Dunderklumpen - Svalövs kommun

Datum
2015-06-22
Sida 1/5
Minnesanteckningar vid besök på Dunderklumpens förskola i
Teckomatorp 2015-04-21
Dunderklumpen är en fristående förskola som drivs som ett föräldrakooperativ.
I dagsläget är 26 barn inskrivna. Personalen består av två förskollärare, varav en är
förskolechef, samt fyra barnskötare. Totalt har förskolan 4,75 tjänster. Dessutom finns
en kokerska på 75 % som också sköter städningen.
Förskolan är placerad i ett flerfamiljshus. Inomhusmiljön är välplanerad, ljus och
rymlig med många rum, där barnen har möjlighet till lek och att utforska.
I Stora lekrummet finns olika kategorier av leksaker, bland annat klossar, bilar och
djur. Det är också här de äldsta barnen har sin samling.
Förtrollade världen är ett annat rum där det finns utklädningskläder, kök med spis och
utrustning till denna. Här, precis som i några av de andra rummen, har föräldrarna
målat väggarna med motiv från sagor. I just detta rum har föräldrarna också byggt ett
hus/koja där både barn och pedagoger kan få plats.
Det finns en Ateljé med material som inbjuder till skapande, eftersom det står framme
för att inspirera barnen. En snickarbänk med verktyg kan också användas.
Förskolechefen berättar vid besöket att de är måna om att ta tillvara det material
som går att återanvända när barnen skapar sina föremål. Jag ser hur de format
bokstäver av wellpapp och pinnar och skrivit sina namn med hjälp av olika pastasorter.
I Bokrummet finns en soffa och en hylla med böcker. Förskolechefen berättar att de
går till biblioteket en gång i månaden. Böcker har ett stort värde på förskolan, både
att läsa och prata om innehållet i boken, som att bilda sig en förförståelse om vad
boken ska handla om. En av väggarna i rummet är det barnen som har fått måla.
Också i detta rum har en grupp barn sin samling.
I ett av matrummen har de äldre barnen möjlighet att bygga med lego. Här finns också
pussel.
Hallen är rymlig med plats för bänk i mitten, som hjälp vid av – och påklädning. På
barnens platser finns även deras dokumentationspärmar.
Utomhusmiljön består av två delar, den närmst huset har en stor sandlåda, klätterställning, lekstuga, utekök, och cykelförråd.
Här finns också odlingslådor där det bland annat växer rädisor och jordgubbar. Precis
utanför finns en inhägnad gräsyta förskolan arrenderar av kommunen.
Datum
2015-06-22
Sida 2/5
Man är ute mycket, gärna flera gånger om dagen. De barn som sover ges möjlighet att
sova utomhus.
Förskolan har öppet efter föräldrarnas behov. I dagsläget är det kl.06.00 - kl.18.00.
Olika aktiviteter
Måndagar arbetar man i fem temagrupper på förmiddagen med en ansvarig pedagog
per grupp.
Tisdagar och onsdagar innehåller också temaarbete i grupper.
Torsdagar är det utelek och organiserade lekar. Då blandas grupperna.
Fredagar är det gymnastik i idrottshallen för de äldre barnen och smårörelse för de
yngsta barnen på förskolan.
Barnen är indelade i fem grupper utifrån ålder. Grupperna är flexibla och enstaka barn
kan gå i en åldersgrupp högre upp eller lägre ner om det passar det barnets behov
bättre. I grupperna arbetar man efter tema Grön Flagg med aktiviteter som kan
innehålla språk, sång, musik, skapande, experiment och naturkunskap.
Förskolechefen berättar att de gör utflykter i grupperna. De har bland annat varit på
museét i Landskrona, Vattenhallen i Lund, lantbruksskolan i Svalöv och på teater.
Alla pedagoger har schemalagd individuell utvecklingstid varje vecka. Förskollärarna
har fler timmar. En gång/månad har man 2 timmar gemensamt pedagogmöte.
Förskollärarna planerar tillsammans en gång per månad mellan kl.13.00 och kl.15.00.
Då tar man hjälp av en förälder i barngruppen.
Fyra dagar om året stänger förskolan för utvecklingsdagar. Då läggs tid för det
Systematiska kvalitetsarbetet, bland annat går man igenom Hurfårgorna i Qualis och
enkätsvaren analyseras.
Tre dagar om året har föräldrarna fixardagar. De har bland annat byggt en klätterställning på gården, ny terrass runt lekstugan och en hinderbana på gräsytan utanför.
Förskolan blev Grön Flagg certifierade 2013 och arbetar nu med sitt tredje projekt inom
grön flagg, ”Maten på bordet”. Många av läroplansmålen ingår i arbetet med grön
flagg.
Läroplanen för förskolan
Under tillsynsbesöket diskuterades nedanstående rubriker utifrån Läroplanen för
förskolan, LpFö 98 reviderad 2010.
Normer och värden
Hur skapar ni ett demokratiskt klimat på er förskola?
Det är viktigt att alla barn dagligen får känna trygghet på förskolan. Pedagogerna
bemöter barnen och visar att alla barnens åsikter och idéer är viktiga. De uppmuntrar
barnens egna initiativ. Pedagogerna gör utvärderingar med barnen. De har Grön flagg
råd där de diskuterar olika saker angående arbetet med Grön flagg.
Datum
2015-06-22
Sida 3/5
I arbetet med Grön flagg är det mycket av barnens intressen och förslag som styr. Vid
t.ex. en fest är barnen med och bestämmer vad de ska göra och äta på festen. Det blir
då den mat som flest barn önskar. Det visar pedagogerna tydligt för barnen genom att
åskådliggöra på ett blädderblock.
På gymnastiken har förskolan barnens val, där barnen får bestämma vad som händer.
Ibland är det en av grupperna som bestämmer innehåll, ibland har de tre alternativ.
Den aktivitet som flest barn vill göra blir det då. Detta åskådliggörs tydligt genom att
man räknar barnen.
Alla på förskolan är medskapare till demokrati. Pedagogerna lyssnar och tar till sig av
föräldrarnas åsikter och önskemål. Föräldrarna lyssnar på dem. Pedagogerna ser
barnen som barn och inte pojkar och flickor, de eftersträvar att alla ska få lika utrymme
oavsett kön.
Hur stimulerar ni barnens samspel, hjälper dem att bearbeta konflikter och reda ut
missförstånd, kompromissa och respektera varandra?
Barnen har mycket tid till lek både ute och inne. Pedagogerna uppmärksammar barn
som har svårt med samspel och försöker vara med i barnens lek som stöd. De lyssnar
på barnen vid konflikter och försöker hjälpa barnen med att sätta ord på vad som har
hänt.
Pedagogerna tar hänsyn till hur barnen är, med 3-5åringarna pratar de mycket om
konflikter och hur de ska vara mot varandra. Hur är man en bra kompis? De använder
böcker, flanosagor och gör rollspel. Pedagogerna menar att det är viktigt att de hela
tiden är förebilder för barnen.
Hur samarbetar ni med hemmen när det gäller barnens fostran och förhållningssätt i
förskolan?
I den dagliga kommunikationen. Pedagogerna tar sig tid att prata med föräldrarna.
På utvecklingssamtal som de har varje termin avsätts en timme till att prata om barnet.
Pedagogerna menar att samarbetet med föräldrarna är viktigt. Grunden för samarbetet
läggs vid inskolningen, det är viktig att den blir bra för både barn och föräldrar.
På föräldramöten har de diskussioner om förhållningssätt i förskolan.
Förskolechefen berättar att pedagogerna eftersträvar att lyssna till föräldrarna och att
de kommer med tips och råd utifrån sin erfarenhet.
Lärande
Hur arbetar ni för att stimulera barnens nyfikenhet och lust att lära?
Tre gånger/vecka har förskolan temagrupper. Då arbetar de efter Grön flagg projektet.
För att alla barn ska bli sedda och hörda delar de barnen i fem grupper. Pedagogerna
eftersträvar att vara lyssnande och seende. Det är barnens intressen och behov som
styr innehåll i grupperna. De har tre olika samlingar så att alla barn får sina behov
tillgodosedda.
En gång i veckan har de gymnastik och smårörelse. Barnen får mycket tid till lek
Datum
2015-06-22
Sida 4/5
dagligen. Leken är viktig för alla barn, i den finns mycket lärande. Barn som har
svårigheter i leken uppmärksammas. Pedagogerna ser till att ute - och innemiljön är
inspirerande efter barngruppens intressen. De tänker mycket på att det viktiga inte är
att barnet ger rätt svar utan att barnet har tänkt till och försöker att hitta en lösning. De
försöker undvika ord som duktig och fin, använder istället ordet kan.
Hur arbetar ni för att stimulera barnens förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck
för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv?
Genom att ha temagrupper där det inte är så många barn. Då får barnen lyssna på
varandra och säga vad de tycker och tänker. Det är inte ett rätt svar som är viktigt utan
att barnen vågar uttrycka sig. Vi har samlingar, diskuterar med barnen vid måltider och
läser böcker som leder till diskussioner. Det kan t.ex. vara böcker som ”Kalle vill vara
Lucia”. Då sätter sig barnen in i Kalles situation. Förskolan har Grön Flagg råd. Sedan
är det återigen leken som är viktig varje dag.
Hur arbetar ni för att stimulera och utmana barnen i sin matematiska utveckling?
Vid besöket ser jag hur barnen gjort diagram av sina namn. Förskolechefen berättar att
de även använder klossar för att göra diagram. De använder måttband för att mäta
barnen och om de planterat något mäter de hur det har vuxit. Det gäller att hitta
matematik i vardagliga situationer, t.ex. att räkna antal barn, uppmärksamma
geometriska former både ute och inne och lära barnen dess korrekta namn. I naturen
använder förskolan naturmaterial för att främja matematikutvecklingen. Barnen har
letat upp enmeterspinnar, hur många kastanjer får plats på en meter?
De ger barnen små uppdrag som t ex att hitta fem röda cirklar, ibland tillsammans med
en kompis och ibland själv. Begrepp som lång, kort, hög, låg, yngre, äldre uppmärksammas. Barnen får matematikproblem som de får hitta egna lösningar på. Då får
de även rita hur de tänker, för att göra det konkret.
Särskilt stöd
Hur stödjer verksamheten barn som är i behov av särskilt stöd?
Förskolan använder TAKK och bildstöd. De har assistenter till två barn. Pedagogerna
pratar ofta om barnen som har behov av särskilt stöd, eftersom det är viktigt att
pedagogerna är samspelta och använder samma strategier. Samarbetet med
föräldrarna till dessa barn har hög prioritet. Förskolan har även hjälp av habiliteringen
som handleder pedagogerna.
Barns inflytande
Hur arbetar ni för att alla barn ska få ett reellt inflytande på arbetssätt och
verksamhetens innehåll?
Barnen är med och påverkar dagligen. De väljer vad de vill leka, de påverkar vad de gör
i grupperna och de har inflytande på gymnastiken. Barnens intressen styr hur förskolan
utformar inne - och utemiljön. Barnen är med och har inflytande vid t.ex. Halloweenfirande, då är det både mat och aktiviteter som de bestämmer. Pedagogerna lyssnar
till barnens åsikter och tankar.
Datum
2015-06-22
Sida 5/5
Samverkan med hemmet
Hur vet ni att vårdnadshavarna känner sig delaktiga i verksamhetens utformning?
Genom Qualis enkät samt förskolans egen Dunderklumpen enkät med följdfrågor till
Qualisenkäter. Föräldrarna får mycket information om verksamheten i form av
Dundernytt, styrelseprotokoll och information på föräldramöten. Föräldrarna får frågor
till utvecklingssamtalet, två tillfällen per år, angående verksamhetens utformande.
Förskolechefen berättar att många föräldrar uttrycker att de är nöjda. Förskolan försöker
tillgodose föräldrars önskemål om det är möjligt.
Utvecklingsområden
Förskolan har sedan förra tillsynen, 2013, uppnått de utvecklingsområden som då
prioriterades.
Under nästa läsår kommer följande områden att prioriteras.
Arbetet med värdegrunden ska fördjupas. Pedagogerna ska läsa och föra diskussioner
utifrån Skolverkets bok ”Förskolans och skolans värdegrund”.
Genusarbetet fortsätter. Förskolan har redan kommit en bra bit på väg.
Förskolans arbete med Grön Flagg fortsätter. De ska arbeta med följande
utvecklingsområde. Var kommer maten ifrån/ näringskedjor, matspill/ nerbrytning och
begrepp: KRAV, Fair trade, vegetariskt, gröna nyckelhålet, närodlat, närproducerat,
ekologiskt osv. Varför alla dessa begrepp?
Avstämningsrutiner för barnantal
Förskolechefen har på begäran skickat in avläsningsuppgifter för kontroll.
Svalöv dag som ovan
Maria Winqvist
Maria Winqvist Specialpedagog/tal och språk
Centrala elevhälsan
Telefon: 0418-475005 Mobil: 0709-451005
[email protected]
Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Svalövs kommun, 268 80 Svalöv