrollera att
systemet faktiskt levererar det som
kalkylerna har utlovat.
Läs mer på: www.free-energy.com
SOLEN SOM DRIVKRAFT
Solfångare omvandlar solens energi till värme,
genom att en vätska i solfångarna värms upp.
Energin i denna vätska används sedan till varmt
vatten och uppvärmning av huset.
Täcks 3 promille av
Sveriges area med
solfångare och solceller
klarar solen ensam att
generera hela Sveriges
årliga energianvändning.
Solceller omvandlar solens energi till el, som
kan användas till alla typer av elektriska apparater. Det bästa är att investera i båda typer
av system, så blir du obereoende av energipriserna. Med rätt kombination av solfångare,
solceller och värmepump kan du bli självförsörjande och därmed helt fri från energikostnader.
Då solfångare har 4 gånger högre verkningsgrad (40-60%) än solceller (10-15%) rekommenderar Free Energy att du först investerar i
ett värmesystem, som innehåller solfångare.
Det är helt enkelt 4 gånger billigare att göra
varmt vatten och värma upp ditt hus med
solfångare, än att använda el från solceller
till uppvärmning och varmvattenförsörjning.
Denna broschyr handlar om hur HYSS- Hybrid
Solar System utvinner mesta möjliga värme från
solen. Hela temperaturskalan (hög, medel och
låg) används som visas i illustrationen till höger.
HYSS är ett värmesystem
som utan andra värmekällor
täcker hela ditt behov av
tappvarmvatten och
uppvärmning.
Med högtemperatur
solvärme och en optimerad
lagringstank kan solen
under 4-6 månader värma
upp vattnet till mer än
60°C, utan tillskott från
värmepumpen.
Mellan- och lågtemperatur
solvärme används för
att förvärma vätskan som
värmepumpen hämtar energi
ifrån, så värmefaktorn
(COP) ökar.
Mellan- och lågtemperatur
solvärme används också
för att återladda massorna
kring borrhålet eller
markslingorna. Även denna
energi bidrar till ökad
värmefaktor (COP).
Ett vanligt villatak
tar normalt emot 4-5
gånger mer solenergi än
vad hushållet använder
under ett år.
HYSS täcker ditt
behov av värme och
varmt vatten och klarar
även att värma en
utomhuspool.
STYRSYSTEMET
HYSS- systemet levereras med en iPad mini,
snyggt infälld i ett stilfullt kabinett som innehåller värmepump och lagringstank. En grön
smiley visar att systemet fungerar som
det skall.
Du kan övervaka och styra ditt värmesystem,
se hur billigt du producerar värme med solens
hjälp och även jämföra med andra uppvärmningsalternativ. En mycket användarvänlig meny gör
instruktionsbok överflödig.
Styrsystemet är web-baserat så att du kan
styra ditt värmesystem från PC, läsplatta eller
smarttelefon- när som helst och var som helst.
EN KLOK INVESTERING
• Spara pengar
- lägre energikostnader
• Enkel hantering
- inspirerande iPad mini där du
kan följa systemets prestanda
• Stor trygghet
- på huvudkomponenter
lämnas 10 års garanti
I miss my iPad mini!
ALT OK
GARANT
I
HUV
E
R
UD
KO
MP O NENT
GARANTIER OCH GODKÄNNANDEN
HYSS består av de allra bästa komponenterna på marknaden. För dig som kund innebär
detta maximal verkningsgrad, en lönsam driftsekonomi och generösa garantiåtaganden.
DETTA FÅR DU:
• 10 års garanti på värmpumpens kompressor, lagringstank och solfångare.
• Mätutrustning så du alltid kan följa systemets prestanda i nutid (COP), över längre tidsperioder och senaste året (SCOP). Du kan själv kontrollera att systemet levererar det som kalkylerna har utlovat.
• Systemet är uppkopplat mot en webserver. Detta
möjliggör snabb felsökning och åtgärder vid behov,
samt säkerställer automatiskt att du har den
senaste och bästa programvaran.
Läs mer på: www.free-energy.com
Gillar du idén med ett nytt
värmesystem med
solen som drivkraft?
Med snabbkalkylen kan du se hur stor besparing du
kan uppnå gentemot ditt nuvarande eller tilltänkta
värmesystem. Du kan också få en onlineoffert som
visar vad det kommer att kosta.
För mer information och onlineoffert besök
www.free-energy.com
Free Energi Sverige AB
Box 297
311 23 Falkenberg
www.free-energy.com
Se din besparing med vår
15 sekunders snabbkalkyl.