M 5375-14 - Mark- och miljööverdomstolen

1
SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen
Rotel 060201
PROTOKOLL
2015-05-04
Föredragning i
Stockholm
Aktbilaga
Mål nr M 5375-14
RÄTTEN
Hovrättsråden Lars Borg, Eywor Helmenius, referent, och Malin Wik samt tekniska
rådet Dag Ygland
FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE
Föredraganden Johan Erlandsson
KLAGANDE
1. Länsstyrelsen i Gotlands län
621 85 Visby
2. Naturvårdsverket
106 48 Stockholm
3. Föreningen Bevara Ojnareskogen
c/o O S
4. Gotlands Botaniska Förening
c/o J P
5. Föreningen Urbergsgruppen
c/o B F
6. Naturskyddsföreningen i Gotlands län
c/o A H
7. Svenska Botaniska Föreningen
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala
Dok.Id 1210288
Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm
Besöksadress
Birger Jarls Torg 16
Telefon
Telefax
08-561 670 00
08-561 675 59
08-561 675 50
E-post: [email protected]
www.svea.se
Expeditionstid
måndag – fredag
09:00-15:00
2
SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen
PROTOKOLL
M 5375-14
MOTPARTER
1. SMA Mineral AB, 556206-3874
Box 329
682 27 Filipstad
Ombud: L V
2. Region Gotland
621 81 Visby
Ombud: M B
SAKEN
Ansökan om tillstånd för fortsatt och utökad kalkstensbrytning och bortledande av
grundvatten i Stucks kalkbrott på Gotland; nu fråga om vilandeförklaring
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-06-02 i mål nr M 463-08
_____________
Naturvårdsverket har den 27 mars 2015 hemställt hos regeringen om att regeringen ska
fatta beslut om att komplettera och utvidga Natura 2000-området Bästeträsk. Det
område som SMA Mineral AB har ansökt om att få bedriva verksamhet på omfattas av
hemställan.
Med anledning av framställda yrkanden om vilandeförklaring i mål M 5431-14 rörande
Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd till bergtäkt och vattenverksamhet på fastigheten
X i Gotlands kommun, har Gotlands Botaniska Förening, Svenska Botaniska
Föreningen, Föreningen Urbergsgruppen och Föreningen Bevara Ojnareskogen nu
inkommit till Mark- och miljööverdomstolen med kompletterande yrkanden i
förevarande mål.
Gotlands Botaniska Förening, Svenska Botaniska Föreningen, Föreningen
Urbergsgruppen och Föreningen Bevara Ojnareskogen har yrkat att målet ska
vilandeförklaras i avvaktan på regeringens beslut med anledning av Naturvårdsverkets
3
SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen
PROTOKOLL
M 5375-14
hemställan och EU-kommissionens eventuella utpekande av det aktuella området. Om
målet inte vilandeförklaras har de yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska inhämta
förhandsavgörande från EU-domstolen.
Naturskyddsföreningen i Gotlands län har ställt sig bakom de framställda yrkandena
om vilandeförklaring av målet. Naturvårdsverket har yttrat att myndigheten anser att
det finns anledning att vilandeförklara målet. Region Gotland har avstått från att ta
ställning i frågan. Länsstyrelsen har inte yttrat sig.
SMA Mineral AB har bestritt yrkandet om vilandeförklaring av målet.
Målet föredras och Mark- och miljööverdomstolen fattar följande
BESLUT (att meddelas 2015-05-05, kl. 11.00)
1. Mark- och miljööverdomstolen förordnar att målet ska vila i avvaktan på
regeringens beslut med anledning av Naturvårdsverkets hemställan, dock längst t.o.m.
den 31 augusti 2015.
2. Till följd av att målet vilandeförklaras kommer – med ändring av tidigare lämnat
besked – dom i målet inte att meddelas den 29 maj 2015.
Skäl
Beslut om vilandeförklaring kan meddelas med stöd av 32 kap. 5 § rättegångsbalken
bl.a. när det är av synnerlig vikt att fråga som är föremål för behandling i annan
ordning först avgörs.
Naturvårdsverket har den 27 mars 2015 inkommit med en hemställan till regeringen
om utpekande av nya Natura 2000-områden och ändringar i befintliga områden.
Naturvårdsverkets hemställan innebär att det utökade område som SMA Mineral AB
har ansökt om att få bedriva verksamhet på läggs till nätverket Natura 2000. Ärendet
bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
4
SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen
PROTOKOLL
M 5375-14
I målet är bl.a. fråga om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken (Natura 2000tillstånd) kan ges. Regeringens beslut i frågan om utpekande av området som ingående
i ett Natura 2000-område har därför betydelse för prövningen av detta mål. Det är
därför av synnerlig vikt att frågan om det utpekade området läggs till nätverket Natura
2000 avgörs före dom i målet. Mark- och miljööverdomstolen förordnar därför att
målet ska vila i avvaktan på regeringens ställningstagande med
anledning av Naturvårdsverkets hemställan, dock längst t.o.m. den 31 augusti 2015.
Vid denna utgång finns inte skäl att behandla frågan om inhämtande av
förhandsavgörande från EU-domstolen.
Beslutet får inte överklagas särskilt.
Johan Erlandsson
Protokollet uppvisat/