Handlingar Höstmöte 2015

Handlingar
Höstmötet 2015
www.strangnassegelsallskap.se
Styrelsen
2015-11-28
Höstmöte 2015-11-28, Dagordning (förslag)
1. Höstmötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare
3. Fastställande av röstlängd för mötet
4. Frågan om mötet är behörigt utlyst
5. Fastställande av dagordning
6. Val av protokolljusterare och rösträknare
7. Beslut om verksamhetsplan, avgifter och budget för år 2016
8. Val av styrelse från 1 jan 2016
9. Val av övriga funktionärer från 1 jan 2016
10. Val av revisorer från 1 jan 2016
11. Val av valberedning
12. Förslag till beslut från styrelsen
13. Motioner inkomna före 1 september
14. Information från styrelsen och andra förtroendevalda
15. Övriga frågor som ej ska föranleda beslut
16. Höstmötets avslut
151124
Verksamhetsplan 2016
Verksamhetsplanen skall utgå från gällande stadgar för Sällskapet. Högsta prioritet skall ägnas
säkerhet, miljöhänsyn och delaktiget. Investeringar och större underhållsinsatser skall baseras på
investeringsplanen för perioden 2016-2020. Verksamhetsplanen bygger på beslutad budget och
respektive gruppers ansatser.
Festgruppen har som främsta mål att vårda och utveckla Sällskapets långvariga tradition av
gemensamma fester i en riktning att locka flest möjliga deltagare. Här avses Midsommarfest,
Kräftskiva och Årsfest. Gruppen stöttar övriga gruppers aktiviteter när så önskas.
Kommunikationsgruppen vill främja en ökad kommunikation inom Sällskapet. Ger ut tre nummer av
Bränningen, administrerar och publicerar nyheter på hemsidan, genomför informationsträff för nya
medlemmar, supportar Sällskapet med trycksaker, profilprodukter och informationsspridning.
Katalogisera och digitalisera delar av föreningens arkiv – delvis med tanke på Sällskapets 100årsjubileum 2019.
Jollegruppen jobbar med grupper av jolleseglare – från gröna till röda seglare. Under segelsäsong
träningar 1-2 ggr/v. Ansöker om att anordna 1 deltävling av Mälardalscup på lokal nivå för
jolleseglare. Deltar i tävlingar inom regionen och upp till rikstävlingar. Ordnar sommarseglarskola för
nybörjar- och fortsättningsseglare. Håller ihop grupperna under vintern med teoripass och
träningspass. Utvecklar isjaktsegling med Iceoptimister och DN-jakter. Satsar på att få med
isjaktseglare på JVM.
Motorbåtsgruppen ordnar studiebesök i jan/feb på Sjöhistoriska museet med guidad tur utställningen
Shipping-shopping. Eskader till hemligt mål i juni. Propellerträff i juli med Peter Enbom som
huvudarrangör – 10-årsjubileum i år.
Kölbåtsgruppen planerar vintermöten med jolle- och kommunikationsgruppen med syftet socialt
umgänge och intressant ämne. Skall delta i Allsvenskan med målet att hålla sig kvar. Ordnar bl.a. Våroch Höstcup om 5-6 onsdagar vardera samt Ragata Race och Askholmsseglingen liksom Selarön Runt,
kommunmästerskap och eskaderseglingar.
Utprickningsgruppen kontrollmäter våra leder och prickar i samverkan med Transportstyrelsen och
Sjöfartsverket.
Slipgruppen hanterar sjö- och slipsättning samt underhåll av traktorer, kranar och annan materiel.
Popplarna längs slipområdet mot åkrarna kommer att kapas. Ljus- och rörelsestyrda LED-lampor
monteras upp. Nya kurser för handhavande av bockkranen och traktorer - inriktning körning och
rangering av kärror och vagnar - tas fram. Montering av ytterligare en Y-bom på pontonbryggan. Byte
av fuktskadade reglar i mastskjulen.
Askholmsgruppen genomför via entreprenad förstärkning av yttersidan av södra piren. Bygger ny
mulltoa och drar ut fast el. Håller byggnader, bryggor, toaletter, redskap och grönytor i gott skick.
Fäller träd för eldning i bastu och klubbstuga. Håller i höst- och vårstädning. Tar in bastu- och
pontonbrygga.
För styrelsen
Rolf Carlson, ordf.
Budgetförslag 2016
Beräknat utfall
2015
INTÄKTER
MEDLEMSAVGIFTER
INTRÄDESAVGIFTER
SLIPAVGIFTER
ÖVRIGA INTÄKTER
310 000
40 000
390 000
5 000
745 000
SUMMA
310 000
60 000
390 000
5 000
765 000
KOSTNADER
ADMINISTRATION
FÖRBUNDSAVGIFTER MM
FÖRSÄKRINGAR byggnader
RÄNTA CHECKRÄKNING
ARRENDEN
GRUPPERNAS BUDGET
KOMMUNIKATIONSGRUPPEN
FESTGRUPPEN
KÖLBÅTSGRUPPEN Båtköp 105´
JOLLEGRUPPEN
ASKHOLMSGRUPPEN Båtköp 16´´
MOTORBÅTSGRUPPEN
SLIPGRUPPEN
FARLEDSGRUPPEN
KLUBBSTUGAN BÅTUDDEN
2015
-27
-10
-110
-40
-75
-4
-460
-4
-47
UNDERSKOTT SOM TAR I ANSPRÅK TIDIGARE ÅRS RESULTAT
-20000
-65000
-30000
-2000
-6000
-25000
-30000
-10000
-61000
-59000
-628000
-4000
-189000
-4000
-37000
-1145000
-400 000
-32000
UNDERSKOTT
INGÅENDE KASSA 150101 beräknad
400 000
655 135
UTGÅENDE KASSA 161231
255 135
-
Utgående kassa 2015
Utgående kassabehållning
-30000
-2000
-6000
-10000
-140000
-50000
-46000
-3000
-125000
-3000
-28000
-565000
200 000
ÖVERSKOTT
Kassaflöde år 2016
Beräkn res. 2015 exl avskrivningar
IB Fordringar och skulder netto
Ingående kassa 2015
-65000
-
200 000
7 024
462 159
655 135
Valberedningens förslag: Funktionärer för SSS verksamhetsår 2016
Styrelse samt övriga funktionärer väljs växelvis för en period på två år.
Revisorer väljs växelvis på period om 2 år. Revisorssuppleant samt valberedning väljs för en period
på ett år.
Styrelse
Ordförande (Rolf Carlson)
Vice ordförande (Jonas Svensson)
Sekreterare (Jan Skoglund)
Kassör (Bengt Löfgren) Håkan Larsson
Omval 2 år
Ett år kvar
Ett år kvar
Nyval 2 år
Ombud till Mälarens Båtförbund utses inom styrelsen. Representant i vägsamfälligheten utses inom
styrelsen.
I styrelsen ingår respektive gruppledare från Kölbåtsgruppen, Jollegruppen,
Motorbåtsgruppen, Slipgruppen, Askholmsgruppen, Informationsgruppen och Festgruppen.
Gruppledarna i varje grupp ansvarar för att utse en ställföreträdande gruppledare inom
gruppen.
Ekonomi
Vice kassör (Håkan Larsson) Bengt Lövgren
Medlems adm. (Kenneth Hammarström) Håkan Lindberg
Nyval 2 år
Nyval 2 år
Miljösamordnare Nytt förtroende uppdrag
Kölbåtsgruppen
Gruppledare, Kjell Waltersson
Omval 2 år
Medlem 1 (Åke Carlsson)
Ett år kvar
Medlem 2 ( Mikael Pettersson)
Ett år kvar
Medlem 3 (Pete Bamforth)
Omval 2 år
Medlem 4 vice (Ludvig Axling)
Ett år kvar
Medlem 5 (Anton Axling)
Omval 2 år
Representant/ ombud till: kontakt för kommunmästerskap, Västra Mälarens Lagkapp, Sörmlands
Seglarförbund samt materialförvaltare utses inom kölbåtsgruppen.
Jollegruppen
Gruppledare (Mattias Cederholm)
Jonas Svensson
Medlem 1vice (Fredrik Rundgren)
Medlem 2 (Mattias Gustafsson)
Erik Waltersson
Medlem 3 ( Daniel Lindblad )
Medlem 4
Erik Wallin
Juniorrepresentant 1 (Simon Cederholm)
Juniorrepresentant 2 (Jonathan Lundström)
Nyval 2 år
Ett år kvar
Nyval 2 år
Ett år kvar
Nyval 2 år
Omval 1 år
Ett år kvar
Representant/ ombud / kontakt till : Strängnäs Idrottsallians, Kommunmästerskap, Sörmlands
Seglarförbund samt materialförvaltare utses inom jollegruppen
Motorbåtsgruppen
Gruppledare (Fredrik Meijer) Stigbjörn Ågren
Medlem 1 (Stigbjörn Ågren) Fredrik Meijer
Medlem 2 (Rune Olaussen)
Medlem 3 Peter Enbom
Nyomval 2 år
Ett år kvar
Omval 2 år
Ett år kvar
Slipgruppen
Gruppledare (Jan Hylerstedt) Mattias Cederholm
Medlem 1 Kenneth Palm vice
Medlem 2 Patrik Stedt
Medlem 3 (Jan Nährström)
Medlem 4 Lars Serander
Medlem 5 ( Jonny Hammarstedt)
Medlem 6 Sören Lövgren
Medlem 7 Lars Johansson
Medlem 8 (Peter Günter)
Medlem 9 Orvar Pettersson
Medlem 10 Johan Wennerberg
Medlem 11 Leif Rytterlund
Medlem 12 Torfinn Jörgensen
Medlem 13 Göran Markström
Nyval 2 år
Omval 2 år
Nyval 2 år
Ett år kvar
Nyval 1 år
Ett år kvar
Nyval 1år
Nyval 1 år
Ett år kvar
Omval 2 år
Ett år kvar
Omval 2 år
Omval 2 år
Nyval 2 år
Askholmsgruppen
Gruppledare (Björn Krantz)
Medlem 1 (Nicklas Lundström) Magnus Björklund
Medlem 2 (Hans Johansson)
Medlem 3 vice (Robert Nilsso )
Medlem 4 (Mikael Kronström)
Medlem 5 (Peter Dillner) Markus Axse´n
Omval 2 år
Nyval 2 år
Omval 1 år
Ett år kvar
Ett år kvar
Nyval 2 år
Kommunikationsgruppen
Gruppledare (Tommi Rotonen)
Medlem 1 vice (Stefan Fagerberg)
Medlem 2 (Arne Lundvall) Christian Fahlén
Medlem 3 (Bertil Larsson)
Medlem 4 Mattias Rönn
Omval 2 år
Ett år kvar
Nyval 1 år
Omval 2 år
Ett år kvar
Festgruppen
Gruppledare (Stefan Fagerberg)
Medlem 1 (Susanne Rytterlund)
Medlem 2 (Barbro Larsson)
Medlem 3 (Anki Johansson)
Medlem 4 vice (Ann Nilsson)
Medlem 5 (Christer Wandin)
Medlem 6 ( Ingrid ¨Sia¨ Jonsson )
Omval 2 år
Ett år kvar
Omval 2 år
Ett år kvar
Ett år kvar
Omval 2 år
Omval 2 år
Utprickningsgruppen
Gruppledare (Per-Olov Kvick)
Medlem 1 (Rune Insulander)
Medlem 2 (Anders Bergfeldt)
Medlem 3 (Håkan Pettersson)
Medlem 4 Andreas Wiik
Ett år kvar
Omval 2 år
Ett år kvar
Omval 2 år
Nyval 2 år
Tillsynsmän klubbhuset, Löt
Tillsynsman (Staffan Kälvesten)
Assisterande tillsynsman (Peter Marnell)
Ett år kvar
Omval 2 år
Revisorer
Revisor (Ingrid Fyrebo)
Assisterande revisor (Tomas Lindholm)
Revisorsuppleant (Lars Berggren)
Ett år kvar
Omval 2 år
Omval 1 år
Valberedning
Sammankallande Valberedare (Leif Pettersson)
Valberedare (Laurent Castaing)
Valberedare (Lars Hullberg)
Omval/nyval 1 år
Omval/nyval 1 år
Omval/nyval 1 år