Nytt på Sjukhusbiblioteken

Nytt på Sjukhusbiblioteken
November 2015
Medicins. 1
Psykologis. 3
Sociologi &
samhällsvetenskap
s. 3
Skönlitteratur s. 5
Deckare & thriller
s. 8
Serier s. 9
Ljudböckers. 10
Biografiers. 11
Faktaböcker s. 12
Barn- och ungdom
s. 15
Medicin
• Akutmottagningens Case Manager : case management för personcentrerad vård
och fast vårdkontakt. Av Inger Anund.
Begreppet Case manager innebär att patientens vård samordnas och kommunikationen flödar mellan patient och alla utövare av hälso- och sjukvård. Patientens väg genom den komplexa hälso- och sjukvården
underlättas av de aktiviteter som case manager kan hjälpa patienten med.
• Anabola androgena steroider 3.1. Av Gunnar Hermansson mfl. 3. uppl.
I den här skriften ges en orientering om bakgrunden till problemet fram till den aktuella situationen,
missbruksmönster, effekter och bieffekter, påverkan på hjärnan, behandling, preparatöversikt, illegal
tillverkning, lagstiftning och beslag, Internethandel, AAS och våld samt slutligen samhällets åtgärder.
• Anatomi i klartext. Av Fredrik Johansson.
Boken är unik i hur den underlättar alla studenters vardag eftersom den presenterar och förklarar det
viktigaste så koncist och enkelt. Samtidigt möter innehållet den nivå som krävs för dig som läser till
läkare, sjuksköterska, sjukgymnast eller biomedicinare.
• Diagnos och riskhantering i primärvården. Av Wilfrid Treasure.
Boken visar helheten men också detaljerna på hur allmänläkare arbetar och beskriver noggrant hur de
bäst utför sin roll. Här visas vikten av den terapeutiska relationen mellan läkare och patient samt ger
viktiga redskap för att förbättra patientvården - oavsett om ordinationer skrivs eller inte.
• Förlossningsförberedelser för blivande föräldrar : att föda i närvaro. 3. uppl.
I den här boken får du veta vad du själv och din partner kan göra för att få en så positiv och harmonisk
förlossning som möjligt. Genom att vara förberedd känner du dig tryggare, och med förståelse om hur
dina tankar och känslor påverkar dig kan du lättare hantera dem.
• Föräldraboken om autismspektrumtillstånd : om att komma vidare efter diagnosen.
Av Carolina Lindberg & Malin Valsö. 2. uppl. I den här boken får du svar på många av de frågor som dyker upp under den första tiden med en ny diagnos. -Hur kan du prata om diagnosen med barnet och omgivningen? -Hur påverkas familjelivet? Vilka
rättigheter finns i skolan och samhället, och vad kan man ställa för krav?
• Grundläggande kommunikation - inom omvårdnad. Av Catherine McCabe mfl. Här beskrivs förutsättningarna för att utveckla ett personcentrerat kommunikationsramverk genom fördjupade kunskaper om kommunikationsteori och ger kunskaper om mångfald, kontinuerlig yrkesmässig
utveckling samt Internet- och telefonrelaterade kommunikationsförmågor.
• Kinastudien : den mest omfattande näringsstudien någonsin med uppseendeväckande resultat för viktminskning och långsiktig hälsa. Av T. Colin Campbell & Tomas M. Campbell II. Kinastudien skingrar en lång rad hälsomyter och lägger fram de vetenskapliga bevisen för ett hoppfullt
budskap: med en växtbaserad kost kan vi lägga grunden till god hälsa och stoppa eller minska risken för
de flesta kroniska sjukdomar.
• Klinisk endokrinologi : handbok. Red. Stefan Sjöberg & Cecilia Mattsson.
Klinisk endokrinologi riktar sig främst till blivande och yrkesverksamma specialister i endokrinologi och
diabetologi, internmedicin och allmänmedicin. Men boken kan med fördel även användas av läkarstudenter och av sjuksköterskor med specialintresse för endokrinologi och diabetes.
1.
• Kognitiv rehabilitering : teoretisk grund och praktisk tillämpning. Av Ann Björkdahl. Boken ger förutom grundläggande kunskap i ämnet också en fördjupad kännedom kring hur man kan
skapa en struktur för vad och hur man bedömer, förslag på modeller som är användbara som stöd i arbetet samt idéer kring genomförbara och effektiva interventioner.
• Leva livet hela livet. Av Bodil Jönsson & Maj Rom. Innebörden av att vara pensionär har förändrats de senaste åren. Tillsammans med en läkare undersöker
Jönsson hur man med vardagsteknik, rätt vård och omsorg kan hjälpa sjuka äldre till ett bättre liv. Främst
handlar det om att ändra tankemönster och se alla människor som en tillgång i samhället.
• Occupational therapy for children and adolescents. Red. Jane Case-Smith mfl. 7. ed. This book provides comprehensive, full-color coverage of pediatric conditions and treatment techniques
in all settings. Its emphasis on evidence-based practice includes updated references, research notes, and
explanations of the evidentiary basis for specific interventions.
• Om mitt barn blir sjukt eller gör sig illa. Av Linda Håkansson. 11. uppl.
Boken ger information och råd om de vanligaste barnsjukdomarna, hudbesvären och olyckstillbuden som kan
drabba små barn samt när man behöver uppsöka vård. Du får också råd inför utlandsresa med små barn.
• Medicinsk juridik för hälso- och sjukvårdspersonal. Av Ewa Axelsson. Det regelverk som ska säkerställa patientsäkerheten är stort och komplext och den stora mängden bindande föreskrifter, allmänna råd, lokala föreskrifter och vårdgivares egna riktlinjer gör systemet svårt att
överblicka, men den här boken ger svar på de flesta frågor.
• Rehabiliteringsvetenskap : rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt
perspektiv. Red. Jan Ekholm mfl. 3. uppl. Boken lämpar sig för kurser i rehabiliteringsvetenskap, personal- och arbetslivsfrågor, socialrätt, medicinsk
rätt, socialt arbete, rehabiliteringsmedicin, sociologi, omvårdnad, folkhälsovetenskap och socialmedicin.
• Sockerdetox : 3-veckorsprogram med renande och stärkande mat.
Av Filippa Salomonsson mfl. Ett treveckorsprogram för den som vill sluta äta socker och bli av med sitt sockerbegär. Recept på glutenfri och näringsrik mat med mycket grönt - att stå emot suget är mycket lättare om man får rätt näring
och får äta sig mätt. Även om hur man känner igen kroppens egna signaler och behov.
• Sårbehandling : katalog över sårprodukter. 2015/2016. 3 uppl.
Boken är en unik sammanställning av produkter och hjälpmedel för sårbehandling på den svenska marknaden. I boken förtecknas såväl ”vardagssårprodukter” som produkter för avancerad sårbehandling.
• Träna läkemedelsberäkning. Av Beata Molin mfl. 4. uppl. Den här boken vänder sig främst till studerande på sjuksköterskeprogrammet men kan även användas
under utbildning till andra yrken där ordinationer av läkemedel behöver omsättas i praktiken. Detta är en
reviderad och uppdaterad upplaga.
• Ätstörningar : kliniska riktlinjer för utredning och behandling. Av Ulf Wallin mfl. Dessa kliniska riktlinjer är en uppdatering och omarbetning av de riktlinjer som publicerades 2005. Det
har tillkommit nya diagnoser sedan de förra riktlinjerna och kriterierna beskrivs utifrån DSM-5. Nytt i
denna nya upplaga är en bilaga med diagnostiska kriterier enligt DSM-5.
2.
Psykologi
• Introduktion till kognitiv psykologi. Av Dariush Arai. 2. uppl. Kognitiv psykologi är den del av psykologin som handlar om de mentala processer som är nödvändiga
för att vi skall kunna se, höra, minnas och tänka. Vi använder oss av kognitiva processer i varje ögonblick av vår vakna tillvaro.
• The fear cure : cultivating courage as medicine for the body, mind, and soul.
Av Lissa Rankin. The body’s physiological response to fear raises patients’ risk for conditions from heart disease to diabetes to cancer - and even when patients know what they need to do in order to heal, fear often holds
them back. Rankin presents a breakthrough understanding of fear, courage and health.
• Trotsboken. Av Malin Alfvén & Kristina Hofsten. 4. rev. uppl.
Om barns olika trotsperioder fram till tonåren samt om graviditeten som också är en tid av omställning
och ifrågasättande. Tanken är att trots leder till mognad och utveckling, men att man som förälder behöver handfasta råd för att kunna hantera problemen. Ny upplaga med uppdaterat innehåll och form.
• Vad alla behöver veta för att ta itu med jobbstressen. Av Kerstin Olofsson. Många arbetsplatser, särskilt inom kommuner och landsting har problem med jobbstressen som ett stort
arbetsmiljöproblem. Författaren har tidigare skrivit böcker om stress, arbetsplatsträffar och arbetsmiljöarbete - tre områden som här knyts ihop.
Sociologi & samhällsvetenskap
• Arbetsmiljöansvar. Av Tommy Iseskog.12. uppl. Arbetsmiljöansvar är en handbok som redovisar vad regelverket kring arbetsmiljöansvar innebär och hur
reglerna fungerar i praktiken. Boken är ett arbetsredskap för såväl chefer som skyddsombud. Boken är
uppdaterad med avseende på ändrade regler särskilt med avseende för psykisk ohälsa.
• Arbetsrätten i kommuner och landsting : en översikt av lagar och avtal som reglerar arbetsförhållanden i kommuner, landsting och regioner. SKL. Boken ger en översikt av arbetsrättsliga lagar och avtal som gäller för kommuner, landsting, regioner
och kommunalförbund. Syftet är att underlätta den praktiska hanteringen av arbetsrättsliga frågor, till
exempel anställning, semester, förhandlingar och kollektivavtal.
• Handbok i kvalitativa metoder. Red. Göran Ahrne & Peter Svensson. 2. uppl. I boken delar forskare från olika ämnesområden med sig av sina praktiska erfarenheter av att arbeta med
kvalitativa metoder. I denna andra upplaga finns två nya kapitel: ett om att intervjua barn och ett om att
göra videoobservationer och analysera dessa.
• I huvet på en steroidanvändare : en resa från idrottsdoping....
Av Tommy Moberg & Gunnar Hermansson . Det alltmer utbredda missbruket av anabola androgena steroider (AAS) kräver ökat behov av adekvat
vård. Boken har skrivits med stöd av 25 års erfarenhet från behandling av steroidmissbrukare och beskriver framgångsrika metoder för att rehabilitera, avgifta och förebygga återfall.
3.
• LHBTQ-personer och åldrande : nordiska perspektiv. Red. Janne Bromseth.
Boken ger kunskap om äldre lhbtq-personers livsvillkor och åldrande utifrån studier som genomförts i
Norden. Författarna uppmärksammar frågor som att stora delar av livet behöva smyga med sin sexualitet eller könsidentitet, och vad det i olika tider har inneburit att komma ut med sin sexualitet och könsidentitet.
• Liten handbok i konsten att bli lesbisk. Av Mian Lodalen mfl.
Författarna resonerar med en humoristisk ton kring fördelarna med ett nytt liv som lesbisk. Här nämns
sådant som skjuts i karriären, mer pengar i plånboken, bättre sexliv och hälsa. Intervjuer med bl.a. Maria Sveland, Nour El Refai, Tiina Rosenberg, Kakan Hermansson och Annika Norlin.
• Migration och etnicitet : perspektiv på ett mångkulturellt Sverige.
Red. Mehrdad Darvishpour & Charles Westin. 2. uppl.
Boken ger en introduktion till den sociologiska forskningen om etnicitet och migration i Sverige. Med
utgångspunkt i teorier om makt söker vi beskriva och analysera hur etnicitet som kategori skapas och
upprätthålls och hur detta strukturerar samhället.
• Narkotika : dopningsmedel och hälsofarliga varor. Av Jonas Hartelius. 12. uppl. Boken ger en detaljerad bild av de aktuella svenska missbruksproblemen där ett hundratal aktuella
droger beskrivs. Den här boken har använt i utbildning, upplysningsverksamhet och dagligt arbete inom
stora grupper som kommer i kontakt med missbruksproblem.
• Skål ta mig fan! Av Torbjörn Åberg. Boken beskriver alkoholproblem från en annan vinkel än vad vi är vana. Boken tittar på vilka vi är som
delar detta problem, hur vi fungerar, hur alkoholen gäckar oss och, inte minst, hur den mixtrar med våra
känslor. Den presenterar en djupare förståelse av problemet som sådant.
4.
Skönlitteratur
• Abulhawa, Susan: Det blå mellan himmel och hav.
Familjen Baraka lever ett stilla liv i den palestinska byn Beit Daras. Situationen förändras dramatiskt
1948 när israeliska styrkor ödelägger byn i samband med att den nya staten utropas. Familjen tvingas ut
på en lång vandring mot Gaza för att där finna en framtid. Sextio år senare återvänder Umm Mamdouhs
ättling Nur till Gaza.
• Ajvide Lindqvist, John: Rörelsen : den andra platsen.
En prequel till ”Himmelstrand” och andra delen i trilogin Platserna. 1985 flyttar John Lindqvist in i ett
trångt, mörkt gårdshus nära Brunkebergstunneln. Snart upptäcker han att det finns något i ett låst rum
i tvättstugan, något som låter oss färdas till den andra platsen och besannar våra drömmar. Det kostar
bara lite, lite blod.
• Alm, Pernilla: Utan dig.
Det unga, vackra och lyckliga paret planerar för barnet i magen och bröllopet i juni. Missfallet blir
ett obearbetat trauma för Mikaela. Några månader senare drabbas Thomas av en klättringsolycka och
ligger medvetslös på Karolinska sjukhuset medan Mikaela vakar vid hans sida. En väninna lockar med
Mikaela till hennes drömmars stad Barcelona för att koppla av en vecka. Men på flygplatsen vid hemresan kommer sammanbrottet; allt de inte kommer att få uppleva tillsammans, hur blir hennes liv?
• Davidsson, Camilla: Pensionatet vid världens ände.
Fortsättning på ”Under Vintergatans alla stjärnor”. Andra boken om Emma som nu är tillbaka i Stockholm efter vandringen på pilgrimsleden till Santiago de Compostela. Trots förhoppningar om att förändra sitt liv, tackar hon ja till ett prestigefyllt arbete och hamnar åter i en stressig vardag. Med hjälp från
oväntat håll inser Emma att hon behöver komma bort från allt.
• Didierlaurent, Jean-Paul: Mannen som läste högt på 6.27-tåget.
Guylain Vignolles arbetar vid den stora papperskrossen på en återvinningsstation för makulerade böcker.
Ljuspunkten i hans monotona tillvaro är morgonens tågresa in till arbetet, då han läser högt ur boksidor
han räddat. En dag drabbas Guylain av blind kärlek när han hittar dagboksanteckningar skrivna av en
viss Julie.
• Ekvall, Åsa: När skymningen faller.
En dag i simhallen tappar Gunborg plötsligt orienteringen. Hon är språklärare och oroas av sitt allt
sämre minne. Författaren Åsa Ekvall beskriver hur Gunborgs kropp och intellekt successivt bryts ner av
demens och hur minnet, språket och känslorna berörs. Genom boken får läsaren följa med på resan där
Gunborgs förmåga att beskriva vad som sker med tiden blir allt sämre.
• Gustafsson, Lars: Doktor Wassers recept.
Att döma av dödsrunan var förre generaldirektören och medicinalrådet Kurth Wasser en förebildlig
person och medicinsk förgrundsfigur. Men egentligen försvann den ursprunglige Kurth F. Wasser många
decennier tidigare. Hans identitet övertogs av en yngling från Norbergstrakten. Doktor Wasser är hans
fantasis triumf.
• Healey, Emma: Elizabeth är försvunnen.
Åttioåriga Maud är senildement och har börjat bli glömsk. När hon var tretton år försvann hennes storasyster Sukey spårlöst och familjen fick aldrig veta vad som hände henne. Nu har hennes vän Elizabeth
också försvunnit. Kan jakten på Elizabeth hjälpa henne att finna sanningen bakom Sukeys försvinnande?
• Holst, Christoffer: Mitt hjärta går på.
Chavve, 22 år, konditor och romantiker, bor på Södermalm. Efter tre år i storstaden har han inte lärt
känna någon. På kvällarna tröstar han sig med stora bakverk. På andra sidan vattnet bor Pontus kvar i
pojkrummet. Skådisdrömmarna har bleknat och ersatts med hypokondri och tvångstankar. En dejtingapp
kopplar samman killarna.
5.
• Janouch, Katerina: Babyrace - På smällen.
Babyrace, del två. Det babyrace som bästisarna Emily och Sandra bestämt sig för att ha, har gett resultat. Emily är med barn samtidigt som hon är singel och snart bostadslös. Sandra känner sig olustigt
delaktig. Besöket hos barnmorskan uppdagar något som är bortom Emilys vildaste fantasi.
• Jungersen, Christian: Du försvinner.
Mia arbetar som lärare och hennes man Fredrik är rektor på en privatskola. Tillsammans med sonen
Niklas är de på semester på Mallorca när Fredrik plötsligt börjar uppträda märkligt. Det visar sig att
han har en stor hjärntumör som måste opereras. Förmodligen kommer han aldrig att bli samme man som
Mia en gång gifte sig med.
• Kehlmann, Daniel: F.
Arthur Friedland är en misslyckad författare. När han hypnotiseras till att förverkliga sina drömmar,
tömmer han familjens bankkonto och försvinner för att bli en framgångsrik författare. De tre efterlämnade sönernas öde blir att fuska sig fram i livet. De bygger upp bräckliga liv som rasar omkring dem när
katastrofen slår till.
• Kellerman, Martin: Allt blir inget.
Florian bor på Ragnarö i Stockholms skärgård. Hans farmor ligger på övervåningen och vardagsrummet är fyllt av en cannabisodling. Florian har aldrig riktigt kommit in i samhället. Snart ska han sälja
allt gräs och dra till Thailand för gott. Men en dag lägger en segelbåt till nere i viken och två ungdomar
kliver iland.
• Klingberg, Ewa: Stenhuggarens dotter. (Släkten) Släkten, del sju. Sissela Konradsdotter föds 1252 i Njudung. Hennes far är vida känd för sina konstverk
i sten. När han får en inbjudan av kung Valdemar i Stockholm följer Sissela med och är snart en central
del av kung Valdemars liv. Men maktstriderna och intrigerna tvingar henne på flykt. Senare hinner verkligheten ikapp.
• Laestadius Larsson, Anna: Räfvhonan.
Tredje delen i en trilogi. Det är juni 1810. Grevinnan Sophie Piper eldar upp dokument på Fersenska palatset. Pöbeln på Stockholms gator vill hänga räfvhonan. Drottning Charlotta förbereder sig på att fly av
rädsla för att folket ska anfalla slottet. En hatkampanj styrs från krogen Glada tackan, ägd av Johanna,
Pottungen.
• Ledig, Agnès: Det vi inte visste var lycka.
Julie arbetar i kassan på stormarknaden och uppfostrar ensam sin son. En särskilt dyster dag är det en
kund som ler mot henne. Mannen, som heter Paul, återkommer veckan därpå och bjuder henne på lunch.
Trots stor olikhet och åldersskillnad utvecklar de en stark vänskap vilket leder till en ny tillvaro för Julie.
• Levengood, Mark: Solblekt av livet.
Kåserande texter där läsaren får stiga in i många nya världar. Om Mark Levengoods fotograf som, när
han fick en kallsup under badet, drog in en manet i sin bihåla. Mest förvånad blev nog maneten, menar
Mark. Också om mormor som samlar gallstenar i en burk vid sin säng och om Suzanne Ostens pedagogiska övningar.
• McEwan, Ian: Domaren.
Fiona May är en framgångsrik hovrättsdomare specialiserad på familjerätt. Hennes barnlösa äktenskap
håller på att gå i kras och hon tar sin tillflykt till arbetet. På ett sjukhus vägrar en ung man, som är Jehovas vittne, att genomgå en livsavgörande blodtransfusion. Fiona tvingas välja mellan liv och död.
• Moyes, Jojo: Arvet efter dig.
Fortsättning på ”Livet efter dig”. Den andra boken om Louisa Clark. Lou lovade Will att våga mer och
leva sitt liv fullt ut, men det är inte så lätt. När en olycka tvingar Lou tillbaka till familjen, hamnar hon
åter i sitt gamla liv. Lou upplever att hon behöver en knuff framåt och söker sig till en stödgrupp. Så uppenbarar sig en person från Wills förflutna.
6.
• Nabokov, Vladimir: Ögat.
Smurov är en kärlekstörstande, plågsamt självmedveten rysk emigrant som lever i Berlin under mellankrigstiden. Efter att ha blivit förödmjukad av en svartsjuk äkta man begår han självmord. Men i livet efter
detta blir det inte bättre. Hans jag speglas i en grupp ryska emigranter i exil i Berlin efter revolutionen.
Smurovs karaktär verkar ändra sig allteftersom. Frågan är om dessa reflektioner belyser eller döljer
mannens verkliga identitet.
• Sjisjkin, Michail: Venushår.
En namnlös berättare arbetar som tolk på en immigrationsmyndighet i Schweiz. Han deltar i förhören av
flyktingar från forna Sovjetunionen. Flera gånger per dag översätter han till ryska frasen: Uppge kortfattat skälen till er asylansökan. Själv är han också en emigrant i världen och i tiden, hans egen historia gör
sig påmind. Barndomsminnen, ej avsända brev till sonen och läsefrukter blandas med återblickar från en
äktenskapskris i Rom.
• Strout, Elizabeth: Olive Kitteridge.
Boken innehåller tretton berättelser om familjen Kitteridge och de andra invånarna i Crosby, Maine.
Olive Kitteridge är pensionerad lärare i matematik. Hon har stor respekt med sig och många är rädda för
henne. Men Olive bär på en stor sorg - relationen till sonen har inte blivit som hon tänkt sig och det är
hennes eget fel.
• Thorstensson Landin, Eva: Jag är inte ensam, det ser bara så ut.
Sylvia lever ensam med sin katt, avsides i ett hus på landet. Sedan skammen i ungdomen, då hon adopterade bort en son, befinner hon sig i ett utanförskap i bygden. Tillvaron öppnas när hon i skogen finner
en ung man på rymmen, plågad av fruktansvärda minnen. Han blir för en tid den son Sylvia aldrig fick
möjlighet att lära känna.
• Tóibín, Colm: Nora Webster.
På 1960-talet bor Nora Webster med sina barn i den lilla irländska staden Wexford. Vid fyrtio års ålder är
hon änka efter sitt livs kärlek Maurice och försöker bygga upp sitt liv igen. Hon förstår att det nu hänger
på henne om familjen inte ska gå under. Men tillvaron ljusnar när hon börjar sjunga igen.
• Wilderäng, Lars: Stjärnfall.
Uppföljare till ”Stjärnklart”. Tio år har gått sedan den moderna civilisationen gick under i ett högteknologiskt angrepp. Efter en lång och blodig kamp i Mellanöstern har Jocke lyckats ta sig tillbaka till Sverige
med förhoppning om ett nytt och bättre liv. Men han upptäcker snart att det liv han längtat efter bara
varit en dröm.
Skönlitteratur med extra stor stil
• Persson, Gunilla Linn: Hemåt över isen.
Hustrun är en ö i Stockholms skärgård. Vintern 1914 ger sig sju ungdomar ut på isen efter en dans på
grannön. De möter en fruktansvärd storm och deras kamp för att ta sig hem över isen kommer att prägla
livet på Hustrun i nästan hundra år. År 2013 lever Ellinor på ön när fågelmålaren Herrman Engström
kommer hem från Kanada.
7.
Deckare & thriller
• Alkarp, Magnus: Vredens dag.
Torsdagen den 8 augusti 1973 blir den svenske medborgaren Simon Krezensky överfallen på öppen gata
i Stockholm. Snart befinner han sig som gisslan i en avlägsen stuga. Frågorna är många och det är
mycket han inte förstår. Svaren finns i de händelser som utspelade sig i Polen 1944. Det handlar om ett
krig som aldrig tog slut.
• Eriksson, Caroline: De försvunna.
Greta, Alex och dottern Smilla tar båten från sommarstugan ut till en ö i sjön Maren. Greta stannar kvar
i båten medan de andra går i land. De kommer inte tillbaka. Greta ger sig ut på ön, ropar och letar, men
kan inte hitta Alex och Smilla någonstans. Steg för steg går Greta ner i en avgrund av förvirring och
tilltagande mörker.
• Grisham, John: Gray Mountain.
När de amerikanska bankerna börjar vackla 2008 förlorar den unga framgångsrika advokaten Samantha Kofer sitt arbete på den stora advokatfirman på Manhattan för att hamna i en juristfirma i den
lilla hålan Brady i Appalacherna. Här dras Samantha in i den pågående skogsskövlingen, ett spel där
storbolagen inte skyr några medel.
• Hjorth, Michael: De underkända.
Femte boken med kriminalpsykologen Sebastian Bergman. Någon mördar mediala kändisar. Det första
offret hittas i ett klassrum, skjutet i huvudet och försett med dumstrut. Ett frågeformulär sitter fastnitat
på ryggen. Riksmord kopplas in. Sebastian Bergman hittar spår i anonyma insändare i tidningar och
chattar.
• Horst, Jørn Lier: Vinterstängt.
Ove Bakkerud finner sin stuga vandaliserad när han kommer dit. I grannhuset hittar han en man som
misshandlats till döds. Under en promenad finner polisen William Wistings dotter Line ett lik i en gammal båt. Utredningen pekar mot narkotikasmuggling och en liga från Litauen med enorma summor
pengar inblandade.
• Kallentoft, Mons: Eldjägarna.
Fjärde fristående boken med kriminalinspektör Malin Fors. En septembermorgon upptäcks det brända
liket av en kvinna utanför Linköping. Dagen innan har en nioårig pojke hittats mördad i en container.
Han kom från ett trasigt hem och det visar sig att han ofta flydde ut ensam om kvällarna. Malin anar ett
samband mellan fallen.
• Kepler, Lars: Playground.
När löjtnant Jasmin Pascal-Anderson återvänder till livet efter att ha blivit skjuten, berättar hon att döden börjar med en våldsam hamnstad där de styrande håller på att förlora kontrollen. Tillsammans med
sin femårige son hamnar hon senare i en bilolycka. Hur ska han klara sig tillbaka till livet om hamnstaden finns på riktigt?
• Lapidus, Jens: STHLM delete.
Andra boken med Emelie Jansson, jurist på en advokatbyrå och Teddy, kåkfararen som numera är byråns fixare och specialutredare. Ett massakrerat lik hittas ute på Värmdö. Benjamin, en ung man, häktas
för mordet. Han begär Emelie som försvarare, trots att hon är affärsjurist. Det visar sig att det är Teddy
Benjamin vill ska komma.
• Lehane, Dennis: Den värld som var vår.
Fristående fortsättning på ”Nattens dåd”. Det har gått ett decennium sedan Joe Coughlins fiender mördade hans fru Graciela och slog hans imperium i spillror. Förbudstiden är förbi, ett nytt världskrig rasar
och Joe har lämnat gatan och det hårda gangsterlivet. Men under ytan är Joes inflytande i Floridas
undre värld oförändrat starkt.
8.
• Lövestam, Sara: Önska kostar ingenting.
Andra boken med privatdetektiven Kouplan. Kouplans pengar är slut och han försöker samla in hundra
tomburkar om dagen. Flest finns det på Lidingö. Där stöter han på borgarrådet Jenny Svärd som blivit
bedragen på tvåhundratusen kronor av sin älskarinna. Generad ger hon Kouplan uppdraget att hämnas.
Inte helt lätt, visar det sig.
• Mina, Denise: Blod, salt, vatten.
Femte boken med kriminalinspektör Alex Morrow i Glasgow. Morrow och hennes team har under lång tid
skuggat Roxanna Fuenticilla som är misstänkt för att vara inblandad i diverse knarkaffärer och bedrägerier. Så försvinner hon spårlöst. Samtidigt kämpar Iain Fraser mot en känsla av skuld efter att han precis
tagit livet av en kvinna.
• Nesbø, Jo: Midnattssol.
Fristående fortsättning på ”Blod på snö”. I slutet av sjuttiotalet kliver en man av bussen i den nordnorska
sensommarnatten. Han heter Jon Hansen och hans jobb är att skjuta folk. En olåst kyrka blir hans skydd för
natten. Han väcks av en pojke och möter hans vackra mamma. Jon Hansen är på flykt från maffian i Oslo.
• Slaughter, Karin: De vackraste.
Hennes man blir kallblodigt mördad. Hennes syster är spårlöst försvunnen. När Claire börjar nysta i det
förflutna förstår hon att livet hon levt aldrig varit på riktigt, och att hennes man inte var den hon trodde.
Snart inser hon att sanningen är grymmare än hon någonsin kunnat föreställa sig.
• Sten, Viveca: I sanningens namn.
Åttonde Sandhamnsdeckaren med kriminalinspektör Thomas Andreasson. På en liten ö mittemot Sandhamn pågår ett seglarläger med hundratals barn. När ett av barnen försvinner tvingas Thomas lägga sina
privata bekymmer åt sidan. Samtidigt ska Nora Linde påbörja sin svåraste rättegång sedan hon kom till
Ekobrottsmyndigheten.
• Strandberg, Mats: Färjan.
När 1200 passagerare åker på kryssning mellan Sverige och Finland finns det något ondskefullt med på resan. Mitt i natten är färjan plötsligt avskärmad från omvärlden. Det finns ingenstans att fly. Relationer sätts
på prov, vanliga människor tvingas bli hjältar. Men det som händer kan också locka fram det värsta i dem.
• Vallgren, Carl-Johan: Svinen.
Andra boken med Danny Katz. Egentligen är det slut med det kriminella livet för Jorma Hedlund, men en
sista stöt är för bra för att motstås. Rånet går fruktansvärt fel. Samtidigt försöker Danny ta reda på vad
som har hänt hans förra knarklangare Ramón och dennes flickvän. Spåret leder till en början in i Stockholms porrbransch.
Serier
•
•
•
•
Berglin, Jan: Det sista rotavdraget.
Bärnarp, Sven-Bertil: Medelålders plus : Kris vid trekaffet.
Mortimer, Lars: Stora boken om att jaga vilt : mitt i prick! (Hälge)
Neidestam, Lina: Zelda - de första ljuva åren : bok 1 & 2 i urval.
9.
CD-böcker
•
•
•
•
•
•
•
Bolton, Sharon J.: Små svarta lögner. Inläsare: Karin Mannerström.
Fredriksson, Anna: Tisdagsklubben. Inläsare: Anna Maria Käll.
Horst, Jørn Lier: Vinterstängt. Inläsare: Mattias Linderoth.
Jonasson, Jonas: Mördar-Anders och hans vänner. Inläsare: Björn Granath.
Kallentoft, Mons: Eldjägarna. Inläsare: Torsten Wahlund.
Mazetti, Katarina: Snö kan brinna. Inläsare: Katarina Lundgren-Hugg.
Mårtensson, Bodil: Kastanjeträdets makt. Inläsare: Mats Eklund.
Mp3-böcker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ajvide Lindqvist, John: Rörelsen : den andra platsen. Inläsare: John Ajvide Lindqvist.
Anna Karolina: Står dig ingen åter. Inläsare: Mattias Linderoth.
Anna Karolina: Stöld av babian. Inläsare: Mattias Linderoth.
Bauer, Belinda: Det slutna ögat. Inläsare: Christian Fex.
Bolton, Sharon J.: Små svarta lögner. Inläsare: Karin Mannerström.
Cornwell, Bernard: Det sista kungadömet. Inläsare: Torsten Wahlund.
Davidsson, Camilla: Pensionatet vid världens ände. Inläsare: Viktoria Flodström.
Eriksson, Caroline: De försvunna. Inläsare: Anna Maria Käll.
Jonasson, Jonas: Mördar-Anders och hans vänner. Inläsare: Björn Granath.
Kallentoft, Mons: Eldjägarna. Inläsare: Torsten Wahlund.
Kallentoft, Mons: Leon. Inläsare: Björn Bengtsson.
Khemiri, Jonas Hassen: Allt jag inte minns. Inläsare: Hamadi Khemiri.
Lapidus, Jens: STHLM delete. Inläsare: Jonas Malmsjö.
Mazetti, Katarina: Snö kan brinna. Inläsare: Katarina Lundgren-Hugg.
Roberts, Nora: Fånga fantasin. Inläsare: Linda Ritzén.
Pierpont, Julia: Among the ten thousand things. Inläsare: Hillary Huber.
Strandberg, Mats: Färjan. Inläsare: Johan Ehn.
Vallgren, Carl-Johan: Svinen. Inläsare: Magnus Roosmann.
Zander, Joakim: Orten. Inläsare: Harald Leander.
Musik på CD
•
•
•
•
10.
Danielsson, Kikki: Postcard from a painted lady.
Darin: Fjärilar i magen.
Philipsson, Lena: Jag är ingen älskling.
Taube, Sven-Bertil: Hommage Vol. 2
Biografier
• Axels tid. Av Lars Lerin. Redan som barn drömde konstnären Lars Lerin om att bli konstnär. Hemma i Munkfors hittade han tidigt
en förebild och mentor. Axel Florin föddes 1907 och försörjde sig som fabriksarbetare. Han lyckades bli
antagen till Slöjdföreningens skola i Göteborg och studerade där en kort tid. Den tonårige Lars fick måla
i hans ateljé.
• Käraste Herman : rasbiologen Herman Lundborgs gåta. Av Maja Hagerman. Läkaren och professorn Herman Lundborg var ledare för Rasbiologiska institutet i Uppsala 1922-35. På
sina många resor till Lappmarken mäter han, fotograferar, samlar och jämför utseenden. Men trots att
han varnade för ras-blandningens degenererande effekter, fick han i hemlighet barn med en kvinna av fel
typ i Lappland.
• Käre broder Edvard : i en emigrants fotspår. Av Eva Eriksson. En junidag 1893 rodde Edvard Olsson sin bror August över Kilsviken till Åmål. Bröderna var i trettioårsåldern men detta var deras sista stund tillsammans. Efter den turen skulle de aldrig mera ses. August
lämnade sin hustru Sara och deras tre små barn för att fara till Amerika. De fick heller aldrig träffa sin
make och far igen. Vad hände med August och varför kom han aldrig hem? Om detta handlar denna bok
som till stor del baseras på hans långvariga brevväxling med brodern Edvard, men också på en enträgen
forskning i en lång rad andra källor.
• Kärleken till livet. Av Marie Fredriksson & Helena von Zweigbergk. Artisten Marie Fredriksson berättar här om sitt liv. Hon växte upp under fattiga förhållanden på den
skånska landsbygden. En av hennes systrar dör i en bilolycka. Efter genombrottet i Sverige följde en
världskarriär med Roxette. Sedan drabbades Marie av en hjärntumör som gav henne en dödsdom. Idag
står hon åter på scenen.
• M train. Av Patti Smith. Boken börjar och slutar på ett café i Greenwich Village i New York. Hit går Patti Smith varje dag för att
dricka kaffe, läsa böcker, reflektera över minnen och drömmar och göra anteckningar. Vi får bl.a. följa
med på resor i de stora författarnas fotspår. Även minnen från Smiths liv i Detroit med maken Fred Sonic
Smith.
• Solkattens år. Av Merete Mazzarella. Merete Mazzarella skriver om den ålder då nuet är det man har. Hon dokumenterar året fram till sjuttioårsdagen. Frågor som ställs är: Hur ställer sig samhället till den växande gruppen åldringar? Hur
ska man själv förhålla sig till att framtiden försvann? Hur behåller man sin vetgirighet och sin utblick på
världen?.
• Vid vansinnets rand. Av Pebbles Karlsson Ambrose. Författaren har tidigare skrivit boken ”Jag vet inte var psykoser kommer ifrån : om att insjukna i och
leva med en psykossjukdom”. Den här boken är en fristående fortsättning och består av texter från blogginlägg på 1177 Vårdguiden. Med över 200 blogginlägg får läsaren följa författarens tankar och reflektioner i vardagen. På ett personligt sätt beskrivs svårigheter som orkeslöshet, nedstämdhet, rädsla, oro
och ensamhet men också tålamod, tillit, mod och glädje.
11.
Faktaböcker
• 60+ : mat och motion för mogna. Av Louise Hamilton. Vi förlorar våra muskler, lite för varje år. Enda sättet att bygga nya är att träna inte mindre, utan mer,
när du blir äldre. Svettas, bli andfådd, få upp pulsen. Rör på dig, 30 minuter om dan, fem dagar i veckan.
Och ät rätt. 60 + Mat & motion för mogna människor innehåller råd och recept som hjälper dig att hålla
formen, även upp i åren.
• 101 historiska händelser : en annorlunda världshistoria. Av Magnus Västerbro. En samling texter om enskilda, historiska händelser som samtidigt fungerar som en världshistoria i miniatyr.
• Baka nytt : ännu godare bröd utan gluten. Av Maria Blohm & Jessica Frej.
Författarna har sedan förra boken om glutenfritt bröd bekantat sig med ännu fler ingredienser, t.ex. teffmjöl och xantangummi. Här delar de med sig av de allra senaste teknikerna och ingredienserna avsedda
att göra brödet saftigt och luftigt.
• Best of British : Taylors & Jones. Av Gareth Jones, Kristian Morén & Daniel Taube.
Recept på mat hämtad från de brittiska öarna. Här finns välkända klassiker som Fish and chips och Shepards pie, mindre kända rätter som Cullen skink, Faggots och Stargazy pie.
• Boktjuvarna : jakten på de försvunna biblioteken. Av Anders Rydell. Nazisterna stal miljontals böcker från bibliotek i de ockuperade länderna för att fostra en framtida ledarelit
och rättfärdiga erövringarna och folkmorden. SS-ledaren Heinrich Himmler och nazistideologen Alfred
Rosenberg tävlade om att lägga under sig Europas litterära arv. Anders Rydell har rest i tjuvarnas spår.
• Clean cooking : laga mat utan gluten och mjölk. Av Elisabeth Johansson. Recept på mat utan gluten, mjölkprodukter och vitt socker. Här finns smoothies och juicer, frukostar och
mellanmål samt bröd. Även måltider med fisk, skaldjur, fågel och kött eller vegan med mycket grönt samt
efterrätter och godis.
• Den nya husmanskosten. Av Paul Svensson. Paul Svensson är välkänd kock, författare och driver Fotografiskas restaurang med grön matlagning i
fokus. Författaren gillar att ta hand om rester. Därför skrivs många recept så, att man lagar en måltid på
vanligt sätt (dag 1), och fortsätter med resterna nästa dag (dag 2).
• Det här förändrar allt : kapitalismen kontra klimatet. Av Naomi Klein. Här tar författaren och journalisten Naomi Klein upp klimatfrågan. För att förstå mänsklighetens handlande beskriver hon hur världen är just nu: vilka det är som bestämmer, vad de bestämmer och vad de är
ute efter. Hon argumenterar mot att kapitalismen eller marknaden skulle kunna lösa problemen.
• Flätor : steg för steg-guide till de finaste flätade frisyrerna : från @hairandnailsinspiration. Av Laura Arnesen & Marie Wivel. Steg för steg visas hur man gör såväl enkla som avancerade flätuppsättningar för olika tillfällen. Här
finns både tuffa festflätor och mer romantiska uppsättningar.
• Från veganens skafferi : fler än 60 inspirerande och lättlagade recept.
Av Dunja Gulin. Här finns recept från hela världens kök, och de passar både veganer och vegetarianer. Dunja Gulin är
kock, lärare och hälsorådgivare, och går inledningsvis igenom grunderna för hållbar vegansk kost avseende mineraler, vitaminer och nyckelingredienser.
• God jul : kakor, knäck och karameller. Av Clara Lidström & Annakarin Nyberg.
Recept på julens godsaker som lussekatter och pepparkakor, pepparkakspannacotta, polkamaränger,
juldadlar m.m. Även beskrivningar på pyssel och förslag på gåbortspresenter och pynt.
12.
• Gudar och hjältar i nordisk mytologi. Av Brian Branston.
Här lär man sig om gudar och människor i den vikingatida föreställningsvärlden och man dras in i sagornas värld och fascineras av gudarnas besvärliga livsöden, Lokes upptåg, Tors ilska och Odens försök
att hålla ordning i Valhall.
• Hongkong : topp 10. Av Liam Fitzpatrick m.fl. (Första klass pocketguider)
• Jaktens eldsjälar. Av Johan Lewenhaupt. 2. omarb. uppl.
Boken kan ses som en slags intervjurunda och följer sammanlagt 13 jägare i deras jaktliga vardag och
undersöker deras intresse och drivkrafter för jakt.
• Lofsans mammaträning : skapa formen med kompletta träningsprogram.
Av Lovisa Sandström.
En träningsbok för den nyblivna mamman. Här finns både konkreta träningsprogram och frågor om
mammarollen och livsförändringar. Träningsprogrammen, som tar sin avstamp i vad som händer i kroppen under graviditeten och efter förlossningen, visar hur man tränar säkert, skadefritt och i lämplig takt.
• Min europeiska familj : de senaste 54.000 åren. Av Karin Bojs. Med hjälp av små variationer i DNA-sekvensen kan släktforskare numera hitta sysslingar och bryllingar,
men även släktingar som levde för mycket länge sedan. Vetenskapsjournalisten Karin Bojs bestämde
sig för att låta DNA-trådarna knyta ihop henne själv med forntidens människor. Här skriver hon om sitt
ursprung och sin familj.
• New vegan : det nya veganska köket. Av Jenny Mustard. Temat för boken är vegansk mat och många av rätterna är inspirerade av olika asiatiska länders kök.
Totalt bjuder författaren på 100 recept med allt från grundrecept på röror, såser och smaksättare, till förrätter, tillbehör, huvudrätter och desserter.
• Norstedts världsatlas 2015.
• Ny som chef - ny som ledare. Av Carina Lätt. Vänder sig helt och hållet till nyblivna chefer och dessutom till både chefer och ledare. Det är trots allt
en viss skillnad mellan att vara chef och att vara ledare. Lätt reder ut begreppsförvirringen och har lagt
upp boken så att den följer den process som en ny ledare/chef genomgår.
• Outdoor training : utomhusträning med EFIT. Av Jaime Contreras Tittonen, Malin
Contreras Tittonen & Jonas Flank. I häftet ger författarna exempel på funktionell utomhusträning. Varje övning beskrivs i ord och fotografiska bilder på ett lättillgängligt sätt.
• Persiana : 100 enkla och moderna recept från Mellanöstern. Av Sabrina Ghayour.
Sabrina Ghayour föddes i Iran, men är sedan länge bosatt i Storbritannien. Klassiska recept från länderna i Mellanöstern ligger till grund för rätter som kryddiga lammracks med granatäppelsås, kungsräkor med sumak, koriander, citron och vitlök, spiskumminrostade morötter med honungscitrondressing och
getost.
• Sagornas stickbok : sticka sagobarnens bästa kläder. Av Celia B. Dackenberg. Boken innehåller beskrivningar av stickade plagg som bärs av barnboksfigurer. Vi får möta Pippi, Tomtebobarnen, Alfons, Mymlan, Findus och många andra. Cirka tjugo stickbeskrivningar varvas med essäer
om handarbete, mode, material och kulturhistoria.
• Sehr gut! : den goda tyska maten. Av Andreas Froebrich. Kokbok med tysk mat. Rustika rätter med friskhet från picklat och syrat, sauerkraut och tyska korvar som
bratwurst, weisswurst och currywurst, wienerschnitzel, kartoffelsalat, knödel, flamkuchen m.m.
13.
• SPSS survival manual : a step by step guide to data analysis using IBM SPSS.
Av Julie Pallant. 5. ed.
• Sticka sjalar, halsdukar & lite till. Av Erika Åberg. En stickbok med fokus på sjalar och halsdukar. Plaggen är stickade i flera olika tekniker. Här finns bl.a.
spetsstickning på olika ledder, näverstickning, fiskbensstickning och flerfärgsstickning.
• Styrketräning med kroppen som redskap : över 100 supereffektiva övningar utan
redskap. Av Ingo Froböse. Boken är inriktad på styrketräning som görs med enbart den egna kroppen som redskap och innehåller
drygt 100 olika övningar beskrivna i detalj och med förklarande bilder och sju olika träningsprogram
komponerade av övningarna.
• Säker stil : guiden till den perfekta garderoben. Av Ebba K. von Sydow & Emilia de Poret.
Boken vill ge en lösning på problemet ”massor av kläder men inget att ta på sig”. Med inspiration från
svensk och nordisk stil presenteras steg för steg-guider och olika knep, bl.a. om hur man trollar med figuren. Även om hur man undviker felköp, shoppar smartare och investerar i plagg som varar.
• Tova : gammal teknik på nytt sätt. Av Gunilla Paetau Sjöberg. Här tas tovningen upp från grunden med historik och presentation av olika tekniker. Beskrivningar på
tovade kläder, inredningstextilier, leksaker, smycken och konst.
• Välkommen till vegoriket. Av Mattias Kristiansson. En kokbok med veganrätter för vardagen, att bjuda vännerna på och riktiga festmåltider. Även frukostar
och bakverk. Mattias Kristiansson driver tidskriften Vego och bloggar på Vegoriket.
• Yoga för dig med neurologisk diagnos : livslust och framtidstro. Av Anette Hansson.
Inspirerad av mediyoga (medicinsk yoga) och utifrån egna erfarenheter av en MS-diagnos mitt i livet har
Anette Hansson tagit fram såväl yogapass som fristående övningar och meditationer som kan gagna den
som drabbats av multipel skleros.
14.
Barn- & ungdomsböcker
Bilderböcker
•
•
•
•
•
Arro, Lena: Paket till Piroschka.
Galli, Sara: När mammas tankar ändrade färg.
Nordlander, Viveca: Hoppfull.
Janouch, Katerina: Ingrid och Ivar letar spöken.
Paananen, Minna: När mormor fick cancer : en bok om livet.
Ca 6 - 9 år
• Ahlin, Karin: Kom sol!
När Malva är nio år får hon veta att hennes mamma har cancer. Alla säger att mamman snart blir bättre,
men Malva ser att hon blir allt sämre. Pappan försvinner in i arbetet och ofta är det Malva som får ta
hand om sin lillasyster Lilian. Till slut dör Malvas mamma. Så småningom hittar Malva, Lilian och pappan tillbaka till varandra.
• Genar, Katarina: Spökhunden.
Mystiska skolan, del tre. På Gretas mystiska skola finns både en rektor som spökar och en Skrattfröken
som visar sig i spegeln på toa. När Greta ser att det är bitmärken på skrivpappret och hör hur något
morrar och krafsar, så förstår hon att det bara kan betyda en sak: Spökhunden har vaknat. Ingår i serien
Lätt och läskigt.
13 år och uppåt
Bjärbo, Lisa: Djupa Ro.
I Ingelstad, ett litet småländskt samhälle, hittas nittonårige Jonathan död vid Djupa Ro. Hans fyra närmaste vänner återvänder till sin barndomsort. Här, där alla känner alla och ryktena färdas snabbt, har
de vuxit upp. Ändå finns det mycket de aldrig delat och mycket de inte talat om.
CD-bok för barn
• Stark, Ulf: En liten bok om kärlek. Berättare: Victor Morell.
Fakta för barn
• Aron och Noras nya mamma. Av Lena Ekmark. När mamma eller pappa får en hjärnskada kan det vara svårt för ett barn att förstå. Livet blir helt annorlunda. Man blir rädd och ledsen. Boken vill hjälpa barnen att förstå vad som händer på sjukhuset och
med föräldern.
• Familjeboken. Av Edward Summanen & Johanna Arpiainen. I denna färgglada bok fokuseras vad begreppet familj kan betyda. Här presenteras många varianter av
vem/vilka som står dig nära: mamma, pappa, två pappor, syskon du nu bor med, skäggig storebrorsa som
du bara ser ibland, husdjur i ditt hem - exemplen på familjemedlemmar är många.
• Hajar. Av Sarah Sheppard. Här kan man läsa om hajar och deras släktingar rockorna. Det finns mycket små hajar som dvärgpigghaj
(15 cm) och mycket stora som valhaj (10 meter). En del ser konstiga ut och andra kan man inte tro är hajar.
• Vad är det med våra föräldrar? : en handbok för barn och ungdomar som har en
mamma eller pappa, som har psykiska problem. Av Tytti Solantaus.
15.
Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland
www.liv.se/sjukhusbibliotek
Vill du få nyhetslistan direkt till din e-post? Kontakta något av Sjukhusbiblioteken.
Sjukhusbiblioteket Arvika
0570-71 20 76
[email protected]
Sjukhusbiblioteket Karlstad
054-61 51 44
[email protected]
Sjukhusbiblioteket Torsby
0560-474 05
[email protected]