Information till medarbetare med anledning av övergång

Information till medarbetare med anledning av övergång av verksamhet
Verksamheten där du är anställd i kommer den
1 april 2015 att övergå till annan utförare,
Frösunda Omsorg AB. Nedan beskrivs vad som
händer med dig som anställd vid en så kallad
verksamhetsövergång.
Vilka omfattas?
Du som är tillsvidareanställd eller innehar en allmän
visstidsanställning har rätt att följa med över till oss
på Frösunda. Detta är lagstadgat i § 6b Lagen om
anställningsskydd, se faktaruta till höger.
Att Attendo lägger ut verksamheten på entreprenad
innebär alltså inte att du kommer att stå utan arbete
utan du har möjlighet att stanna på din enhet och får
då Frösunda som din arbetsgivare. Sjukskrivna,
föräldralediga och tjänstlediga omfattas givetvis av
övergången och har också rätt att gå över.
Hur går det till?
Övergången sker automatisk, inget
ansökningsförfarande behövs. Du kommer att
behöva lämna besked före 16 januari 2015 om du vill
stanna inom Attendo eller följa med över till
Frösunda. Detta för att båda parter ska kunna planera
verksamheten på bästa sätt.
Om du väljer att stanna kvar inom Attendo kommer
du inte att kunna jobba kvar på din enhet. Istället
kommer Attendo att börja en omplaceringsutredning
för att se om det finns några andra lediga tjänster som
du är kvalificerad för. Om detta inte finns kan det
komma att uppstå en övertalighet. I de fall detta
uppstår, handläggs detta enligt lag och avtal och
förhandlingar hålls med de fackförbund som
företaget har kollektivavtal med.
Övertid/mertid/komp
All sådan innestående ersättning utbetalas av Attendo
på slutlönen, om man väljer att följa med till
Frösunda.
Personalförmåner: Sådana förmåner som inte finns
reglerade i anställningsavtal eller kollektivavtal
övergår inte om man följer med till Frösunda. Istället
omfattas medarbetarna av de personalförmåner som
finns inom Frösunda.
Lagen om anställningsskydd (LAS) § 6b
”Vid övergång av ett företag, en verksamhet
eller en del av verksamhet från en arbetsgivare
till en annan, övergår också de rättigheter och
skyldigheter på grund av de anställningsavtal
och de anställningsförhållanden som gäller vid
tidpunkten för övergången på den nya
arbetsgivaren. Den tidigare arbetsgivaren är
dock också ansvarig gentemot arbetstagaren
för ekonomiska förpliktelser som hänför sig till
tiden före övergången. Detta stycke gäller även
arbetstagare i allmän tjänst och på sjögående
fartyg”
Semester
Inför en övergång förs diskussioner mellan parterna, i
det här fallet Frösunda och Attendo. Frösunda
kommer också ha en inrangerings-förhandling med
berörda fackförbund. Vid dessa tillfällen diskuteras
bland annat hur många av de sparade
semesterdagarna som får tas med över och hur många
som ska betalas ut i pengar, innan övergången. Har
man tagit ut för mycket semester under året uppstår
normalt en löneskuld. För att medarbetarna ska
drabbas så lite som möjligt är det vanligaste att
parterna försöker lösa detta genom fakturering mellan
sig.
Anställningsvillkor
Nuvarande lön, tjänstgöringsgrad och befattning
övergår oförändrat till arbetsgivaren.
Observera att anställningsvillkoren kan komma att
förändras men då måste nuvarande villkor först sägas
upp och uppsägningstiderna löpa ut, innan de nya
villkoren tas i bruk.
LAS-tid: All arbetad tid, s.k. las-tid följer även denna
med till Frösunda. Denna tid används bland annat för
att beräkna om man har rätt till företrädesrätt till
återanställning, rätt till konvertering från
visstidsanställning till tillsvidareanställning, vilken
uppsägningstid man har rätt till m.m.
Har du t.ex. gått över direkt från Attendo till oss och
sedan går tillbaka till Attendo igen, räknas all den tid
du totalt har arbetat i både Attendo och Frösunda
som din las-tid. Har du börjat hos oss, utan att varit
med i en övergång, räknas all den tid du har jobbat
hos oss som din las-tid.