Tågbullerberäkning

Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av
markvibrationer från tågtrafiken.
DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV
ÄLMHULT 8:1 M FL
RAPPORT
2015-02-25
Uppdrag:
260898, Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibration
från tågtrafiken.
Detaljplan Övergången del av fastigheten Älmhult 8:1 m fl
Titel på rapport:
Tågtrafikbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibrationer
från tågtrafiken.
Status:
rapport
Datum:
2015-02-25
Medverkande
Beställare:
Älmhults kommun
Kontaktperson:
Carina Tenngart Ivarsson
Konsult:
Tyréns AB
Uppdragsansvarig:
Clara Göransson
Ansvarig
vibrationsmätning:
Jonas Paulin
Kvalitetsgranskare
Madelene Persson
Revideringsdatum
ÅR-MÅN-DAG
Version:
Namn, Företag
Initialer:
Namn, Företag
Handlingen granskad av:
Datum: ÅR-MÅN-DAG
Tyréns AB
205 19 Malmö
Besök: Isbergs gata 15
Tel: 010 452 20 00
www.tyrens.se
Säte: Stockholm
Org.Nr: 556194-7986
O:\MAL\260898\AK\_Text\Älmhult övergången 2015-02-25.docx
2015-02-25
Innehållsförteckning
1 Inledning .............................................................................................................. 4 2 Förutsättningar bullerberäkning ........................................................................ 5 3 Indata .................................................................................................................... 5 4 Ljudkrav enligt Boverket och Arbetsmiljöverket .............................................. 7 5 Resultat ................................................................................................................ 7 5.1 Tågbullernivå utomhus ............................................................................................. 7 5.2 Tågbuller inomhus .................................................................................................... 9 6 Markvibrationer ................................................................................................. 10 7 Slutsats .............................................................................................................. 11 2015-02-25
O:\MAL\260898\AK\_Text\Älmhult övergången 2015-02-25.docx
3(11)
1. Inledning
Detaljplaneområdet ligger intill Södra stambanan vid Älmhults station. Inom området planeras
för centrumverksamhet såsom kontor och verksamheter. Syftet med utredningen är att utreda
om riktvärden för trafikbuller på arbetsplatser uppfylls.
Figur 1. Planområdet Det kan komma att finnas arbetsplatser för ”tyst verksamhet” såsom t ex kontorsrum. I
Boverkets byggregler, BBR, finns krav för trafikbullernivå i lokaler för kontorsrum. I avsnitt 4
presenteras ljudkrav för yttervägg och fönster som medför att Boverkets ljudkrav inomhus
uppfylls.
Beräknad framtida tågbullernivå utomhus jämförs med Arbetsmiljöverkets insats- och
gränsvärden för buller avseende hörselskaderisk.
2015-02-25
O:\MAL\260898\AK\_Text\Älmhult övergången 2015-02-25.docx
4(11)
Inom utredningen har vi utfört en stickprovsmätning avseende markvibrationer. Denna mätning
ligger till grund för en bedömning av vibrationer från tågtrafiken inom området. Här avses
vibrationer som riskerar att påverka komforten negativt för personer som har sin arbetsplats t ex
i kontorsrum inom området.
2. Förutsättningar bullerberäkning
Beräkning av tågbullernivån med tågtrafikflöde för nuläget och trafikprognos enligt Trafikverkets
”BAS 2030” har utförts.
Beräknade tågbullernivåer utomhus jämförelse med Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:16. I
denna redovisar Arbetsmiljöverkets riktvärden med avseende på buller som risk för
hörselskador. Det kan t ex gälla för personal i det planerade centrumområdet som
huvudsakligen kommer att ha sin arbetsplats förlagd utomhus i området närmast järnvägen.
Vid beräkning av bullernivå från tågtrafiken har vi använt den Nordiska beräkningsmodellen för
spårburentrafik, rev 1996. Beräkningsmodellen finns beskriven i Naturvårdsverkets rapport
4935 och vi har använt beräkningsprogrammet Trivector Buller Tåg version 5.2.2.0 som är en
tillämpning av modellen.
3. Indata
Följande uppgifter om dagens och framtida tågtrafik har hämtats från förstudie Älmhults
bangårdsombyggnad daterad 2011-11-01 samt grafisk tidtabell 2015-02. Hastighet för den
aktuella järnvägssträckan har hämtats ur Trafikverkets Linjebok (TRVs hemsida) och avser sth
dvs största tillåtna hastighet). Tåglängder har hämtats från förstudie Älmhults
bangårdsombyggnad och MKB:er för Södra stambanan.
Tågtrafiken trafikerar stambanespåren dvs spår 1 och 2 enligt figur nedan. Övriga spår används
för tågbildning, passagespår och uppställning av godståg och på dessa är tåghastigheten låg.
Vi bedömer att bullernivån från godstågen på spår 3 och uppåt inte höjer totalnivån jämfört med
bullernivån från tågen i linjetrafik på stambanan. Godstågen som körs i låg hastighet och står
uppställda på spår 3 och högre har inte inkluderats i bullerberäkningen.
2015-02-25
O:\MAL\260898\AK\_Text\Älmhult övergången 2015-02-25.docx
5(11)
Figur 2: Tågtrafiken på stambanan trafikerar spår 1 och 2 de båda blåmarkerade spåren mellan ”Alvesta” och ”Osby”. Bild från förstudie Älmhult Bangårdsombyggnad. Tabell 1 : Tågtrafik i nuläget, norr om stationen enligt förstudie Älmhults bangårdsombyggnad, daterad 2011‐11‐01 samt grafisk tidtabell 2015‐02. Tågtyp Antal tåg per dygn Tåglängd, meter Hastighet Medel Max Km/h Snabbtåg, X2 30 150 330 200 / uppehåll* Interregionala tåg, X31 36 170 240 uppehåll Pendeltåg, X11 22 90 160 uppehåll Godståg 70 400 650 100 *vissa tåg stannar
Tabell 2 : Tågtrafik enligt TRV Prognos ”BAS 2030” Tågtyp Antal tåg per dygn Tåglängd, meter Hastighet Medel Max Km/h Snabbtåg, X2 36 235 330 200 / uppehåll* Interregionala tåg, X31 46 235 320 uppehåll Pendeltåg, X50 32 200 240 uppehåll Godståg 76 450 750 100 *vissa tåg stannar
2015-02-25
O:\MAL\260898\AK\_Text\Älmhult övergången 2015-02-25.docx
6(11)
4. Ljudkrav enligt Boverket och Arbetsmiljöverket
Beräknade trafikbullernivåer ska jämföras med följande värden avseende buller på
arbetsplatser.
UTOMHUS
I denna utredning jämförs beräknade tågbullernivåer utomhus med Arbetsmiljöverkets
riktvärden AFS 2005:16 för buller avseende risk för hörselskador. Det kan t ex gälla personal
som huvudsakligen kommer att ha sin arbetsplats förlagd utomhus i området mot järnvägen.
Tabell 3 : Enligt AFS 2005:16 gäller följande insats‐ och gränsvärden för buller avseende hörselskaderisk: Bullernivå vid arbetsplats, dBA
Undre
insatsvärden
Övre
insatsvärden
Gränsvärden
Daglig bullerexponeringsnivå (LEX,8h)
80
85
85
Maximal A-vägd ljudtrycksnivå LpAFmax
---
115
115
INOMHUS
Enligt Boverkets byggregler, BBR gäller följande riktvärden för trafikbuller inomhus för
arbetslokaler för tyst verksamhet.
Tabell 4 : Enligt SS 25268:2007 som BBR hänvisar till gäller följande inomhus i kontorslokaler Trafikbuller inomhus, dBA
Typ av utrymme
Leq,dygn
Lmax
Utrymme för enskilt arbete, samtal och vila. Exempelvis
cellkontor, mötesrum, reception, vilrum
35
50
Dock i stora utrymmen. Exempelvis öppen planlösning,
kontorslandskap, storkontor
35
55
5. Resultat
1.1 Tågbullernivå utomhus
Resultatet redovisas i en tabell med hänvisning till beräkningspunkter enligt figur 3 där linjer i
olika färger representerar beräknade bullernivåer vid olika fasader. Vid beräkningen har vi
förutsatt att byggnaden är ny- eller ombyggd för kontor eller annan tyst verksamhet. Krav på
ljudreduktion för yttervägg och fönster i planerade lokaler/kontorsrum dimensioneras så att
grundkraven för trafikbuller inomhus i kontorsrum enligt Boverkets byggregler BBR uppfylls.
I de fall flera, långa tåg med täckta vagnar står uppställda mellan stambanan och den planerade
verksamheten på den västra sidan kan tågbullernivån bli lägre jämfört med värdena i tabell 5.
Detta gäller förutsatt att godstågen är uppställda så att de medger avskärmning. Denna
eventuella bullerminskning har dock inte inkluderats i beräkningsresultatet.
2015-02-25
O:\MAL\260898\AK\_Text\Älmhult övergången 2015-02-25.docx
7(11)
Figur 3: Beräkningen är utförd vid fasaddelar som är markerade med färger. I tabellen nedan redovisas beräknade tågbullernivåer för nuläget år 2014 och för prognosåret
2030.
Tabell 5 : Beräknad trafikbullernivå utomhus från tågtrafiken på Södra stambanan. Beräkning vid respektive fasad
se figur 3, ovan.
Tågbullernivå utomhus, dBA
LAeq,dygn / LpAFmax
Nuläget, år 2014
Trafikprognos, år 2030
Röd linje
66 / 89
67 / 89
Blå linje
62 / 85
63 / 85
Grön linje
52 / 69
53 / 69
För Stinsen 1 ”Stinsahuset” på den östra sidan har vi endast beräknat tågbullernivån vid fasad
direkt mot spåret. För övriga fasader bedömer vi att det är tänkbart att även gatutrafiken bidrar
till den totala trafikbullernivån.
Tågtrafiken pågår under stora delar av dygnet och vi bedömer att skillnaden mellan
dygnsekvivalent nivå, LAeq,dygn (enligt tabell 5) och ”daglig bullerexponeringsnivå enligt
arbetsmiljöverkets föreskrift är högst 1 dBA.
2015-02-25
O:\MAL\260898\AK\_Text\Älmhult övergången 2015-02-25.docx
8(11)
Av tabellen ovan framgår att det är god marginal till Arbetsmiljöverkets insats- och gränsvärden
avseende hälsorisk vid daglig exponering för buller.
1.2 Tågbuller inomhus
För att uppfylla Bovekets riktvärden inomhus i kontorsrum (se tabell 4) erfordras ljudkrav för
yttervägg och fönster enligt tabell 6. I dagsläget är det inte känt var kontorsrum kommer att
placeras, färgmarkeringarna avser olika delar av byggnaderna.
Kraven är uttryckta som vägt reduktionstal Rw respektive Rw + Ctr, observera att båda värdena
dvs både Rw och Rw + Ctr ska uppfyllas. För övriga utrymmen såsom affärslokaler etc finns
inga motsvarande krav på högsta trafikbullernivå inomhus.
Tabell 6 :Krav på vägt reduktionstal för fönster och yttervägg för att uppfylla riktvärden inomhus för trafikbuller i cellkontor, vilrum, mötesrum etc. I tabellen redovisas det lägsta värdet som kan väljas. Del av byggnad enligt
markering i figur 3
Vägt reduktionstal, dB
Rw / Rw +Ctr
Fönster
Yttervägg
1. Röd linje
45 / 40
55 / 50
2. Blå linje
41 / 36
51 / 46
3. Grön linje
32 / 27
42 / 37
I de fall man planerar för kontorsrummen i form av ”Stora utrymmen” såsom storkontor,
kontorslandskap mm kan fönster och yttervägg väljas med ett reduktionstal som är 5 dB lägre
jämfört med det värde som anges i tabell 6.
Vi har förutsatt att lokalerna har mekanisk ventilation och att det därför inte finns några
friskluftsventiler genom ytterväggen.
För Stinsen 1 som är ett äldre trähus rekommenderar vi att man planerar för andra
verksamheter än kontor för tyst arbete. Det skulle sannolikt krävas omfattande åtgärder på
fasad för att uppfylla ljudkraven enligt tabell 6, ”rad 2 blå linje”.
2015-02-25
O:\MAL\260898\AK\_Text\Älmhult övergången 2015-02-25.docx
9(11)
6. Markvibrationer
Planområdet ligger nära järnvägen. För att bedöma risken för markvibrationer från tågtrafiken
inom planområdet har en stickprovsmätning av vibrationer genomförts. Mätningen utfördes
2015-02-10 kl 10.00 – 2015-02-11 kl 21.00 dvs två dagar och en natt. Vi bedömer att denna
mättid är tillräckligt för att få en översiktlig uppfattning om vilka vibrationsnivåer som tågtrafiken
normalt orsakar. Vid mätningen har vi använt ett mätinstrument som loggar vibrationsnivåer
obevakat. Mätningen utfördes med givare monterad på betonggolv i ett omklädningsrum i
Green Cargos lokaler på bottenvåningen i stationsbyggnaden. Marken var tjälfri under
mätperioden.
I tabellen nedan har vi sammanställt de 10 enskilt högsta registrerade nivåerna under
mätperioden. De registrerade nivåerna har kontrollerats mot tågtrafiken under mätperioden.
Mätningen är utförd enligt anvisningarna i SS 460 4861 (Vibration och stöt – Mätning och
riktvärden för bedömning av komfort i byggnader) och utvärderade för att kunna jämföras med
riktvärden för komfort i byggnader enligt samma standard.
Tabell 7 : Sammanställning av de tio enskilt högsta registrerade nivåerna under mätperioden.
Datum, tid
Tågtyp
Högsta registrerade nivå i Stationsbyggnaden,
bottenvåningen
2015-02-11, kl 19.45
X2
0,15 mm/s
2015-02-11, kl 18.16
GT
0,14 mm/s
2015-02-11, kl 17.52
X2
0,14 mm/s
2015-02-11, kl 16.41
GT
0,16 mm/s
2015-02-11, kl 06.16
X2
0,20 mm/s
2015-02-11, kl 02.27
GT
0,13 mm/s
2015-02-10, kl 21.45
X2
0,13 mm/s
2015-02-10, kl 20.34
GT
0,22 mm/s
2015-02-10, kl 13.45
X2
0,18 mm/s
2015-02-10, kl 10.45
X2
0,19 mm/s
Den registrerade vibrationsnivån har sedan korrigerats till det aktuella avståndet för den
planerade byggnaden på västra sidan
En överslagsberäkning av vilken vibrationsnivå från tågen på södra stambanan som kan bli
aktuell för planerade verksamheter inom planområdet visar att nivåer på upp till 0,1 mm/s kan
förväntas.
Denna nivå underskrider riktvärden enligt SS 4604861 som anger riktvärdet 0,4 mm/s för
bostäder vilket är det värde som standarden anger även kan tillämpas för kontor dock mindre
strikt än för bostäder.
2015-02-25
O:\MAL\260898\AK\_Text\Älmhult övergången 2015-02-25.docx
10(11)
7. Slutsats
Denna rapport behandlar buller och vibrationer från den ordinarie tågtrafiken på Södra
stambanan. Utvärderingen avser lokaler för kontor/verksamheter inom planområdet.
Samtliga ljudkrav från Arbetsmiljöverket och Boverket avseende arbetsplatser uppfylls såväl
utomhus som inomhus förutsatt att fasaden uppfyller ljudkrav enligt tabell 6. Vi bedömer att det
är marginell risk för att tågen ska orsaka vibrationer som kan uppfattas som störande för de som
har sin arbetsplats inom planområdet.
Vi menar att området lämpar sig väl för aktuell verksamhet.
2015-02-25
O:\MAL\260898\AK\_Text\Älmhult övergången 2015-02-25.docx
11(11)