Josefin Grände, april 2015

Våld mot äldre i nära relationer
JOSEFIN GRÄNDE
www.josefingrande.se
Våld och hälsa – en
befolkningsundersökning, Nationellt
Centrum för Kvinnofrid 2014
10 000 kvinnor och 10 000 män 18-74 år
Enkät
Viktat för bortfall
Definition av allvarligt våld
• Att man som barn har blivit påtvingad samlag (inklusive
försök) någon gång och/ eller blivit utsatt för annat sexuellt
övergrepp vid upprepade tillfällen och/eller ibland/ofta blivit
slagen med knytnäve, skadad med vapen eller liknande,
och/eller ofta blivit utsatt för annat fysiskt våld och/eller ofta
blivit hotad med fysiskt våld och/eller ofta blivit kränkt,
mobbad eller liknande och/eller vid upprepade tillfällen ha
sett eller hört våld mellan föräldrarna.
• Att man som vuxen någon gång har blivit påtvingad samlag
eller liknade (inklusive försök) och/eller har blivit slagen med
knytnäve/föremål/sparkad eller utsatt för våld med vapen
och/eller att man blivit systematiskt och upprepat utsatt för
psykiskt våld.
Sammanfattningsvis
• 46 procent av kvinnorna och 38 procent av männen har någon
gång varit utsatta för allvarligt fysiskt, sexuellt eller psykiskt
våld.
• 32 procent av kvinnorna och 25 procent av männen har
utsatts för någon form av allvarligt våld före 18 års ålder
• 29 procent av kvinnorna och 23 procent av männen har
utsatts för någon form av allvarligt våld efter 18 års ålder.
• Det är betydligt vanligare att kvinnor har erfarenheter av
allvarligt sexuellt våld, både i barndom och som vuxna.
• Det är betydligt vanligare att kvinnor har erfarenhet av
allvarligt psykiskt våld, både i barndom och som vuxna.
• Det är något vanligare att män har utsatts för allvarligt fysiskt
våld, både i barndom och som vuxna.
• I vuxen ålder utsätts kvinnor framför allt av partner, fd
partner, män framför allt av okända.
Våldet påverkar fysisk och psykisk
hälsa
•
•
•
•
•
•
Bland både kvinnor och män som varit utsatta för allvarligt sexuellt våld under livet
var PTSD-symtom cirka tre till fem gånger vanligare än bland andra.
Bland kvinnor och män som varit utsatta för allvarligt psykiskt våld under livet var
symtom på depression dubbelt så vanligt som bland andra.
Utsatthet för allvarligt sexuellt våld i vuxenlivet var starkt kopplat till självskadebeteende, som var mer än tre gånger vanligare hos de utsatta kvinnorna och
fem gånger vanligare hos de utsatta männen jämfört med bland andra.
Omkring var tredje kvinna och man som hade varit utsatt för allvarligt sexuellt eller
fysiskt våld som vuxen rapporterade riskbruk av alkohol, vilket var ungefär dubbelt
så vanligt som bland dem som inte varit utsatta.
Bland dem som utsatts för allvarligt sexuellt våld i barndomen var psyko- somatiska
symtom dubbelt så vanligt bland kvinnor och tre gånger vanligare bland män
jämfört med dem som inte varit utsatta.
Bland kvinnor i åldern 56 – 74 år som varit utsatta för allvarligt sexuellt eller fysiskt
våld var hjärtinfarkt två till fyra gånger vanligare än bland dem som inte varit
utsatta.
Få berättar- ännu färre anmäler
• Mindre än 10 procent av de som utsätts har
fått professionell hjälp
• Mindre än 5 procent har polisanmält
• Våld som skett senaste året polisanmäls i
högre utsträckning, tyder på ökad
anmälningsbenägenhet.
Erfarenheter av våld bland
personer 65+ på Gotland
•
•
•
•
•
•
•
Enkätundersökning 6400 st (13000 65+)
15% hade varit våldsutsatta efter 65 årsdagen
Kvinnor större erfarenhet av våld än män
Olika våldsformer mot kvinnor och män
Kvinnor större erfarenheter av upprepat våld
Våldet hade skett i hemmet
Ofta av partner (man eller kvinna)
Våld mot äldre i nära relation
• Upprepat våld i
parrelation
• Våld från vuxna
barn/andra närstående
• Våld pga
utmattning/sjukdom
• Våld i vård och omsorg,
personal och
medboende
Våld i nära relationer
Psykiskt våld
Ex verbala kränkningar, isolering, kontroll, ekonomiskt beroende, förstöra ägodelar, hot,
skambeläggande, gester, metodisk nedtryckning
Fysiskt våld
Ex kasta saker, knuffa, hålla fast eller släpa, dra i håret, nypa, slå, skaka, ta strypgrepp,
sparka, hota med vapen, tvångsmata
Försummelse
Ex medvetet felaktig medicinering, bristande hygien, otillräcklig föda, sakna tandproteser,
hörapparat, glasögon försvåra i stället för att underlätta vardagen
Ekonomiskt utnyttjande
Ex stöld av pengar eller ägodelar, utpressning, kontroll över ekonomin, utnyttjande, påtvungna
ändringar testamente, god man överskrider befogenheter
Sexuellt våld
Ex tvingas utföra eller genomlida sexuella aktiviteter som man inte vill ha del i, sexuella
beröringar, sexuellt kränkande språk
FN:s definition av våld mot kvinnor
Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar
i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande
för kvinnor, samt hot om sådana handlingar,
tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig
det sker i det offentliga eller privata livet /… /
/… /Mäns våld är en kränkning av kvinnors
rättigheter och grundläggande friheter.
Deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor 1993
Våld mot äldre
Våld mot äldre är en enstaka eller upprepad
handling, eller frånvaro av önskvärd/lämplig
handling, som utförs inom ett förhållande där
det finns en förväntan på förtroende och som
förorsakar skada eller smärta hos en äldre
person.
Världshälsoorganisationen (WHO) 2002
”Våld är varje handling riktad mot en annan
person som genom denna handling skadar eller
kränker, får denna person att göra något mot sin
vilja eller att avstå från att göra något den vill.”
Per Isdal, Alternativ til vold
Utsatthet hos personer med
beroendeställning
• Beroende av personell stöd
kontaktperson, personligt ombud, boendestödjare, vårdbiträde, vårdare,
personlig assistans, avlösare, hemtjänst, servicekontakter t ex färdtjänst
•
Godmanskap/Förvaltarskap
sköta ekonomin, sörja för ens person/intressen
•
Närstående
make/maka
anhöriga
kombination närstående, vårdare, personal, god man
•
Övriga
grannar, medboende
Risken för våld ökar om den
anhörige som vårdar
• lider av psykisk ohälsa eller alkoholmissbruk
• är socialt eller ekonomiskt beroende av den äldre
• har ett aggressivt beteende
• upplever vårdrelaterad stress
Mellan 15 och 50 procent av alla anhörigvårdare har i
olika studier uppgett att de begått en våldshandling
mot en äldre med demenssjukdom
Saveman B-I 2007
• har upplevt våld under sin uppväxt??
Våld på gruppbostäder
Faktorer som gör att ”rättsfria zoner” upprätthålls:
- Möjliga brott identifieras inte som brott av LSS-personal
- Gärningsmannen anses vara oskyldig på grund av intellektuell eller
psykisk funktionsnedsättning
- Gärningsmannen är omtyckt av personal, övergreppen ses som
harmlösa
- Incidenterna tolkas som olyckliga, men förväntade, delar av den
relation som omsorgstagarna har med varandra
- Ambitionen att även ”obekväma” personer har rätt till sin bostad gör
att man inte gärna flyttar på gärningsmän
- Övergrepp mot personal anses ofta som ett större problem än
övergrepp omsorgstagare emellan
Astrid Kubis, Uppsala Universitet
Lästips
Socialstyrelsen (2014) Blånader och silverhår.
Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor.
Stockholm: Socialstyrelsen
Kunskapsbanken, information och forskning om
våld i nära relationer:
www.nck.uu.se/kunskapsbanken