Föräldraråd 20150427

Utbildningsförvaltningen
Södra skolområdet
Förskolor Sturefors
Mötesanteckningar föräldraråd 2015-04-27
Förskolor Sturefors
Föräldrarepresentanter från Stureforsvägen, Björnbärsvägen och Lingonvägen
Arbetslagsledare: Helena Öhlin, Lena Ström Rüter & Maria Bjerke
Förskolechef: Marie Sturehed
Marie hälsar välkommen, sedan presentation av gruppen.
Ett föräldraråd består av en föräldrarepresentant från varje avdelning,
arbetslagsledare, specialpedagog och förskolechef.
Föräldrarådet träffas 2 gånger per termin och förskolechef är sammankallande.
Kvalitetsarbete - Det finns en planeringsstruktur (Kvalitetshjul) för förskolorna i
Sturefors. Pedagogerna tillsammans med förskolechef följer upp det systematiska
kvalitetsarbetet regelbundet under året. Kvalitetshjulet för 2015 -2016 presenteras
på föräldrarådet i höst. Per Sandsborg har from den 1/4 uppdraget som
kvalitetskoordinator gentemot förskolan i Södra skolområdet. Per kommer också att
ansvara för insynsbesök i andra skolområden.
Kompetensutveckling – Eva Lunnbäck förskollärare från UR och SKUR förskolan i
Garnisonen kommer till Sturefors den 5/5 för att tillsammans med pedagogerna
utveckla förskolornas gårdar med aktiviteter och innehåll utifrån Läroplanen för
förskolan. Det här är ett av våra förbättringsområden.
Sommarverksamheten – Helena Öhlin berättar att Sturefors förskolor kommer att
vara sammanslagna under v.27-31. Under veckorna 28 - 31 samarbetar vi med Vist
fritidsverksamhet samt Bestorp, Brokind och Sätra förskola/fritids. Information om
sommarverksamheten skickas ut inom några veckor. Öppen sommarförskola är
Stureforsvägen.
Utvecklingsledare – Maria Bjerke förskollärare har uppdraget som
utvecklingsledare för förskolor Sturefors under hösten 2015 och våren 2016.
Uppdragsbeskrivning för Utvecklingsledare:
• Att samordna, utveckla och ta vara på det kollegiala lärandet och sprida våra
gemensamma kompetenser i området gällande matematik, NTA, genus och
språk.
• Att leda, samordna, processa, driva och utveckla den konkreta kompetensen
som finns hos alla pedagoger.
Förskolechef: Marie Sturehed
Besöksadress: Näckrosvägen 4
Postadress: 581 81 Linköping
Telefon: 013-205502
E-postadress: [email protected]
Utbildningsförvaltningen
Södra skolområdet
Förskolor Sturefors
•
Att lyfta pedagogernas kompetenser, öka måluppfyllelsen och
arbetsglädjen!
Syfte:
• Att vi tillsammans säkerställer likvärdig kvalitet i området.
• En röd tråd av det systematiska kvalitetsarbetet där vi lyfter och delar med
oss och utbyter tankar, erfarenheter, och idéer.
• Vi skapar vårt eget nätverk där vi har en egen kunskapsbank att hämta idéer
från beprövad erfarenhet och på vetenskaplig grund.
Övergång och samverkan mellan avdelningarna
Lena berättar om övergång och samverkan mellan avdelningar från 1-3 år till 3-5 år.
Förskolan har en handlingsplan för övergången. Information till vårdnadshavare
kommer att ges inom kort.
Barns meddelanden till vår planet
Maria Bjerke berättar om ett projekt som Mellangården deltar i som handlar om
hållbar utveckling. Pedagogerna samlar in barns tankar och relationer om vår planet på
foton och kakelplattor med deras skrivna citat. Dessa kommer sedan att visas upp i
Trädgårdsföreningen den 10 maj då vi bjuder in Linköpings invånare för att mötas, höra
barnens tankar och reflektera över hur vi kan skapa ett hållbart samhälle.
Övrigt:
•
•
•
Föräldrarepresentanter och pedagoger ska tillsammans arbeta för en
god samverkan när det gäller olika traditioner och trivselkvällar.
Föräldrarådsrepresentanter ska kunna agera fadder och stöd för nya
föräldrar och även till de föräldrar som byter avdelning för sitt barn.
Nu går platserbjudande ut till nya barn inför augusti, i dagsläget ser vi
inte ut att fylla alla platser.
Pernilla Torpling har tagit del av mötesanteckningarna.
Hälsningar Marie Sturehed
Förskolechef: Marie Sturehed
Besöksadress: Näckrosvägen 4
Postadress: 581 81 Linköping
Telefon: 013-205502
E-postadress: [email protected]