Lån av lärplatta - Kungsbacka kommun

Lån av lärplatta
Avser eleven: ____________________________________________________________
Förnamn
Efternamn
Personnummer (10 siffror): _____________________________________________
1 (2)
Datum
Kungsbacka kommun vill ge dig goda förutsättningar för en utbildning där modern teknik
används som ett verktyg i lärandet. Därför erbjuds du att låna och disponera en lärplatta.
Denna är avsedd att vara ditt arbetsredskap.
För att du ska få kvittera ut lärplattan krävs att du och din vårdnadshavare har undertecknat
detta dokument och godkänt nedanstående regler och förhållningssätt.
2015-08-19
1. Låneperiod
Dokumentet gäller från det att du tar emot lärplattan till dess att den återlämnas efter
avslutad skolgång eller om den aktuella skolan säger upp avtalet efter rektors beslut. I båda
fallen ska lärplattan med originaltillbehör omedelbart återlämnas.
2. Äganderätt
Lärplattan tillhandahålls av Kungsbacka kommun. Du får inte låna ut, hyra ut, sälja,
pantsätta eller på annat sätt överlåta eller förfoga över lärplattan så att äganderätten
riskeras. Skolan har rätt att vid missbruk återta lärplattan eller stänga av dig från vissa
tjänster.
3. Skada, fel eller förlust
Du får inte själv reparera, göra åverkan eller permanent märka lärplattan. Du är skyldig att
genast anmäla skador eller fel till skolan. Om lärplattan skadas eller förloras på annat sätt
får du, om möjligt, låna ett annat digitalt verktyg tills din lärplatta reparerats eller
återfunnits.
Lärplattan är inte försäkrad av skolan. Om den skadas eller förkommer kan lärplattan bli
ersatt av annan begagnad. Lärplattan har garanti som gäller under tre år förutsatt att den
hanterats på ett aktsamt sätt.
Vårdnadshavaren kan bli ersättningsskyldig för stöld, förlust eller skada på lärplattan om
händelsen orsakats uppsåtligen eller genom din uppenbara oaktsamhet. Egendomsskada
eller förlust skall omedelbart anmälas till din skola och vid förlust/stöld ska även
polisanmälan göras. Krav på ekonomisk ersättning ska alltid föregås av ett
samtal mellan rektor, elev och vårdnadshavare.
KUB2000, v2.0, 2012-05-23
4. Vård och användning
Du ska hantera och använda lärplattan så att den, med undantag från normalt slitage, kan
anses vara i fullgott skick då den återlämnas. Detta gäller även originaltillbehör.
Förskola & Grundskola
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
Fax 0300-83 41 64
[email protected]
www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)
Lärplattan är avsedd att användas i det dagliga skolarbetet, både i skolan och
hemma. Du har ansvar för att lärplattan tas med fulladdad till skolan varje dag.
5. Förvaring
Du har ansvar för lärplattan och är skyldig att förvara den säkert. Tänk på att lärplattan är
stöldbegärlig egendom. Under skoldagen ska du förvara din lärplatta i låst skåp när den
inte används. Du ska aldrig lämna den utan uppsikt! Du ska efter skoldagens slut ta
hem lärplattan för förvaring och laddning om ej annat överenskommits med skolan.
Lärplattan ska alltid förvaras i medföljande fodral/skydd.
6. Installation av programvara
Skolan har rätt att kontrollera webbläsarhistorik, lärplattans innehåll och vid behov
uppdatera och utföra eventuella ominstallationer. Skolan kan utan förvarning kontrollera
vilka appar som finns installerade. Lärplattan kan komma att hanteras via ett
centralt manageringsverktyg.
7. Användning
Du är skolans ambassadör och ska alltid uppträda enligt skolans värdegrund i alla
kontakter inom såväl skola som omvärld. Det innebär bland annat att du ska:

Använda ett vårdat språk

Visa respekt för andra människor

Respektera alla former av upphovsrätt

Följa gällande lagstiftning vad gäller användande och spridning av texter, bilder eller
ljud som kan upplevas kränkande, nedsättande eller är kriminella.
8. Säkerhetskopiering och lagring av data
Du ska säkerhetskopiera innehåll på din lärplatta. Vid tveksamhet om hur detta går till
är du ansvarig att söka hjälp via pedagog, mentor eller IKT-pedagog.
9. Om du inte följer dokumentet
Om det här dokumentet inte följs avgör rektor vilka åtgärder som är lämpliga utifrån det
enskilda fallet.
Detta dokument upprättas i två exemplar varav skolan behåller ett.
___________________________________________________________________
Vi har tagit del av informationen och accepterar villkoren som gäller för lån av lärplatta. Vi
är medvetna om att detta dokument gäller tills lärplattan återlämnas.
Eleven:
Jag har läst dokumentet, förstått innebörden och förbinder mig att följa det
____________________________________________________________________
(Elevens underskrift)
____________________________________________________________________
(Namn, textat)
Vårdnadshavare:
Jag/vi har läst ovanstående, diskuterat detta och lämnar vårt godkännande
____________________________________________________________________
(Vårdnadshavares underskrift)
____________________________________________________________________
(Namn, textat)
____________________________________________________________________
(Datum)