Broschyr SNS Samhällsprogram 2016 1.6 MB pdf

SNS SAMHÄLLSPROGRAM
2016
* HUR TÄNKER POLITIKER?
* HUR FATTAS BESLUTEN I EU?
* HUR KAN JAG PÅVERKA?
SP 2016 folder.indd 7
2015-10-15 13:14:50
SNS SAMHÄLLSPROGRAM
SNS Samhällsprogram är en unik utbildning för dig
som är chef inom privat och offentlig sektor och som
vill ha en djupare förståelse för samhället och politiska
beslutsprocesser.
*
*
*
Vidga dina perspektiv och utveckla
din förmåga att samverka med
samhället runt omkring dig.
Lär dig hur det politiska systemet
fungerar och hur du kan påverka.
Samtala direkt med ministrar,
tjänstemän, fackliga ledare,
journalister, forskare och
företagsledare i Sverige och Bryssel.
Programmet består av elva utbildningsdagar uppdelat
på tre etapper. Möten med ledande nyckelpersoner ger
inblickar i beslutsfattande från lokal nivå till EU-nivå.
Föredrag och seminarier varvas med studiebesök och
informella samtal. Under tre dagar i Bryssel besöker
vi Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och
ministerrådet. I utbildningen ingår också en tempofylld
krisövning i form av ett rollspel som ger insikter i
mediers arbetssätt.
Sedan 1995 har 300 personer gått utbildningen. Som
deltagare i SNS Samhällsprogram blir du en del av
nätverket av tidigare deltagare och bjuds också in till en
årlig återträff i SNS regi.
2016 års Samhällsprogram pågår under hösten 2016.
Många heta
och roliga diskussioner!
Gunilla Nyström, vd AMF Fonder
TID OCH PLATS 2016
Samhällsprogrammet genomförs i tre etapper.
Etapp I, 21–23 september * Internat på Rosersbergs
slott norr om Stockholm. Ekonomisk politik, Sveriges
statsskick, beslutsfattande på lokal och regional nivå,
ansvarsfördelning mellan stat, kommuner och landsting
samt opinionsbildning. Under denna etapp har deltagarna
träffat statsvetare och ekonomer som Mats Persson,
Joakim Palme och Göran von Sydow, företagsledare som
Cilla Benkö, Sveriges Radio, Ingrid Bonde, Vattenfall och
Arne Karlsson, Ratos, statssekreterare samt kommunoch landstingspolitiker.
Etapp II, 12–15 oktober * Studiebesök i Stockholm.
Samspel mellan kommun och näringsliv, politiskt
beslutsfattande på nationell nivå, arbetsmarknadens
parter och massmediernas roll i samhället. Under
denna etapp har deltagarna bland annat träffat
ministrar, ordförande för LO, Saco, Svenskt Näringsliv
SP 2016 folder.indd 1
och TCO, riksdagens talman, riksdagsledamöter,
Riksbanksdirektionen samt medierepresentanter.
Etappen avslutas med en tempofylld krisövning i form av
ett rollspel.
Etapp III, 8–11 november * Bryssel. Besök på
Europaparlamentet, EU:s ministerråd, Europeiska
kommissionen och Sveriges EU-representation.
Under denna etapp har deltagarna bland annat
träffat EU-kommissionär Cecilia Malmström och
Europaparlamentarikerna Gunnar Hökmark, Marita
Ulvskog, Carl Schlyter och Lars Adaktusson.
Ladda ner 2015 års program på www.sns.se.
2015-10-15 13:14:45
TALARE 2015
Lars Adaktusson, Europa­
parlamentariker (EPP)
Jytte Guteland, Europa­
parlamentariker (S&D)
Dennis Gyllensporre, general­­
löjtnant och chef för Försvarsmaktens ledningsstab
Eva Hamilton, tidigare vd
Sveriges Television
Stig Henriksson,
riksdagsledamot (V)
Kerstin af Jochnick,
förste vice riksbankschef
Ylva Johansson, arbets­
marknadsminister (S)
Ulf Kristersson, riksdagsledamot
och ekonomisk-politisk
talesperson (M)
Cecilia Malmström,
EU-kommissionär
Torbjörn Rosdahl, finans­
landstingsråd Stockholms läns
landsting (M)
Mona Sahlin, nationell
samordnare mot våldsbejakande
extremism
Ulrica Schenström, ­­­
senior­­­­­­­r åd­givare Hallvarsson
& Halvarsson
Anders Sundström, styrelse­
ordförande Swedbank och
Kooperativa förbundet
Caroline af Ugglas, vice vd
Svenskt Näringsliv
Peter Wolodarski, chefredaktör
och ansvarig utgivare Dagens
Nyheter
Erik Åsbrink, ­styrelse­­­­ord­förande Alecta och tidigare
finans­minister
SP 2016 folder.indd 2
2015-10-15 13:14:49
TALARE 2015
Lars Adaktusson, Europa­
parlamentariker (EPP)
Anders Johnson, författare med
inriktning på näringslivshistoria
Annika Ström Melin, Dagens
­Nyheters Brysselkorrespondent
Anders Ahnlid, ambassadör vid
Sveriges ständiga representation vid EU
Eva Karlsson, juridisk rådgivare
ministerrådets rättstjänst
Anders Sundström, styrelse­
ordförande Swedbank och
Kooperativa förbundet
Håkan A Bengtsson,
vd Arenagruppen
Thomas Bertilsson, vd Scania
Academy
Peter Eriksson, Europa­
parlamentariker (EFA)
Johanna Frelin, vd Tengbom
Arkitekter och ledamot av SNS
styrelse
Boel Godner, kommunstyrelsens
ordförande Södertälje (S)
Rolf Gustavsson, fristående
­krönikör Svenska Dagbladet
Jytte Guteland, Europa­
parlamentariker (S&D)
Dennis Gyllensporre, general­
löjtnant och chef för Försvarsmaktens ledningsstab
Lena Hallengren,
riksdagsledamot (S)
Eva Hamilton, tidigare vd
Sveriges Television
Stig Henriksson,
riksdagsledamot (V)
Mia Horn af Rantzien, vd SNS
Gunnar Hökmark, Europa­
parlamentariker (EPP)
Henrik Jermsten, justitieråd och
avdelningsordförande Högsta
förvaltningsdomstolen
Kerstin af Jochnick, förste vice
riksbankschef
Martin W Johansson, biträdande
avdelningschef, Avdelningen för
finansiell stabilitet, Riksbanken
Ylva Johansson, arbets­
marknadsminister (S)
SP 2016 folder.indd 3
Ulf Kristersson, riksdagsledamot
och ekonomisk-politisk talesperson (M)
Jan Landahl, tidigare riksrevisor
Jan Larsson, partner, Brunswick
Group, och valledare för (S) inför
valet 2014
Göran von Sydow, forskare SIEPS
Josefina Syssner, docent i kultur­
geografi och föreståndare vid
Centrum för kommunstrategiska studier Linköpings universitet
Håkan Sörman, vd SKL
Cecilia Malmström,
EU-kommissionär
Caroline af Ugglas, vice vd
Svenskt Näringsliv Ingvar Mattson, generaldirektör
Statskontoret
Erik Ullenhag,
riksdagsledamot (Fp)
Tomas Mörtsell, kommun­
styrelsens ordförande
Storumans kommun (C)
Jack Werner, skribent Di Digital
Martin Noréus, ­vikarierande
generaldirektör Finans­
inspektionen
Mats Persson, professor
i nationalekonomi Stockholms
universitet
Ola Pettersson, chefsekonom LO
Torbjörn Rosdahl, finans­
landstingsråd Stockholms läns
landsting (M)
HG Wessberg, Sveriges representant vid Europeiska revisionsrätten
Peter Wolodarski, chefredaktör
och ansvarig utgivare Dagens
Nyheter
Erik Åsbrink, styrelseord­förande
Alecta och tidigare finans­
minister
Ann Öberg, chefekonom Svenskt
Näringsliv
Irma Rosenberg, tidigare vice
ordförande Finanspolitiska
rådet
Magnus Runnbeck, Senior
analyst Business Sweden
Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande
extremism
Ulrica Schenström,
­senior­­råd­givare Hallvarsson
& Halvarsson
Katrin Stjernfeldt Jammeh,
kommunstyrelsens ordförande
Malmö kommun (S)
2015-10-15 13:14:49
RÖSTER OM SNS SAMHÄLLSPROGRAM
En nästan total överflygning
över det svenska samhället
Per Lindberg, vd SPP Livförsäkring
Christina Kusoffsky Hillesöy * ansvarig för Ansvarsfulla
investeringar, Länsförsäkringar
»Det är imponerande att så många talare är
så öppenhjärtiga och att det är så högt i tak i
diskussionerna. De medverkande bjuder verkligen på
sig själva och ger många bakom kulisserna-inblickar.
Därtill otroligt kul att få möjlighet att träffa så höga
representanter från olika organisationer.«
Gunilla Nyström * vd AMF Fonder
»En fantastisk mix av näringsliv, akademisk värld och
samhällsinstitutioner såväl i ämnen och föredragshållare
som deltagare. Så inspirerande och utvecklande
och så många heta och roliga diskussioner! Genom
Samhällsprogrammet och fortsatt kontakt med
kurskamrater och SNS har jag blivit en mer insiktsfull
omvärldsbevakare.«
Svante Hagman * chef, NCC Construction Sweden
»Inspirerande, jag fick en mycket värdefull förståelse för
hur beslutsfattande funderar i Sverige och EU. Samspelet
mellan företag, samhällsinstitutioner och politik blir i
högsta grad levande av alla duktiga föredragshållare.
Den intressanta blandningen av näringsliv och
offentlig sektor bland deltagarna ger en extra krydda
till diskussioner och debatt under kursen. Det är lätt
att förstå varför Samhällsprogrammet har blivit så
populärt.«
Öivind Neiman * vd Sparbankernas Riksförbund
»SNS Samhällsprogram gav mig mycket värdefulla
insikter. Att i tre olika block få insyn i kommunal,
nationell respektive EU-nivå är enligt min mening en
utomordentligt effektiv pedagogik. Förståelse för helhet
uppnås först när man gått igenom de olika stegen.«
Christer Ågren * vice vd Svenskt Näringsliv
»Programmet ger en mycket god insikt i hur
rollfördelningen och spelreglerna är för offentlig sektor,
media och näringslivet. Dessutom behandlas de stora
utmaningar Sverige står inför på ett inspirerande
och professionellt sätt av mycket kompetenta
föredragshållare och kursledning.«
Gustav Tibblin * affärsutvecklare Södra
»Det var länge sedan jag deltog i så stimulerande
seminarier. SNS Samhällsprogram är en unik utbildning i
sitt slag. Den leds av högt kvalificerade föredragshållare
och kursledning. Jag har fått nya perspektiv och
infallsvinklar som jag kommer att ha direkt nytta av i mitt
dagliga arbete.«
SP 2016 folder.indd 5
Per Lindberg * vd SPP Livförsäkring
»Ett otroligt välkomponerat program där varje moment
naturligt övergick i nästa moment, tills dess man fått en
nästan total överflygning över det svenska samhället och
demokratiska processer på svensk och europeisk nivå.
Mycket väl valda föredragshållare som på ett naturligt
sätt delar med sig av sina erfarenheter och skapar 100
procent engagemang hos oss deltagare.«
Anna-Karin Stenberg * Vice President Head of Corporate
Control, TeliaSonera
»Samhällsprogrammet ger en helt unik möjlighet att
på kort tid uppdatera kunskaperna om hur det svenska
samhället och EU fungerar i praktiken. I möten med olika
beslutsfattare får man nya insikter och möjligheter att
ställa frågor. Deltagargruppen var väl sammansatt från
privata, kommunala och statliga verksamheter vilket
ytterligare gör diskussionerna konstruktiva och mycket
trevliga. Rekommenderas varmt!«
2015-10-15 13:14:49
INTRESSEANMÄLAN
SNS Samhällsprogram vänder sig till ledande beslutsfattare i företag,
organisationer och myndigheter i SNS medlemskrets. Mer information om
medlemskap finns på www.sns.se.
Antalet platser är begränsat till 22 deltagare och ett urval görs bland de
intresserade för att få en allsidigt sammansatt grupp.
Skicka din intresseanmälan till Agnes Gunnarsson
[email protected]
08-507 025 72
KURSAVGIFT
Avgiften för SNS Samhällsprogram 2016 (elva kursdagar) är 149 000 kronor.
En kostnad på 25 000 kronor som avser kost och logi tillkommer, liksom moms.
SNS Samhällsprogram blir snabbt fulltecknat.
FRÅGOR?
Kontakta oss gärna. Projektledare för SNS Samhällsprogram 2016 är
Nina Bruce
[email protected]
08-507 025 72
Agnes Gunnarsson
[email protected]
08-507 025 74
Logotyp SNS, original
Hagelström Design
Datum 060511
Logotyp Pantone 200 C
Rektanglar 85 % av Pantone 200 C
Logotyp CMYK , Pantone 200 C, (= 0, 100, 6
Rektanglar 85 % av Pantone 200 C,
(= 0, 85%, 53,55%, 10,2%)
SNS
Jakobsbergsgatan 18
Box 5629, 114 86 Stockholm
tel 08-507 025 00
www.sns.se
@#snskunskap
Logotyp svart
SP 2016 folder.indd 6
Logotyp vit
negativ med utstansad text och rektanglar
svällning (0,4 pt)
2015-10-15 13:14:49