Den gode Herden

Tredje söndagen i påsktiden
Den gode Herden
Sankt Pauli kyrka 19 april 2015
Psalmer: 472, 558, (doppsalm), 59, 60:2
Denna söndags bibelläsningar finns i psalmboken på sidan 1422.
Det är Söndagsskola för de yngre under predikan i rummen under läktaren.
Under kommunionen ges möjlighet till personlig förbön i samtalsrummet.
Före mässan spelas Pastorale av César Franck.
INLEDNING
Ingångspsalm 472
Beredelseord
Syndabekännelse
F: Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med
tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som
mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår
och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta
med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull.
Förlåtelseord F:Amen.
Tackbön
F: Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus
Kristus, vår Herre. AMEN
Herre förbarma dig – Kyrie P: Helige Herre Gud... (696:4)
* Lovsång - Gloria och Laudamus, (697:4)
P: Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar.
ORDET
* Dagens bön
P: Herren vare med er.
P: Låt oss bedja…
F: Med dig vare ock Herren.
F: Amen.
* Gammaltestamentlig läsning
P: Så lyder Herrens ord
F: Gud vi tackar dig.
Körsång Herren är min Herde, Fredrik Sixten (text s 1425 i psalmboken)
* Epistel
P: Så lyder Herrens ord
F: Gud vi tackar dig.
Gradualpsalm 558
* Evangelium
P: Så lyder det heliga evangeliet
F: Lovad vare du, Kristus.
Sång före söndagsskolan ps 248
Predikan
Körsång Exsultate, jubilate
Karl Jenkins
Gläds, jubla o, ni saliga själar gläds jubla, när ni sjunger välljudande sånger
och som svar på er sång må himlarna sjunga psalmer tillsammans med mig.
Doppsalm
* Trosbekännelse (apostoliska, se sista sidan i psalmboken)
Kyrkans förbön
MÅLTIDEN
Offertoriepsalm 59
* Lovsägelsen
P: Upplyft era hjärtan till Gud. F: Vi upplyfter våra hjärtan.
P: Tacka Gud vår Herre. F: Allena han är värd vårt tack och lov.
P: Ja, sannerligen… tillbedjande sjunga.
* Helig – Sanctus, (698:4)
(*) Nattvardsbönen
F: Din död förkunnar vi, Herre, din uppståndelse bekänner vi till dess du
kommer åter i härlighet.
(*) Herrens bön (se sista uppslaget i psalmboken)
(*) Brödsbrytelsen
P: Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp.
F: Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd.
(*) Herrens frid (Pax)
P: Herrens frid vare med er.
(Fridshälsning kan utväxlas, t ex med orden ”Herrens frid”)
* O Guds Lamm - Agnus Dei, (699:4)
Nattvardens utdelande (Kommunionen)
Till Herrens bord är alla välkomna! Är man inte döpt eller av annat skäl inte beredd
att ta emot nattvarden, kan man motta Herrens välsignelse. Tecknet på det är att
man lägger höger hand på vänster axel.
Körsång Healing light
Karl Jenkins
Må den svallande vågens den strömmande luftens den stilla jordens djupa frid vara
med er, Amen. Må de glänsande stjärnornas och den milda nattens djupa frid vara
med er, måne och stjärnor gjuta sitt helande ljus över er. Amen
Tackbön
* Lovpsalm 60:2
* Välsignelsen
Postludium Introitus solennis av Oskar Lindberg
Herrestad vokalensemble, Hanz Blomdahl - ledare
Daniel Bennsten, Daniel Wihlborg (dop) - präst
Jan H Börjesson - organist
…………………………………………………………………………………
Dagens kollekt går till: Lutherska kyrkan i Burma, genom Martyrkyrkans
vänner.
Förra söndagens kollekt till Svenska kyrkans unga i Göteborgs stift uppgick
till 717kr.
……………………
Ikväll kl 18
Elgar och Bach
Jenny Sjöström – violin, Karin Birgersson – piano
J S Bach: Sonat nr 4, c-moll, E Elgar: Sonata e-moll, op 82.
……………………
Lör 25/4
09.00 Kvinnofrukost med föredrag av Daniel Gerstig
Irland – den gröna ön
10-13
Stilla dag i Sankt Pauli kyrka
Enkel retreat med mässa, vila, fördjupning och uppbyggelse.
18.00
Orgelvesper. Kvällsgudstjänst i vesperform med orgelmusik, Jan H
Börjesson.
…………………….
www.svenskakyrkan.se/sanktpauli